Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Phần 6) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC

 1. Ph n 16: XE C , PHƯƠNG TI N BAY, TÀU THUY N VÀ CÁC THI T BN V N T I LIÊN H P Chú gi i 1. Ph n này không bao g m các m t hàng thu c các nhóm 95.01, 95.03 ho c 95.08 ho c xe trư t băng, xe trư t tuy t ho c lo i tương t thu c nhóm 95.06. 2. Khái ni m "b ph n" và "b ph n và ph tùng", không áp d ng cho các s n phNm sau ây, dù chúng có ho c không ư c nh n bi t như nh ng b ph n dùng cho hàng hoá thu c ph n này: (a). T m m, vòng m ho c lo i tương t b ng v t li u b t kỳ ( ư c phân lo i theo v t li u c u thành ho c ư c x p vào nhóm 84.84) ho c các s n phNm khác b ng cao su lưu hoá, tr cao su c ng (nhóm 40.16); (b). Các b ph n có công d ng chung như ã nh nghĩa t i chú gi i 2 c a ph n XV, làm b ng kim lo i cơ b n (ph n XV) ho c các m t hàng tương t làm b ng plastic (chương 39); (c). Các m t hàng thu c chương 82 (d ng c các lo i); (d). Các m t hàng thu c nhóm 83.06; (e). Máy móc ho c thi t b thu c nhóm 84.01 n 84.79 ho c các b ph n c a chúng; các m t hàng thu c nhóm 84.81 ho c 84.82 ho c n u chúng c u thành các b ph n bên trong c a ng cơ hay mô tơ, các m t hàng thu c nhóm 84.83; (f). Máy i n ho c thi t b i n (chương 85); (g). Các m t hàng thu c chương 90; (h). Các m t hàng thu c chương 91; (ij). Vũ khí (chương 93); (k). èn ho c b èn thu c nhóm 94.05; ho c (l). Bàn ch i các lo i ư c s d ng như là b ph n c a các phương ti n (nhóm 96.03). 3. Khi c p n các chương t 86 n chương 88, khái ni m “b ph n” ho c "ph tùng" không áp d ng cho lo i b ph n ho c ph tùng không phù h p ch dùng ho c ch y u dùng v i các m t hàng thu c các chương này. M t lo i b ph n ho c ph tùng áp ng mô t trong hai hay nhi u nhóm thu c các chương này ph i phân lo i vào nhóm tương ng v i công d ng ch y u c a lo i b ph n hay ph tùng y. 4. Theo m c ích c a ph n này: (a). Các phương ti n ư c thi t k c bi t ch y c trên ư ng b và ư ng ray ư c phân lo i vào nhóm thích h p c a chương 87; (b). Xe l i nư c có ng cơ ư c phân lo i vào nhóm thích h p c a chương 87; (c). Phương ti n bay ư c thi t k c bi t cũng có th s d ng như lo i phương ti n ư ng b ư c phân lo i vào nhóm thích h p c a chương 88. 5. Các phương ti n ch y trên m không khí ư c phân lo i trong ph n này cùng v i các phương ti n gi ng chúng nh t, c th như sau:
 2. (a). X p vào Chương 86 n u chúng ư c thi t k ch y trên ư ng ray d n (tàu ho ch y trên m không khí); (b). X p vào chương 87 n u chúng ư c thi t k ch y không ti p t ho c c không ti p t và không ti p nư c; (c). X p vào chương 89 n u chúng ư c thi t k ch y không ti p nư c, có ho c không có kh năng xu ng b ho c b n tàu, ho c cũng có th ch y không ti p m t băng. B ph n và ph tùng c a các phương ti n ch y trên m không khí ư c phân lo i theo cách phân lo i các phương ti n ch y trên m không khí ã qui nh trên ây. Các b ph n c nh, kh p n i c a ư ng ray tàu ch y m không khí ư c phân lo i như các b ph n c nh và ghép n i c a ư ng ray tàu ho và thi t b tín hi u, an toàn ho c i u khi n giao thông dùng cho h th ng v n t i trên m không khí ư c phân lo i như thi t b tín hi u, an toàn ho c i u khi n giao thông c a ư ng s t. CHƯƠNG 86 U MÁY XE L A HO C XE I N, THI T BN CH Y TRÊN Ư NG XE L A HAY XE I N VÀ B PH N C A CHÚNG; CÁC B PH N C NNH VÀ GHÉP N I Ư NG RAY XE L A HO C XE I N VÀ B PH N C A CHÚNG; THI T BN TÍN HI U GIAO THÔNG B NG CƠ KHÍ (K C CƠ I N) CÁC LO I Chú gi i 1. Chương này không bao g m: (a). Tà v t ư ng xe l a ho c xe i n b ng g ho c b ng bê tông ho c ư ng ray d n b ng bê tông c a tàu ch y trên m không khí (nhóm 44.06 ho c 68.10); (b). V t li u xây d ng ư ng xe i n ho c xe l a b ng s t ho c thép thu c nhóm 73.02; ho c (c). Thi t b tín hi u, an toàn, i u khi n giao thông b ng i n thu c nhóm 85.30. 2. Nhóm 86.07, ngoài nh ng m t hàng khác, áp d ng cho: (a). Tr c, bánh xe, bánh răng, l p kim lo i, vành và moayơ và các b ph n khác c a bánh xe; (b). Khung, g m, giá chuy n hư ng và tr c bitxen; (c). H p tr c; cơ c u phanh; (d). B m gi m ch n cho u máy- toa xe, móc và các b ph n ghép n i khác và các ph n n i hành lang toa xe (e). Toa xe 3. Theo các qui nh c a chú gi i 1 trên ây, ngoài nh ng m t hàng khác, nhóm 86.08 áp d ng cho: (a). ư ng ray ã l p ghép, bàn quay, thanh m ch n va b c th m ư ng s t, gi i h n ch t hàng; (b). C t tín hi u, ĩa tín hi u cơ, thi t b i u khi n ch ch n tàu, d ng c ch ư ng và ánh tín hi u, các thi t b i u khi n giao thông, tín hi u ho c an toàn b ng cơ h c
 3. (k c cơ i n) khác, ã ho c chưa l p t cho h th ng i n chi u sáng, cho ư ng xe l a, ư ng xe i n, ư ng b , ư ng sông, b n , c ng ho c sân bay. Mã hàng Mô t hàng hoá Thu su t (%) 8601 u máy ư ng s t ch y b ng ngu n i n bên ngoài hay b ng c qui i n 8601 10 00 - Lo i ch y b ng ngu n i n bên ngoài 0 8601 20 00 - Lo i ch y b ng c qui i n 0 8602 u máy ư ng s t khác; toa ti p li u u máy 8602 10 00 - u máy ch y diesel 0 8602 90 00 - Lo i khác 0 8603 Toa xe l a ho c toa xe i n t hành, toa hàng và toa hành lý, tr lo i thu c nhóm 86.04 8603 10 00 - Lo i ch y b ng ngu n i n bên ngoài 0 8603 90 00 - Lo i khác 0 8604 00 00 Xe b o dư ng hay ph c v dùng trong ư ng s t hay ư ng xe i n lo i t hành ho c không (ví d : toa xư- ng, xe g n c n cNu, toa làm m t u, u máy dùng kéo, toa th nghi m và xe ki m tra ư ng ray) 0 8605 00 00 Toa xe l a hay xe i n ch khách, không t hành; toa hành lý, toa bưu i n và toa xe l a hay xe i n chuyên dùng cho m c ích c bi t khác, không t hành (tr các lo i thu c nhóm 86.04) 0 8606 Toa xe l a ho c xe i n ch hàng và toa goòng, không t hành 8606 10 00 - Toa xi téc và các lo i toa tương t 0 8606 20 00 - Toa ch hàng và toa goòng ông l nh ho c cách nhi t, tr lo i thu c phân nhóm 8606.10 0 8606 30 00 - Toa ch hàng và toa goòng t d t i, tr lo i thu c phân nhóm 8606.10 hay 8606.20 0 - Lo i khác: 8606 91 00 - - Lo i có n p y và óng kín 0 8606 92 00 - - Lo i m , v i các m t bên không th tháo r i có chi u cao trên 60cm 0 8606 99 00 - - Lo i khác 0
 4. 8607 Các b ph n c a u máy xe l a ho c xe i n ho c c a thi t b di chuy n trên ư ng s t hay ư ng xe i n - Giá chuy n hư ng, tr c bitxen, tr c và bánh xe và các ph tùng c a chúng: 8607 11 00 - - Giá chuy n hư ng, tr c bitxen c a u máy 0 8607 12 00 - - Giá chuy n hư ng, tr c bitxen khác 0 8607 19 00 - - Lo i khác, k c các ph tùng 0 - Phanh và các ph tùng phanh: 8607 21 00 - - Phanh hơi và ph tùng phanh hơi 0 8607 29 00 - - Lo i khác 0 8607 30 00 - Móc toa và các d ng c ghép n i toa khác, b m gi m ch n và ph tùng c a chúng 0 - Các b ph n khác: 8607 91 00 --C a u máy 0 8607 99 00 - - Lo i khác 0 8608 B ph n c nh và các kh p n i c a ư ng ray xe l a ho c xe i n; thi t b tín hi u, an toàn ho c i u khi n giao thông b ng cơ (k c cơ i n) dùng cho - ư ng xe l a, ư ng xe i n, ư ng b , ư ng sông, các i m d ng, c ng ho c sân bay; các b ph n c a các lo i trên 8608 00 10 - Thi t b tín hi u, an toàn ho c i u khi n giao thông b ng cơ dùng cho ư ng b 0 8608 00 20 - Thi t b cơ i n 0 8608 00 90 - Lo i khác 0 8609 Công-ten-nơ (Container) (k c công-ten-nơ dùng v n chuy n ch t l ng) ư c thi t k và trang b c bi t v n chuy n theo m t ho c nhi u phương th c - B ng kim lo i: 8609 00 11 - - Công-ten-nơ v n chuy n hàng khô và hàng hoá thông thư ng 0 8609 00 19 - - Lo i khác 0 - B ng g :
 5. 8609 00 21 - - Công-ten-nơ v n chuy n hàng khô và hàng hoá thông thư ng 0 8609 00 29 - - Lo i khác 0 - Lo i khác: 8609 00 91 - - Công-ten-nơ v n chuy n hàng khô và hàng hoá thông thư ng 0 8609 00 99 - - Lo i khác 0 CHƯƠNG 87 XE C TR THI T BN CH Y TRÊN Ư NG XE L A HO C XE I N, VÀ CÁC B PH N VÀ PH TÙNG C A CHÚNG Chú gi i 1. Chương này không bao g m thi t b ch y trên ư ng xe l a ho c xe i n ư c thi t k ch ch y trên ư ng ray. 2. Theo m c ích c a chương này, "máy kéo" có nghĩa là phương ti n ư c thi t k ch y u kéo ho c Ny m t phương ti n, m t thi t b ho c m t v t n ng khác, chúng có ho c không bao g m b ph n ph tr ư c g n vào chuyên ch công c , h t, phân bón ho c hàng hoá khác. Máy móc và công c làm vi c ư c thi t k g n vào máy kéo c a nhóm 87.01 như thi t b có th thay i ư c v n phân lo i vào các nhóm riêng c a chúng ngay c khi nó i kèm v i máy kéo, có ho c không ư c g n vào máy kéo. 3. Khung g m g n v i cabin x p các nhóm t 87.02 n 87.04, và không thu c nhóm 87.06. 4. Nhóm 87.12 bao g m c xe p tr em các lo i. Các lo i xe tr em khác ư c x p trong nhóm 95.01. Mã hàng Mô t hàng hoá Thu su t (%) 8701 Máy kéo (tr máy kéo thu c nhóm 87.09) 8701 10 - Máy kéo c m tay: - - Lo i công su t không quá 22,5 kW: 8701 10 11 - - - Máy kéo 2 bánh dùng cho nông nghi p 30 8701 10 12 - - - Máy kéo 2 bánh khác 30 8701 10 19 - - - Lo i khác 30 - - Lo i công su t trên 22,5 kW: 8701 10 21 - - - Máy kéo 2 bánh dùng cho nông nghi p 10 8701 10 22 - - - Máy kéo 2 bánh khác 10
 6. 8701 10 29 - - - Lo i khác 10 8701 20 - Máy kéo ư ng b dùng cho bán rơmoc (rơmoc 1 tr c): - - Lo i dung tích xi lanh không quá 1.100 c: 8701 20 11 - - - Máy kéo v n t i 4 bánh 15 8701 20 19 - - - Lo i khác 15 - - Lo i dung tích xi lanh trên 1.100 c: - - - Lo i công su t không quá 67 kW: 8701 20 21 - - - - Máy kéo v n t i 4 bánh 0 8701 20 29 - - - - Lo i khác 0 - - - Lo i công su t trên 67 kW: 8701 20 31 - - - - Máy kéo v n t i 4 bánh 0 8701 20 39 - - - - Lo i khác 0 8701 30 - Máy kéo bánh xích: 8701 30 11 - - Lo i dung tích xi lanh không quá 1.100 c 15 - - Lo i dung tích xi lanh trên 1.100 c: 8701 30 12 - - - Công su t không quá 67 kW 0 8701 30 19 - - - Công su t trên 67 kW 0 8701 90 - Lo i khác: - - Máy kéo nông nghi p: - - - Lo i dung tích xi lanh không quá 1.100 c: 8701 90 11 - - - - Máy kéo v n t i 4 bánh 15 8701 90 19 - - - - Lo i khác 15 - - - Lo i dung tích xi lanh trên 1.100 c: - - - - Công su t không quá 67 kW: 8701 90 21 - - - - - Máy kéo v n t i 4 bánh 0 8701 90 29 - - - - - Lo i khác 0 - - - - Công su t trên 67 kW: 8701 90 31 - - - - - Máy kéo v n t i 4 bánh 0 8701 90 39 - - - - - Lo i khác 0 - - Lo i khác:
 7. 8701 90 91 - - - Lo i dung tích xi lanh không quá 1.100 c 15 - - - Lo i dung tích xi lanh trên 1.100 c: 8701 90 92 - - - - Công su t không quá 67 kW 0 8701 90 99 - - - - Công su t trên 67 kW 0 8702 Xe ô tô ch 10 ngư i tr lên, k c lái xe * 8702 10 - Lo i ng cơ t trong ki u piston t cháy b ng s c nén (diesel ho c bán diesel): - - Xe ch dư i 16 ngư i: - - - Xe ch khách: - - - - D ng CKD: 8702 10 01 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 25 8702 10 02 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 25 không quá 6 t n 8702 10 03 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 25 không quá 18 t n 8702 10 04 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 18 t n nhưng 25 không quá 24 t n 8702 10 05 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 25 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8702 10 06 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 100 8702 10 07 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 100 không qúa 6 t n 8702 10 08 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 100 không qúa 18 t n 8702 10 09 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 18 t n nhưng 100 không qúa 24 t n 8702 10 10 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 100 - - - Lo i khác: - - - - D ng CKD: 8702 10 11 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 25 8702 10 12 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 25 không quá 6 t n 8702 10 13 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 25 không quá 24 t n
 8. 8702 10 14 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 25 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8702 10 15 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 100 8702 10 16 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 100 không quá 6 t n 8702 10 17 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 100 không quá 24 t n 8702 10 18 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 100 - - Xe ch t 16 ngư i tr lên nhưng dư i 30 ngư i: - - - Xe ch khách: - - - - D ng CKD: 8702 10 21 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 15 8702 10 22 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 15 không quá 6 t n 8702 10 23 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 15 không quá 18 t n 8702 10 24 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 18 t n nhưng 15 không quá 24 t n 8702 10 25 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 15 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8702 10 26 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 100 8702 10 27 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 100 không quá 6 t n 8702 10 28 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 100 không quá 18 t n 8702 10 31 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 18 t n nhưng 100 không quá 24 t n 8702 10 32 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 100 - - - Lo i khác: - - - - D ng CKD: 8702 10 33 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 15 8702 10 34 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 15 không quá 6 t n
 9. 8702 10 35 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 15 không quá 24 t n 8702 10 36 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 15 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8702 10 37 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 100 8702 10 38 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 100 không quá 6 t n 8702 10 39 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 100 không quá 24 t n 8702 10 40 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 100 - - Xe ch t 30 ngư i tr lên: - - - Xe buýt ư c thi t k c bi t s d ng trong sân bay: - - - - D ng CKD: 8702 10 41 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 0 8702 10 42 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 6 t n 0 8702 10 43 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng không quá 18 t n 0 8702 10 44 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 18 t n nhưng không quá 24 t n 0 8702 10 45 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 0 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8702 10 46 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 5 8702 10 47 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 5 không quá 6 t n 8702 10 48 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 5 không quá 18 t n 8702 10 49 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 18 t n nhưng không quá 24 t n 5 8702 10 50 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 5 - - - Xe buýt lo i khác: - - - - D ng CKD:
 10. 8702 10 51 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 10 8702 10 52 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 10 không quá 6 t n 8702 10 53 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 10 không quá 18 t n 8702 10 54 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 18 t n nhưng 10 không quá 24 t n 8702 10 55 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 10 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8702 10 56 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 100 8702 10 57 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 100 không quá 6 t n 8702 10 58 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 100 không quá 18 t n 8702 10 59 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 18 t n nhưng 100 không quá 24 t n 8702 10 60 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 100 - - - Lo i khác: - - - - D ng CKD: 8702 10 61 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 10 8702 10 62 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 10 không quá 6 t n 8702 10 63 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 10 không quá 24 t n 8702 10 64 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 10 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8702 10 65 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 100 8702 10 66 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 100 không quá 6 t n 8702 10 67 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 100 không quá 24 t n 8702 10 68 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 100 8702 90 - Lo i khác: - - Xe ch dư i 16 ngư i:
 11. - - - Xe ch khách: 8702 90 11 - - - - D ng CKD 25 8702 90 12 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 - - - Lo i khác: 8702 90 21 - - - - D ng CKD 25 8702 90 22 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 - - Xe ch t 16 ngư i tr lên nhưng dư i 30 ngư i: - - - Xe ch khách: 8702 90 31 - - - - D ng CKD 15 8702 90 32 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 - - - Lo i khác: 8702 90 41 - - - - D ng CKD 15 8702 90 42 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 - - Xe ch t 30 ngư i tr lên: - - - Xe buýt ư c thi t k c bi t s d ng trong sân bay: 8702 90 51 - - - - D ng CKD 0 8702 90 52 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 5 - - - Xe ô tô buýt lo i khác: 8702 90 61 - - - - D ng CKD 10 8702 90 62 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 - - - Lo i khác: 8702 90 91 - - - - D ng CKD 10 8702 90 92 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 8703 Xe ô tô và các lo i xe khác có ng cơ ư c thi t k ch * y u ch ngư i (tr các lo i thu c nhóm 87.02), k c xe ch ngư i có khoang hành lý riêng và ô tô ua 8703 10 - Xe ư c thi t k c bi t i trên tuy t; xe ô tô chơi gôn (golf car) và các lo i xe tương t : - - Xe ch không quá 8 ngư i k c lái xe: 8703 10 11 - - - Xe ôtô chơi gôn và xe ph c v sân gôn (golf bugies) 100
 12. 8703 10 12 - - - Xe ô tô ua nh 100 8703 10 19 - - - Lo i khác 100 - - Xe ch 9 ngư i, k c lái xe: 8703 10 91 - - - Xe ôtô chơi gôn và xe ph c v sân gôn (golf bugies) 100 8703 10 99 - - - Lo i khác 100 - Xe khác, lo i có ng cơ t trong ki u piston t cháy b ng tia l a i n: 8703 21 - - Lo i dung tích xi lanh không quá 1.000 c: 8703 21 10 - - - Xe tang l 10 8703 21 20 - - - Xe ch tù 10 - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), lo i ch không quá 8 ng- ư i k c lái xe: 8703 21 31 - - - - D ng CKD 25 8703 21 32 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 - - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i: 8703 21 41 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng CKD 25 8703 21 42 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/Lo i khác 100 8703 21 43 - - - - Lo i khác, d ng CKD 25 8703 21 44 - - - - Lo i khác 100 - - - Lo i khác, ch 9 ngư i k c lái xe: 8703 21 51 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng CKD 25 8703 21 52 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/Lo i khác 100 8703 21 53 - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng CKD 25 8703 21 54 - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 8703 21 55 - - - - Lo i khác, d ng CKD 25 8703 21 56 - - - - Lo i khác 100
 13. 8703 22 - - Lo i dung tích xi lanh trên 1.000c nhưng không quá 1.500c: 8703 22 10 - - - Xe c u thương 10 8703 22 20 - - - Xe lo i nhà t hành (Motor - homes) 100 8703 22 30 - - - Xe tang l 10 8703 22 40 - - - Xe ch tù 10 - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), lo i ch không quá 8 ng- ư i k c lái xe: 8703 22 51 - - - - D ng CKD 25 8703 22 52 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 - - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i: 8703 22 61 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng CKD 25 8703 22 62 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 8703 22 63 - - - - Lo i khác, d ng CKD 25 8703 22 64 - - - - Lo i khác 100 - - - Lo i khác, ch 9 ngư i k c lái xe: 8703 22 71 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng CKD 25 8703 22 72 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/Lo i khác 100 8703 22 73 - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng CKD 25 8703 22 74 - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng nguyên chi c/Lo i 100 khác 8703 22 75 - - - - Lo i khác, d ng CKD 25 8703 22 76 - - - - Lo i khác 100 8703 23 - - Lo i dung tích xi lanh trên 1.500c nhưng không quá 3.000c: 8703 23 11 - - - Xe c u thương 10 8703 23 12 - - - Xe lo i nhà t hành (Motor - homes) 100 8703 23 13 - - - Xe tang l 10
 14. 8703 23 14 - - - Xe ch tù 10 - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), lo i ch không quá 8 ngư i k c lái xe: - - - - D ng CKD: 8703 23 15 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 2.000c 25 8703 23 16 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên nhưng dư i 2.500c 25 8703 23 17 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500c tr lên 25 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 23 21 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800c 100 8703 23 22 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800c tr lên nhưng dư i 2.000c 100 8703 23 23 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên nhưng dư i 2.500c 100 8703 23 24 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500c tr lên 100 - - - Lo i khác, ch không quá 8 ng i: - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng CKD: 8703 23 25 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800c 25 8703 23 26 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800c tr lên nhưng dư i 2.000c 25 8703 23 27 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên nhưng dư i 2.500c 25 8703 23 28 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500c tr lên 25 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 23 31 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800c 100 8703 23 32 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800c tr lên nhưng dư i 2.000c 100 8703 23 33 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên nhưng dư i 2.500c 100 8703 23 34 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500c tr lên 100
 15. - - - - Lo i khác, d ng CKD: 8703 23 35 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800c 25 8703 23 36 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800c tr lên nhưng dư i 2.000c 25 8703 23 37 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên nhưng dư i 2.500c 25 8703 23 38 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500c tr lên 25 - - - - Lo i khác: 8703 23 41 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800c 100 8703 23 42 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800c tr lên nhưng dư i 2.000c 100 8703 23 43 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên nhưng dư i 2.500c 100 8703 23 44 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500c tr lên 100 - - - Lo i khác, ch 9 ngư i k c lái xe: - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua): - - - - - D ng CKD: 8703 23 45 - - - - - - Dung tích xi lanh dư i 2.000c 25 8703 23 46 - - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên nhưng dư i 25 2.500c 8703 23 47 - - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500c tr lên 25 - - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 23 51 - - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800c 100 8703 23 52 - - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800c tr lên nhưng dư i 100 2.000c 8703 23 53 - - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên nhưng dư i 100 2.500c 8703 23 54 - - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500c tr lên 100 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng CKD: 8703 23 55 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800c 25 8703 23 56 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800c tr lên nhưng dư i 25 2.000c
 16. 8703 23 57 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên nhưng dư i 25 2.500c 8703 23 58 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500c tr lên 25 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 23 61 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800c 100 8703 23 62 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800c tr lên nhưng dư i 100 2.000c 8703 23 63 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên nhưng dư i 100 2.500c 8703 23 64 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500c tr lên 100 - - - - Lo i khác, d ng CKD: 8703 23 65 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800c 25 8703 23 66 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800c tr lên nhưng dư i 25 2.000c 8703 23 67 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên nhưng dư i 25 2.500c 8703 23 68 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500c tr lên 25 - - - - Lo i khác: 8703 23 71 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800c 100 8703 23 72 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800c tr lên nhưng dư i 100 2.000c 8703 23 73 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên nhưng dư i 2.500c 100 8703 23 74 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500c tr lên 100 8703 24 - - Lo i dung tích xi lanh trên 3.000 c: - - - Lo i dung tích xi lanh trên 3.000c nhưng không quá 4.000c: 8703 24 11 - - - - Xe c u thương 10 8703 24 12 - - - - Xe lo i nhà t hành (Motor - homes) 100 8703 24 13 - - - - Xe tang l 10 8703 24 14 - - - - Xe ch tù 10
 17. - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), lo i ch không quá 8 ng- ư i k c lái xe: 8703 24 21 - - - - - D ng CKD 25 8703 24 22 - - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 - - - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i: 8703 24 31 - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng CKD 25 8703 24 32 - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 8703 24 33 - - - - - Lo i khác, d ng CKD 25 8703 24 34 - - - - - Lo i khác 100 - - - - Lo i khác, ch 9 ngư i k c lái xe: 8703 24 41 - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng CKD 25 8703 24 42 - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 8703 24 43 - - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành 25 lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng CKD 8703 24 44 - - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 8703 24 45 - - - - - Lo i khác, d ng CKD 25 8703 24 46 - - - - - Lo i khác 100 - - - Lo i dung tích xi lanh trên 4.000c: 8703 24 51 - - - - Xe c u thương 10 8703 24 52 - - - - Xe lo i nhà t hành (Motor - homes) 100 8703 24 53 - - - - Xe tang l 10 8703 24 54 - - - - Xe ch tù 10 - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), lo i ch không quá 8 ng- ư i k c lái xe: 8703 24 61 - - - - - D ng CKD 25 8703 24 62 - - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 - - - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i:
 18. 8703 24 71 - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng CKD 25 8703 24 72 - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 8703 24 73 - - - - - Lo i khác, d ng CKD 25 8703 24 74 - - - - - Lo i khác 100 - - - - Lo i khác, ch 9 ngư i k c lái xe: 8703 24 81 - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng CKD 25 8703 24 82 - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 8703 24 83 - - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng CKD 25 8703 24 84 - - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 8703 24 85 - - - - - Lo i khác, d ng CKD 25 8703 24 86 - - - - - Lo i khác 100 - Xe ô tô khác, lo i có ng cơ t trong ki u piston t cháy b ng s c nén (diesel ho c bán diesel): 8703 31 - - Lo i dung tích xi lanh không quá 1.500 c: 8703 31 10 - - - Xe c u thương 10 8703 31 20 - - - Xe lo i nhà t hành (Motor - homes) 100 8703 31 30 - - - Xe tang l 10 8703 31 40 - - - Xe ch tù 10 - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), lo i ch không quá 8 ng- ư i k c lái xe: 8703 31 51 - - - - D ng CKD 25 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 31 52 - - - - - Lo i m i 100 8703 31 53 - - - - - Lo i ã qua s d ng 150 - - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i: 8703 31 61 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng CKD 25
 19. 8703 31 62 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 8703 31 63 - - - - Lo i khác, d ng CKD 25 8703 31 64 - - - - Lo i khác 100 - - - Lo i khác, ch 9 ngư i k c lái xe: 8703 31 71 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng CKD 25 8703 31 72 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 8703 31 73 - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng CKD 25 8703 31 74 - - - - Xe ô tô m i (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 8703 31 75 - - - - Xe ô tô ã qua s d ng (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng nguyên chi c/ Lo i khác 100 8703 31 76 - - - - Lo i khác, d ng CKD 25 8703 31 77 - - - - Lo i khác 100 8703 32 - - Lo i dung tích xilanh trên 1.500 c nhưng không quá 2.500 c: 8703 32 11 - - - Xe c u thương 10 8703 32 12 - - - Xe lo i nhà t hành (Motor - homes) 100 8703 32 13 - - - Xe tang l 10 8703 32 14 - - - Xe ch tù 10 - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua) lo i ch không quá 8 ng- ư i k c lái xe: - - - - D ng CKD: 8703 32 21 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 2.000c 25 8703 32 22 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên 25 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 32 23 - - - - - Lo i m i 100
 20. 8703 32 24 - - - - - Lo i ã qua s d ng, dung tích xi lanh dư i 1.800c 150 8703 32 25 - - - - - Lo i ã qua s d ng, dung tích xi lanh t 1.800c tr lên nhưng dư i 2.000c 150 8703 32 26 - - - - - Lo i ã qua s d ng, dung tích xi lanh t 2.000c tr lên 150 - - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i: - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng CKD: 8703 32 31 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800c 25 8703 32 32 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800c tr lên nhưng dư i 2.000c 25 8703 32 33 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên 25 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 32 34 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800c 100 8703 32 35 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800c tr lên nhưng dư i 2.000c 100 8703 32 36 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên 100 - - - - Lo i khác, d ng CKD: 8703 32 41 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800c 25 8703 32 42 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800c tr lên nhưng dư i 2.000c 25 8703 32 43 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên 25 - - - - Lo i khác: 8703 32 44 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800c 100 8703 32 45 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800c tr lên nhưng dư i 2.000c 100 8703 32 46 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000c tr lên 100 - - - Lo i khác, ch 9 ngư i, k c lái xe: - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua): - - - - - D ng CKD:
Đồng bộ tài khoản