Quyết định số 1102/2007/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 1102/2007/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1102/2007/QĐ-BKH ban hành mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1102/2007/QĐ-BKH

 1. B K HO CH VÀ Đ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1102/2007/QĐ-BKH Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH M U BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ H SƠ D TH U Đ I V I GÓI TH U MUA S M HÀNG HÓA, XÂY L P B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ Căn c Lu t Đ u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn c Đi u 54 và kho n 4 Đi u 63 c a Ngh đ nh s 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh đ nh 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B K ho ch và Đ u tư; Theo đ ngh c a V trư ng V Qu n lý Đ u th u, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này “M u Báo cáo đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐTW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; Võ H ng Phúc - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Website Chính ph ; Công báo; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các S KH&ĐT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Lưu: Văn thư, V QLĐT (Đ.Q.280) M U BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ H SƠ D TH U Đ I V I GÓI TH U MUA S M HÀNG HÓA, XÂY L P (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1102/200/QĐ-BKH ngày 18 tháng 9 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư) M u báo cáo đánh giá h sơ d th u này áp d ng cho vi c l p báo cáo đánh giá h sơ d th u c a t chuyên gia đ u th u ho c t ch c, đơn v tr c ti p th c hi n công tác đánh giá h sơ d th u (tư v n đ u th u, t ch c đ u th u chuyên nghi p,…) đ i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p c a các d án thu c ph m vi đi u ch nh c a Lu t Đ u th u khi th c hi n hình th c đ u th u r ng rãi, đ u th u h n ch trong nư c và qu c t . Báo cáo đánh giá h sơ d th u là căn c đ ch đ u tư l p báo cáo k t qu l a ch n nhà th u trình ngư i quy t đ nh đ u tư ho c ngư i đư c y quy n xem xét, quy t đ nh vi c l a ch n nhà th u trúng th u.
 2. Khi áp d ng M u này c n căn c vào h sơ m i th u, h sơ d th u, văn b n yêu c u và gi i thích làm rõ h sơ m i th u, văn b n yêu c u và gi i thích làm rõ h sơ d th u, ý ki n c a các thành viên tr c ti p tham gia đánh giá h sơ d th u và các tài li u liên quan nh m đ m b o tính trung th c, khách quan v k t qu đ u th u. Trong M u này, nh ng ch in nghiêng là n i dung mang tính g i ý, hư ng d n và s đư c ngư i s d ng c th hóa tùy theo yêu c u c a h sơ m i th u. Khi l p báo cáo đánh giá h sơ d th u, n i dung báo cáo đánh giá c n đư c đi n đ y đ thông tin, trư ng h p không có thông tin ho c thông tin không đ y đ cũng ph i ghi rõ. M u báo cáo đánh giá h sơ d th u bao g m các ph n sau: Ph n th nh t: N i dung báo cáo đánh giá h sơ d th u I. Thông tin cơ b n II. Tóm t t quá trình t ch c đ u th u III. Phương pháp đánh giá h sơ d th u IV. K t qu đánh giá sơ b h sơ d th u V. K t qu đánh giá chi ti t h sơ d th u VI. Làm rõ h sơ d th u VII. K t lu n và ki n ngh VIII. Ch ký xác nh n c a các thành viên t chuyên gia đ u th u ho c các thành viên thu c t ch c, đơn v th c hi n đánh giá h sơ d th u. Ph n th hai: Các văn b n đính kèm Ph n ph l c: Các M u Trong quá trình áp d ng M u này, n u có vư ng m c, đ ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan g i ý ki n v B K ho ch và Đ u tư đ k p th i xem xét, x lý.
 3. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******* BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ H SƠ D TH U (tên gói th u) (tên d án) (tên ch đ u tư) …………, ngày…… tháng…… năm…… (Tên t chuyên gia đ u th u ho c t ch c, đơn v đánh giá h sơ d th u)
 4. M CL C PH N TH NH T: N I DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ H SƠ D TH U ............................................. I. THÔNG TIN CƠ B N ............................................................................................................................. 1. Gi i thi u chung v d án và gói th u................................................................................................... 2. T chuyên gia đ u th u ho c t ch c, đơn v đánh giá h sơ d th u ................................................. II. TÓM T T QUÁ TRÌNH T CH C Đ U TH U ..................................................................................... 1. Chu n b đ u th u.................................................................................................................................. 2. M th u .................................................................................................................................................. III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ H SƠ D TH U.................................................................................. IV. K T QU ĐÁNH GIÁ SƠ B H SƠ D TH U ................................................................................ 1. Danh sách nhà th u n p h sơ d th u ................................................................................................ 2. Ki m tra tính h p l c a h sơ d th u và đáp ng các đi u ki n tiên quy t....................................... 3. Đánh giá v năng l c và kinh nghi m (trư ng h p không áp d ng sơ tuy n)...................................... 4. K t lu n trong bư c đánh giá sơ b ...................................................................................................... V. K T QU ĐÁNH GIÁ CHI TI T H SƠ D TH U .............................................................................. 1. K t qu đánh giá v m t k thu t .......................................................................................................... 2. K t qu xác đ nh giá đánh giá................................................................................................................ VI. LÀM RÕ H SƠ D TH U.................................................................................................................. VII. K T LU N VÀ KI N NGH .................................................................................................................. VIII. CH KÝ XÁC NH N C A CÁC THÀNH VIÊN T CHUYÊN GIA Đ U TH U HO C CÁC THÀNH VIÊN THU C T CH C, ĐƠN V TH C HI N ĐÁNH GIÁ H SƠ D TH U......................... PH N TH HAI: CÁC VĂN B N ĐÍNH KÈM........................................................................................... PH N PH L C: CÁC M U..................................................................................................................... CÁC T VI T T T Trong M u này các t sau đây đư c vi t t t như sau: - H sơ m i th u: HSMT - H sơ d th u: HSDT
 5. Ph n th nh t: N I DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ H SƠ D TH U Căn c trình t và k t qu đánh giá, báo cáo đánh giá HSDT bao g m các n i dung sau: I. THÔNG TIN CƠ B N 1. Gi i thi u chung v d án và gói th u 1.1. Cơ s pháp lý Trong ph n này c n li t kê các văn b n pháp lý là cơ s đ th c hi n gói th u, c th bao g m: - Văn b n phê duy t d án; - Văn b n phê duy t k ho ch đ u th u; - Văn b n phê duy t k t qu sơ tuy n (n u có); - Văn b n phê duy t HSMT; - Văn b n thành l p t chuyên gia đ u th u ho c văn b n h p đ ng thuê t ch c, đơn v đánh giá HSDT; - Các văn b n pháp lý khác có liên quan. 1.2. Gi i thi u chung v d án và gói th u Nêu khái quát v d án và gói th u bao g m các n i dung sau: - Tên bên m i th u, ch đ u tư; - Tên d án và tóm t t v d án; - Tên gói th u và tóm t t v gói th u; - N i dung các công vi c chính c a gói th u đư c phê duy t trong k ho ch đ u th u. 2. T chuyên gia đ u th u ho c t ch c, đơn v đánh giá HSDT Trong ph n này c n mô t v s lư ng, h và tên, ch c v c th c a các cá nhân tham gia t chuyên gia đ u th u (đ i v i t ch c, đơn v tr c ti p đánh giá HSDT cũng c n mô t v s lư ng, h tên, ch c v c th c a các cá nhân tham gia đánh giá HSDT), th i gian và cách th c làm vi c c a t chuyên gia đ u th u ho c t ch c, đơn v đánh giá HSDT (nêu rõ cách th c làm vi c theo nhóm hay đ c l p trong quá trình đánh giá). Ngoài ra, Ph n th hai c a báo cáo c n đính kèm b n ch p ch ng ch v đ u th u c a t ng cá nhân liên quan và văn b n quy đ nh cách th c đánh giá HSDT đ i v i trư ng h p trong t chuyên gia đ u th u có m t ho c m t s thành viên có s đánh giá khác bi t so v i đa s thành viên còn l i. II. TÓM T T QUÁ TRÌNH T CH C Đ U TH U 1. Chu n b đ u th u Nêu tóm t t v quá trình t ch c đ u th u, bao g m các n i dung sau: 1.1. Sơ tuy n nhà th u (n u có) N i dung cơ b n trong ph n này bao g m: - S báo và th i gian đăng t i thông báo m i sơ tuy n trên T báo và Trang Thông tin đi n t v đ u th u; trư ng h p đăng t i trên phương ti n thông tin đ i chúng khác thì nêu rõ tên phương ti n và th i gian đăng t i; - Th i gian cung c p h sơ m i sơ tuy n cho các nhà th u; - Th i đi m đóng sơ tuy n; - S lư ng nhà th u n p h sơ d tuy n t i th i đi m đóng sơ tuy n; - Th i gian đánh giá h sơ d sơ tuy n; - Th i gian và văn b n thông báo k t qu sơ tuy n; - Danh sách nhà th u vư t qua bư c sơ tuy n;
 6. - S báo và th i gian đăng t i danh sách nhà th u vư t qua bư c sơ tuy n trên T báo và Trang Thông tin đi n t v đ u th u. Trong Ph n th hai c a báo cáo c n đính kèm s báo đã đăng t i thông báo m i sơ tuy n và k t qu sơ tuy n nêu trên và quy t đ nh phê duy t k t qu sơ tuy n c a ch đ u tư. 1.2. M i th u 1.2.1. Trư ng h p đ u th u r ng rãi không ti n hành sơ tuy n, trong báo cáo c n nêu các n i dung sau: - S báo và th i gian đăng t i k ho ch đ u th u, thông báo m i th u trên T báo và Trang Thông tin đi n t v đ u th u; trư ng h p đăng t i trên phương ti n thông tin đ i chúng khác thì nêu rõ tên phương ti n và th i gian đăng t i; - Th i gian bán HSMT; - Th i gian t ch c h i ngh ti n đ u th u (n u có); - S a đ i và làm rõ HSMT (n u có); - Th i đi m đóng th u, gia h n th i đi m đóng th u (n u có); - Danh sách nhà th u mua HSMT và danh sách nhà th u n p HSDT đ n th i đi m đóng th u. Trong Ph n th hai c a báo cáo c n đính kèm s báo đã đăng t i k ho ch đ u th u, thông báo m i th u nêu trên, văn b n s a đ i, làm rõ HSMT (n u có), văn b n cho phép gia h n th i đi m đóng th u (n u có). 1.2.2. Trư ng h p t ch c sơ tuy n ho c đ u th u h n ch , trong báo cáo c n nêu các n i dung sau: - S báo và th i gian đăng t i k ho ch đ u th u trên T báo và Trang Thông tin đi n t v đ u th u; - Th i gian g i thư m i th u t i các nhà th u trong danh sách trúng sơ tuy n, danh sách nhà th u đư c m i tham gia đ u th u h n ch ; - S báo và th i gian đăng t i danh sách nhà th u đư c m i tham gia đ u th u h n ch trên T báo và Trang Thông tin đi n t v đ u th u; - Th i gian bán HSMT; - Th i gian t ch c h i ngh ti n đ u th u (n u có); - S a đ i, làm rõ HSMT (n u có); - Th i đi m đóng th u, gia h n th i đi m đóng th u (n u có). - Danh sách nhà th u mua HSDT và danh sách nhà th u n p HSDT đ n th i đi m đóng th u. Trong Ph n th hai c a báo cáo c n đính kèm s báo đã đăng t i k ho ch đ u th u, danh sách nhà th u đư c m i tham gia đ u th u h n ch nêu trên, văn b n s a đ i, làm rõ HSMT (n u có), văn b n cho phép gia h n th i đi m đóng th u (n u có). 2. M th u N i dung cơ b n trong ph n này bao g m: - Th i gian và đ a đi m m th u; - Thành ph n và đ i bi u tham d m th u; - Tình tr ng niêm phong c a các HSDT trư c khi m ; - Các thông tin đư c đ c công khai và ghi vào biên b n m th u (tên nhà th u, giá d th u; thư gi m giá (n u có); s lư ng b n g c, b n ch p; hình th c, giá tr và th i gian có hi u l c c a b o đ m d th u…). Biên b n m th u l p theo M u s 1 và đư c đính kèm t i Ph n th hai c a báo cáo. III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HSDT Ph n này c n nêu tóm t t phương pháp đánh giá (đánh giá v năng l c, kinh nghi m c a nhà th u; đánh giá v m t k thu t; xác đ nh giá đánh giá) nêu trong HSMT đư c s d ng đ đánh giá HSDT và c n ghi rõ tiêu chu n đánh giá đư c quy đ nh t i ph n, chương, m c nào trong HSMT.
 7. IV. K T QU ĐÁNH GIÁ SƠ B HSDT 1. Danh sách nhà th u n p HSDT Li t kê tên nhà th u đã n p và đư c m HSDT theo biên b n m th u. 2. Ki m tra tính h p l c a HSDT và đáp ng các đi u ki n tiên quy t N i dung chi ti t c a ph n này l p theo M u s 2 và đư c đính kèm t i Ph n th hai c a báo cáo. Trên cơ s đó, k t qu đánh giá đư c t ng h p theo n i dung dư i đây: 2.1. Danh sách nhà th u có HSDT h p l , đáp ng đi u ki n tiên quy t Li t kê tên nhà th u có HSDT đáp ng đi u ki n tiên quy t nêu trong HSMT. 2.2. Danh sách nhà th u có HSDT không h p l , không đáp ng đi u ki n tiên quy t Li t kê tên nhà th u có HSDT không đáp ng đi u ki n tiên quy t nêu trong HSMT và kèm theo thuy t minh chi ti t v vi c không đáp ng đó. 3. Đánh giá v năng l c và kinh nghi m (trư ng h p không áp d ng sơ tuy n) Ph n này c n tóm t t k t qu đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u trong đó c n nêu rõ các nhà th u đáp ng và không đáp ng yêu c u c a HSMT và lý do các nhà th u không đáp ng yêu c u. N i dung chi ti t c a ph n này l p theo M u s 3 ho c M u s 4 và đư c đính kèm t i Ph n th hai c a báo cáo. Trên cơ s đó, k t qu đánh giá đư c t ng h p t i Bi u s 1 ho c Bi u s 2 dư i đây: Bi u s 1 (Áp d ng cho gói th u mua s m hàng hóa) N i dung đánh giá Tên nhà th u Năng l c tài chính K t lu n Năng l c s n xu t Kinh nghi m trong th i gian ___ kinh doanh năm g n đây Nhà th u A Nhà th u B Nhà th u X Bi u s 2 (Áp d ng cho gói th u xây l p) N i dung đánh giá Tên nhà th u Năng l c tài chính K t lu n Kinh nghi m Năng l c k thu t trong th i gian ___ năm g n đây Nhà th u A Nhà th u B Nhà th u X 4. K t lu n trong bư c đánh giá sơ b Ph n này t ng h p nh ng nhà th u đáp ng yêu c u ho c b lo i trong bư c đánh giá sơ b và đư c l p theo Bi u s 3 dư i đây:
 8. Bi u s 3 Nhà th u Nhà th u Nhà th u TT N i dung đánh giá ……… A B X 1. K t qu đánh giá v tính h p l và đáp ng (1) các đi u ki n tiên quy t 2. K t qu đánh giá năng l c và kinh nghi m nhà (2) th u (3) K T LU N (1) Ghi chú: N i dung này ghi theo kho n 2 M c IV Ph n này (Ki m tra tính h p l c a HSDT và s đáp ng các đi u ki n tiên quy t). (2) N i dung này ghi theo Bi u s 1 ho c Bi u s 2. Trư ng h p thông qua sơ tuy n thì c n c p nh t các thông tin v năng l c, kinh nghi m c a nhà th u đã kê khai t i bư c sơ tuy n. (3) K t lu n nhà th u là đáp ng hay không đáp ng trong bư c đánh giá sơ b căn c vào: n i dung đánh giá tính h p l c a HSDT và đáp ng các yêu c u quan tr ng và đánh giá năng l c và kinh nghi m c a nhà th u. Đ i v i nhà th u b lo i trong bư c đánh giá này thì ghi “KHÔNG ĐÁP NG” (vi t t t là KĐƯ) vào c t tương ng c a nhà th u đó. Đ i v i nhà th u đáp ng yêu c u trong bư c đánh giá này thì ghi “ĐÁP NG” (vi t t t là ĐƯ) vào c t tương ng c a nhà th u đó. V. K T QU ĐÁNH GIÁ CHI TI T HSDT 1. K t qu đánh giá v m t k thu t Ph n này c n gi i trình rõ v k t qu đánh giá HSDT v m t k thu t căn c các yêu c u và tiêu chu n đánh giá nêu trong HSMT. N i dung chi ti t đánh giá v m t k thu t l p theo các M u s 5, 6, 7, 8 và đư c đính kèm t i Ph n th hai c a báo cáo. Trên cơ s đó, k t qu đánh giá đư c t ng h p theo n i dung dư i đây: 1.1. Danh sách nhà th u có HSDT đáp ng yêu c u v m t k thu t Li t kê tên nhà th u có HSDT đáp ng yêu c u v m t k thu t. 1.2. Danh sách nhà th u có HSDT không đáp ng yêu c u v m t k thu t Li t kê tên nhà th u có HSDT không đáp ng yêu c u v m t k thu t và kèm theo n i dung thuy t minh chi ti t v vi c không đáp ng đó. Văn b n phê duy t c a ch đ u tư đ i v i nh ng HSDT đ t yêu c u v m t k thu t đư c đính kèm t i Ph n th hai c a báo cáo. 2. K t qu xác đ nh giá đánh giá Trong ph n này ch xác đ nh giá đánh giá c a các nhà th u vư t qua bư c đánh giá v m t k thu t nh m so sánh, x p h ng các HSDT trên cơ s các quy đ nh trong HSMT. N i dung c a ph n này đư c l p theo trình t sau: 2.1. Xác đ nh giá d th u Ph n này ch t ng h p giá d th u c a các nhà th u vư t qua bư c đánh giá v m t k thu t và đư c l p theo Bi u s 4 sau: Bi u s 4 Giá trong đơn d th u Tên nhà th u Gi m giá (n u có) Giá d th u (chưa tính gi m giá) Nhà th u A Nhà th u B … Nhà th u X
 9. 2.2. S a l i Ph n này c n t ng h p các l i c a t ng HSDT (n u có) và vi c s a các sai sót đó. N i dung chi ti t s a l i s h c l p theo M u s 9 và đư c đính kèm t i Ph n th hai c a báo cáo. K t qu vi c s a l i đư c t ng h p theo Bi u s 5 dư i đây: Bi u s 5 % t ng giá tr tuy t đ i T ng giá tr Giá d th u T ng giá tr tuy t Tên nhà th u l i s h c so v i giá d l is h c sau s a l i đ il is h c th u Nhà th u A Nhà th u B … Nhà th u X Ghi chú: Đ i v i l i khác và l i nh m đơn v cũng đư c nêu rõ trong ph n này c a báo cáo. 2.3. Hi u ch nh sai l ch Nh ng n i dung thi u ho c th a trong HSDT so v i yêu c u c a HSMT: khác bi t gi a các ph n c a HSDT; gi a đ xu t k thu t và đ xu t tài chính; gi a con s và ch vi t; gi a n i dung trong đơn d th u và các ph n khác c a HSDT c n ph i hi u ch nh sai l ch. Vi c hi u ch nh sai l ch này c n đư c di n gi i, thuy t minh chi ti t và đư c đính kèm t i Ph n th hai c a báo cáo. K t qu v hi u ch nh sai l ch đư c t ng h p theo Bi u s 6 dư i đây: Bi u s 6 Nhà th u Nhà th u Nhà TT K t qu hi u ch nh sai l ch … A B th u X 1. Hi u ch nh sai l ch v nh ng n i dung th a và thi u trong HSDT so v i yêu c u c a HSMT 2. Hi u ch nh sai l ch gi a các ph n c a HSDT - Gi a đ xu t k thu t và đ xu t tài chính - Gi a con s và ch vi t - Gi a n i dung trong đơn d th u và các ph n khác c a HSDT - Nh ng sai l ch khác 3. Hi u ch nh sai l ch khác 4. T ng giá tr hi u ch nh sai l ch 5. T ng giá tr tuy t đ i hi u ch nh sai l ch 6. % t ng giá tr tuy t đ i hi u ch nh sai l ch so v i giá d th u 2.4. Chuy n đ i giá đ ngh trúng th u sang m t đ ng ti n chung (n u có) Trư ng h p trong HSMT cho phép nhà th u chào nhi u đ ng ti n khác nhau thì trong báo cáo c n chuy n đ i giá đ ngh trúng th u (giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch) sang m t đ ng ti n chung theo t giá quy đ i quy đ nh trong HSMT đ làm căn c , xác đ nh giá đánh giá. 2.5. Đưa các chi phí v m t m t b ng Ph n này c n li t kê các n i dung đưa v m t m t b ng đ xác đ nh giá đánh giá theo quy đ nh trong HSMT và các chi phí tương ng đư c quy đ i v cùng m t m t b ng. Các n i dung c n chuy n đ i các chi phí v m t m t b ng bao g m: các đi u ki n v m t k thu t; đi u ki n v tài chính, thương
 10. m i; ưu đãi trong đ u th u qu c t (n u có); các y u t khác đư c xác đ nh theo n i dung trong HSMT. 2.6. T ng h p giá đánh giá và x p h ng Căn c theo các k t qu đánh giá t m c 2.1 đ n 2.5 trong kho n 2 M c V Ph n này (K t qu xác đ nh giá đánh giá), vi c t ng h p giá đánh giá và x p h ng đư c th c hi n theo Bi u s 7 dư i đây: Bi u s 7 HSDT TT Ch tiêu Nhà Nhà Nhà … th u A th u B th u X 1 Giá d th u (sau gi m giá) 2 S al i 3 Hi u ch nh sai l ch 4 Giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch (4=1+2+3) (1) 5 Chuy n sang đ ng ti n chung (n u có) 6 Đưa các chi phí v m t m t b ng - Các đi u ki n v m t k thu t: + Ti n đ th c hi n + Chi phí qu n lý, v n hành, duy tu, b o dư ng, tu i th công trình + Các y u t k thu t khác - Đi u ki n tài chính, thương m i - Ưu đãi trong đ u th u qu c t - Các y u t khác 7 Giá đánh giá (7=4+6) ho c (7=5+6) 8 X p h ng các HSDT (1) Ghi chú: T giá quy đ i sang đ ng ti n chung đư c quy đ nh trong HSMT Đ i v i nhà th u vư t qua bư c đánh giá v m t k thu t nhưng không đư c x p h ng do có l i s h c ho c sai l ch v i t ng giá tr tuy t đ i > 10% giá d th u ho c do không ch p nh n l i do bên m i th u phát hi n thì c n ph i gi i trình chi ti t. VI. LÀM RÕ HSDT Nh ng n i dung làm rõ gi a bên m i th u và nhà th u đư c yêu c u làm rõ (n u có) c n đư c gi i trình, t ng h p t i ph n này. Các văn b n yêu c u và gi i thích làm rõ HSDT đư c đính kèm t i Ph n th hai c a báo cáo này. VII. K T LU N VÀ KI N NGH Trên cơ s so sánh và x p h ng các HSDT, t chuyên gia đ u th u ho c t ch c, đơn v đánh giá HSDT ph i đưa ra k t lu n và đ ngh v k t qu đ u th u. Trư ng h p có nhà th u trúng th u, n i dung đ ngh c n bao g m: 1. Tên nhà th u đư c đ ngh trúng th u (k c tên nhà th u ph n u c n thi t). Trư ng h p là nhà th u liên danh ph i nêu tên t t c các thành viên trong liên danh. 2. Giá đ ngh trúng th u (ghi rõ cơ c u lo i ti n, có bao g m thu hay không, d phòng…) 3. Hình th c h p đ ng. 4. Th i gian th c hi n h p đ ng.
 11. 5. Nh ng n i dung c n lưu ý (n u có). Trư ng h p không ch n đư c nhà th u trúng th u thì ph i nêu rõ lý do và đ xu t phương án x lý ti p theo. VIII. CH KÝ XÁC NH N C A CÁC THÀNH VIÊN T CHUYÊN GIA Đ U TH U HO C CÁC THÀNH VIÊN THU C T CH C, ĐƠN V TH C HI N ĐÁNH GIÁ HSDT - T i ph n này, ngư i đ ng đ u và t t c các thành viên c a t chuyên gia đ u th u ho c các thành viên thu c t ch c, đơn v th c hi n đánh giá HSDT ký và ghi rõ h tên. - Trư ng h p có ý ki n b o lưu thì ph i nêu rõ h tên và n i dung b o lưu (kèm theo ch ký xác nh n) c a các cá nhân liên quan. Ph n th hai: CÁC VĂN B N ĐÍNH KÈM Ph n này c n đính kèm các văn b n đư c nêu t i m t s n i dung liên quan thu c Ph n th nh t c a báo cáo. PH N PH L C CÁC M U M us 1 [TÊN CH Đ U TƯ] C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM [TÊN BÊN M I TH U] Đ c l p - T do - H nh phúc ******* .................., ngày.......... tháng ............ năm ....... BIÊN B N M I TH U L m th u đư c b t đ u vào lúc [Ghi th i đi m m th u] t i [Ghi đ a đi m m th u] A. CÁC THÔNG TIN CHUNG I. Tên d án: [Đi n tên d án theo quy t đ nh đ u tư đư c duy t] II. Tên gói th u: [Đi n tên gói th u theo k ho ch đ u th u đư c duy t] III. Bên m i th u và các nhà th u n p HSDT: 1. Bên m i th u: [Đi n tên bên m i th u] 2. Các nhà th u mua HSMT: [Đi n tên các nhà th u mua HSMT] 3. Các nhà th u n p HSDT theo đúng quy đ nh: [Đi n tên, đ a ch các nhà th u n p HSDT theo đúng quy đ nh] 4. Các nhà th u n p HSDT sau th i đi m đóng th u: [Đi n tên, đ a ch các nhà th u n p HSDT sau th i đi m đóng th u] IV. Thành ph n tham d l m th u [Đi n tên các t ch c, cá nhân liên quan tham d l m th u] B. CÁC THÔNG TIN CH Y U TRONG L M TH U Nhà S Nhà Nhà Các thông tin ch y u …. th u TT th u A th u B X 1. Tình tr ng niêm phong c a HSDT trư c khi m 2. S lư ng b n g c 3. S lư ng b n ch p 4. Th i gian có hi u l c c a HSDT
 12. 5. Giá d th u ghi trong đơn d th u (chưa gi m giá) 6. Gi m giá (n u có) 7. Hình th c, giá tr và th i gian có hi u l c c a b o đ m d th u 8. Văn b n đ ngh s a đ i HSDT (n u có) 9. Các thông tin khác C. CÁC V N Đ KHÁC (N U CÓ) D. KÝ XÁC NH N L m th u k t thúc vào: [Ghi th i đi m k t thúc l m th u] Ch ký c a các bên liên quan tham d l m th u [Đ i di n bên m i th u, đ i di n các nhà th u, đ i di n các cơ quan liên quan tham d l m th u ký] M us 2 ĐÁNH GIÁ V TÍNH H P L C A HSDT VÀ ĐÁP NG CÁC ĐI U KI N TIÊN QUY T HSDT c a nhà th u .................. (1) S K t qu đánh giá N i dung đánh giá Ghi chú TT Đáp ng Không đáp ng 1. Có tên trong danh sách mua HSMT 2. Có b n g c HSDT 3. B o đ m tư cách h p l 4. Tính h p l c a th a thu n liên danh 5. Đơn d th u h p l 6. B o đ m d th u h p l 7. Hi u l c c a HSDT đ m b o yêu c u 8. HSDT có giá d th u c đ nh, không chào th u theo nhi u m c giá ho c giá có kèm đi u ki n 9. Không có tên trong hai ho c nhi u HSDT v i tư cách là nhà th u chính 10. Ph l c, tài li u kèm theo (2) 11. Các yêu c u quan tr ng khác (3) K T LU N (1) Ghi chú: - Đ i v i t ng n i dung đánh giá, n u đư c đánh giá là “đ t” thì đánh d u “X” vào ô tương ng c a ph n Đáp ng, n u đư c đánh giá là “không đ t” thì đánh d u “X” vào ô tương ng c a ph n Không đáp ng trong c t K t qu đánh giá và nêu rõ lý do không đ t t i c t Ghi chú tương ng. (2) - Ghi các yêu c u quan tr ng khác nêu trong HSMT. (3) - Nhà th u đư c k t lu n là Đ T khi t t c n i dung đư c đánh giá là “đ t”, nhà th u đư c k t lu n là KHÔNG Đ T khi có ít nh t m t n i dung đư c đánh giá là “không đ t”.
 13. M us 3 ĐÁNH GIÁ V NĂNG L C VÀ KINH NGHI M C A NHÀ TH U (đ i v i gói th u mua s m hàng hóa) HSDT c a nhà th u ............. M c yêu c u S (1) đư c đánh giá K t qu Ghi N i dung đánh giá TT là đ t theo yêu đánh giá chú c u c a HSMT 1. Kinh nghi m: - S lư ng các h p đ ng tương t (v tính ch t, quy mô, giá tr …) như h p đ ng c a gói th u này đã và đang th c hi n t i Vi t Nam và nư c ngoài trong th i (2) gian ___ năm g n đây - S năm ho t đ ng trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh chính - Các n i dung khác (n u có) 2. Năng l c s n xu t và kinh doanh: - S lư ng, ch ng lo i, doanh thu đ i v i các s n (2) ph m s n xu t, kinh doanh chính trong th i gian ___ năm g n đây - Cơ s v t ch t k thu t - T ng s lao đ ng, trong đó s lư ng cán b chuyên môn hi n có - Các n i dung khác (n u có) (2) 3. Năng l c tài chính trong th i gian ___ năm g n đây: - T ng tài s n - T ng n ph i tr - V n lưu đ ng - Doanh thu - L i nhu n trư c thu - L i nhu n sau thu - Giá tr h p đ ng đang th c hi n d dang - Cam k t tín d ng (kh năng vay) - Các ch tiêu khác (n u có) (3) K T LU N (1) Ghi chú: - N i dung đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u theo các tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u nêu trong HSMT. (2) - Ghi s năm c th theo yêu c u nêu trong HSMT. (3) - Nhà th u đư c k t lu n là Đ T khi t t c n i dung đư c đánh giá là “đ t”, nhà th u đư c k t lu n là KHÔNG Đ T khi có ít nh t m t n i dung đư c đánh giá là “không đ t”. M us 4 ĐÁNH GIÁ V NĂNG L C VÀ KINH NGHI M C A NHÀ TH U
 14. (đ i v i gói th u xây l p) HSDT c a nhà th u ............. M c yêu c u S (1) đư c đánh giá K t qu Ghi N i dung đánh giá TT là đ t theo yêu đánh giá chú c u c a HSMT 1. Kinh nghi m: - S lư ng các h p đ ng tương t (v tính ch t, quy mô, giá tr …) như h p đ ng c a gói th u này đã và đang th c hi n t i Vi t Nam vùng đ a lý, hi n trư ng tương t (2) trong th i gian ___ năm g n đây - S năm ho t đ ng trong lĩnh v c xây l p - Các n i dung khác (n u có) 2. Năng l c s n xu t: - S lư ng, trình đ cán b , công nhân k thu t tr c ti p th c hi n gói th u - S lư ng thi t b thi công s n có - Kh năng huy đ ng thi t b thi công đ th c hi n gói th u - Các n i dung khác (n u có) ch ng h n, đi u ki n v năng l c đ i v i t ng lo i, c p công trình xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng. (2) 3. Năng l c tài chính trong th i gian ___ năm g n đây: - T ng tài s n - T ng n ph i tr - V n lưu đ ng - Doanh thu - L i nhu n trư c thu - L i nhu n sau thu - Giá tr h p đ ng đang th c hi n d dang - Cam k t tín d ng (kh năng vay) - Các ch tiêu khác (n u có) (3) K T LU N (1) Ghi chú: - N i dung đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u theo các tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u nêu trong HSMT. (2) - Ghi s năm c th theo yêu c u nêu trong HSMT. (3) - Nhà th u đư c k t lu n là Đ T khi t t c n i dung đư c đánh giá là “đ t”, nhà th u đư c k t lu n là KHÔNG Đ T khi có ít nh t m t n i dung đư c đánh giá là “không đ t”.
 15. M us 5 ĐÁNH GIÁ V M T K THU T Đ I V I Đ U TH U MUA S M HÀNG HÓA (S d ng phương pháp ch m đi m) HSDT c a nhà th u ........................ M c đi m theo yêu c u c a Đi m S HSMT N i dung yêu c u đánh giá Ghi chú TT (1) Đi m t i đa Đi m t i thi u 1 V ph m vi cung c p 2 V đ c tính, thông s k thu t c a hàng hóa, tiêu chu n s n xu t 3 V gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c cung c p hàng hóa 4 V kh năng l p đ t thi t b và năng l c cán b k thu t 5 V m c đ đáp ng các yêu c u v b o hành 6 V kh năng thích ng v m t đ a lý 7 V tác đ ng đ i v i môi trư ng và bi n pháp gi i quy t 8 V kh năng cung c p tài chính 9 V th i gian th c hi n 10 V đào t o chuy n giao công ngh 11 Các n i dung khác T ng c ng (2) K T LU N (1) Ghi chú: - Đi m đư c xác đ nh là đi m trung bình c ng c a các thành viên tham gia đánh giá HSDT; khi th c hi n ch m đi m, trư ng h p đi m c a m t thành viên tham gia ch m th u cho nhà th u quá cao ho c quá th p so v i các thành viên khác c n th o lu n đ : (i) đ ngh thành viên đó ch m l i; (ii) n u thành viên đó b o lưu ý ki n thì có th không s d ng k t qu ch m đi m c a thành viên đó đ tính trung bình c ng. (2) - Nhà th u đư c k t lu n là Đ T khi s đi m đánh giá không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t, nhà th u đư c k t lu n là KHÔNG Đ T khi s đi m đánh giá th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t.
 16. M us 6 ĐÁNH GIÁ V M T K THU T Đ I V I Đ U TH U MUA S M HÀNG HÓA (Áp d ng tiêu chí “đ t”, “không đ t”) HSDT c a nhà th u ........................ M c đ đáp ng theo yêu c u S HSMT K t qu N i dung yêu c u Ghi chú TT đánh giá Đ t Không đ t 1 V ph m vi cung c p 2 V đ c tính, thông s k thu t c a hàng hóa, tiêu chu n s n xu t 3 V gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c cung c p hàng hóa 4 V kh năng l p đ t thi t b và năng l c cán b k thu t 5 V m c đ đáp ng các yêu c u v b o hành 6 V kh năng thích ng v m t đ a lý 7 V tác đ ng đ i v i môi trư ng và bi n pháp gi i quy t 8 V kh năng cung c p tài chính 9 V th i gian th c hi n 10 V đào t o chuy n giao công ngh 11 Các n i dung khác (1) K T LU N (1) Ghi chú: - HSDT đư c k t lu n là Đ T khi có t t c n i dung yêu c u cơ b n theo yêu c u c a HSMT đ u đư c đánh giá là “đ t”, các n i dung yêu c u không cơ b n theo yêu c u c a HSMT đư c đánh giá là “đ t” ho c “ch p nh n đư c”. Nhà th u b k t lu n là KHÔNG Đ T khi có ít nh t m t n i dung đư c đánh giá là “không đ t”. M us 7 ĐÁNH GIÁ V M T K THU T Đ I V I Đ U TH U XÂY L P
 17. (S d ng phương pháp ch m đi m) HSDT c a nhà th u ........................ M c đi m theo yêu c u c a Đi m S HSMT N i dung yêu c u đánh Ghi chú TT (1) Đi m t i đa Đi m t i thi u giá 1 Tính kh thi v gi i pháp k thu t 2 Tính kh thi v bi n pháp t ch c thi công 3 V b o đ m đi u ki n v sinh môi trư ng và các đi u ki n khác 4 V m c đ đáp ng các yêu c u v b o hành 5 V các bi n pháp b o đ m ch t lư ng 6 V kh năng cung c p tài chính 7 V ti n đ thi công 8 Các n i dung khác T ng c ng (2) K T LU N (1) Ghi chú: - Đi m đư c xác đ nh là đi m trung bình c ng c a các thành viên tham gia đánh giá HSDT: khi th c hi n ch m đi m, trư ng h p đi m c a m t thành viên tham gia ch m th u cho nhà th u quá cao ho c quá th p so v i các thành viên khác c n th o lu n đ : (i) đ ngh thành viên đó ch m l i; (ii) n u thành viên đó b o lưu ý ki n thì có th không s d ng k t qu ch m đi m c a thành viên đó đ tính trung bình c ng. (2) - Nhà th u đư c k t lu n là Đ T khi s đi m đánh giá không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t, nhà th u đư c k t lu n là KHÔNG Đ T khi s đi m đánh giá th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t. M us 8 ĐÁNH GIÁ V M T K THU T Đ I V I Đ U TH U XÂY L P (Áp d ng tiêu chí “đ t”, “không đ t”) HSDT c a nhà th u ........................
 18. M c đ đáp ng theo yêu c u S HSMT K t qu N i dung yêu c u Ghi chú TT đánh giá Đ t Không đ t 1 Tính kh thi v gi i pháp k thu t 2 Tính kh thi v bi n pháp t ch c thi công 3 V b o đ m đi u ki n v sinh môi trư ng và các đi u ki n khác 4 V m c đ đáp ng các yêu c u v b o hành 5 V các bi n pháp b o đ m ch t lư ng 6 V kh năng cung c p tài chính 7 V ti n đ thi công 8 Các n i dung khác (1) K T LU N (1) Ghi chú: - HSDT đư c k t lu n là Đ T khi có t t c n i dung yêu c u cơ b n theo yêu c u c a HSMT đ u đư c đánh giá là “đ t”, các n i dung yêu c u không cơ b n theo yêu c u c a HSMT đư c đánh giá là “đ t” ho c “ch p nh n đư c”. Nhà th u đư c k t lu n là KHÔNG Đ T khi có ít nh t m t n i dung đư c đánh giá là “không đ t”.
 19. M us 9 S AL IS H C HSDT c a nhà th u............. (1) Giá tr tuy t đ i l i TT N i dung c n s a l i Cách th c s a l i Giá tr l i s h c s h c 1 2 … n T NG C NG (1) Ghi chú: Ph n này nêu nh ng m c c n s a l i và n i dung tương ng nêu trong HSDT.
Đồng bộ tài khoản