Quyết định số 110/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 110/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 110/2004/QĐ-UB về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 (đợt 2), nguồn vốn ngân sách thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 110/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2004 ( T 2), NGU N V N NGÂN SÁCH THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 45/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xã h i năm 2004 và Ngh quy t s 47/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2004 t ngu n v n ngân sách thành ph ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 1169/2004/KH T- TH ngày 23 tháng 3 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Giao cho các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2004 ( t 2), ngu n v n ngân sách thành ph , v i t ng s v n 1.773,27 t ng (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm), trong ó : 1.1- Công trình chuy n ti p (70 d án) : 466,76 t ng ; 1.2- ChuNn b th c hi n d án và quy ho ch (189 d án) : 1.306,51 t ng. i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2004 ( t 2), ngu n v n ngân sách thành ph , các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n (là cơ quan ch qu n c a các ch u tư) ti n hành phân b giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. Ch tiêu k ho ch ban hành kèm theo Quy t nh này b sung vào ch tiêu k ho ch ban hành kèm theo Quy t nh s 44/2004/Q -UB ngày 24 tháng 02 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c
  2. thành ph , Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S , T ng Giám c các T ng Công ty và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Ban Kinh t -Ngân sách H i ng nhân dân thành ph - VPH -UB : các PVP - Các T NCTH, T TH (5b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản