Quyết định số 110/2004/QĐ_BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 110/2004/QĐ_BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 110/2004/QĐ_BCN về việc chuyển Nhà máy Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng do Bộ Công Nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 85/2004/QĐ-BCN ngày 01 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110/2004/QĐ_BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2004/QĐ_BCN Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/2004/QĐ-BCN NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP ĐÀ NẴNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP ĐÀ NẴNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; Xét đề nghị của Công ty Xây lắp điện 3 (Công văn số 02702 CV/XLĐ3-TCNS&ĐT ngày 11 tháng 10 năm 2004); Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 85/2004/QĐ-BCN ngày 01 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng như sau : “1. Cơ cấu vốn điều lệ : Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó: - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,54 %; - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy : 42,06 %; - Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Nhà máy : 6,40 %. Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.” Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Xây lắp điện 3, Giám đốc Nhà máy Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP - Như Điều 2, THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ, - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN, - Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT, Nội vụ, LĐTB và XH, Tư pháp, - Ngân hàng Nhà nước VN, - UBND TP. Đà Nẵng, - Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo), - Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ, Nguyễn Xuân Thuý - Công báo, - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản