Quyết định số 110-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định số 110-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 110-HĐBT về việc thành lập thị trấn ái Nghĩa thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 110-H BT Hà N i, ngày 24 tháng 8 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 110-H BT NGÀY 24-8-1984 V VI C THÀNH L P THN TR N ÁI NGHĨA THU C HUY N I L C, T NH QU NG NAM - À N NG. H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981. Căn c Quy t nh s 214-CP ngày 21-11-1970 v vi c u nhi m cho Ph th tư ng phê chu n phân v ch a gi i có liên quan n các ơn v hành chính xã và th tr n; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Qu ng Nam - à N ng. QUY T NNH i u 1. - Gi i th xã i Phư c và c t m t ph n t, dân s c a các xã i Hi p, i An, i Hoà, i Nghĩa v i t ng di n tích t nhiên là 518 hécta thành l p th tr n ái Nghĩa thu c huy n i L c, t nh Qu ng Nam - à N ng. Th tr n Ái Nghĩa g m có 3 khu I, II, III c a xã i Phư c cũ và toàn b thôn Nghĩa Trung; m t ph n l n thôn Hoà ông ( i s n xu t s 1, s 2 h p tác xã nông nghi p 1) thu c xã i Nghĩa; m t ph n thôn 6 ( i s n xu t s 6 h p tác xã nông nghi p 2) và m t ph n thôn 7 (1/2 i s n xu t s 10 h p tác xã nông nghi p 2) thu c xã i An; xóm Gò Mùn thu c thôn Hoán M , xã i Hoà ( i s n xu t s 1 và s 4 h p tác xã nông nghi p 1 i Hoà); xóm Mít thu c thôn Phú Trung, xã i Hi p ( i s n xu t s 1 h p tác xã nông nghi p 1 i Hi p). a gi i th tr n Ái Nghĩa phía ông giáp xã i Hoà, phía Tây giáp xã i Nghĩa, phía nam giáp xã i An, phía b c giáp xã i Hi p. i u 2. - Quy t nh này thay th ti t a, i m 2, i u 1 Quy t nh s 40-H BT ngày 14-3-1984 c a H i ng B trư ng v vi c phân v ch a gi i m t s xã, th tr n thu c t nh Qu ng Nam - à N ng. i u 3. - U ban nhân dân t nh Qu ng Nam - à N ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản