Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Phần 3) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC

 1. CHƯƠNG 42 CÁC S N PH M B NG DA THU C; B YÊN CƯNG; CÁC M T HÀNG DU LNCH, TÚI XÁCH VÀ CÁC LO I CH A TƯNG T ; CÁC S N PH M LÀM T RU T NG V T (TR TƠ T RU T CON T M) Chú gi i 1. Chưng này không bao g m: (a). Ch catgut vô trùng dùng trong ph u thu t ho c các v t li u khâu vô trùng tưng t dùng trong ph u thu t (nhóm 30.06); (b). Hàng may m c và ph tr qu n áo (tr găng tay, găng h ngón và găng tay bao) ư c lót b ng da lông ho c da lông nhân t o ho c g n da lông ho c da lông nhân t o m t ngoài, tr trang trí thu n tuý (nhóm 43.03 ho c 43.04); (c). Các lo i lư i hoàn ch nh (nhóm 56.08); (d). Các m t hàng thu c Chưng 64; (e). Mũ và các v t i u khác ho c các b ph n c a các s n phNm trên thu c Chưng 65; (f). Roi da, roi i u khi n súc v t ho c các m t hàng khác thu c nhóm 66.02; (g). Khuy măng sét, vòng tay ho c các kim hoàn gi khác (nhóm 71.17); (h). Các g n ho c trang trí cho b yên cưng như bàn p yên ng a, hàm thi c ng a, y m ng a và khoá yên ng a, ư c trình bày riêng (ch y u Ph n XV); (ij). Dây da, da làm tr ng ho c lo i tưng t , ho c các b ph n khác c a nh c c (nhóm 92.09); (k). Các s n phNm thu c Chưng 94 (ví d : n i th t (giư ng, t , bàn, gh ...), èn và b èn); (l). Các s n phNm thu c Chưng 95 (ví d : chơi tr em, trò chơi, d ng c th thao); ho c (m). Khuy các lo i, cúc b m, khoá b m, khuy tán b m, c t khuy b c và ph tùng khác c a các v t phNm này, khuy bán thành phNm thu c nhóm 96.06. 2. (A). Ngoài các lo i tr c a Chú gi i 1 nói trên, nhóm 42.02 không bao g m: (a). Túi làm b ng các t m plastic, có ho c không ư c in, có tay c m, không ư c thi t k s d ng lâu dài (nhóm 39.23); (b). S n phNm làm b ng v t li u t t b n (nhóm 46.02). (B). Các s n phNm c a nhóm 42.02 và 42.03 có các b ph n làm b ng kim lo i quí, kim lo i m kim lo i quí, ng c trai thiên nhiên hay nuôi c y, á quí ho c á bán quí (t nhiên, t ng h p ho c tái t o) cũng ư c phân lo i vào các nhóm này ngay c khi các b ph n như v y không ch nh m ghép n i ho c trang trí ơn gi n mi n là chúng không làm cho s n phNm có thêm c tính khác. Trong trư ng h p các b ph n ó t o ra c tính cho s n phNm thì s n phNm ó ư c x p vào Chưng 71. 3. Theo m c ích c a nhóm 42.03, thu t ng "hàng may m c và ph tr qu n áo" ch các lo i găng tay, găng h ngón và găng tay bao (k c lo i găng dùng trong th thao và b o h ), t p d và các lo i qu n áo b o h , th t lưng, dây eo qu n, dây eo súng và ai da c tay, nhưng tr dây eo ng h (nhóm 91.13).
 2. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 4201 00 00 B yên cưng dùng cho các lo i ng v t (k c dây kéo, dây d t, mi ng m u g i, ai ho c r b t mõm, v i lót yên, túi yên, áo chó và các lo i tưng t ), làm b ng v t li u b t kỳ 30 4202 Hòm, va ly, x c ng n trang, c p tài li u, c p sách, túi sách, túi c p h c sinh, bao kính, bao ng nhòm, h p camera, h p nh c c , bao súng, bao súng ng n m c vào yên ng a và các lo i ch a tưng t ; túi du l ch, túi ng ăn ho c u ng có ph l p cách, túi ng v sinh cá nhân, ba lô, túi xách tay, túi i ch , x c c t, ví, túi ng b n , h p ng thu c lá i u, h p ng thu c lá s i, túi d ng c , túi th thao, túi ng chai rư u, h p ng trang s c, h p ng ph n, h p ng dao kéo và các lo i túi h p tưng t b ng da thu c ho c da thu c t ng h p, b ng t m plastic, b ng v t li u d t, b ng s i lưu hóa ho c b ng bìa, ho c ư c ph toàn b hay ch y u b ng các v t li u trên ho c b ng gi y - Hòm, va ly, x c ng n trang, c p tài li u, c p sách, c p h c sinh và các lo i ch a tưng t : 4202 11 - - M t ngoài b ng da thu c, da t ng h p ho c b ng da láng: 4202 11 10 - - - C p, túi eo vai cho h c sinh 40 4202 11 90 - - - Lo i khác 40 4202 12 - - M t ngoài b ng plastic ho c v t li u d t: 4202 12 10 - - - C p, túi eo vai cho h c sinh 40 4202 12 90 - - - Lo i khác 40 4202 19 - - Lo i khác: 4202 19 10 - - - B ng g , s t, thép ho c k m 40 4202 19 20 - - - B ng niken ho c nhôm 40 4202 19 90 - - - Lo i khác 40 - Túi xách tay, có ho c không có quai eo vai, k c lo i không có tay c m: 4202 21 00 - - M t ngoài b ng da thu c, da t ng h p ho c da láng 40 4202 22 00 - - M t ngoài b ng plastic ho c v t li u d t 40 4202 29 00 - - Lo i khác 40
 3. - Các v t thu c lo i thư ng mang theo trong túi ho c trong túi xách tay: 4202 31 00 - - M t ngoài b ng da thu c, da t ng h p ho c da láng 40 4202 32 00 - - M t ngoài b ng plastic ho c v t li u d t 40 4202 39 00 - - Lo i khác 40 - Lo i khác: 4202 91 - - M t ngoài b ng da thu c, da t ng h p ho c da láng: 4202 91 10 - - - Túi th thao 40 4202 91 20 - - - Túi ng bowling 40 4202 91 90 - - - Lo i khác 40 4202 92 - - M t ngoài b ng plastic ho c v t li u d t: 4202 92 10 - - - Túi ng bowling 40 4202 92 90 - - - Lo i khác 40 4202 99 - - Lo i khác: 4202 99 10 - - - B ng ng 40 4202 99 20 - - - B ng niken 40 4202 99 30 - - - B ng k m 40 4202 99 40 - - - B ng nguyên li u kh m g c ng v t, nguyên li u kh m g c th c v t ho c khoáng ch t 40 4202 99 90 - - - Lo i khác 40 4203 Hàng may m c và ph tr qu n áo b ng da thu c ho c b ng da t ng h p 4203 10 00 - Hàng may m c 50 - Găng tay thư ng, găng tay h ngón và găng tay bao: 4203 21 00 - - Lo i ư c thi t k chuyên dùng cho th thao 20 4203 29 - - Lo i khác: 4203 29 10 - - - Găng tay b o h lao ng 50 4203 29 90 - - - Lo i khác 50 4203 30 00 - Th t lưng và dây eo súng 40 4203 40 00 - ph tr qu n áo khác 40 4204 00 00 S n ph m b ng da thu c ho c da thu c t ng h p, dùng cho máy, d ng c cơ khí ho c cho các m c ích k thu t khác
 4. 0 4205 S n ph m khác b ng da thu c ho c da t ng h p 4205 00 10 - Dây bu c gi y, t m lót 20 4205 00 20 - Dây ai an toàn và d ng c lao ng dùng trong công nghi p 20 4205 00 30 - Dây ho c dây t t b ng da thu c dùng trang s c 20 4205 00 90 - Lo i khác 20 4206 S n ph m làm b ng ru t ng v t (tr tơ t ru t con t m), b ng màng ru t già (dùng trong k thu t dát vàng), b ng bong bóng ho c b ng gân 4206 10 00 - Ch catgut 0 4206 90 00 - Lo i khác 0 CHƯƠNG 43 DA LÔNG VÀ DA LÔNG NHÂN T O; CÁC S N PH M LÀM T DA LÔNG VÀ DA LÔNG NHÂN T O Chú gi i 1. Trong toàn b danh m c, nh ng n i dung liên quan n "da lông" tr da lông s ng thu c nhóm 43.01, áp d ng cho các lo i da ng v t có lông, ã thu c ta nanh ho c chu i. 2. Chưng này không bao g m: (a). Da chim ho c m nh da chim, có lông vũ ho c lông tơ (nhóm 05.05 hay 67.01); (b). Da s ng còn lông ho c lông c u thu c Chưng 41 (xem chú gi i 1(c) Chưng 41); (c). Găng tay, găng h ngón và găng tay bao b ng da thu c và da lông ho c b ng da thu c và da lông nhân t o (nhóm 42.03); (d). Các v t phNm thu c Chưng 64; (e). Mũ và các v t i u khác ho c các b ph n c a chúng thu c Chưng 65; ho c (f). Các m t hàng thu c Chưng 95 (ví d : chơi tr em, d ng c dùng cho các trò chơi, d ng c th thao). 3. Nhóm 43.03 bao g m da lông và các ph n da lông ư c ghép cùng v i v t li u khác, da lông và các chi ti t làm t da lông ư c may l i v i nhau t o thành qu n áo hay các chi ti t ho c ph tr c a, ho c dư i d ng s n phNm khác. 4. Hàng may m c và ph tr qu n áo (tr các s n phNm mà ph n Chú gi i 2 ã lo i tr ) ư c lót b ng da lông ho c da lông nhân t o ho c m t ngoài ư c ính da lông hay da lông nhân t o, tr trang trí thu n tuý ư c x p vào nhóm 43.03 hay 43.04 tuỳ theo t ng trư ng h p.
 5. 5. Trong toàn b danh m c, c m t "da lông nhân t o" là lo i gi da lông g m lông c u, lông ng v t hay các lo i s i khác ư c g n ho c may lên da thu c, lên v i d t ho c lên các lo i v t li u khác nhưng không bao g m gi da lông làm b ng cách d t thoi hay d t kim (thu c nhóm 58.01 hay 60.01). Thu su t (%) Mã hàng Mô t hàng hoá 4301 Da lông s ng (k c u, uôi, bàn chân ho c các m u, các m nh c t khác, v n còn s d ng ư c), tr da s ng trong các nhóm 41.01, 41.02 ho c 41.03 4301 10 00 - C a loài ch n vizon, da nguyên con, có ho c không có u, uôi ho c bàn chân 0 4301 30 00 - C a các gi ng c u Astrakhan, Broadtail, Caracul, Ba tư và các gi ng c u tưng t , c u n , Mông c , Trung qu c ho c Tây T ng, da nguyên con, có ho c không có u, uôi ho c bàn chân 0 4301 60 00 - C a loài cáo, da nguyên con, có ho c không có u, uôi ho c bàn chân 0 4301 70 00 - C a h i cNu, da nguyên con, có u, uôi ho c bàn chân 0 4301 80 00 - C a loài ng v t khác, da nguyên con, có ho c không có u, uôi ho c bàn chân 0 4301 90 00 - u, uôi, bàn chân ho c các mNu ho c m nh c t khác v n còn s d ng ư c 0 4302 Da lông ã thu c ho c hoàn thi n (k c u, uôi, bàn chân và các m u ho c các m nh c t khác), ã ho c chưa ghép n i (không có thêm các v t li u ph tr khác), tr lo i thu c nhóm 43.03 - Lo i da nguyên con, có ho c không có u, uôi ho c bàn chân, chưa ghép n i: 4302 11 00 - - C a loài ch n vizon 0 4302 13 00 - - C a các gi ng c u Astrakhan, Broadtail, Caracul, Ba t- ư và các gi ng c u tưng t , c u n , Mông C , Trung Qu c ho c Tây T ng 0 4302 19 00 - - Lo i khác 0 4302 20 00 - u, uôi, bàn chân và các mNu ho c các m nh c t, chư- a ghép n i 0
 6. 4302 30 00 - Lo i da nguyên con và các mNu ho c các m nh c t c a chúng, ã ghép n i 0 4303 Hàng may m c, ph tr qu n áo và các v t ph m khác b ng da lông 4303 10 - Hàng may m c và ph tr qu n áo: 4303 10 10 -- ph tr qu n áo 40 4303 10 20 - - Hàng may m c 50 4303 90 - Lo i khác: 4303 90 10 - - Túi th thao 40 4303 90 20 - - S n phNm dùng cho m c ích công nghi p 40 4303 90 90 - - Lo i khác 40 4304 Da lông nhân t o và các s n ph m làm b ng da lông nhân t o 4304 00 10 - Da lông nhân t o 30 4304 00 20 - S n phNm dùng cho m c ích công nghi p 50 - Lo i khác: 4304 00 91 - - Túi th thao 50 4304 00 99 - - Lo i khác 50 Ph n 9: G VÀ CÁC M T HÀNG B NG G ; THAN T G ; LIE VÀ CÁC S N PH M LÀM B NG LIE; CÁC S N PH M T RƠM, C GI Y HO C CÁC V T LI U T T B N KHÁC; CÁC S N PH M B NG LI U GAI VÀ SONG MÂY CHƯƠNG 44 G VÀ CÁC M T HÀNG B NG G ; THAN T G Chú gi i 1. Chưng này không bao g m: (a). G dư i d ng m nh, mNu v n, v bào ư c nghi n, tán nh thành b t dùng ch y u trong công ngh làm nư c hoa, dư c phNm ho c thu c di t côn trùng, di t n m hay các m c ích tưng t (nhóm 12.11); (b). Tre n a ho c các v t li u khác có tính ch t như g lo i ch y u dùng t t b n, d ng thô, ã ho c chưa ch , x ho c c t theo chi u dài (thu c nhóm 14.01); (c). G dư i d ng m nh, mNu v n, ã ư c nghi n thành b t dùng ch y u cho công ngh nhu m và thu c ta nanh (nhóm14.04);
 7. (d). Than ho t tính (nhóm 38.02); (e). Các s n phNm thu c nhóm 42.02; (f). Các m t hàng thu c Chưng 46; (g). Gi y dép ho c các b ph n c a chúng thu c Chưng 64; (h). Các m t hàng thu c Chưng 66 (ví d : ô dù, batong và các b ph n c a chúng); ( j). Các m t hàng thu c nhóm 68.08; (k). kim hoàn gi thu c nhóm 71.17; (l). Các m t hàng thu c ph n XVI ho c ph n XVI (ví d : các b ph n c a máy móc, hòm, v , h p dùng cho máy móc, thi t b và dùng c a th óng xe); (m). Các m t hàng thu c ph n XVII (ví d : v ng h , nh c c và các b ph n c a chúng); (n). Các b ph n c a súng (nhóm 93.05); (o). Các m t hàng thu c Chưng 94 (ví d : n i th t (giư ng, t , bàn gh …), èn và b èn, c u ki n nhà l p ghép s n); (p). Các m t hàng thu c Chưng 95 (ví d : c như chơi tr em, trang thi t b trò chơi, d ng c th thao); (q). Các m t hàng thu c Chưng 96 (ví d : tNu hút thu c và ph tùng c a chúng, khuy, bút chì), tr thân và tay c m b ng g dùng cho các s n phNm thu c nhóm 96.03; ho c (r). Các m t hàng thu c Chưng 97 (ví d : các tác phNm ngh thu t). 2. Trong Chưng này khái ni m "g ã ư c làm tăng r n" ch lo i g ã qua x lý v m t hoá h c ho c lý h c (trong trư ng h p lo i g này ư c c u t o b ng các l p ư c liên k t v i nhau, vi c x lý thêm ch m b o s liên k t t t gi a các l p) và do ó ã tăng t tr ng (m t ) ho c c ng cũng như tăng s c b n cơ h c ho c b n khi có tác ng hoá h c ho c i n. 3. Các nhóm t 44.14 n 44.21 bao g m các m t hàng có mô t riêng c a các lo i ván dăm ho c tưng t , ván s i ép, ván ghép ho c g ã ư c làm tăng r n. 4. Các m t hàng thu c nhóm 44.10, 44.11 ho c 44.12 có th ư c gia công t o hình như ã ưa ra trong nhóm 44.09, ã ư c u n cong, u n thành múi, t l , ư c c t ho c t o dáng thành các hình d ng khác nhau, tr hình ch nh t ho c hình vuông, ho c t o dáng ki u khác, mi n là không t o cho chúng nh ng c trưng c a các m t hàng thu c nhóm khác. 5. Nhóm 44.17 không bao g m các d ng c có lư i, g , b m t ho c b ph n làm vi c khác ư c t o ra t v t li u b t kỳ ư c chi ti t chú gi i 1 c a Chưng 82. 6. Theo m c ích c a Chú gi i 1 trên và tr khi có yêu c u khác, khái ni m "g " trong m t nhóm c a Chưng này cũng bao g m c tre n a và các v t li u khác có tính ch t g . Chú gi i phân nhóm 1. Theo m c ích c a các phân nhóm t 4403.41 n 4403.49, 4407.24 n 4407.29, 4408.31 n 4408.39 và 4412.13 n 4412.99, thu t ng "g nhi t i" ch m t trong các lo i g dư i ây: 2. Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bosé clair, Bosé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Meranti s m, Dibétou, Dousié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Gerongang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Meranti
 8. nh t, Limba, Louro, Macaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palisandre de Guatemala, Palisandre de Para, Palisandre de Rio, Palisandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapeli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, Lauan tr ng, Meranti tr ng, Seraya tr ng, Meranti vàng. Mã hàng Mô t hàng hoá Thu su t (%) 4401 G nhiên li u, d ng khúc, thanh nh , cành, bó ho c các d ng tưng t ; v bào, dăm g ; ph li u g , mùn cưa, ã ho c chưa óng thành kh i, bánh, viên ho c các d ng tưng t 4401 10 00 - G nhiên li u, d ng khúc, thanh nh , cành, bó ho c các d ng tưng t 5 - V bào, dăm g : 4401 21 00 - - T cây lá kim 5 4401 22 00 - - T cây không thu c lo i lá kim 5 4401 30 00 - Mùn cưa, ph li u g , ã ho c chưa óng thành d ng kh i, bánh, viên ho c các d ng tưng t 5 4402 00 00 Than c i (k c than t t v qu ho c h t), ã ho c chưa óng thành kh i 5 4403 G cây, ã ho c chưa bóc v , b giác ho c o vuông thô 4403 10 - ã x lý b ng sơn, ch t màu, ch t creozot ho c các ch t b o qu n khác: 4403 10 10 - - C t sào (Baulks) 0 4403 10 20 - - Khúc g cưa, x và làm l p m t 0 4403 10 30 - - C t tròn ch ng h m lò 0 4403 10 40 - - C c, c t và các lo i g khúc tròn khác 0 4403 10 90 - - Lo i khác 0 4403 20 - Lo i khác, thu c cây lá kim: - - Damar Minyak: 4403 20 11 - - - G làm b t gi y 0 4403 20 12 - - - C t sào (Baulks) 0 4403 20 13 - - - Khúc g cưa, x và làm l p m t 0 4403 20 14 - - - C t tròn ch ng h m lò 0
 9. 4403 20 15 - - - C c, c t và các lo i g khúc tròn khác 0 4403 20 19 - - - Lo i khác 0 - - Podo: 4403 20 21 - - - G làm b t gi y 0 4403 20 22 - - - C t sào (Baulks) 0 4403 20 23 - - - Khúc g cưa, x và làm l p m t 0 4403 20 24 - - - C t tròn ch ng h m lò 0 4403 20 25 - - - C c, c t và các lo i g khúc tròn khác 0 4403 20 29 - - - Lo i khác 0 - - Sempilor: 4403 20 31 - - - G làm b t gi y 0 4403 20 32 - - - C t sào (Baulks) 0 4403 20 33 - - - Khúc g cưa, x và làm l p m t 0 4403 20 34 - - - C t tròn ch ng h m lò 0 4403 20 35 - - - C c, c t và các lo i g khúc tròn khác 0 4403 20 39 - - - Lo i khác 0 - - Lo i khác: 4403 20 91 - - - G làm b t gi y 0 4403 20 92 - - - C t sào (Baulks) 0 4403 20 93 - - - Khúc g cưa, x và làm l p m t 0 4403 20 94 - - - C t tròn ch ng h m lò 0 4403 20 95 - - - C c, c t và các lo i g khúc tròn khác 0 4403 20 99 - - - Lo i khác 0 - Lo i khác, b ng g nhi t i ã nêu trong chú gi i 1 ph n phân nhóm c a chưng này: 4403 41 - - Meranti s m, g Meranti nh t và g Meranti Bakau: - - - Meranti s m (Obar Suluk): 4403 41 11 - - - - G làm b t gi y 0 4403 41 12 - - - - C t sào (Baulks) 0 4403 41 13 - - - - Khúc g cưa, x và làm l p m t 0 4403 41 14 - - - - C t tròn ch ng h m lò 0 4403 41 15 - - - - C c, c t và các lo i g khúc tròn khác 0 4403 41 19 - - - - Lo i khác 0
 10. - - - Meranti nh t (Red Seraya): 4403 41 21 - - - - G làm b t gi y 0 4403 41 22 - - - - C t sào (Baulks) 0 4403 41 23 - - - - Khúc g cưa, x và làm l p m t 0 4403 41 24 - - - - C t tròn ch ng h m lò 0 4403 41 25 - - - - C c, c t và các lo i g khúc tròn khác 0 4403 41 29 - - - - Lo i khác 0 - - - Meranti bakau: 4403 41 31 - - - - G làm b t gi y 0 4403 41 32 - - - - C t sào (Baulks) 0 4403 41 33 - - - - Khúc g cưa, x và làm l p m t 0 4403 41 34 - - - - C t tròn ch ng h m lò 0 4403 41 35 - - - - C c, c t và các lo i g khúc tròn khác 0 4403 41 39 - - - - Lo i khác 0 4403 49 - - Lo i khác: - - - Kapur: 4403 49 11 - - - - G làm b t gi y 0 4403 49 12 - - - - C t sào (Baulks) 0 4403 49 13 - - - - Khúc g cưa, x và làm l p m t 0 4403 49 14 - - - - C t tròn ch ng h m lò 0 4403 49 15 - - - - C c, c t và các lo i g khúc tròn khác 0 4403 49 19 - - - - Lo i khác 0 - - - Keruing: 4403 49 21 - - - - G làm b t gi y 0 4403 49 22 - - - - C t sào (Baulks) 0 4403 49 23 - - - - Khúc g cưa, x và làm l p m t 0 4403 49 24 - - - - C t tròn ch ng h m lò 0 4403 49 25 - - - - C c, c t và các lo i g khúc tròn khác 0 4403 49 29 - - - - Lo i khác 0 - - - Ramin: 4403 49 31 - - - - G làm b t gi y 0 4403 49 32 - - - - C t sào (Baulks) 0 4403 49 33 - - - - Khúc g cưa, x và ã làm l p m t, d ng nhám 0
 11. 4403 49 34 - - - - Khúc g cưa, x và làm l p m t, ã ư c o vuông 0 4403 49 35 - - - - C t tròn ch ng h m lò 0 4403 49 36 - - - - C c, c t và các lo i g khúc tròn khác 0 4403 49 39 - - - - Lo i khác 0 - - - Lo i khác, b ng g nhi t i ã nêu trong chú gi i 1 ph n phân nhóm c a chưng này: 4403 49 91 - - - - G làm b t gi y 0 4403 49 92 - - - - C t sào (Baulks) 0 4403 49 93 - - - - Khúc g cưa, x và làm l p m t 0 4403 49 94 - - - - C t tròn ch ng h m lò 0 4403 49 95 - - - - C c, c t và các lo i g khúc tròn khác 0 4403 49 99 - - - - Lo i khác 0 - Lo i khác: 4403 91 - - G s i (Quercus sp): 4403 91 10 - - - G làm b t gi y 0 4403 91 20 - - - C t sào (Baulks) 0 4403 91 30 - - - Khúc g cưa, x và làm l p m t 0 4403 91 40 - - - C t tròn ch ng h m lò 0 4403 91 50 - - - C c, c t và các lo i g khúc tròn khác 0 4403 91 90 - - - Lo i khác 0 4403 92 - - G s i (Fagus sp): 4403 92 10 - - - G làm b t gi y 0 4403 92 20 - - - C t sào (Baulks) 0 4403 92 30 - - - Khúc g cưa, x và làm l p m t 0 4403 92 40 - - - C t tròn ch ng h m lò 0 4403 92 50 - - - C c, c t và các lo i g khúc tròn khác 0 4403 92 90 - - - Lo i khác 0 4403 99 - - Lo i khác: 4403 99 10 - - - G làm b t gi y 0 4403 99 20 - - - C t sào (Baulks) 0 4403 99 30 - - - Khúc g cưa, x và làm l p m t 0 4403 99 40 - - - C t tròn ch ng h m lò 0 4403 99 50 - - - C c, c t và các lo i g khúc tròn khác 0
 12. 4403 99 90 - - - Lo i khác 0 4404 G ai thùng; c c ch ; sào, c t, c c b ng g , vót nh n, nhưng không x d c; g y g ã c t nhưng chư- a ti n, u n cong ho c gia công cách khác, dùng làm ba tong, cán ô, chuôi, tay c m d ng c ho c tưng t ; dăm g và các d ng tưng t 4404 10 00 - T cây lá kim 3 4404 20 00 - T cây không thu c lo i lá kim 3 4405 00 00 S ig ,b tg 1 4406 Tà v t ư ng s t ho c ư ng xe i n (thanh ngang) b ng g 4406 10 00 - Lo i chưa ư c ngâm tNm 0 4406 90 00 - Lo i khác 0 4407 G ã cưa ho c x theo chi u d c, l ng ho c bóc, ã ho c chưa bào, ánh gi y ráp ho c ghép n i u, có d y trên 6 m 4407 10 - G t cây lá kim: 4407 10 10 - - ã bào 0 4407 10 20 - - ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 10 90 - - Lo i khác 0 - Các lo i g nhi t i ư c ghi trong chú gi i 1 ph n phân nhóm c a chưng này: 4407 24 - - G Virola, Magohany (Swietenia sp), Imbuia và Balsa: 4407 24 10 - - - ã bào 0 4407 24 20 - - - ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 24 90 - - - Lo i khác 0 4407 25 - - Meranti s m, g Meranti nh t và g Meranti bakau: - - - Meranti s m, g Meranti nh t: 4407 25 11 - - - - ã bào 0 4407 25 12 - - - - ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 25 19 - - - - Lo i khác 0
 13. - - - Meranti bakau: 4407 25 21 - - - - ã bào 0 4407 25 22 - - - - ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 25 29 - - - - Lo i khác 0 - - Lauan tr ng, g Meranti tr ng, g Seraya tr ng, g Meranti vàng và g Alan: 4407 26 10 - - - ã bào 0 4407 26 20 - - - ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 26 90 - - - Lo i khác 0 4407 29 - - Lo i khác: - - - Jelutong (Dyera sp.): 4407 29 11 - - - - ã bào 0 4407 29 12 - - - - ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 29 19 - - - - Lo i khác 0 - - - Kapur (Dryobalanops sp): 4407 29 21 - - - - ã bào 0 4407 29 22 - - - - ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 29 29 - - - - Lo i khác 0 - - - Kempas (Kompasia sp): 4407 29 31 - - - - ã bào 0 4407 29 32 - - - - ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 29 39 - - - - Lo i khác 0 - - - Keruing (Dipterocarpus sp): 4407 29 41 - - - - ã bào 0 4407 29 42 - - - - ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 29 49 - - - - Lo i khác 0 - - - Ramin (Gonystylus sp): 4407 29 51 - - - - ã bào 0 4407 29 52 - - - - ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 29 59 - - - - Lo i khác 0 - - - Teak (Tectong sp): 4407 29 61 - - - - Sàn g t ch ã bào 0 4407 29 62 - - - - Lo i khác, ã bào 0 4407 29 63 - - - - ã ánh giáp ho c n i u 0
 14. 4407 29 69 - - - - Lo i khác 0 - - - Balau (Shorea sp): 4407 29 71 - - - - ã bào 0 4407 29 72 - - - - ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 29 79 - - - - Lo i khác 0 - - - Mengkulang (Heritiera sp): 4407 29 81 - - - - ã bào 0 4407 29 82 - - - - ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 29 89 - - - - Lo i khác 0 - - - Lo i khác: - - - - Jongkong và Merbau (Intsia sp): 4407 29 91 - - - - - ã bào 0 4407 29 92 - - - - - ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 29 93 - - - - - Lo i khác 0 - - - - Lo i khác: 4407 29 94 - - - - - ã bào 0 4407 29 95 - - - - - ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 29 99 - - - - - Lo i khác 0 - Lo i khác: 4407 91 - - G s i (Quercus sp): 4407 91 10 - - - ã bào 0 4407 91 20 - - - ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 91 90 - - - Lo i khác 0 4407 92 - - G s i (Fagus sp): 4407 92 10 - - - ã bào 0 4407 92 20 - - - ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 92 90 - - - Lo i khác 0 4407 99 - - Lo i khác: 4407 99 10 - - - G aguila, ã bào 0 4407 99 20 - - - G aguila, ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 99 30 - - - Lo i khác, ã bào 0 4407 99 40 - - - Lo i khác, ã ánh giáp ho c n i u 0 4407 99 90 - - - Lo i khác 0
 15. 4408 T m g l ng làm l p m t (k c t m g thu ư c b ng cách l ng g ghép), g l ng làm g dán ho c làm g ép tưng t khác và g khác, ã ư c x d c, l ng ho c bóc tách, ã ho c chưa bào, ánh gi y ráp, ghép ho c n i u, có dày không quá 6 m 4408 10 - G t cây lá kim: 4408 10 10 - - Thanh m ng b ng g tuy t tùng ã gia công s n xu t bút chì; g thông s n xu t ván ghép 0 4408 10 20 - - G khác ã gia công s n xu t bút chì 0 4408 10 30 - - Ván l ng l p m t 0 4408 10 90 - - Lo i khác 0 - Các lo i g nhi t i ư c ghi trong chú gi i 1 ph n phân nhóm c a chưng này: 4408 31 - - Meranti s m, g Meranti nh t và g Meranti bakau: 4408 31 10 - - - ã gia công s n xu t bút chì 0 4408 31 90 - - - Lo i khác 0 4408 39 - - Lo i khác: 4408 39 10 - - - Thanh m ng g Jelutong ã gia công s n xu t bút chì 0 4408 39 20 - - - G khác ã gia công s n xu t bút chì 0 4408 39 90 - - - Lo i khác 0 4408 90 - Lo i khác: 4408 90 10 - - Ván l ng l p m t 0 4408 90 20 - - G t ch khác không dùng s n xu t bút chì 0 4408 90 90 - - Lo i khác 0 4409 G (k c g ván và vi n d i g trang trí làm sàn, chưa l p ghép), ư c t o dáng liên t c (làm m ng, soi rãnh, bào rãnh, vát c nh, ghép ch V, t o gân ho c g d ng chu i h t, t o khuôn hình, ti n tròn ho c gia công tưng t ), d c theo các c nh, u ho c b m t, ã ho c chưa bào, ánh gi y ráp ho c n i u 4409 10 00 - G cây lá kim 3 4409 20 - G t cây không thu c lo i lá kim:
 16. 4409 20 10 - - D i g t ch làm ván sàn 3 4409 20 20 - - D i g lo i khác làm ván sàn 3 4409 20 30 - - N p g t ch làm ván sàn 3 4409 20 90 - - Lo i khác 3 4410 Ván dăm và các lo i ván tưng t (ví d : ván dăm nh hư ng và ván x p) b ng g ho c b ng các lo i v t li u có ch t g khác, ã ho c chưa liên k t b ng keo ho c b ng ch t k t dính h u cơ khác - Ván dăm nh hư ng và ván x p, b ng g : 4410 21 00 - - Chưa ư c gia công ho c gia công thêm tr ánh gi y ráp 10 4410 29 00 - - Lo i khác 10 - Lo i khác, b ng g : 4410 31 00 - - Chưa ư c gia công ho c gia công thêm tr ánh gi y ráp 10 4410 32 00 - - ư c ph m t b ng gi y tNm melamin 10 4410 33 00 - - ư c ph m t b ng l p trang trí b ng plastic 10 4410 39 00 - - Lo i khác 10 4410 90 00 - Lo i khác 10 4411 Ván s i b ng g ho c b ng các lo i v t li u có ch t g khác, ã ho c chưa ghép l i b ng keo ho c b ng các ch t k t dính h u cơ khác - Ván s i có t tr ng trên 0,8g/cm3: 4411 11 00 - - Chưa gia công v m t cơ h c ho c chưa ph b m t 10 4411 19 00 - - Lo i khác 10 - Ván s i có t tr ng trên 0,5g/cm3 n 0,8g/cm3: 4411 21 00 - - Chưa gia công v m t cơ h c ho c chưa ph b m t 10 4411 29 - - Lo i khác: 4411 29 10 - - - Lo i có h t tròn ho c hoa văn hình h t tròn và - ư ng g , ư ng ch trên b m t, k c t m ván p chân tư ng và t m khác có ư ng g , ư ng ch 10 4411 29 90 - - - Lo i khác 10 3 3 - Ván s i có t tr ng trên 0,35g/cm n 0,5g/cm :
 17. 4411 31 00 - - Chưa gia công v m t cơ h c ho c chưa ph b m t 10 4411 39 - - Lo i khác: 4411 39 10 - - - Lo i có h t tròn ho c hoa văn hình h t tròn và ư- ng g , ư ng ch trên b m t, k c t m ván p chân tư ng và t m khác có ư ng g , ư ng ch 10 4411 39 90 - - - Lo i khác 10 - Lo i khác: 4411 91 00 - - Chưa gia công v m t cơ h c ho c chưa ph b m t 10 4411 99 - - Lo i khác: 4411 99 10 - - - Lo i có h t tròn ho c hoa văn hình h t tròn và - ư ng g , ư ng ch trên b m t, k c t m ván p chân tư ng và t m khác có ư ng g , ư ng ch 10 4411 99 90 - - - Lo i khác 10 4412 G dán, g dán ván l ng và các t m ván khác tưng t - G dán ch g m các l p g , m i l p d y không quá 6 m: 4412 13 - - Có ít nh t m t l p m t ngoài b ng g nhi t i ã ư c nêu trong chú gi i phân nhóm 1 c a chưng này: 4412 13 10 - - - Lo i ph ng 10 4412 13 90 - - - Lo i khác 10 4412 14 - - Lo i khác, v i ít nh t m t l p m t ngoài b ng g không thu c lo i lá kim: 4412 14 10 - - - Lo i ph ng 10 4412 14 90 - - - Lo i khác 10 4412 19 - - Lo i khác: 4412 19 10 - - - Lo i ph ng 10 4412 19 90 - - - Lo i khác 10 - Lo i khác, v i ít nh t m t l p m t ngoài b ng g không thu c lo i lá kim: 4412 22 00 - - Có ít nh t m t l p m t ngoài b ng g nhi t i ã ư c nêu trong chú gi i phân nhóm 1 c a chưng này 10 4412 23 00 - - Lo i khác, ch a ít nh t m t l p là ván dăm 10 4412 29 00 - - Lo i khác 10
 18. - Lo i khác: 4412 92 00 - - Có ít nh t m t l p m t ngoài b ng g nhi t i ã ư c nêu trong chú gi i phân nhóm 1 c a chưng này 10 4412 93 00 - - Lo i khác, ch a ít nh t m t l p là ván dăm 10 4412 99 00 - - Lo i khác 10 4413 00 00 G ã ư c làm tăng r n, d ng kh i, t m, thanh ho c t o hình 3 4414 00 00 Khung tranh, khung nh, khung gưng b ng g ho c các s n ph m b ng g tưng t 40 4415 Hòm, h p, thùng thưa, thùng hình tr ng và các lo i bao bì tưng t b ng g ; tang cu n cáp b ng g ; giá k kê hàng, giá hàng ki u thùng và các lo i giá hàng khác b ng g ; vành m giá k hàng b ng g 4415 10 00 - Hòm, h p, thùng thưa, thùng hình tr ng và các lo i bao bì tưng t b ng g ; tang cu n cáp 30 4415 20 00 - Giá k kê hàng, giá k hàng ki u thùng và các lo i giá hàng khác; vành m giá, k hàng 30 4416 Thùng tô nô, thùng baren, thùng hình tr ng, hình tr , có ai, các lo i thùng có ai khác và các b ph n c a chúng, b ng g , k c các lo i t m ván cong 4416 00 10 - T m ván cong 30 4416 00 90 - Lo i khác 30 4417 D ng c các lo i, thân d ng c , tay c m d ng c , thân và cán ch i ho c bàn ch i, b ng g ; c t ho c khuôn gi y, ng, b ng g 4417 00 10 - C t ho c khuôn c a gi y, ng 20 4417 00 90 - Lo i khác 30 4418 m c, g dùng trong xây d ng, k c panen g có lõi x p nhân t o, panen lát sàn và ván l p ã l p ghép 4418 10 00 - C a s , c a s sát t và khung c a s 5
 19. 4418 20 00 - C a ra vào và khung, ngư ng c a c a chúng 5 4418 30 00 - Panen lát sàn 5 4418 40 00 - Ván c p pha xây d ng 5 4418 50 00 - Ván l p 5 4418 90 - Lo i khác: 4418 90 10 - - Panen có lõi x p nhân t o 5 4418 90 90 - - Lo i khác 5 4419 00 00 B ăn, b làm b p b ng g 40 4420 G kh m, dát; tráp, và các lo i h p ng kim hoàn, ng dao kéo và các s n ph m tưng t , b ng g ; tư ng nh và trang trí b ng g ; các lo i dùng b ng g không thu c chưng 94 4420 10 00 - Tư ng nh và các trang trí b ng g 40 4420 90 00 - Lo i khác 40 4421 Các s n ph m b ng g khác 4421 10 00 - M c treo qu n áo 40 4421 90 - Lo i khác: 4421 90 10 - - Lõi cu n ch , ng s i và su t s i; gu ng cu n ch may và các s n phNm tưng t 20 4421 90 20 - - Thanh g làm diêm 40 4421 90 30 - - Móc g ho c ghim g dùng cho gi y dép 40 4421 90 40 - - Que k o, que kem và thìa xúc kem 40 4421 90 50 - - Kh i lát b ng g 40 4421 90 60 - - Mành và ph ki n c a mành 40 4421 90 70 - - Qu t tay và t m che kéo b ng tay, khung và cán c a khung; b ph n c a khung và cán 40 - - Lo i khác: 4421 90 91 - - - Yên ng a và yên bò 40 4421 90 92 - - - Chu i h t c u nguy n 40 4421 90 93 - - - Chu i h t lo i khác 40 4421 90 94 - - - Tăm 40
 20. 4421 90 99 - - - Lo i khác 40 CHƯƠNG 45 LIE VÀ CÁC S N PH M B NG LIE Chú gi i 1. Chưng này không bao g m: (a). Gi y dép ho c các b ph n c a gi y dép thu c Chưng 64; (b). Mũ và các v t i u khác hay các b ph n c a chúng thu c Chưng 65; ho c (c). Các m t hàng thu c Chưng 95 (ví d : chơi tr em, d ng c dùng cho các trò chơi, d ng c th thao). Mã hàng Mô t hàng hoá Thu su t (%) 4501 Lie t nhiên, thô ho c ã sơ ch ; lie ph li u; lie ã ép, nghi n thành h t ho c thành b t 4501 10 00 - Lie t nhiên, thô ho c ã sơ ch 1 4501 90 00 - Lo i khác 1 4502 00 00 Lie t nhiên, ã bóc v ho c ã o thô thành hình vuông, ho c d ng kh i, t m, lá, hình ch nh t (k c hình vuông) ho c d i (k c d ng phôi lie ã c t c nh dùng làm nút ho c n p y) 5 4503 Các s n ph m b ng lie t nhiên 4503 10 00 - Nút và n p y 20 4503 90 00 - Lo i khác 20 4504 Lie k t dính (có ho c không có ch t g n) và các s n ph m b ng lie k t dính 4504 10 00 - D ng kh i, t m, lá, d i; t m lát m i hình d ng; d ng hình tr c, k c d ng ĩa 10 4504 90 00 - Lo i khác 20
Đồng bộ tài khoản