Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về chia tách, sắp xếp lại Khu phố 2 thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 11/2009/Q -UBND Qu n 9, ngày 24 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH V CHIA TÁCH, S P X P L I KHU PH 2 THU C PHƯ NG TĂNG NHƠN PHÚ B, QU N 9 Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 72/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a t dân ph , khu ph ; Căn c Công văn s 1166/SNV-XDCQ ngày 04 tháng 10 năm 2006 c a S N i v thành ph H Chí Minh v vi c hư ng d n quy trình và h sơ chia tách, thành l p, s p x p khu ph , p, t dân ph , t nhân dân; Căn c Công văn s 398/SNV-XDCQ ngày 17 tháng 4 năm 2009 c a S N i v thành ph H Chí Minh v vi c chia tách, s p x p l i khu ph thu c phư ng Tăng Nhơn Phú B; Theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 9, QUY T NNH: i u 1. Nay chia tách, s p x p l i Khu ph 2 thu c phư ng Tăng Nhơn Phú B, qu n 9 thành 02 khu ph v i tên g i là Khu ph 2 (ph n gi l i) và Khu ph 5, c th như sau: 1. Khu ph 2: - Di n tích t nhiên 36,4ha, 618 h , 2.499 nhân khNu; g m 10 t dân ph . - a gi i hành chính: ông giáp Khu ph 1 và Khu ph 3 l y tim ư ng ình Phong Phú; Tây giáp phư ng Hi p Phú và Khu ph 5 l y tim ư ng Trương Văn Thành và ư ng Quang Trung; Nam giáp Khu ph 5 l y tim ư ng s 12, h m 51 ư ng s 11 và ư ng s 10; B c giáp phư ng Hi p Phú l y tim ư ng Lê Văn Vi t và ư ng Trương Văn H i. 2. Khu ph 5: - Di n tích t nhiên 35,1ha, 506 h , 1.796 nhân khNu; g m 07 t dân ph .
  2. - a gi i hành chính: ông giáp Khu ph 2 và Khu ph 3 l y tim ư ng Quang Trung, ư ng s 10, ư ng s 9 và ư ng Tăng Nhơn Phú; Tây giáp phư ng Phư c Long B l y tim ư ng s 179; Nam giáp phư ng Phư c Long B l y tim ư ng Liên Phư ng; B c giáp phư ng Hi p Phú. Như v y sau khi chia tách và s p x p l i khu ph , phư ng Tăng Nhơn Phú B có 05 Khu ph và 46 T dân ph . i u 2. y ban nhân dân phư ng Tăng Nhơn Phú B có trách nhi m t ch c th c hi n các th t c liên quan, ng th i ti n hành b u Ban i u hành cho các Khu ph và T dân ph m i ư c chia tách nh m m b o ho t ng và hoàn thành có hi u qu các ch c năng, nhi m v ư c giao theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 (b y) ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v qu n, Th trư ng các ơn v liên quan và Ch t ch y ban nhân dân phư ng Tăng Nhơn Phú B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Th Tám
Đồng bộ tài khoản