Quyết định số 110/2007/QĐ-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 110/2007/QĐ-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 110/2007/QĐ-BQP về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động Câu lạc bộ Hàng không do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110/2007/QĐ-BQP

 1. B QU C PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ********* Đ c l p - T do - H nh phúc *********** S : 110/2007/QĐ-BQP Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ HO T Đ NG CÂU L C B HÀNG KHÔNG B TRƯ NG B QU C PHÒNG Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 đã s a đ i, b sung m t s đi u ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t đ nh s 391/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án thành l p Câu l c b Hàng không, Câu l c b Hàng h i; Căn c Ngh đ nh s 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Qu c phòng; Theo đ ngh c a đ ng chí T ng Tham mưu trư ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch qu n lý ho t đ ng Câu l c b Hàng không”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. T ng Tham mưu trư ng, Tư l nh Quân ch ng Phòng không - Không quân, Th trư ng các cơ quan, đơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Thư ng tư ng Nguy n Kh c Nghiên QUY CH QU N LÝ HO T Đ NG CÂU L C B HÀNG KHÔNG (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 110/2007/QĐ-BQP ngày 11 tháng 7 năm 2007 c a B trư ng B Qu c phòng) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng Quy ch này quy đ nh nh ng v n đ cơ b n v t ch c, qu n lý và đi u hành ho t đ ng Câu l c b Hàng không trên lãnh th Vi t Nam. Quy ch này áp d ng đ i v i Câu l c b Hàng không; các t ch c, cá nhân tham gia ho t đ ng t i Câu l c b Hàng không; các cơ quan, đơn v , đ a phương có liên quan trong t ch c ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không. Đi u 2. Qu n lý Câu l c b Hàng không 1. Câu l c b Hàng không ch u s qu n lý c a B Qu c phòng, do Quân ch ng Phòng không - Không quân tr c ti p ch đ o và t ch c ho t đ ng. 2. Câu l c b Hàng không là đơn v có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, t ch c b máy k toán theo Lu t k toán; là đơn v s nghi p công l p, đư c Nhà nư c và B Qu c phòng đ u
 2. tư ngân sách xây d ng cơ s v t ch t, k thu t ban đ u, t ng bư c xã h i hóa, t đơn v t b o đ m m t ph n kinh phí ti n t i t b o đ m toàn b chi phí ho t đ ng. 3. B T ng tham mưu quy đ nh t ch c, biên ch , c hi u, bi u tư ng và ch đ o nghi p v giáo d c qu c phòng c a Câu l c b Hàng không. Đi u 3. N i dung ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không 1. Ho t đ ng bay th thao, gi i trí trên các phương ti n bay có ngư i đi u khi n. 2. Đi u khi n t xa các lo i mô hình máy bay. 3. Nh y dù và dù bay các lo i. 4. Nghiên c u ch t o, s n xu t, l p ráp các phương ti n bay ph c v nhu c u ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không và các ho t đ ng bay khác trong nư c. 5. Hu n luy n, đào t o ngư i đi u khi n các phương ti n bay th thao và gi i trí. 6. Ho t đ ng th d c, th thao hàng không. 7. Các ho t đ ng d ch v hàng không khác. Đi u 4. Phương ti n bay c a Câu l c b Hàng không 1. Máy bay th thao, máy bay hu n luy n, máy bay (tr c thăng và v n t i h ng nh ) dùng đ th dù, máy bay siêu nh và tàu lư n do ngư i đi u khi n; 2. Mô hình máy bay đi u khi n t xa; 3. Khinh khí c u có ho c không có ngư i đi u khi n; 4. Dù nh y, dù bay, dù kéo; 5. Các thi t b bay tương t khác. Đi u 5. Đi u ki n t ch c ho t đ ng bay c a Câu l c b Hàng không 1. Khi t ch c ho t đ ng bay Câu l c b Hàng không ph i tuân th quy đ nh t i các văn b n sau đây: a) Lu t hàng không dân d ng Vi t Nam; b) Quy ch không lưu Hàng không dân d ng Vi t Nam; c) Quy t c v bay, qu n lý và đi u hành bay trong vùng tr i Vi t Nam; d) Quy ch d báo, thông báo bay; đ) Quy ch bay trong khu v c sân bay; e) Đi u l bay, đi u l công tác chuyên ngành và các quy đ nh khác có liên quan đ n ho t đ ng bay, nh y dù do Quân ch ng Phòng không - Không quân ban hành. 2. Các t ch c, cá nhân s h u phương ti n bay không đư c t t ch c ho t đ ng bay khi chưa đư c các cơ quan nhà nư c có th m quy n c p phép. M i ho t đ ng bay ngoài Câu l c b Hàng không ph i ch p hành các quy đ nh c a pháp lu t hi n hành liên quan đ n vi c t ch c, qu n lý, đi u hành các ho t đ ng bay trong vùng tr i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V , T CH C, BIÊN CH CÂU L C B HÀNG KHÔNG Đi u 6. Ch c năng, nhi m v 1. Ch c năng: Câu l c b Hàng không có ch c năng giáo d c qu c phòng chung, giáo d c chuyên ngành hàng không và hàng không quân s thông qua các ho t đ ng th thao hàng không (bay, nh y dù, đi u khi n mô hình…), nghiên c u thi t k , ch t o các phương ti n bay và các n i dung ho t đ ng khác c a Câu l c b Hàng không theo quy đ nh c a Quy ch này. 2. Nhi m v :
 3. a) T p trung các t ch c, cá nhân và các phương ti n bay do mua, nh p kh u ho c l p ráp, ch t o, s n xu t t i Vi t Nam vào Câu l c b Hàng không đ qu n lý và t ch c các ho t đ ng bay theo đúng qu n lý c a pháp lu t; b) Hu n luy n, đào t o và c p b ng (phép bay), ch ng ch ngh cho các đ i tư ng là ngư i đi u khi n các phương ti n bay, v n đ ng viên nh y dù, nhân viên k thu t; c) T ch c giáo d c hư ng nghi p qu c phòng, b i dư ng ki n th c v Lu t hàng không dân d ng Vi t Nam và các quy đ nh c a B Qu c phòng liên quan đ n qu n lý đi u hành bay, qu n lý vùng tr i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. d) Phát hi n b i dư ng nhân tài cho ngành Hàng không dân d ng và quân s , đ c bi t trong lĩnh v c thi t k , ch t o, s n xu t và đi u khi n các phương ti n bay; e) T ng bư c xây d ng và phát tri n các môn th thao hàng không, tham gia ho c t ch c thi đ u trong nư c và qu c t ; g) Th c hi n các ho t đ ng h p tác qu c t phù h p v i ch c năng, tôn ch m c đích c a Câu l c b Hàng không; h) T ch c ho t đ ng th d c th thao, các ho t đ ng d ch v hàng không b o đ m cho t ch c th c hành bay và các d ch v khác phù h p v i các quy đ nh c a Nhà nư c, B Qu c phòng. Đi u 7. T ch c, biên ch T ch c, biên ch Câu l c b Hàng không th c hi n theo quy đ nh c a B T ng tham mưu và Ngh đ nh s 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy đ nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính đ i v i đơn v s nghi p công l p, c th : 1. T ch c Câu l c b Hàng không g m: a) Ban lãnh đ o và Văn phòng; b) Các b môn chuyên ngành: Lý thuy t bay và lý thuy t dù hàng không; K thu t hàng không; Nghiên c u ch t o phương ti n bay, mô hình máy bay; Th thao hàng không; c) Các b ph n chuyên môn và b o đ m: K toán; Hành chính; B o đ m và ph c v ; d) Các đơn v th c hành: Trung tâm th c hành bay; Xư ng b o dư ng k thu t; Xư ng cơ khí th c hành và th nghi m mô hình. Khi m i thành l p, t ch c Câu l c b Hàng không đư c rút g n cho phù h p v i đi u ki n th c t . 2. Biên ch Câu l c b Hàng không g m: a) Các ch c danh qu n lý, đi u hành Câu l c b : Ch t ch Câu l c b , các Phó Ch t ch Câu l c b , Ch nhi m Câu l c b , các Phó Ch nhi m Câu l c b ; b) Các ch c danh chuyên môn: giáo viên, hư ng d n viên, nhân viên k thu t, lái xe, hàng y, b o v … Tư l nh Quân ch ng Phòng không - Không quân b nhi m các ch c danh theo quy đ nh c a B T ng tham mưu; m i ho c tuy n d ng các ch c danh khác quy đ nh t i kho n 2 Đi u này theo nhu c u c a Câu l c b Hàng không. Đi u 8. Tiêu chu n b nhi m Ch t ch Câu l c b Hàng không 1. Là cán b lãnh đ o có uy tín c a Không quân, Hàng không dân d ng đã ngh hưu (ho c đang làm vi c) ho c ngư i có v trí, uy tín l n trong các t ch c kinh t , chính tr , xã h i. 2. Nhi t tình, ham mê v i các ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không. 3. Có kh năng t p h p đư c ngu n nhân l c, trí l c, v t l c đ thúc đ y nhanh s phát tri n c a Câu l c b Hàng không theo k p v i s phát tri n c a n n kinh t - xã h i đ t nư c và nhu c u ngày càng cao v gi i trí, th thao c m giác m nh c a thanh niên. Chương 3: NHI M V VÀ QUY N H N Đi u 9. Nhi m v và quy n h n c a Quân ch ng Phòng không - Không quân
 4. 1. Quân ch ng Phòng không - Không quân tr c ti p qu n lý Câu l c b Hàng không trên ph m vi lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. N i dung g m: a) Ch trì xây d ng h th ng văn b n quy ph m pháp lu t trình Th trư ng B Qu c phòng ban hành ho c trình c p có th m quy n ban hành nh m đ m b o Câu l c b Hàng không ho t đ ng t ch , năng đ ng, sáng t o, đ t hi u qu cao; b) Ch trì l p quy ho ch phát tri n và t ch c Câu l c b Hàng không trên toàn qu c. Ch trì và t ch c các cu c thi đ u gi a các Câu l c b Hàng không trong và ngoài nư c; c) Thi t l p và gi m i quan h toàn di n v i Câu l c b Hàng không, Trung tâm th c hành bay, nh y dù c a các qu c gia khác; d) Ch đ o các ngành ch c năng thu c quy n ph i h p v i cơ quan nhà nư c có liên quan đ qu n lý ch t ch ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không, công tác nh p kh u trang b k thu t, v t tư linh ki n, qu n lý thành viên và các phương ti n bay đ b o đ m an toàn, an ninh trên không, m t đ t; đ) Thanh tra, ki m tra, sơ t ng k t vi c th c hi n nhi m v c a Câu l c b Hàng không. 2. Nhi m v và quy n h n c a Quân ch ng Phòng không - Không quân đ i v i Câu l c b Hàng không th hi n trên các m t ch y u sau: a) Quy t đ nh nhân s ch ch t, xác đ nh quy n h n, trách nhi m c a các thành viên Ban lãnh đ o và ki n toàn v t ch c biên ch c a Câu l c b Hàng không; b) Ch đ o phương hư ng ho t đ ng; ki m tra, hư ng d n cho Câu l c b Hàng không th c hi n đúng các quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n; c) Ch đ o các cơ quan, đơn v liên quan hi p đ ng, giúp đ , b o đ m các đi u ki n c n thi t cho ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không; d) Yêu c u Câu l c b Hàng không tham gia th c hi n các nhi m v tìm ki m c u n n, c p c u, phòng ch ng cháy r ng khi c n thi t; đ) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B Qu c phòng đ đ u tư v kinh phí, trang thi t b , cơ s v t ch t, tài li u hu n luy n b o đ m cho s phát tri n lâu dài c a Câu l c b Hàng không; e) Giúp đ v cán b , cơ s v t ch t, trang thi t b ho c kinh phí cho Câu l c b Hàng không khi c n thi t; g) Ki m tra, gi i quy t khi u n i t cáo, khen thư ng và x lý các vi ph m; h) C p, đình ch , gia h n, thu h i, hu b các ch ng ch , b ng, gi y phép và các gi y t khác có liên quan t i ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không, bao g m: - Ch ng ch hành ngh cho các giáo viên, hu n luy n viên và h i viên các Câu l c b Hàng không; - Phép bay cho các phương ti n bay và ngư i đi u khi n, ch ng ch cho v n đ ng viên nh y dù, nhân viên k thu t; - Cho phép t ch c các ho t đ ng giao lưu, thi đ u c p câu l c b trong nư c và qu c t . Đi u 10. Nhi m v và quy n h n c a Ban Giáo d c qu c phòng Quân ch ng Phòng không - Không quân Ban Giáo d c qu c phòng là cơ quan thư ng tr c giúp B Tư l nh Quân ch ng Phòng không - Không quân ch đ o v nghi p v giáo d c qu c phòng và là cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a Câu l c b Hàng không, có trách nhi m và quy n h n: a) N m ch c ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không c v t ch c biên ch , con ngư i, n i dung ho t đ ng; b) Ph i h p ch t ch v i các cơ quan, ngành ch c năng c a Quân ch ng Phòng không - Không quân ki m soát vi c ch p hành các quy đ nh, lu t l , t ch c ho t đ ng Câu l c b , qu n lý tài chính, tài s n c a Ban ch nhi m Câu l c b Hàng không. Ch đ ng đ xu t, tham mưu cho Quân ch ng trong t ch c thanh tra, ki m tra, ki m soát các ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không; c) Thư ng xuyên lĩnh h i ý ki n ch đ o c a H i đ ng Giáo d c qu c phòng Trung ương và c a Quân ch ng Phòng không - Không quân đ ch đ o ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không k p th i, đúng ch c năng, nhi m v và quy đ nh c a pháp lu t;
 5. d) Tr c ti p ki m tra giám sát, phát hi n và ch đ ng đ xu t v i Quân ch ng Phòng không - Không quân, B Qu c phòng nh ng n i dung liên quan t i ch c năng, nhi m v , phương hư ng phát tri n, quy ho ch c a h th ng Câu l c b Hàng không, xây d ng và đào t o con ngư i; đ) Ph i h p ch t ch v i lãnh đ o Câu l c b Hàng không, các t ch c, đơn v c a đ a phương và B , ngành liên quan trong quan h đ i ngo i, t ch c giao lưu qu c t . Ch trì, đ xu t cùng v i Ban lãnh đ o Câu l c b và giúp Tư l nh Quân ch ng Phòng không - Không quân trong t ch c thi đ u trong nư c và qu c t . Đi u 11. Nhi m v và quy n h n c a Câu l c b Hàng không 1. Th c hi n nhi m v giáo d c qu c phòng theo ch đ o c a H i đ ng Giáo d c qu c phòng Trung ương và Quân ch ng Phòng không - Không quân. 2. Ch p hành nghiêm túc các quy đ nh c a Quân ch ng Phòng không - Không quân, đi u l công tác chuyên ngành liên quan đ n các ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không . 3. Ph i h p v i Ban Giáo d c qu c phòng và các cơ quan ch c năng có liên quan c a Quân ch ng Phòng không - Không quân trong vi c xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch ho t đ ng dài h n, ng n h n c a Câu l c b Hàng không. 4. Ki n ngh Quân ch ng Phòng không - Không quân và B Qu c phòng ban hành các cơ ch , ch đ , chính sách và văn b n quy ph m pháp lu t b o đ m cho các ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không. 5. Th c hi n nghĩa v tài chính c a Câu l c b v i Nhà nư c và B Qu c phòng. 6. Đ nh kỳ (3 tháng, 6 tháng và hàng năm) báo cáo tình hình ho t đ ng, các đ xu t, ki n ngh đ Ban Giáo d c qu c phòng t ng h p báo cáo Quân ch ng Phòng không - Không quân và cơ quan nghi p v c p trên. Đi u 12. Nhi m v và quy n h n c a các thành viên Ban lãnh đ o Câu l c b Hàng không 1. Ch t ch Câu l c b Hàng không có nhi m v và quy n h n: a) Nghiên c u n m ch c các quy đ nh, chính sách c a Nhà nư c liên quan đ n t ch c ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không, đ xu t các bư c đi, bi n pháp xây d ng, t ch c Câu l c b Hàng không. Tham gia ch đ o các ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không, đi u hành b máy và các thành viên Ban lãnh đ o th c hi n đ y đ ch c trách, nhi m v đư c giao; b) Ch trì đ xu t ch trương lãnh đ o Câu l c b Hàng không ch p hành nghiêm các quy đ nh c a Nhà nư c, Quân đ i, Quân ch ng Phòng không - Không quân và ch u trách nhi m trư c pháp lu t khi tham gia ch đ o ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không; c) Thay m t Câu l c b Hàng không gi m i quan h v i các cơ quan qu n lý nhà nư c v chuyên ngành hàng không, các ban, ngành khác có liên quan, các t ch c chính tr xã h i, các nhà tài tr ; d) Đ nh kỳ báo cáo v i lãnh đ o Quân ch ng Phòng không - Không quân và đ xu t nh ng ki n ngh , nh ng ch trương l n v xây d ng Câu l c b Hàng không v i Quân ch ng và B Qu c phòng. 2. Các Phó Ch t ch Câu l c b Hàng không là các cán b chuyên môn có kinh nghi m, đương nhi m ho c đã t ng ph c v trong l c lư ng Không quân ho c Hàng không dân d ng, là ngư i giúp và ch u trách nhi m trư c Ch t ch Câu l c b Hàng không v các m t công tác đư c phân công. 3. Ch nhi m Câu l c b Hàng không (Giám đ c đi u hành) là Phó ch t ch thư ng tr c, là sĩ quan thu c biên ch c a Quân ch ng Phòng không - Không quân, có nhi m v và quy n h n: a) Là ngư i đ i di n c a Quân đ i và ch u trách nhi m trư c Tư l nh Quân ch ng Phòng không - Không quân v các ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không; đư c thay m t Ch t ch Câu l c b phân công công vi c cho các Phó ch t ch đ th c hi n nhi m v , k ho ch công tác đã đư c Ch t ch ký trình Tư l nh Quân ch ng phê duy t (khi Ch t ch v ng m t); b) Thư ng xuyên, tr c ti p đi u hành m i m t công tác c a Câu l c b Hàng không. Quán tri t đ y đ ch c năng, nhi m v ; tích c c ch đ ng, n m ch c s ch đ o c a c p trên; tr c ti p qu n lý n i b và t ch c, đi u hành m i ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không đ t hi u qu cao, b o đ m an toàn v con ngư i và tài s n;
 6. c) Cùng v i Ban lãnh đ o nghiên c u, đ xu t nh ng cơ ch , ch trương, chính sách phát tri n Câu l c b Hàng không; xây d ng các đ án chương trình, k ho ch ng n h n và dài h n v chuyên môn, thu hút đ u tư, quan h qu c t và các m t công tác khác; d) Đánh giá toàn di n tình hình liên quan, xác đ nh đ y đ các y u t , đi u ki n cơ b n đ t ch c các ho t đ ng đa d ng c a Câu l c b Hàng không theo quy đ nh c a pháp lu t và các quy đ nh hi n hành; đ) N m v ng n i dung c a h th ng các văn b n liên quan đ n ho t đ ng bay. Ch p hành nghiêm các quy đ nh, ch đ công tác, đ c bi t là trong t ch c chu n b và th c hành bay, t ch c nh y dù, bay mô hình phù h p v i công tác qu n lý bay, qu n lý vùng tr i. Khi t ch c bay, nh y dù t i trung tâm th c hành bay trên các sân bay quân s , sân bay dã chi n… ph i th c hi n nghiêm quy đ nh c a Quân ch ng Phòng không - Không quân v công tác hi p đ ng v i đơn v không quân ch qu n sây bay, chính quy n và cơ quan quân s đ a phương, thông báo d báo bay đúng quy đ nh; e) Hi p đ ng ch t ch v i các cơ quan có liên quan c a Quân ch ng Phòng không - Không quân trong quá trình th c hi n nhi m v . Liên k t, h p tác v i các t ch c, đơn v c a ngành Hàng không dân d ng, Du l ch, Th d c th thao, t ch c Đoàn thanh niên và các đoàn th khác trên đ a bàn đ đ y m nh ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không; g) Ch p hành nghiêm các quy đ nh c a Nhà nư c, B Qu c phòng và Quân ch ng Phòng không - Không quân v công tác an toàn ch ng cháy n , b o qu n, b o dư ng và khai thác s d ng phương ti n bay, trang b k thu t và cơ s v t ch t c a Câu l c b Hàng không. Th c hi n đúng các quy đ nh c a pháp lu t v b o hi m đ i v i ngư i và phương ti n khi t ch c ho t đ ng bay, nh y dù; h) Th c hi n nghiêm ch đ báo cáo, k p th i rút kinh nghi m, đánh giá hi u qu ho t đ ng, xây d ng Câu l c b Hàng không ngày càng đi vào n n p; i) Là ch tài kho n c a Câu l c b Hàng không. 4. Các Phó ch nhi m (Phó giám đ c) Câu l c b Hàng không là các cán b chuyên môn và là ngư i giúp Ch nhi m Câu l c b Hàng không đi u hành các m t công tác đư c phân công, bao g m: a) Phó ch nhi m (Phó giám đ c) bay-kiêm Ch huy Trung tâm th c hành bay, là phi công đang ho c đã thôi bay, t ng ch huy đơn v Không quân, có nhi u kinh nghi m t ch c, ch huy đi u hành bay, hu n luy n, đào t o phi công, ch u trách nhi m trư c Ban lãnh đ o Câu l c b Hàng không v vi c t ch c hu n luy n bay, hu n luy n nh y dù; b) Phó ch nhi m (Phó giám đ c) k thu t hàng không, là k sư hàng không có kinh nghi m ph c v và t ch c b o đ m k thu t hàng không, là ngư i ch u trách nhi m ch đ o công tác b o đ m k thu t (máy bay, dù…); t ch c h c t p lý thuy t máy bay, dù và các phương ti n bay khác; nghiên c u ch t o, s n xu t mô hình máy bay; c) Phó ch nhi m (Phó giám đ c) k ho ch, là ngư i đang ph c v trong biên ch c a Quân ch ng Phòng không - Không quân, giúp Ch nhi m (Giám đ c) v công tác qu n lý hành chính, k ho ch và đi u hành b máy đ th c hi n các nhi m v theo k ho ch c a Ch nhi m (Giám đ c). Chương 4: H I VIÊN CÂU L C B HÀNG KHÔNG Đi u 13. Tiêu chu n H i viên 1. Công dân Vi t Nam, ngư i nư c ngoài hi n đang sinh s ng, làm vi c t i Vi t Nam, ngư i Vi t Nam hi n đang đ nh cư nư c ngoài không vi ph m pháp lu t Vi t Nam và qu c gia cư trú, có m i quan tâm, s thích, sau khi có đơn xin gia nh p Câu l c b Hàng không, t nguy n th a nh n, ch p hành đ y đ quy đ nh c a Quy ch này và các quy đ nh c a Câu l c b Hàng không, thì đư c công nh n là H i viên c a Câu l c b . Đ i v i ngư i nư c ngoài du l ch t i Vi t Nam n u đáp ng đ y đ yêu c u trên thì đư c công nh n là H i viên có th i h n c a Câu l c b Hàng không. 2. Khuy n khích các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c h p tác, đ u tư, xây d ng Câu l c b Hàng không b ng cách đóng góp phương ti n, trang b , tài chính và các kho n đóng góp h p pháp khác. 3. Khuy n khích các cán b là phi công, k sư hàng không, v n đ ng viên nh y dù gi i, có uy tín c a Không quân, Hàng không dân d ng h p tác, tham gia làm giáo viên, hu n luy n viên cho Câu l c b Hàng không.
 7. Đi u 14. Quy n l i và nghĩa v c a H i viên 1. Quy n l i: a) Đư c phép tham gia ho t đ ng theo nguy n v ng t i đơn xin gia nh p Câu l c b Hàng không; b) Các thành viên Câu l c b Hàng không t nguy n đóng góp phương ti n (nêu t i Đi u 4) ho c ngu n kinh phí l n đ xây d ng Câu l c b Hàng không đư c hư ng ưu đãi v s d ng phương ti n, trang b c a mình và cơ s v t ch t c a Câu l c b trong các ho t đ ng do Câu l c b Hàng không t ch c. Ngoài ra tuỳ theo giá tr đóng góp mà đư c hư ng l i sau khi cân đ i thu chi chung c a Câu l c b Hàng không; c) Đư c c p b ng, ch ng ch theo đúng chuyên môn đư c h c t p; d) Đ i v i các h i viên là công dân Vi t Nam có năng khi u và thành tích xu t s c s đư c ưu tiên xem xét tuy n ch n ph c v trong Quân ch ng Phòng không - Không quân và gi i thi u cho ngành Hàng không dân d ng. 2. Nghĩa v : a) T giác ch p hành nghiêm k lu t, Quy ch và các quy đ nh khác c a Câu l c b ; đoàn k t, xây d ng Câu l c b Hàng không v ng m nh v m i m t; b) Tích c c h c t p, tham gia đ y đ các sinh ho t, đ t đư c nh ng yêu c u theo chương trình hu n luy n, đào t o; c) Th c hi n nghiêm các quy ch , quy đ nh v công tác b o m t, tuy t đ i gi bí m t quân s , bí m t nhà nư c và nh ng thông tin khác liên quan đ n l i ích c a Quân đ i và Nhà nư c khi ho t đ ng t i các căn c quân s ; d) Th c hi n đ y đ nghĩa v đóng góp l phí, h c phí và b o hi m theo quy đ nh; đ) T b o đ m các nhu c u cá nhân trong th i gian sinh ho t t i Câu l c b Hàng không. Khi có quan h v i cá nhân và t ch c nư c ngoài ph i t giác báo cáo v i lãnh đ o Câu l c b ; e) Tuyên truy n, gi i thi u H i viên m i cho Câu l c b Hàng không. Đi u 15. Đi u ki n tham gia bay, nh y dù c a H i viên 1. Đư c h c t p, chu n b dư i m t đ t đ y đ các n i dung lý thuy t chuyên ngành, có k t qu ki m tra đ t tiêu chu n cho phép. 2. Đ s c kho (theo k t lu n c a Vi n y h c Hàng không và k t qu ki m tra s c kho trư c chuy n bay). 3. Có tâm lý v ng vàng, có nguy n v ng và s n sàng bay, nh y dù. 4. Đã mua b o hi m thân th . Chương 5: CÁC HÌNH TH C HO T Đ NG C A CÂU L C B HÀNG KHÔNG Đi u 16. Đi u khi n các phương ti n bay 1. Ho t đ ng bay: a) Bay đào t o, bay c ng c k thu t và nâng cao cho h c viên và phi công trên các phương ti n bay: máy bay, tr c thăng, t u lư n; b) Bay th dù t máy bay, tr c thăng; c) Bay gi i trí, bi u di n và thi đ u k thu t bay. 2. Ho t đ ng nh y dù: a) Nh y dù t máy bay (tr c thăng), t khinh khí c u ho c t các đ nh núi, tháp cao t ng; b) Dù lư n l i d ng s c gió t các sư n núi; c) Dù bay có đ ng cơ. 3. Ho t đ ng đi u khi n mô hình bay:
 8. a) Đi u khi n bay theo chương trình hu n luy n cơ b n; b) Đi u khi n các đ ng tác k thu t ph c t p, cao c p, theo lu t thi đ u qu c t ; c) Bay trên các thi t b mô ph ng (bu ng t p lái máy bay). Đi u 17. Hu n luy n, đào t o và c p ch ng ch 1. Câu l c b Hàng không đư c phép đào t o ngư i đi u khi n các lo i phương ti n bay nêu t i Đi u 4. Ngư i đi u khi n phương ti n bay c a Câu l c b Hàng không đư c Quân ch ng Phòng không - Không quân c p phép bay, nh y dù (b ng lái máy bay, khinh khí c u, v n đ ng viên dù) sau khi bay đ chương trình đào t o và đ t yêu c u khi đư c ki m tra sát h ch. 2. Chương trình, k ho ch bay đào t o c a Câu l c b Hàng không ph i bám sát h th ng các văn b n liên quan đ n ho t đ ng bay và đào t o phi công c a Quân ch ng Phòng không - Không quân (Đi u l bay, giáo trình hu n luy n đào t o trên t ng lo i máy bay và các quy đ nh khác) cũng như c a các nư c tiên ti n có nhi u kinh nghi m t ch c ho t đ ng Câu l c b Hàng không và đư c Quân ch ng Phòng không - Không quân phê chu n. 3. Đ i v i ngư i nư c ngoài đã có b ng lái máy bay c a nư c ch qu n, mu n bay trên phương ti n bay cùng lo i c a Câu l c b Hàng không, ngoài vi c ch ng minh tính xác th c c a gi y phép đó còn ph i đư c giáo viên c a Câu l c b Hàng không tr c ti p bay ki m tra, n u đ đi u ki n m i đư c bay. 4. Th m quy n c p phép bay, ch ng ch và các văn b ng khác do Quân ch ng Phòng không - Không quân quy đ nh. Các lo i văn b ng đó đư c quy đ nh th ng nh t và có giá tr trên toàn lãnh th Vi t Nam. Trư ng h p liên k t đào t o v i các Trung tâm, Câu l c b Hàng không nư c ngoài thì văn b ng do phía Vi t Nam c p có giá tr qu c t tương đương các văn b ng c a Câu l c b Hàng không c a qu c gia đó. Đi u 18. Nghiên c u ch t o, s n xu t và s a ch a các phương ti n bay 1. Vi c nghiên c u ch t o, s n xu t các phương ti n bay c a Câu l c b Hàng không trư c m t là mô hình máy bay đi u khi n b ng vô tuy n đi n, ph c v cho nhu c u trong nư c. Khi đã có đ các đi u ki n c n thi t v v n, tri th c, công ngh s nghiên c u ch t o và s n xu t các phương ti n bay lo i nh (máy bay) có ngư i đi u khi n, các lo i dù. 2. Xư ng b o dư ng k thu t c a Câu l c b Hàng không ch u trách nhi m duy tu, b o dư ng, s a ch a các chi ti t ho c h ng hóc nh c a các phương ti n bay c a Câu l c b Hàng không. Vi c s a ch a l n đư c ti n hành t i các nhà máy c a Quân ch ng Phòng không - Không quân. Đi u 19. Giáo d c hư ng nghi p qu c phòng 1. M c tiêu giáo d c hư ng nghi p qu c phòng là b i dư ng, nâng cao nh n th c v qu c phòng, an ninh, lòng yêu nư c, t hào dân t c, xây d ng ý chí quy t tâm b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa cho toàn dân, góp ph n gi v ng hoà bình, n đ nh, t o môi trư ng thu n l i đ phát tri n kinh t xã h i. 2. Ho t đ ng giáo d c qu c phòng đư c ti n hành t i Câu l c b Hàng không (chương trình b t bu c) ho c t i các t ch c xã h i, trư ng h c (theo yêu c u) nh m giáo d c ý th c, trang b ki n th c và nh ng k năng c n thi t liên quan đ n qu c phòng. C th là các v n đ v không gian, không ph n, ch quy n qu c gia, h th ng đư ng bay hàng không , qu n lý đi u hành bay, qu n lý vùng tr i, b o đ m k thu t hàng không, các ki n th c liên quan đ n Hàng không quân s và qu c phòng hi n đ i. Đi u 20. Th d c, th thao hàng không 1. Thành viên, H i viên c a Câu l c b Hàng không đ u đư c tham gia s d ng các trang thi t b th thao qu c phòng, th thao hàng không có trong Câu l c b Hàng không. 2. Các môn th thao trong Câu l c b Hàng không bao g m: bóng chuy n, bóng r , bóng bàn, qu n v t, th hình, bơi l i, vòng quay, đu quay, b n súng th thao và các môn khác. 3. H th ng trang thi t b bao g m bãi t p, sân t p, b bơi và các trang thi t b th thao đáp ng nhu c u rèn luy n, nâng cao s c kho cho m i ngư i. Đi u 21. Các ho t đ ng b tr
 9. Ngoài các ho t đ ng đã nêu t i các Đi u 16, 17, 18, 19, 20 c a Quy ch này, Câu l c b Hàng không đư c phép t ch c các ho t đ ng khác phù h p v i ch c năng, nhi m v c a Câu l c b và các quy đ nh c a pháp lu t, c th : 1. Các ho t đ ng có thu khi th c hi n b o qu n, b o dư ng, s a ch a các máy bay th thao, máy bay lo i nh c a tư nhân góp vào Câu l c b Hàng không ho c các d ch v hàng không theo yêu c u c a các ch máy bay (xăng, d u m , ki m tra trư c và sau khi bay, phí sân đ , b o v ) và các ho t đ ng b o đ m có thu phí khác. 2. Các khóa h c liên quan đ n chuyên ngành hàng không, không quân. 3. T ch c ho t đ ng thi đ u c p câu l c b trong nư c và qu c t . 4. Qu ng cáo, s n xu t và kinh doanh các s n ph m, đ lưu ni m tuyên truy n cho Quân đ i, Quân ch ng Phòng không - Không quân, Không quân nhân dân, Câu l c b Hàng không. Chương 6: CÔNG TÁC B O Đ M HO T Đ NG C A CÂU L C B HÀNG KHÔNG Đi u 22. B o đ m trang thi t b và cơ s h t ng 1. Trang thi t b g m: máy bay, mô hình máy bay, dù, nhà xư ng và các trang thi t b khác đư c Nhà nư c, H i đ ng Giáo d c qu c phòng Trung ương, B Qu c phòng c p, cho phép mua và do các t ch c, cá nhân đóng góp. 2. Cơ s b o đ m g m: cơ s h c t p lý thuy t, rèn luy n th l c, luy n t p m t đ t và các cơ s b o đ m khác đư c b trí cùng v i b máy lãnh đ o, các b môn chuyên ngành và chuyên môn khác t i v trí đư c B Qu c phòng giao làm tr s và cơ s h c t p m t đ t. 3. Căn c ho t đ ng bay, nh y dù và b o đ m tr c ti p cho bay do Quân ch ng Phòng không - Không quân đ ngh B Qu c phòng quy t đ nh, đư c b trí t i các sân bay quân s , sân bay dã chi n, sân bay d b trong h th ng sân bay quân s phù h p v i đi u ki n th c t trong t ng khu v c qu n lý đi u hành bay. Đi u 23. B o đ m kinh phí Kinh phí ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không đư c huy đ ng t các ngu n thu h p pháp khác nhau và ph i đư c qu n lý, s d ng đúng m c đích, có hi u qu , tuân th các quy đ nh v tài chính c a Nhà nư c áp d ng cho đơn v s nghi p công l p. Ngu n thu c a Câu l c b Hàng không bao g m: 1. Ngân sách do Nhà nư c, B Qu c phòng c p và cho vay ưu đãi; 2. Các kho n vi n tr , tài tr , góp v n, ng h c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; 3. Các kho n thu t ho t đ ng nghi p v (s n xu t phương ti n bay, hu n luy n, đào t o, đi u khi n phương ti n bay, nh y dù, b o dư ng b o qu n máy bay d ch v th d c th thao) và các ho t đ ng có thu khác phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t và ch c năng ho t đ ng c a Câu l c b Hàng không. Đi u 24. Ho t đ ng ph i h p b o đ m 1. Ho t đ ng bay c a Câu l c b Hàng không đư c t ch c ch y u t i m t s sân bay quân s , sân bay d b , sân bay dã chi n trong h th ng sân bay quân s toàn qu c và m t s đ a đi m đư c B T ng tham mưu cho phép; quá trình ho t đ ng không nh hư ng t i ho t đ ng c a hàng không quân s và hàng không dân d ng. 2. Câu l c b Hàng không ho t đ ng sân bay nào ph i tuân th Quy ch c a sân bay đó. Khi ho t đ ng bay t i sân bay có đơn v không quân ho c hàng không dân d ng đóng quân thì ngư i ch huy ho c qu n lý sân bay đó ch trì hi p đ ng, phân công c th vi c ph i h p đi u hành các ho t đ ng bay b o đ m an toàn trên không và an ninh m t đ t. Câu l c b Hàng không đư c phép liên k t, h p tác v i các cơ quan, đơn v c a đ a phương đ t ch c các ho t đ ng. 3. Khi t ch c các ho t đ ng, Câu l c b Hàng không đư c phép ph i h p, s d ng công tác b o đ m cho các ho t đ ng c a không quân như: sân bay, cơ s h u c n, k thu t, h th ng d n đư ng, thông tin, các s li u khí tư ng thu văn, phương ti n tìm ki m c u n n… Đi u 25. Đưa phương ti n bay vào s d ng
 10. 1. Các phương ti n bay c a Câu l c b Hàng không ph i có ch ng ch c a nhà s n xu t và đư c Quân ch ng Phòng không - Không quân c p phép lưu hành trư c khi đưa vào s d ng. 2. Trong quá trình s d ng ph i tuân th các quy đ nh v khai thác s d ng và các thông báo k thu t b sung c a nhà s n xu t phương ti n bay, Đi u l công tác k thu t Không quân và Hư ng d n công tác k thu t Không quân. Đi u 26. S d ng t n s thông tin liên l c 1. Vi c s d ng t n s thông tin liên l c đ i v i các phương ti n bay c a Câu l c b Hàng không (bao g m c máy thu phát vô tuy n đi n đi u khi n mô hình bay) đ u ph i làm th t c xin phép, đăng ký và đư c Ch nhi m Thông tin Quân ch ng Phòng không - Không quân phân theo quy đ nh. 2. Khi s d ng t n s đã đư c c p phép khu v c nào ph i thông báo cho đơn v phòng không, không quân, hàng không dân d ng đóng trên đ a bàn khu v c đó bi t đ không gây nh hư ng l n nhau. Đi u 27. Các hành vi b nghiêm c m 1. T ch c bay không có thông báo, d báo bay. 2. T ch c bay trong các khu v c c m bay (tr trư ng h p đư c c p có th m quy n cho phép). 3. V n chuy n trên phương ti n bay ch t n , ch t cháy, súng đ n, hàng c m. 4. Phóng, b n, th t trên không v t d ng, tài li u, hàng hóa, các ch t gây h i ho c ch a đ ng nguy cơ gây h i. 5. Treo c , bi u ng , sơn v qu ng cáo, phát loa tuyên truy n trên phương ti n bay khi chưa đư c phép. 6. S d ng phương ti n bay không có đăng ký ho c d u hi u đăng ký, d u hi u qu c t ch không phù h p v i quy đ nh c a Nhà nư c Vi t Nam. 7. Cho phép phương ti n bay chưa đư c nhà ch c trách ki m tra, c p phép kh thi tham gia ho t đ ng trên vùng tr i Vi t Nam. 8. S d ng phương ti n bay có ti ng n vư t quá tiêu chu n quy đ nh. Chương 7: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 28. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh trong Quy ch này, tuỳ theo m c đ vi ph m s b x ph t hành chính ho c ngư i vi ph m có th b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. Đi u 29. Gi i quy t tranh ch p 1. Ngư i tham gia sinh ho t trong Câu l c b Hàng không, ho c góp v n, tham gia khai thác, s d ng các phương ti n bay, s n xu t phương ti n bay và các ho t đ ng khác c a Câu l c b đ u bình đ ng trư c pháp lu t Vi t Nam. 2. Khi phát sinh tranh ch p, các bên có quy n l i và nghĩa v liên quan ph i h p gi i quy t trên cơ s tôn tr ng l n nhau. N u không tho thu n đư c s gi i quy t theo trình t quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. Đi u 30. T ch c th c hi n Quân ch ng Phòng không - Không quân ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B Qu c phòng, các ban ngành, đoàn th , đ a phương và các t ch c cá nhân có liên quan t ch c th c hi n Quy ch này. Đi u 31. S a đ i b sung Quy ch Khi các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan đư c s a đ i, b sung ho c quá trình th c hi n Quy ch này có nh ng v n đ không phù h p, Quân ch ng Phòng không - Không quân có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan c a B Qu c phòng nghiên c u, t ng h p, trình Th trư ng B Qu c phòng s a đ i, b sung Quy ch ./.
 11. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Thư ng tư ng Nguy n Kh c Nghiên (Công báo s 594+595 ngày 23/8/2007)
Đồng bộ tài khoản