Quyết định số 110/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 110/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 110/2004/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố” do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 110/2004/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH “V VI C XÁC NNH L I CH C NĂNG NHI M V CHO VI N QUY HO CH XÂY D NG HÀ N I THU C S QUY HO CH – KI N TRÚC THÀNH PH ” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Ngh quy t s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. Căn c Quy t nh s 855/Q -UB ngày 26/2/1997 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c quy nh ch c năng nhi m v và cơ c u t ch c c a Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i; Xét T trình s 164/TTr/QHKT-TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2004 c a s Quy ho ch Ki n trúc Hà N i v vi c ngh xác nh l i ch c năng nhi m v t ch c b máy Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i thu c s Quy ho ch – Ki n trúc; Xét ngh c a Giám c S N i v Thành ph , QUY T NNH i u 1 : Xác nh l i ch c năng nhi m v cho Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i như sau: 1. Ch c năng: Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân y , ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c, ngân hàng và có con d u riêng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Phúc v công tác qu n lý Nhà nư c v quy ho ch xây d ng, quy ho ch ki n trúc trên a bàn Thành ph Hà N i; - Nghiên c u khoa h c, tham gia ào t o, b i dư ng chuyên ngành Quy ho ch – Ki n trúc; - Th c hi n các ho t ng tư v n chuyên ngành Quy ho ch – Ki n trúc. 2. Nhi m v : - Th c hi n các nhi m v v t ch c nghiên c u, l p quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn theo k ho ch và t xu t do Thành ph giao ph c v cho công tác qu n
  2. lý Nhà nư c v chuyên ngành. Là u m i qu n lý v ch gi i ư ng theo quy ho ch và cung c p các s li u h t ng k thu t trên a bàn Thành ph và tham gia cung c p thông tin thu c lĩnh v c quy ho ch ô th , nông thôn và c nh quan môi trư ng. - Tư v n, l p nhi m v thi t k và l p quy ho ch xây d ng ô th , nông thôn, khu ch xu t, khu công nghi p, khu kinh t , khu du l ch văn hóa và các khu ch c năng khác cho các ch u tư; Tư v n l p các d án u tư xây d ng khu ô th , nông thôn theo nhu c u c a Ch u tư xây d ng khu ô th , nông thôn theo nhu c u c a Ch u tư trong và ngoài nư c. - Th c hi n các tài nghiên c u khoa h c ư c giao, nghiên c u ng d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t v Quy ho ch xây d ng áp d ng vào lĩnh v c thi t k quy ho ch ô th và nông thôn. - T ch c th c hi n cung ng d ch v các ho t ng tư v n, thi t k , l p d án trong lĩnh v c quy ho ch, thi t k ô th và phát tri n nông thôn theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph . - Tham gia công tác ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v chuyên ngành Quy ho ch – Ki n trúc. - H p tác v i các t ch c trong và ngoài nư c theo ch c năng c a Vi n và chính sách pháp lu t c a Nhà nư c. i u 2: Cơ c u t ch c b máy và cơ ch tài chính c a Vi n Quy ho ch – Xây d ng Hà N i như sau: 1. Lãnh o Vi n: - Vi n trư ng và các Phó Vi n trư ng. 2. Các phòng chuyên môn giúp vi c: - Phòng T ch c hành chính - Phòng K ho ch – Tài v - Phòng nghiên c u khoa h c và ki m tra k thu t. - Căn c vào tình hình nhi m v trong t ng giai o n, cho phép Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i ư c thành l p m t s ơn v ph thu c như: xư ng, trung tâm ... t ch c tri n khai áp ng t t nhi m v ư c giao cũng như nhu c u c a xã h i. 3. Cơ ch Tài chính: Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i th c hi n cơ ch Tài chính theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu.
  3. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Quy t nh này thay th các Quy t nh trư c mà UBND Thành ph ã ban hành i v i Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c S N i Thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Giám c S Quy ho ch – Ki n trúc Thành ph và Vi n trư ng – Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i thi thành quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản