Quyết định số 110/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 110/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 110/1997/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Bưu chính - Viễn thông giai đoạn 1996 -2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 110/1997/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 2 năm 1997 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH BƯU CHÍNH - VI N THÔNG GIAI O N 1996 - 2000 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph ban hành kèm theo i u l qu n lý u tư và xây d ng; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n t i văn b n s 144/KTKH ngày 30 tháng 1 năm 1996, c a B K ho ch và u tư t i các văn b n s 1483/BKH- CSHT ngày 10 tháng 4 năm 1996 và văn b n s 144/BKH-VPT ngày 7 tháng 1 năm 1997, QUY T NNH: i u 1.- Phê duy t quy ho ch phát tri n ngành Bưu chính - Vi n thông giai o n 1996 - 2000 v i n i dung ch y u sau ây: I. M C TIÊU QUY HO CH T ng bư c phát tri n m ng lư i Bưu chính - Vi n thông theo hư ng hi n i, ng b và n nh lâu dài, phù h p v i xu hư ng phát tri n c a qu c t , tho mãn m i nhu c u v thông tin c a xã h i và qu c phòng, an ninh, t o cơ s cho vi c xã h i hoá thông tin vào u th k 21; phát tri n công nghi p Bưu chính - Vi n thông theo hư ng hi n i hoá, a d ng hoá s n phNm, t ng bư c áp ng nhu c u trong nư c và ti n t i xu t khNu. II. CÁC QUAN I M CƠ B N TRONG TH C HI N QUY HO CH 1. Các công trình c a ngành Bưu chính - Vi n thông ph i ư c xem như là các công trình h t ng cơ s trong các quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a các a phương, các vùng kinh t , là ngành ph i i trư c m t bư c và phát tri n phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i và nhi m v an ninh, qu c phòng. 2. Nhà nư c th ng nh t qu n lý m i ho t ng Bưu chính - Vi n thông trên toàn lãnh th ; th c hi n c quy n nhà nư c trong lĩnh v c khai thác Bưu chính - Vi n thông; ư c h p ng h p tác kinh doanh trong khai thác m ng lư i; ư c liên doanh trong s n xu t công nghi p Bưu chính - Vi n thông, xu t nh p khNu thi t b Bưu chính - Vi n thông, xây l p công trình Bưu chính - Vi n thông.
  2. 3. Nhà nư c th ng nh t qu n lý m ng ư ng tr c qu c gia và i qu c t , m ng thông tin c bi t ph c v cơ quan ng và Chính ph , ph c v công tác an ninh, qu c phòng. 4. M ng lư i thông tin Bưu chính - Vi n thông m b o hi n i, ư c c p nh t thư ng xuyên v m t k thu t và công ngh , m b o s th ng nh t và ng b trên toàn m ng ư ng tr c qu c gia và i qu c t ; m ng vi n thông qu c gia ph i ư c qu n lý và i u hành th ng nh t thông qua các trung tâm qu n lý và i u hành qu c gia. 5. mb o an toàn thông tin qu c gia trong m i tình hu ng. 6. Qu n lý và khai thác có hi u qu t n s vô tuy n i n, ngu n tài nguyên qu c gia. B o v ch quy n qu c gia v s d ng t n s vô tuy n i n và qu o v tinh a tĩnh. 7. Phát tri n công nghi p Bưu chính - Vi n thông áp ng các nhu c u phát tri n ch y u trong nư c và có s n phNm xu t khNu. 8. M r ng và nâng c p các cơ s ào t o, d y ngh , m r ng các hình th c ào t o, thư ng xuyên b sung nh ng ti n b k thu t và công ngh m i cho chương trình gi ng d y nh m áp ng nhu c u phát tri n c a ngành n năm 2000 và sau năm 2000. 9. Tăng cư ng các m i quan h song phương; m r ng h p tác a phương; ưu tiên phát tri n các m i quan h v i kh i ASEAN và các nư c láng gi ng; tham gia vào các chương trình phát tri n thông tin khu v c, ti u khu v c và ASEAN; cho phép các doanh nghi p c a ngành th c hi n u tư ra nư c ngoài khi có cơ h i u tư. 10. Ti p t c th c hi n cơ ch t vay, t tr nh m huy ng m i ngu n l c trong nư c và ngoài nư c phát tri n ngành, v i phương châm: ngu n l c trong nư c là quan tr ng, ngu n l c nư c ngoài là c n thi t. III. M C TIÊU VÀ NHI M V CH Y U C A GIAI O N 1996 - 2000 1. V vi n thông: n năm 2000 t m t i n tho i 5 n 6 máy trên 100 dân. Riêng Hà N i và thành ph H Chí Minh t 20 n 25 máy trên 100 dân; h u h t các xã u có i n tho i; m b o liên l c thông su t v i 100% xã tr ng i m ư ng biên. - Ti p t c nâng c p và m r ng m ng ư ng tr c qu c gia nh m tho mãn m i nhu c u thông tin liên l c c a toàn xã h i; m b o an toàn thông tin qu c gia trong m i tình hu ng, có các tuy n vu h i, d phòng theo các phương th c 1 + 1, ho c 2 + 1. - M ng vi n thông phát tri n theo hư ng cáp quang hoá n m ng thuê bao; cung c p các d ch v có ch t lư ng cao, d ch v a phương ti n. Trư c m t ph c v cho giáo d c, y t , ào t o và khám ch a b nh t xa. n năm 2000 t 90% n 95% t nh, thành ph trên c nư c có các tuy n truy n d n liên t nh b ng cáp quang.
  3. - M r ng và phát tri n các lo i hình d ch v trong nư c và qu c t (các d ch v cơ b n và d ch v gia tăng giá tr ) tho mãn t i a nhu c u c a ngư i tiêu dùng và xã h i. Chú tr ng vi c cung c p các d ch v thông tin hi n i cho các khu ch xu t, khu công nghi p t p trung, khu ô th m i phát tri n. - T p trung u tư xây d ng các công trình tr ng i m qu c gia: + Th i kỳ 1996 - 1998: hoàn thi n, ưa tuy n cáp quang T-V-H (Thái Lan - Vi t Nam - H ng Kông) vào ho t ng, xây d ng các ư ng r nhánh cho tuy n cáp quang trên ư ng dây 500 KV; xây d ng m ng thông tin v tinh n i a (VSAT); xây d ng và qu n lý th ng nh t m ng d ch v Internet; nâng c p và m r ng các tr m thông tin v tinh m t t; tham gia xây d ng tuy n cáp quang liên l c a 6 nư c (Trung Qu c - Vi t Nam - Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore), tuy n cáp quang SEA-ME-WE 3; xây d ng các trung tâm qu n lý và i u hành qu c gia (TMN); xây d ng các tuy n thông tin vu h i cho các vùng B c - Trung - Nam, m b o an toàn thông tin trong m i trư ng h p. + Th i kỳ 1998 - 2000: chuNn b phóng v tinh vi n thông riêng c a Vi t Nam; nghiên c u xây d ng tuy n cáp quang bi n Vi t Nam d c b bi n. 2. V bưu chính: - Phát tri n theo hư ng cơ gi i hoá, t ng hoá (t c , tiêu chuNn hoá và tin h c hoá); n năm 2000 t 100% t nh l và 90% huy n l có báo n trong ngày; m t bưu c c ph c v bình quân 22.900 dân, bán kính ph c v bình quân là 5,4 km. - Phát tri n nhanh và m r ng các d ch v trong nư c và qu c t . 3. V các m ng thông tin chuyên dùng: - Nâng c p và hi n i hoá m ng lư i thông tin an ninh, qu c phòng và các m ng thông tin chuyên dùng khác cho phù h p v i m ng thông tin qu c gia, m b o an toàn và bí m t thông tin. - Cung c p tho mãn m i d ch v cũng như các ư ng dây trung k vào m ng qu c gia cho các m ng chuyên dùng c a các ngành; hư ng d n và ph i h p v i các B , các ngành xây d ng phát tri n và khai thác các m ng thông tin chuyên dùng có hi u qu . 4. V công nghi p bưu chính - vi n thông: - Phát tri n công nghi p bưu chính - vi n thông theo hư ng hi n i hoá theo c chi u r ng và chi u sâu, t o ư c các s n phNm t tiêu chuNn qu c t , m r ng u tư sang c lĩnh v c i n t và tin h c. Phát tri n thành ngành công nghi p mũi nh n ph c v nhu c u xã h i. - Khuy n khích các hình th c huy ng v n, k c các hình th c liên doanh trong nư c i v i xí nghi p s n xu t công nghi p bưu chính - vi n thông; hình thành các chính sách b o h s n xu t công nghi p bưu chính - vi n thông trong nư c trên cơ s phù h p v i các chính sách chung.
  4. - Th c hi n cơ ch m , khuy n khích h p tác liên doanh v i nư c ngoài trong s n xu t công nghi p bưu chính - vi n thông (có chuy n giao công ngh ), phù h p v i chính sách và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i. Ưu tiên liên k t, liên doanh s n xu t v i các nhà s n xu t qu c t có uy tín và công ngh cao nh m t ng bư c thay th nh p khNu, ti n t i xu t khNu. - Làm ch c ph n c ng và ph n m m i v i các t ng ài chuy n m ch, thi t b truy n d n có dung lư ng nh , t ng bư c ti n t i làm ch i v i các t ng ài chuy n m ch, thi t b truy n d n có dung lư ng l n; Ny m nh s n xu t thi t b u cu i, gi m b t s ph thu c nh p khNu; n năm 2000, s n xu t c a công nghi p bưu chính - vi n thông trong nư c ph i áp ng ư c t 40 n 50% nhu c u c a m ng lư i bưu chính - vi n thông c nư c. 5. V qu n lý tiêu chuNn và ch t lư ng: - Xây d ng h th ng tiêu chuNn qu c gia phù h p v i các tiêu chuNn qu c t (ITU). T ng c c Bưu i n th ng nh t ban hành các h th ng tiêu chuNn và ch t lư ng c a 3 lĩnh v c: thi t b , m ng lư i và ch t lư ng d ch v trong ngành qu c. - Hoàn thi n cơ ch qu n lý tiêu chuNn và ch t lư ng; ơn gi n hoá các khâu c p gi y phép, gi y ch ng nh n cho ho t ng tiêu chuNn ch t lư ng trong ngành Bưu chính - Vi n thông. 6. V qu n lý t n s : - Trong năm 1997, xây d ng và hoàn ch nh quy ho ch phân b và s d ng t n s vô tuy n i n. - Trình Chính ph Pháp l nh Vô tuy n i n, các quy nh nh m m b o qu n lý t n s th ng nh t, có h th ng. - Xây d ng h th ng tiêu chuNn vô tuy n i n Vi t Nam, nh m ưa vào m ng lư i khai thác ư c ng b , tránh gây can nhi u, s d ng ti t ki m ph t n s vô tuy n i n. - Xây d ng h th ng ăng ký và ph i h p t n s qu c t nh m b o v ch quy n qu c gia v s d ng t n s vô tuy n i n, qu o v tinh a tĩnh. - Hi n i hoá trang thi t b ki m tra, ki m soát t n s . n năm 2000 ki m soát thư ng xuyên ư c 100% các vùng tr ng i m và ít nh t là trên 50% di n tích lãnh th . 7. V phát tri n công ngh : - Th c hi n qu n lý tiêu chuNn công ngh qu c gia theo hư ng th ng nh t, ng b , phù h p v i các tiêu chuNn qu c t . - Khuy n khích nghiên c u, phát tri n, ng d ng công ngh m i t i các doanh nghi p, thông qua qu khoa h c công ngh t p trung. Trình Th tư ng Chính ph quy t nh cơ ch tài chính khuy n khích công tác nghiên c u phát tri n.
  5. - Nghiên c u ng d ng các công ngh m i: công ngh ng b s (SDH); a truy nh p theo mã (CDMA); tín hi u s 7; m ng a d ch v (ISDN); m ng thông minh (IN); phương th c chuy n giao không ng b (ATM); m ch vòng vô tuy n; d ch v Internet; d ch v giá tr gia tăng; m r ng m ng cáp quang n m ng thuê bao, t o ti n th c hi n cáp quang hoá m ng lư i sau năm 2000; t ng hoá các khâu ho t ng bưu chính v.v... - u tư xây d ng các trung tâm nghiên c u phát tri n và công ngh cao; u tư xây d ng các trung tâm qu n lý và i u hành m ng vi n thông qu c gia. - Tham gia th c hi n chương trình công ngh thông tin qu c gia n năm 2000. 8. V phát tri n ngu n nhân l c: - Tăng cư ng cho các cơ s ào t o, d y ngh i ngũ cán b gi ng d y có trình cao, i m i cơ s v t ch t, chương trình gi ng d y; t ch c nhi u lo i hình ào t o, chú tr ng ào t o trên i h c và chuyên gia u ngành, chú ý phát tri n l c lư ng k sư ph n m m trong các lĩnh v c nh m ph c v nhu c u phát tri n trong nư c và xu t khNu. - Nghiên c u trình Chính ph d án xây d ng t ch c v a ào t o và nghiên c u khoa h c v công ngh bưu chính - vi n thông. - Khuy n khích nghiên c u và ng d ng, ti p thu nh ng công ngh m i; - Xây d ng cơ ch , chính sách qu n lý ngu n nhân l c, khuy n khích phát tri n tài năng và sáng t o; thu hút ti m l c ch t xám t bên ngoài. 9. V huy ng v n u tư: Giai o n 1996 - 2000, d ki n huy ng kho ng 40.000 t ng, trong ó: huy ng t nư c ngoài kho ng 60%; trong nư c 40%. - Huy ng kho ng 120 n 150 tri u ô la M t ngu n ODA (vay lãi nh ) phát tri n thông tin bưu chính - vi n thông cho các vùng nông thôn, mi n núi, biên gi i và h i o. - Thu hút kho ng 1,2 n 1,5 t ô la M theo hình th c h p ng h p tác kinh doanh; ng th i khuy n khích liên oanh trong s n xu t công nghi p bưu chính - vi n thông. - i v i các công trình, d án bưu chính - vi n thông ph c v công ích ư c ưu tiên c p v n t ngân sách, ho c t ngu n ODA thích h p, các d án s n xu t kinh doanh do các doanh nghi p t c n i và huy ng v n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 10. V qu n lý: - Th c hi n c quy n Nhà nư c trong lĩnh v c khai thác các d ch v Bưu chính - vi n thông.
  6. - Nhà nư c th ng nh t qu n lý khung giá cư c các d ch v chuNn, ch y u; t ng bư c gi m d n giá cư c vi n thông qu c t cho phù h p v i m t b ng giá chung trong khu v c. - Trong năm 1997, trình Nhà nư c phê duy t Lu t Bưu chính - Vi n thông; tri n khai xây d ng các văn b n dư i lu t nh m t o môi trư ng pháp lý rõ ràng cho các doanh nghi p ho t ng; - Trình Chính ph phê duy t cơ ch qu n lý và khai thác m ng Internet trên cơ s t p trung và th ng nh t trong c nư c. IV. T CH C TH C HI N QUY HO CH - th c hi n quy ho ch, c n có h th ng các bi n pháp ng b , nh m có th huy ng ư c m i ngu n l c trong và ngoài nư c cho phát tri n. - Phương hư ng, nhi m v phát tri n ch y u c a quy ho ch c n ư c th hi n trong các k ho ch ng n h n và trung h n các chương trình phát tri n, d án u tư c th . - Trong quá trình th c hi n quy ho ch, ư c phép i u ch nh trên cơ s phù h p v i i u ki n th c t . i v i nh ng i u ch nh l n, quan tr ng ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. i u 2.- Giao T ng c c Bưu i n ch u trách nhi m ch o vi c th c hi n quy ho ch. Các B , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p giúp trong quá trình th c hi n quy ho ch, trong ó c n chú ý m b o tính th ng nh t, ng b gi a quy ho ch bưu chính vi n thông v i quy ho ch phát tri n c a các B , ngành và các a phương. i u 3.- B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản