Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 110/2007/qđ-ubnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NGH AN NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 110/2007/Q -UBND Vinh, ngày 21 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH V/V PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N NHÀ TRÊN NA BÀN T NH NGH AN N NĂM 2010, NNH HƯ NG N NĂM 2020 U BAN NHÂN DÂN T NH NGH AN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Nhà ngày 29/11/2005; Căn c Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06/9/2006 v Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; Căn c Ch th s 34/2006/CT-TTr ngày 26/9/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai thi hành Lu t Nhà ; Căn c Quy t nh s 76/2004/Q -TTg ngày 06/5/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t nh hư ng phát tri n nhà n năm 2020; Căn c Ngh quy t s 187/2007/NQ-H ND ngày 25/7/2007 c a H i ng nhân dân t nh Ngh An khoá XV, kỳ h p th 9; Xét ò ngh c a S Xây d ng t i Công văn s 1494/SXD-QLKT&N ngày 06/9/2007 v vi c xin phê duy t Chương trình phát tri n nhà trên a bàn t nh Ngh An n năm 2010, nh hư ng n năm 2020, QUY T NNH: i u 1: Phê duy t "Chương trình phát tri n nhà trên a bàn t nh Ngh An n năm 2010, nh hư ng n năm 2020" kèm theo Quy t nh này i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3: Các ông: Chánh văn phòng UBND t nh, Giám c các s , Th trư ng các ban, ngành, oàn th c p t nh có liên quan; Ch t ch UBND các huy n, thành ph Vinh, th xã C a Lò ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH H c Ph c
 2. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N NHÀ TRÊN NA BÀN T NH NGH AN N NĂM 2010, NNH HƯ NG N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 110/2007/Q -UBND ngày 21 tháng 09 năm 2007 c a UBND t nh Ngh An). TV N 1. S c n thi t: Nhà là m t trong nh ng nhu c u cơ b n , luôn là m i quan tâm hàng u c a nhân dân; là nơi ngh ngơi, tái t o s c s n xu t; là tài s n có giá tr l n i v i m i h gia ình, cá nhân. Cùng v i s phát tri n kinh t - xã h i t nh Ngh An trong nh ng năm qua, lĩnh v c u tư phát tri n nhà ã ư c các c p, các ngành trong t nh quan tâm. Nhi u cơ ch chính sách c a Nhà nư c trong lĩnh v c nhà ã ư c ban hành và th c hi n trên a bàn toàn t nh như: chính sách ưu ãi u tư xây d ng nhà bán, cho thuê, tái nh cư; phong trào xây d ng nhà tình nghĩa, nhà tình thương và nhi u chính sách khác ã tác ng tích c c, góp ph n gi i quy t nhu c u b c xúc c a nhân dân v ch trong th i gian qua ng th i góp ph n tích c c vào th c hi n ch trương kích c u trong lĩnh v c nhà c a Chính ph trong nh ng năm g n ây. Tuy nhiên, trong lĩnh v c qu n lý và phát tri n nhà ã và ang xu t hi n nhi u v n vư ng m c, t n t i c n ph i kh c ph c. Tình tr ng phát tri n nhà manh mún, t phát, không tuân th quy ho ch, c nh quan, ki n trúc và môi trư ng s ng ang di n ra trên a bàn toàn t nh. Nhà cho các i tư ng thu nh p th p (cán b , công ch c, viên ch c hư ng lương t ngân sách; công nhân lao ng t i các khu công nghi p, sinh viên các trư ng i h c, cao ng...) chưa ư c quan tâm úng m c. Xu th xây d ng nhà sang tr ng, cao c p t ti n thu l i nhu n cao (nhà thương m i) ang l n át ý nghĩa xã h i c a nhà . kh c ph c nh ng v n b t c p và t n t i nêu trên là s c n thi t, òi h i ph i có chương trình nh hư ng phát tri n nhà t i khu v c ô th và nông thôn trên a bàn toàn t nh nh m c th hóa chương trình phát tri n kinh t - xã h i t nh Ngh An n năm 2020 ng th i góp ph n hình thành và phát tri n th trư ng b t ng s n lành m nh theo Lu t Nhà ã ư c ban hành. 2. Cơ s pháp lý xây d ng Chương trình: - Lu t Nhà s 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - i u 70 c a Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06/9/2006 c a Chính ph v xây d ng chương trình phát tri n nhà c a các a phương. - nh hư ng phát tri n nhà n năm 2020 ban hành kèm theo Quy t nh s 76/2004/Q -TTg ngày 06/5/2004 c a Th tư ng Chính ph ;
 3. - Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ngh An n năm 2020; - Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph Vinh và th xã C a Lò n năm 2020; - Ch th s 34/2006/CT-TTg ngày 26/9/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai thi hành Lu t Nhà ; - Quy t nh s 76/2004/Q -TTg ngày 06/5/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t nh hư ng phát tri n nhà n năm 2020; - Quy t nh s 239/2005/Q -TTg ngày 30/9/2005 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án xây d ng thành ph Vinh tr thành trung tâm kinh t văn hoá vùng B c Trung b . - Ngh quy t i h i ng khoá X và Ngh quy t ih i ng b t nh Ngh An khoá XVI nhi m kỳ 2006-2010. Chương 1: KHÁI QUÁT V T NHIÊN VÀ KINH T - XÃ H I T NH NGH AN HI N NAY VÀ D BÁO N 2010; 2020 1. c i m v t nhiên: 1.1. V trí a lý: Ngh An n m v trí trung tâm vùng B c Trung b , Ngh An giáp t nh Thanh Hóa phía B c, t nh Hà Tĩnh phía Nam, nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào phía Tây v i 419 km ư ng biên gi i và bi n ông phía ông v i chi u dài 82 km. V trí này t o cho Ngh An có vai trò quan tr ng trong m i giao lưu kinh t – xã h i B c – Nam, xây d ng và phát tri n kinh t bi n, kinh t i ngo i và m r ng h p tác qu c t . N m trong hành lang kinh t ông - Tây n i li n Myanma - Thái Lan - Lào - Vi t Nam - Bi n ông theo ư ng QL 7 n c ng C a Lò. 1.2. V a hình: Ngh An n m ông B c dãy Trư ng Sơn có a hình a d ng, ph c t p, b chia c t m nh b i các dãy i núi và h th ng sông, su i. V t ng th , a hình nghiêng theo hư ng Tây B c - ông Nam. V i h th ng sông ngòi có d c l n, v i 117 thác l n nh là ti m năng r t l n c n ư c khai thác phát tri n thu i n và i u hoà ngu n nư c ph c v s n xu t và dân sinh. i núi chi m 83% di n tích t nhiên c a toàn t nh. 1.3. c i m khí h u: Ngh An n m trong vùng nhi t i gió mùa có mùa ông l nh và chia làm hai mùa rõ r t: mùa h nóng, Nm, mưa nhi u và mùa ông l nh, ít mưa.
 4. a. Ch nhi t: Nhi t trung bình hàng năm t 23-240C, s chênh l ch nhi t gi a các tháng trong năm khá cao. Nhi t trung bình các tháng nóng nh t (tháng 6 n tháng 7) là 330C. Nhi t trung bình các tháng l nh nh t (tháng 12 năm trư c n tháng 2 năm sau). b. Ch mưa: Ngh An là t nh có lư ng mưa trung bình so v i các t nh khác mi n B c. Lư ng mưa bình quân hàng năm dao ng t 1.200-2.000 mm/năm, phân b cao d n t B c vào Nam và t Tây sang ông và chia làm hai mùa rõ r t: - Mùa khô t tháng 11 n tháng 4 năm sau, lư ng mưa ch chi m 15-20% lư ng mưa c năm, tháng khô h n nh t là tháng 1, 2. - Mùa mưa t tháng 5 n tháng 10, lư ng mưa t p trung chi m 80-85% lư ng mưa c năm, tháng mưa nhi u nh t là tháng 8, 9. c. m không khí: Tr s Nm tương i trung bình năm dao ng t 80-90%, Nm không khí cũng có s chênh l ch gi a các vùng và theo mùa. d. Ch gió: Ngh An ch u nh hư ng c a hai lo i gió ch y u: gió mùa ông B c và gió phơn Tây Nam. - Gió mùa ông B c thư ng xu t hi n vào mùa ông t tháng 10 n tháng 4 năm sau, bình quân m i năm có kho ng 30 t gió mùa ông B c. - Gió phơn Tây Nam là m t lo i hình th i ti t c trưng cho mùa h c a vùng B c Trung B . Lo i gió này thư ng xu t hi n Ngh An vào tháng 5 n tháng 8 hàng năm. Gió Tây Nam gây ra khí h u khô, nóng và h n hán. e. Các hi n tư ng th i ti t khác: Là t nh có di n tích r ng, có các d ng a hình: mi n núi, trung du, ng b ng và ven bi n nên khí h u t nh Ngh An a d ng, ng th i có s phân hoá theo không gian và bi n ng theo th i gian. Bên c nh nh ng y u t ch y u như nhi t , lư ng mưa, gió, Nm không khí thì Ngh An còn là m t t nh ch u nh hư ng c a bão và áp th p nhi t i. Trung bình m i năm có 2-3 cơn bão, s c gió m nh nh t có lúc gi t trên c p 12, mùa bão thư ng vào tháng 8-10, bão v kèm theo mưa l n cùng v i s tàn phá c a s c gió, gây ra lũ l t và nhi u thi t h i l n. Nhìn chung, Ngh An n m trong vùng khí h u có nhi u c thù, phân d rõ r t trên toàn lãnh th và theo các mùa, song khí h u có ph n kh c nghi t, c bi t là bão và gió Tây Nam. 1.4. c i mv t ai: Ngh An có t ng di n tích t nhiên 16.488.820 ha. Trong ó: t nông nghi p là 1.033.926 ha ( t lâm nghi p: 777.359 ha); t phi nông nghi p là 113.489 ha ( t ô th : 1.268 ha, t nông thôn: 15.231 ha, t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p: 3.925 ha); t chưa s d ng là 501.404 ha ( t b ng chưa s d ng: 13.059 ha).
 5. V m t hành chính, có 17 huy n (g m 7 huy n ng b ng ven bi n và 10 huy n mi n núi), thành ph Vinh và th xã C a Lò, v i 473 xã, phư ng và th tr n, trong ó có 244 xã, th tr n mi n núi. 1.5. c i mv a ch t: Có nhi u d ng a ch t khác nhau phân b trên toàn t nh. 1.6. ánh giá nh ng thu n l i và khó khăn i v i vi c xây d ng nhà : V i nh ng c i m v t nhiên như ã nêu trên ã tác ng không nh n vi c xây d ng nhà trên a bàn. V i nhi u vùng a hình, khí h u khác nhau nên có nhi u lo i nhà phù h p cho t ng vùng ng th i t o nên nh ng ki n trúc nhà c trưng cho t ng vùng. Tuy nhiên, vi c xây d ng nhà òi h i ph i tính toán n các tác ng kh c nghi t c a th i ti t (bão, gió Lào,...), ng t, a hình, a ch t... 2. c i m xã h i - th c tr ng và d báo n 2010; 2020 2.1. Dân s : Khu v c Bi u 1: T ng h p dân s toàn t nh và d báo n 2010, 2020: ( ơn v tính: ngư i) Khu v c Hi n nay D báo n 2010 D báo n 2020 Toàn t nh 3.130.000 3.181.000 3.500.000 Khu v c ô th 390.000 540.000 1.300.000 Khu v c nông thôn 2.740.000 2.641.000 2.200.000 Trong th i kỳ n năm 2020, d ki n dân s trung bình c a Ngh An tăng bình quân g n 1%/năm. Dân s trong tu i lao ng c a t nh d ki n tăng bình quân 2,07%/năm giai o n 2006-2010 và 1,27%/năm giai o n 2011-2020. Cơ c u dân s năm 2010 và 2020 có nh ng c i m chính như sau: T l dân ô th tăng t 10,7% năm 2005 lên 17% năm 2010 và 37% năm 2020. Cơ c u dân s theo gi i tính vào các năm 2010 và 2020 d ki n không thay i nhi u so v i năm 2005. Cơ c u dân s theo tu i s có thay i theo hư ng t tr ng dân s dư i 15 tu i gi m d n trong khi t tr ng nhóm dân s t 15 n 60 tu i tăng lên. T l h nghèo 27,14% (theo tiêu chí m i) trên t ng s h trong t nh. 2.2. Phân b dân cư: Dân cư phân b không ng u, vùng mi n núi dân cư thưa th t, trong khi ó vùng thành th , ng b ng ven bi n m t dân cư cao. M t dân s bình quân trong toàn t nh năm 2005 là 184 ngư i/km2, trong ó vùng ng b ng, ven bi n là 697 ngư i/km2 và vùng mi n núi là 81 ngư i/km2; cao nh t là thành ph Vinh (3.737 ngư i/km2) và th xã C a Lò (1.759 ngư i/km2), th p nh t là huy n Tương Dương (27 ngư i/km2). M t dân s trung bình c a t nh thu c lo i cao so v i các t nh vùng B c Trung B . 2.3. c i m ki n trúc nhà :
 6. Ki n trúc nhà trong t nh a d ng và phong phú, ư c phân ra nhi u lo i: - Theo khu v c kinh t ô th và nông thôn; - Theo phong t c t p quán c a các t c ngư i; - Theo vùng a lý: ng b ng, mi n núi, ven bi n, trung du...; - Theo h th ng k t c u ch u l c và v t li u xây d ng; - Theo m t b ng không gian ki n trúc: nhà n n t, nhà sàn ho c h n h p n n t nhà sàn,... 2.4. c i m ô th c a t nh - th c tr ng và xu th phát tri n: Dư i tác ng c a công cu c i m i ã t o ti n cho quá trình ô th hoá và phát tri n ô th . Quy mô ô th ngày càng m r ng, ch t lư ng ô th ngày càng ư c nâng cao. ây là nơi t p trung các ho t ng s n xu t công nghi p và d ch v . H th ng k t c u h t ng ô th ngày càng ư c hoàn thi n. 2.5. c i m nông thôn c a t nh - th c tr ng và xu th phát tri n: Khu v c này ã có s thay i cơ b n theo hư ng s n xu t hàng hoá và chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng tăng t tr ng c a lĩnh v c s n xu t phi nông nghi p. M t s vùng s n xu t cây, con t p trung và làng ngh ti u th công nghi p (TTCN) ư c hình thành và phát tri n. M t s mô hình s n xu t có hi u qu ã xu t hi n nông thôn như mô hình kinh t trang tr i trong tr ng tr t và chăn nuôi, mô hình nông – lâm k t h p, mô hình kinh t vư n r ng, vư n i. H th ng k t c u h t ng nông thôn ư c c i thi n áng k trong nh ng năm qua. 2.6. ánh giá nh ng thu n l i và khó khăn i v i vi c xây d ng nhà : V i s phát tri n m nh m kinh t - xã h i ã t o i u ki n thu n l i cho vi c phát tri n nhà cho nhân dân. Ngu n v n u tư vào vi c xây d ng nhà ngày càng ư c nâng cao, t o ra môi trư ng s ng, ngh ngơi cho ngư i dân ngày hi n i. Th trư ng b t ng s n v nhà cũng t ng bư c phát tri n. Tuy nhiên, s phân hoá giàu - nghèo do t c ô th hoá cũng là m t c n tr l n cho chương trình phát tri n nhà . Vi c phát tri n nhà chưa có nh hư ng nên tình tr ng xây d ng nhà t phát còn di n ra ph bi n nhi u nơi trên toàn t nh. 3. c i m kinh t : Cơ c u ngành kinh t c a Ngh An ã có s chuy n d ch theo hư ng công nghi p v i s gia tăng nhanh t tr ng ngành công nghi p – xây d ng trong t ng s n phNm t nh (t 14,2% năm 1995 lên 18,6% năm 2000 và 30,4% năm 2005), hi n là ngành có m c óng góp l n nh t cho GDP t nh. Các phân ngành công nghi p có l i th c a t nh (ch bi n nông - lâm - thu s n, khai thác và s n xu t v t li u xây d ng) ư c t p trung u tư và chi m t tr ng ngày càng l n trong GTTT c a ngành công nghi p t nh. T tr ng ngành nông – lâm – ngư gi m tương ng t 49,1% xu ng 44,3% và 34,2% (m c dù v n tăng lên v giá tr tuy t i), phù h p v i quá trình chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá
 7. c a t nh. T tr ng các phân ngành công nghi p, d ch v và nông nghi p hàng hoá mà t nh có l i th phát tri n (công nghi p ch bi n nông s n, s n xu t v t li u xây d ng, thương m i, s n xu t s n phNm cây công nghi p) liên t c tăng trong nh ng năm qua. Nh tăng trư ng kinh t nhanh trong nh ng năm qua nên i s ng c a nhân dân trong t nh ư c c i thi n áng k . Thu nh p bình quân u ngư i liên t c tăng qua các năm. Theo k t qu i u tra thu nh p h gia ình năm 2004, tính bình quân trong toàn t nh, thu nh p c a m t ngư i t 323,79 nghìn ng/tháng, tăng bình quân 12,57% trong giai o n 2001- 2004, trong ó m c thu nh p bình quân c a ngư i dân khu v c nông thôn tăng nhanh hơn so v i khu v c thành th . Nh th c hi n t t hơn các chính sách xã h i, th c hi n hi u qu các chương trình xoá ói gi m nghèo g n v i các chương trình phát tri n kinh t và t o vi c làm cho ngư i lao ng nên t l h nghèo trong t nh ã gi m i áng k . T l h nghèo theo tiêu chí cũ ã gi m t 19,75% năm 2000 xu ng 7,68% năm 2005. Theo tiêu chí nghèo m i, t l này c a Ngh An là 27,14% (th p hơn nhi u so v i vùng B c Trung B - 35,4% nhưng cao hơn m c bình quân trong c nư c - 21,8%). i s ng kinh t và văn hoá c a nhân dân ngày càng ư c c i thi n. Vùng mi n núi, nh t là mi n núi cao, ư c chăm lo hơn trư c v các m t, i n hình là phát tri n h t ng k thu t, xoá ói gi m nghèo, nh canh nh cư. Kho ng cách gi a mi n núi, ng b ng, nông thôn và ô th d n d n ư c thu h p. Khó khăn hi n nay trong v n tăng m c s ng dân cư, xoá ói gi m nghèo là v n gi i quy t vi c làm cho ngu n lao ng chưa áp ng nhu c u th c t . 4. V trí, vai trò c a t nh i v i khu v c và t nư c: Trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c nư c và vùng B c Trung b , Ngh An (mà h t nhân là thành ph Vinh) ư c xác nh có nh ng vai trò sau: Là a phương u tàu v tăng trư ng và gi i quy t các nhi m v tr ng y u v phát tri n kinh t - xã h i c a vùng B c Trung b . Là trung tâm ào t o ngu n nhân l c, trung tâm khoa h c - công ngh , văn hoá - th thao và y t l n nh t c a vùng B c Trung b . Là trung tâm công nghi p l n c a vùng B c Trung b , có t m quan tr ng ngày càng l n trong phát tri n công nghi p c nư c. Là a phương có các ngành d ch v (thương m i, du l ch,...) phát tri n, có v th ngày càng l n trong vùng B c Trung b . Là m t u m i giao thông, c a vào – ra quan tr ng c a vùng B c Trung b , c nư c và qu c t . Cùng v i vi c thành ph Vinh ã ư c Nhà nư c quy t nh nâng c p lên lo i I trư c năm 2020 và xây d ng Khu kinh t ông Nam Ngh An, t ra yêu c u cho t nh Ngh An ph i ti n hành ô th hoá v i t c nhanh hơn nhi u trong nh ng năm t i. Hơn n a, yêu c u chuy n d ch cơ c u kinh t và i li n v i nó là chuy n d ch cơ c u lao ng theo hư ng công nghi p, hi n i trong th i kỳ n năm 2020 òi h i t nh ph i tăng nhanh dân s phi
 8. nông nghi p, phát tri n các khu ô th m i, các th t , các trung tâm thương m i, du l ch trong t nh. D ki n t l ô th hoá c a t nh c n t kho ng 16-17% năm 2010 và 36-37% vào năm 2020. Chương 2: TH C TR NG NHÀ Ô THN VÀ NÔNG THÔN TRÊN NA BÀN TOÀN T NH I. TH C TR NG V NHÀ : 1. Th c tr ng v di n tích nhà : 1. 1. Th c tr ng v di n tích nhà ô th : Di n tích nhà khu v c ô th trong t nh hi n nay ã ư c c i thi n áng k trong nh ng năm g n ây k c nhà xây m i. Tuy nhiên, di n tích nhà ch ư c nâng cao v i vi c xây d ng nhà m i, c i t o i v i lo i nhà riêng l ; bi t th , chung cư trong các khu ô th m i dành cho nhóm i tư ng có thu nh p khá, giàu. Còn các lo i i tư ng khác hi n nay ang trong các căn h , nhà có di n tích nh h p (dư i 5m2 sàn/ngư i) r t ph bi n trong các khu chung cư cũ, nhà t p th , trong các khu c n ph i di d i gi i phóng m t b ng th c hi n quy ho ch ô th ... ây cũng là nhóm i tư ng có thu nh p th p nên r t khó khăn trong vi c c i thi n di n tích t n u không th c hi n các chương trình phát tri n nhà . V th c tr ng s d ng t ô th : t ô th hi n nay ư c c p s d ng m i cho vi c xây d ng nhà riêng l theo quy nh là 150,0m2/h . t trong các khu ô th m i ư c quy ho ch theo úng tiêu chuNn, quy chuNn. Tuy nhiên, vi c chuNn b các qu t ph c v cho vi c tái nh cư, qu t ph c v vi c xây d ng nhà cho các i tư ng xã h i trong các khu quy ho ch ô th m i chưa ư c quan tâm úng m c. T ng di n tích t ô th toàn t nh: 1.268,9 ha. 1. 2. Th c tr ng v di n tích nhà nông thôn: Di n tích nhà nông thôn còn ch t h p, chưa áp ng ư c nhu c u di n tích nhà th c t c a nhân dân (m c dù di n tích t tương i r ng). Nguyên nhân ch y u là do i u ki n kinh t c a ngư i dân chưa cho phép c i t o nhà ho c tách h . T ng di n tích t nông thôn toàn t nh: 15.231,5 ha. Bi u 2: Th c tr ng nhà , t trên a bàn t nh Ngh An: Nhà S căn Di n tích Di n tích t Khu v c T ng di n tích nhà bình quân (ha) sàn (m2) (căn) (m2/ngư i)
 9. Toàn t nh 39.905.000 626.000 12,7 16.500,4 Khu v c ô th 5.655.000 78.000 14,5 1.268,9 Khu v c nông thôn 34.250.000 548.000 12,5 15.231,5 2. Th c tr ng v ki n trúc nhà : 2. 1. Th c tr ng v ki n trúc nhà ô th : Th c tr ng ki n trúc nhà khu v c ô th là m t v n b c xúc trong xã h i. Tình tr ng ki n trúc lai t p r t ph bi n, xu hư ng này v n ang ti p t c di n ra t t c các ô th trong t nh, làm cho b m t ki n trúc t nh nhà h t s c manh mún, l n x n. M t s khu ô th m i hi n ang xây d ng cũng chưa tuân th các quy nh v ki n trúc. Ki n trúc các công trình nhà do nhân dân t xây g n như không th ki m soát. 2. 2. Th c tr ng v ki n trúc nhà nông thôn: Ki n trúc nhà nông thôn tr m t s vùng gi ư c b n s c nhà c trưng, còn l i h u h t ã b lai t p nhi u lo i ki n trúc, nguyên nhân ch y u là do ngư i dân xây nhà t phát, không có thi t k . 3. Th c tr ng v ch t lư ng nhà : 3. 1. Th c tr ng v ch t lư ng nhà ô th : Ch t lư ng xây d ng nhà ô th ngày càng ư c nâng cao, nhi u khu nhà m i ã khang trang và ang d n thay th các khu nhà xu ng c p, hư h ng. Nhi u khu ô th m i, tuy n ph m i ư c hình thành trong th i gian qua ã góp ph n vào vi c ch nh trang ô th và t o ra nhi u ch có ch t lư ng cao. Ch t lư ng nhà ư c nâng cao c v k t c u cũng như trang trí n i ngo i th t, ch t lư ng không gian ki n trúc và công năng s d ng c a nhà ngày càng sinh ng và h p lý hơn. Vi c áp d ng các công ngh m i vào vi c xây d ng cũng góp ph n nâng cao ch t lư ng nhà ô th . Tuy nhiên, m t s khu v c có i tư ng ngư i thu nh p th p thì ch t lư ng nhà chưa ư c c i thi n nhi u, nguyên nhân là do i u ki n kinh phí c a i tư ng này chưa kh năng c i t o, nâng c p. 3. 2. Th c tr ng v ch t lư ng nhà nông thôn: Ngoài vi c t l c cánh sinh phát huy vai trò phát tri n nhà t i khu v c nông thôn, các c p chính quy n cơ s ã có nhi u c g ng trong vi c tri n khai th c hi n các chính sách c i thi n v nhà như: xoá nhà tranh tre n a mét, xây nhà tình nghĩa, tình thương... góp ph n c i thi n ch t lư ng nhà cho khu v c nông thôn. Tuy nhiên, do i u ki n kinh t khu v c nông thôn còn nhi u khó khăn nên ch t lư ng nhà còn r t th p so v i khu v c ô th . Bi u 3: Ch t lư ng nhà hi n t i:
 10. Các lo i nhà TT Khu v c Nhà kiên Nhà bán kiên c , nhà Nhà ơn sơ, nhà c khung g t m 1 Toàn t nh 10,0% 82,0% 8,0% 2 Khu v c ô th 30,0% 65,0% 5,0% Khu v c nông 4,0% 86,0% 10,0% 3 thôn 4. Th c tr ng v h th ng h t ng k thu t: 4. 1. Th c tr ng v h th ng h t ng k thu t trong các khu nhà t i ô th : H th ng h t ng k thu t các khu nhà t i ô th ã có s c i thi n áng k , các h th ng c p thoát nư c ã ư c xây d ng khá ng b ; ư ng i n, giao thông ư ng b ã i t n n các khu nhà v i ch t lư ng khá t t. V sinh môi trư ng cũng ã ư c quan tâm v i các i m t p trung và x lý rác th i ư c u tư nhi u trong nh ng năm qua. 4. 2. Th c tr ng v h t ng k thu t các i m dân cư nông thôn: Th c tr ng h th ng h t ng k thu t các i m dân cư nông thôn hi n nay còn r t nhi u b t c p. H th ng c p nư c, thoát nư c h u như chưa ư c xây d ng, nhân dân khu v c nông thôn ch y u v n ang dùng nư c gi ng ào, gi ng khoan, nư c sông, su i, chưa có nhi u h th ng nư c s ch ư c c p trong khu v c này; H th ng thoát nư c chưa ư c u tư ng b , ch y u v n tình tr ng nư c th i t thoát qua các kênh r ch, mương t. 5. Th c tr ng v h th ng h t ng xã h i: Th c tr ng v h th ng h t ng xã h i trong các khu nhà t i ô th và các i m dân cư nông thôn: V i s phát tri n kinh t - xã h i t nh nhà, ư c s quan tâm c a nhi u ngành, nhi u c p chính quy n nên h th ng h t ng xã h i trong t nh ã ư c u tư xây d ng và phát huy khá t t vai trò c a nó trong i s ng c a nhân dân trong các khu . Các h th ng y t , giáo d c, thông tin, trung tâm văn hoá... ã hình thành h u h t các khu ô th và nông thôn góp ph n nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân. 6. Th c tr ng v phân b dân cư và nhà t i ô th và nông thôn: Th c tr ng phân b dân cư khu v c ô th và khu v c nông thôn có nhi u khác bi t. Dân cư khu v c ô th t p trung v i m t cao g n các khu v c trung tâm buôn bán, thương m i, các tuy n ph chính trong ô th ,... s h dân cư dãn d n ra khu v c các khu v c ngo i th . Dân cư nông thôn khu v c ng b ng, ven bi n ư c t p trung vào các làng, xóm, thôn g n k t v i h th ng h t ng xã h i. Còn khu v c mi n núi r o cao hi n nay ang n m r i rác theo phong t c t p quán c a ngư i dân.
 11. 7. Th c tr ng nhà c a các nhóm i tư ng xã h i: Nhóm i tư ng nhà xã h i là nhóm i tư ng có th c tr ng nhà có nhi u b t c p nh t so v i các nhóm i tư ng khác. Vi c c i thi n nhà cho nhóm i tư ng này chưa có bi n chuy n nhi u c khu v c ô th và nông thôn. Tình tr ng thi u nhà do không kh năng t t o l p nhà c a nhóm i tư ng này ã d n n các hi n tư ng vi ph m pháp lu t như cơi n i, xây d ng, c i t o nhà trái phép, l n chi m t... x y ra nhi u nơi. Vi c c i thi n, phát tri n nhà cho nhóm i tư ng này là vi c làm c p thi t trong tương lai g n ng th i ph i có ho ch nh dài h n. 8. Th c tr ng nhà kinh doanh: Nhà kinh doanh hi n nay ã ư c phát tri n m nh m nhi u c p . V i vi c các c p chính quy n, nhi u nhà u tư trong và ngo i t nh u tư vào lĩnh v c này ã góp ph n tăng trư ng s lư ng nhà , ch t lư ng nhà . Tuy nhiên, có m t v n t ra là n u phát tri n nhà kinh doanh mà chưa quan tâm úng m c n vi c phát tri n nhà cho các i tư ng có thu nh p th p thì v n chưa gi i quy t ư c v n nhà cho các t ng l p nhân dân. 9. Th c tr ng công tác quy ho ch xây d ng chi ti t: Th c tr ng công tác quy ho ch xây d ng chi ti t là m t v n b c xúc trong xã h i. n nay m i ch có m t s ô th các huy n, thành ph Vinh, th xã C a Lò có quy ho ch chi ti t còn l i h u h t các a phương chưa có quy ho ch chi ti t c bi t là các khu v c nông thôn. Vi c công b công khai quy ho ch, qu n lý xây d ng theo quy ho ch ư c duy t chưa ư c quan tâm úng m c d n n vi c xây d ng không có quy ho ch ho c xây d ng không úng quy ho ch. 10. Th c tr ng th trư ng b t ng s n nhà : Th trư ng b t ng s n hi n nay v n ang hư ng n nhóm i tư ng có thu nh p khá gi (s lư ng nhóm i tư ng này không nhi u) v i các lo i nhà cao c p, t ti n, nhà thương m i. Còn th trư ng b t ng s n chưa có tác ng nhi u n nhóm i tư ng có thu nh p th p trong khi ây là nhóm i tư ng v i s lư ng khá l n. i u này d n n tình tr ng th trư ng b t ng s n chưa phát tri n, lư ng giao d ch h ng năm còn th p, th trư ng b t ng s n chưa th t minh b ch. Toàn t nh chưa có sàn giao d ch b t ng s n theo quy nh t i Lu t Nhà và Lu t Kinh doanh b t ng s n. II. ÁNH GIÁ TH C TR NG NHÀ TRÊN NA BÀN T NH: 1. Nh ng k t qu t ư c: - Di n tích nhà bình quân trên a bàn t nh Ngh An t ư c tương i cao (13,5m2/ngư i) so v i ch tiêu bình quân nhà ô th c a c nư c (9,5m2/ngư i) và cao hơn bình quân nhà m t s ô th l n như Hà N i (9,2m2/ngư i); TP H Chí Minh (10,3m2/ngư i); H i Phòng (7,8m2/ngư i); H i Dương (11,4m2/ngư i). T ng di n tích sàn nhà trên a bàn t nh là: 39.909.000 m2.
 12. - Các chính sách v c i thi n nhà ã ư c các ngành quan tâm nên ã t ư c m t s thành công nh t nh. Vi c phát tri n các khu ô th m i, các d án phát tri n nhà ng b ã và ang b t u ư c tri n khai. - Các khu v c dân cư ô th , i m dân cư nông thôn ã và ang ư c quan tâm nh m c ng c và phát tri n vi c qu n lý xây d ng nhà theo úng quy ho ch. ng th i xây d ng các chính sách phù h p v i tình hình c th nh m t o i u ki n cho các thành ph n kinh t trong và ngoài t nh tham gia phát tri n nhà . 2. Nh ng t n t i và nguyên nhân c a t n t i: - Ch t lư ng nhà chưa cao và chưa ng u t i các khu v c ô th và nông thôn. Theo s li u th ng kê trong t ng s 39.909.000 m2 sàn v i kho ng 620.000 căn thì nhà kiên c ch chi m 10,0% ( khu v c ô th là 30%, khu v c nông thôn là 4,0%); nhà bán ki n c và nhà khung g lâu b n chi m 82,0%; nhà ơn sơ, nhà t m chi m 8,0%. Qua s li u trên cho th y, s lư ng nhà kiên c ch t p trung khu v c ô th , ch y u khu v c thành ph Vinh, th xã C a Lò và m t s th tr n c a các huy n, còn l i h u h t là nhà bán kiên c . - Quy ho ch xây d ng còn r t thi u, nh t là quy ho ch chi ti t. Hi n nay, ngoài thành ph Vinh và th xã C a Lò m i ch có 1/17 huy n ư c l p quy ho ch chung còn quy ho ch chi ti t m i ch ư c l p m t vài th tr n c a các huy n vì v y công tác qu n lý xây d ng nhà c khu v c ô th và nông thôn u g p r t nhi u khó khăn. - H th ng h t ng k thu t trên toàn t nh chưa ư c u tư hoàn ch nh, ng b , chưa i trư c m t bư c, c bi t là h th ng c p nư c, thoát nư c. Nhi u nơi chưa có h th ng c p nư c s ch, h th ng thoát nư c ch y u thoát nư c theo t nhiên nh t là khu v c dân cư nông thôn. - Nhà do nhân dân t xây d ng là ch y u, trong khi phát tri n nhà theo d án ( ư c xây d ng ng b cùng v i h th ng h t ng k thu t và h t ng xã h i) ch m i b t u tri n khai m t s khu ô th l n như TP Vinh, th xã C a Lò. Ki n trúc nhà manh mún, lai t p, chưa th hi n ư c b n s c c a vùng có i u ki n t nhiên c thù. Hình th c phát tri n nhà t phát còn khá ph bi n. - Ch t lư ng xây d ng nhà nhân dân t xây g n như chưa ư c ki m soát. Lý do ch y u là do ngư i dân khi xây nhà không có thi t k ki n trúc, k t c u; các ơn v thi công xây d ng nhà ch y u d a vào kinh nghi m c a m t s ch th u xây d ng lao ng t do trong và ngo i t nh không qua các trư ng l p ào t o v xây d ng d n n x y ra r t nhi u v n b t c p trong vi c xây d ng nhà . ây là trách nhi m ch quan c a ngư i dân cũng như s buông l ng trong qu n lý xây d ng c a các c p chính quy n, òi h i c n s m có chính sách, bi n pháp kh c ph c. - Qu nhà ô th trong th i gian v a qua tuy có tăng nhưng h u như ch các i tư ng có thu nh p cao, các h gia ình khá gi là ư c c i thi n áng k . Vi c c i thi n nhà cho các i tư ng thu c di n nghèo, có thu nh p th p, c bi t là công nhân lao ng t i các nhà máy, các khu công nghi p; cán b công nhân viên ch c, l c lư ng vũ trang, sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p chưa có chuy n bi n tích c c.
 13. - M t s chung cư xây d ng trong giai o n trư c nh ng năm 1980 ã xu ng c p nghiêm tr ng nhưng chưa ư c c i t o, s a ch a ho c tái nh cư. Các i tư ng thu nh p th p ang s ng trong các khu t p th ã cũ nát nhưng cũng chưa có bi n pháp gi i quy t cho nhân dân. - Mô hình phát tri n theo d án ng b cùng v i h t ng k thu t và h t ng xã h i là xu hư ng hoàn toàn úng n nhưng do nhi u nguyên nhân khách quan và ch quan, nhi u huy n, thành th trên toàn t nh chưa phát huy ư c ch trương này mà ch y u là nhà do nhân dân t xây d ng. H u qu c a vi c xây d ng nhà t phát này s l i nhi u v n ph c t p, trong tương lai s ph i chi phí r t t n kém m i có th kh c ph c ư c. - Th trư ng nhà nhìn chung chưa phát tri n, do ó vi c phát huy vai trò khai thác ti m năng t t ai, tài chính cho vi c phát tri n kinh t còn nhi u h n ch , vai trò kích c u kinh t k t h p v i ch nh trang ô th thông qua phát tri n nhà chưa phát huy ư c tác d ng. Chương 3: NNH HƯ NG PHÁT TRI N NHÀ T NH NGH AN N 2010, NNH HƯ NG N 2020 1. Quan i m: - Xoá bao c p v nhà nhưng th c thi chính sách t o i u ki n h tr ngư i dân c i thi n nhà ; - Kiên trì ch trương Ny m nh phát tri n kinh t ng th i v i th c hi n các chính sách xã h i; - a d ng hoá phNm nhà phù h p v i nhu c u c a m i i tư ng trong xã h i; - m b o hài hoà l i ích c a Nhà nư c, ch u tư và ngư i dân; - Qu n lý th trư ng nhà tuân th các quy lu t c a n n kinh t th trư ng, h n ch các m nh l nh hành chính; - Phát tri n nhà k t h p v i ch nh trang h th ng h t ng k thu t, h t ng xã h i t ng bư c nâng cao i u ki n s ng c a nhân dân t nh nhà; - Phát huy t ng h p các ngu n l c c a Nhà nư c, c ng ng, các ơn v s d ng lao ng trong vi c chăm lo nhà cho nhân dân; - Huy ng ngu n l c c a xã h i k c ngu n l c các nhà u tư ngo i t nh, nư c ngoài tham gia phát tri n nhà ; - Khuy n khích xây d ng nhà cho thuê, nhà bán tr góp... 2. Các nguyên t c: - Xây d ng nhà ph i tuân th quy ho ch, h n ch và ti n t i ch m d t tình tr ng xây nhà t phát;
 14. - Khuy n khích phát tri n nhà theo d án ng b v i h th ng h t ng k thu t và h t ng xã h i; - Ti t ki m tài nguyên t ai trong vi c xây d ng nhà ; - Ki n trúc nhà hài hoà v i c nh quan môi trư ng, có hình th c và công năng s d ng phù h p v i t ng i tư ng, có b n s c văn hoá i v i t ng vùng, mi n trong t nh. K t h p gi a xây m i và c i t o, gi a hi n i và dân t c; - m b o môi trư ng s ng an toàn, gi gìn s cân b ng sinh thái, b o v c nh quan môi trư ng. 3. M c tiêu phát tri n nhà ô th n 2010 và 2020: - Phát tri n nhà nh m góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i, áp ng nhu c u c i thi n và nâng cao ch t lư ng ch c a nhân dân; t o ng l c phát tri n ô th - nông thôn b n v ng theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá; th c hi n có hi u qu m c tiêu cơ b n c a Ngh quy t i h i ng b t nh l n th XVI. - M r ng và phát huy t ng h p các ngu n v n c a các thành ph n kinh t và c a xã h i tham gia phát tri n nhà ; thúc Ny hình thành th trư ng b t ng s n nhà và th c hi n có hi u qu ch trương kích c u trên a bàn. - Hình thành qu phát tri n nhà ô th - nông thôn; th c hi n chính sách nhà xã h i cho các i tư ng thu nh p th p (bao g m cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng t i các KCN, sinh viên các trư ng i h c, Cao ng, Trung h c chuyên nghi p và các i tư ng chính sách khác); nhà công v cho các i tư ng ph i thay i v trí công tác; h tr c i thi n nhà i v i các h ng bào dân t c thi u s , các h gia ình sinh s ng t i các khu v c vùng sâu, vùng xa. - áp ng nhu c u c i thi n ch c a nhân dân, góp ph n nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân ô th và nông thôn. - u tư xây d ng m i, xây d ng l i ho c c i t o tăng di n tích nhà , m b o cho nhân dân có nhà phù h p v i kh năng thu nh p c a mình. K t h p v i phát tri n b n v ng ô th và nông thôn theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá. - Ny m nh công tác quy ho ch xây d ng, m b o quy ho ch i trư c m t bư c, ưu tiên phát tri n h t ng theo quy ho ch t o qu t phát tri n các lo i nhà . - Chú tr ng gi i quy t nhu c u nhà cho các i tư ng có thu nh p th p, nhà cho công nhân, cán b công ch c, nhà cho sinh viên, nhà tái nh cư và các i tư ng chính sách xã h i khác; - Ki n toàn b máy và nâng cao năng l c, hi u l c qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c nhà phù h p v i yêu c u qu n lý nhà nư c trong n n kinh t th trư ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa. 4. Các ch tiêu v nhà c n t n 2010 và nh hư ng n 2020:
 15. 4.1. Ch tiêu v di n tích nhà bình quân u ngư i n 2010 và 2020: Ph n u t ch tiêu bình quân di n tích nhà ô th và nông thôn trên a bàn t nh Ngh An n 2010 là 15,4 m2/ngư i, n 2020 là 20,6 m2/ngư i. Bi u 4: Ch tiêu di n tích nhà bình quân u ngư i n 2010; 2020: ( ơn v tính: m2/ngư i) Ch tiêu n năm 2010 Ch tiêu n năm 2020 Khu v c Hi n nay Ch tiêu Ch tiêu Ch tiêu Ch tiêu c a t nh qu cgia c a t nh qu cgia Toàn t nh 12,7 15,4 - 20,6 - Khu v c ô th 14,5 17,5 15,0 22,5 20 Khu v c nông 12,5 15,0 14,0 19,5 18 thôn 4.2. Ch tiêu v di n tích nhà bình quân i v i các i tư ng xã h i: Bi u 5: Ch tiêu di n tích nhà bình quân i v i các i tư ng xã h i: ( ơn v tính: m2/ngư i) TT i tư ng Ch tiêu di n tích n năm Ch tiêu di n tích n năm 2010 2020 1 H chính sách, có 12 18 công 2 Cán b CNVC, 15 20 LLVT 3 Ngư i nghèo 9 12 4 Công nhân, sinh viên 6 10 4.3. Ch tiêu v ch t lư ng nhà n 2010 và 2020: Nâng cao t l nhà kiên c c khu v c ô th và nông thôn, gi m t l nhà bán kiên c và d n xoá b nhà t m, nhà ơn sơ vào năm 2020. Ph n u n năm 2010 t t l 25% nhà kiên c (khu v c ô th là 50%, khu v c nông thôn là 20%) và n năm 2020 t t l 75% nhà kiên c (khu v c ô th là 85%, khu v c nông thôn là 60%). Bi u 6: Ch tiêu ch t lư ng nhà n 2010; 2020: ( ơn v tính: %) TT Khu v c Ch tiêu n 2010 Ch tiêu n 2020
 16. Nhà bán Nhà Nhà bán Nhà Nhà Nhà kiên c , ơn sơ, kiên c , ơn sơ, kiên kiên nhà khung nhà nhà khung nhà c c g t m g t m 1 Toàn t nh 25% 70% 5% 75% 25% 0% 2 Khu v c ô th 50% 48% 2% 85% 15% 0% 3 Khu v c NT 20% 73% 7% 60% 40% 0% 4.4. Ch tiêu v h t ng k thu t và h t ng xã h i n 2010 và 2020: T ng bư c hoàn thi n h th ng h t ng k thu t và h t ng xã h i n năm 2010, m b o n năm 2020 m b o hoàn thành h th ng h t ng k thu t và h th ng h t ng xã h i t tiêu chuNn quy nh. Bi u 7: Ch tiêu v h t ng k thu t n 2010; 2020: ( ơn v tính: %) Ch tiêu n 2010 Ch tiêu n 2020 TT H ng m c Khu Khu v c Khu Khu v c Toàn Toàn v c ô nông v c ô nông t nh t nh th thôn th thôn 1 C p nư c s ch 90% 95% 75% 100% 100% 100% H th ng thoát nư c 45% 80% 50% 100% 100% 100% 2 kín BT, nh a hoá giao 70% 90% 60% 100% 100% 100% 3 thông 4 Cp in 95% 99% 95% 100% 100% 100% Thu gom và x lý rác 90% 100% 70% 100% 100% 100% 5 th i Bi u 8: Ch tiêu v h t ng xã h i n 2010; 2020: ( ơn v tính: %) TT H ng m c Ch tiêu n 2010 Ch tiêu n 2020 1 Yt 75% 85% 2 Giáo d c 65% 80% 3 Văn hoá 50% 100% 4 Thương m i 35% 80% 4.5. M c tiêu phát tri n nhà chung cư:
 17. T ng bư c hoàn thi n h th ng h t ng k thu t và h t ng xã h i n năm 2010, m b o n năm 2020 m b o hoàn thành h th ng h t ng k thu t và h th ng h t ng xã h i t tiêu chuNn quy nh. 5. nh hư ng phát tri n nhà n năm 2010 và n năm 2020. a) i v i ô th : Ny m nh u tư phát tri n kinh t – xã h i ng th i th c hi n các chính sách xã h i, quan tâm hơn n a vi c phát tri n nhà c a nhân dân, trư c h t t p trung cho các ô th tr ng i m như: thành ph Vinh, th xã C a Lò, các ô th Thái Hoà, Hoàng Mai,... gi i quy t nhu c u b c xúc v nhà . Trên cơ s quy ho ch các khu dân cư, khu ô th , có chính sách huy ng nhi u ngu n v n xây d ng nhà ng b v i k t c u h t ng k thu t, h t ng xã h i nh m c i thi n và nâng cao ch t lư ng nhà c a nhân dân. Ny m nh phát tri n nhà theo d án và qu n lý ch t ch theo quy ch ki n trúc, quy ho ch ư c duy t; chú tr ng b o v môi trư ng và t l cây xanh, m t nư c; Khuy n khích phát tri n nhà chung cư cao t ng ti t ki m t ai; gi m d n và ti n t i ch m d t vi c giao t nh l cho các h gia ình, cá nhân t xây d ng. * Các ch tiêu kinh t k thu t: Ph n u ch tiêu bình quân v di n tích nhà t m c trung bình khá c a c nư c, c th như sau: - Di n tích sàn bình quân u ngư i n năm 2010 là: 17,5 m2/ngư i; - Di n tích sàn bình quân u ngư i n năm 2020 là: 22,5 m2/ngư i; b) i v i i m dân cư nông thôn: T p trung ưu tiên c i thi n và nâng c p ch t lư ng nhà cho các h dân cư nông thôn (s a ch a, c i t o, nâng c p ch hi n có). Phát tri n nhà nông thôn g n v i vi c Ny m nh công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch xây d ng nông thôn m i; phát tri n và nâng c p h th ng h t ng k thu t và h t ng xã h i, m b o phù h p v i xu hư ng văn minh hi n i và phát huy truy n th ng dân t c, c i m t nhiên và t p quán sinh ho t c a t ng a phương; s d ng hi u qu qu t s n có ti t ki m t ai. Chú tr ng tri n khai công tác l p quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn làm cơ s cho vi c th c hi n xây d ng nhà và h th ng h t ng k thu t và h t ng xã h i theo quy ho ch; khuy n khích phát tri n nhà cao t ng, phát tri n nhà theo d án i v i nh ng khu v c ã có quy ho ch ư c duy t. Th c hi n vi c quy ho ch, thi t k và xây d ng thí i m m t s làng nông thôn m i thu c các vùng cao, trung du và ven bi n ó rút kinh nghi m, nhân ra di n r ng. Phát huy kh năng c a t ng h gia ình, cá nhân k t h p v i s giúp h tr c ng ng, các thành ph n kinh t th c hi n m c ích c i thi n ch t i khu v c nông thôn. Th c hi n chính sách t o i u ki n c i thi n nhà cho ng bào dân t c thi u s , các h gia ình nghèo t i các a bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu v c thư ng xuyên
 18. b thiên tai, thông qua vi c h tr kinh phí làm nhà, cho vay v n ưu ãi, tr giúp k thu t và v t li u xây d ng. * Các ch tiêu kinh t k thu t: Ph n u ch tiêu bình quân v di n tích nhà t m c trung bình khá c a c nư c, c th như sau: - Di n tích sàn bình quân u ngư i n năm 2010 là: 15,0 m2/ngư i; - Di n tích sàn bình quân u ngư i n năm 2020 là: 19,5 m2/ngư i; Chương 4: NHU C U V NHÀ , T C A T NH N 2010, D BÁO N 2020 Căn c quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh n 2020, quy ho ch nh hư ng phát tri n các h th ng ô th trên a bàn toàn t nh; d báo nhu c u phát tri n nhà theo các thông s ch y u sau ây: 1. Nhu c u chung ô th và nông thôn: T th c t hi n tr ng dân s , s nhà hi n nay cùng v i các s li u d báo cho vi c tăng trư ng dân s n 2010 và 2020 có th cho chúng ta th y nhu c u v nhà trên a bàn toàn t nh là r t l n. Nhu c u nhà ư c d báo trên cơ s s tăng trư ng dân s , ch tiêu nhà bình quân t ng th i kỳ, nhu c u nhà b trí tái nh cư, tách h và quy mô phát tri n ô th và i m dân cư nông thôn theo quy ho ch. C th là: - S tăng trư ng dân s d a trên các y u t tác ng g m tăng dân s t nhiên và di dân cơ h c. - Nhu c u tách h : trên cơ s vi c tăng dân s t nhiên và nhu c u c i thi n nhà , l i s ng g n li n v i s phát tri n kinh t s kéo theo nhu c u tách h tìm nơi m i m b o các nhu c u v và sinh ho t c a ngư i dân. - Nhu c u b trí tái nh cư: vi c c i t o và phát tri n h t ng k thu t và h t ng xã h i kéo theo vi c n bù, gi i phóng m t b ng dân n vi c ph i b trí tái nh cư cho các h dân n nơi m i theo nguyên t c nơi m i ph i t t hơn nơi cũ. - S tăng trư ng kinh t v i t c cao cũng thúc Ny vi c c i t o và xây d ng m i nhà có s tăng trư ng tương ng. - Xu hư ng phát tri n và lành m nh hoá th trư ng b t ng s n v nhà cũng là m t xu hư ng t t y u áp ng yêu c u v nhà và phát tri n kinh t c a ngư i dân. Bi u 9: D báo nhu c u tăng di n tích nhà n 2010, 2020: n năm 2010 n năm 2020 Các ch tiêu Di n tích Tương Di n tích Tương ương s (m2) ương s (m2) căn căn
 19. D báo nhu c u tính theo di n 9.236.400 10.200 23.112.600 79.750 tích + Do tăng dân s 785.400 10.200 6.571.400 79.750 + Do tăng di n tích bình quân 8.451.000 16.541.200 2. Nhu c u các lo i nhà : Nhu c u nhà ư c d báo theo lo i nhà, bao g m: nhà xã h i, nhà công v , nhà thương m i và nhà riêng l do dân t xây. - Nhu c u xây d ng nhà xã h i do nhu c u c i thi n v nhà cho các i tư ng chính sách, ngư i có công; nhu c u thuê, thuê mua nhà c a cán b công ch c, l c lư ng vũ trang, công nhân trong các khu công nghi p, sinh viên trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p. Tính toán nhu c u nhà cho nhóm i tư ng này d a trên cơ s s h chưa có nhà , chi n lư c phát tri n các khu công nghi p, khu kinh t , s lư ng sinh viên các trư ng i h c, cao ng và trung h c chuyên nghi p. - Nhu c u xây d ng nhà công v cho các cán b thu c di n luân chuy n, i u ng trên a bàn t nh, ư c tính toán theo quy nh c a Chính ph v các v trí c n luân chuy n và th c t kh o sát t i các khu v c luân chuy n cán b . - Nhu c u v nhà thương m i nh m áp ng nhu c u ngày càng cao c a cư dân k t h p v i ch nh trang ô th , hư ng th hi u c a ngư i dân vào m t môi trư ng s ng ngày càng hi n i và phát tri n. Nhu c u này trư c m t hư ng t i nhóm i tư ng có thu nh p cao. - Nhu c u xây d ng m i nhà riêng l do nhân dân t xây do nhu c u tách h , nhu c u t o l p nơi m i c a nhân dân ph i ư c qu n lý ch t ch v quy ho ch, t ch c gi i thi u các m u nhà phù h p v i i u ki n khí h u, phong t c t p quán, n p s ng ngư i dân tham kh o và làm theo. Bi u 10: D báo nhu c u nhà phân theo i tư ng n 2010, 2020: n năm 2010 n năm 2020 Chi m Chi m Các ch tiêu Tương t l Tương t l % Di n tích ương % so Di n tích ương so v i s căn v ic s căn c t nh t nh Nhà thương m i 235.620 3.060 30% 2.628.560 31.900 40% Nhà riêng l 392.700 5.100 50% 1.642.850 19.938 25% Nhà xã h i 157.080 2.040 20% 2.299.990 27.912 35% +Trong ó: - Ngư i có công 47.124 642 6,0% 689.997 8.374 10,5% - Ngư i nghèo 70.686 918 9,0% 459.998 5.582 7,0%
 20. - Công nhân, sinh 37.700 490 4,8% 1.031.710 12.521 15,7% viên - Nhà công v 1.570 20 0,2% 118.285 1.435 1,8% T ng 785.400 10.200 6.571.400 79.750 3. D báo nhu c u qu t xây d ng n năm 2010; 2020: ( ơn v tính: ha) Ch tiêu n năm 2010 n năm 2020 Di n tích qu t tăng 250 1.993,7 thêm 4. D báo nhu c u v n u tư xây d ng nhà n năm 2010; 2020: ( ơn v tính: t ng) Ch tiêu n năm 2010 n năm 2020 T l T ng s v n u tư: 2.356,2 19.714,2 100% + V n xây l p 1.814,3 15.180 77% + V n xây d ng h t ng k 223,8 1.872,8 9,5% thu t + V n xây d ng h t ng xã h i 247,4 2.070 10,5% + V n gi i phóng m t b ng 70,7 591,4 3,0% 5. D báo nhu c u theo ngu n v n u tư xây d ng nhà n năm 2010; 2020: ( ơn v tính: t ng) Ch tiêu n năm 2010 n năm 2020 T l T ng s v n u tư: 2.356,2 19.714,2 100% + V n ngân sách trung ương 117,8 985,7 5% + V n ngân sách a phương 117,8 985,7 5% + V n các doanh nghi p và dân t xây 1.649,3 13.799,9 70% d ng + V n huy ng c ng ng 23,6 197,2 1% + V n tín d ng trong nư c 447,7 3.745,7 19% Chương 5:
Đồng bộ tài khoản