Quyết định số 1106/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 1106/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1106/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt đầu tư dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1106/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1106/1999/Q -TTG Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T Đ U TƯ D ÁN XÂY D NG C U THANH TRÌ VÀ ĐO N TUY N PHÍA NAM VÀNH ĐAI III HÀ N I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (t trình s 459/TT-GTVT-KH T ngày 09 tháng 02 năm 1999) và ý ki n c a H i ng th m nh nhà nư c v các d án u tư (công văn s 62/T NN ngày 06 tháng 5 năm 1999), QUY T NNH: i u 1. u tư d án xây d ng c u Thanh Trì và o n tuy n phía Nam vành ai III Hà N i v i nh ng n i dung ch y u như sau : 1. Tên d án : C u Thanh Trì và o n tuy n phía Nam vành ai III Hà N i. 2. Ph m vi d án : bao g m c u Thanh Trì, ư ng d n hai u c u n i v i qu c l 1 và qu c l 5. i m u xu t phát t phía Nam h Linh àm (ngã ba Pháp Vân t i Km8 - qu c l 1 trên o n Hà N i - Văn i n), c t qua sông H ng b ng c u Thanh Trì cách Phà en kho ng 3,5 km v phía h lưu, qua a ph n Sài ng - Gia Lâm, n i v i qu c l 5 t i v trí kho ng Km5 + 500. Chi u dài toàn tuy n là 12,4 km, g m : - C u Thanh Trì : 3,1 km. - o n ư ng n i t Pháp Vân n u Nam c u Thanh Trì : 6,1 km. - o n ư ng n i t u B c c u Thanh Trì n qu c l 5 (Sài ng) : 3,2 km. 3. Quy mô công trình và tiêu chuNn thi t k . a) Tiêu chu n thi t k : Tiêu chuNn k thu t chung cho công trình : ch y u áp d ng theo quy trình, quy ph m Vi t Nam và có tham kh o tiêu chuNn AASHTO (Hoa Kỳ) :
  2. - i v i ư ng b trí xe ch y su t (cao t c) cho o n Nam vành ai III Hà N i : t c thi t k 100 km/h; chi u r ng làn xe là 3,75m (theo tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 5729 - 1998). - i v i ư ng gom : t c thi t k 40 km/h; chi u r ng làn xe 3,50m (theo tiêu chuNn TCVN 4054 - 85). - i v i c u : áp d ng tiêu chuNn thi t k c u c a Vi t Nam (theo tiêu chuNn 22 TCVN 018 - 79), có tham kh o theo tiêu chuNn AASHTO; tĩnh không thông thuy n B = 80m, H = 10m. b) Quy mô và gi i pháp k t c u công trình : - Ph n c u Thanh Trì : Quy mô : c u vĩnh c u b ng bê tông c t thép (BTCT) và bê tông c t thép d ng l c (BTCTDƯL), t ng chi u dài c u là 3.120m. Kh c u : r ng 32m b trí cho 4 làn xe cao t c (4 x 3,75m) + 2 làn xe h n h p (2 x 3m) + hai l cho xe thô sơ và ngư i i b (2 x 3m) + d i phân cách gi a 2m + g ch n lan can. K t c u : ph n c u chính b trí các nh p phù h p v i i u ki n tĩnh không thông thuy n và áp ng tính i dòng, m r ng dòng ch y c a dòng ch . Dùng d m h p liên t c BTCTDƯL thi công theo công ngh úc h ng cân b ng, ph n c u d n dùng d m BTCT thi công b ng công ngh úc h ng ho c úc Ny. M tr b ng BTCT v i móng dùng c c khoan nh i ư ng kính l n. - Ph n ư ng n i vào c u : + o n Pháp Vân - u Nam c u Thanh Trì : chi u dài tuy n kho ng 6.100m, thi t k theo ư ng thành ph , bao g m 4 làn xe cao t c, ư ng gom hai bên, hè ư ng và các công trình k thu t thích h p có chú ý t i nhu c u phát tri n theo quy ho ch. + o n u B c c u Thanh Trì - qu c l 5 (Sài ng) : chi u dài tuy n kho ng 3.200m, thi t k m t c t ngang ph n ư ng cao t c m b o th ng nh t v i u ư ng phía Nam. K t c u m t ư ng : áp d ng k t c u d ng m t ư ng m m b o m t i tr ng thi t k . - Các công trình trên tuy n : d c tuy n thi t k ư ng gom và các c u chui, c u vư t cho dân sinh. - Các nút giao : các nút giao l p th bao g m : + Nút giao l p th n a hoa th ư c xây d ng g n h Linh àm n i v i o n qu c l 1 cũ. + Nút giao l p th d ng ch Y d ki n cách qu c l 1 hi n t i kho ng 800m n i v i qu c l 1 m i ( o n Pháp Vân - C u Gi ).
  3. + Hai nút giao l p th ki u n a hình thoi t i các v trí giao c t v i ê t o l i ra, vào 2 u c u. + Nút giao l p th ki u n a hoa th n i v i qu c l 5 t i Sài ng. - Tr m thu phí : xây d ng 1 tr m thu phí hoàn ch nh v i hình th c bán t ng. 4. Nhu c u v n u tư và ngu n v n : - Nhu c u v n u tư làm cơ s àm phán vay v n : kho ng 410 tri u USD tương ương kho ng 5.700 t ng (tính theo t giá 1 USD = 13.900 ng). T ng m c u tư ư c xác nh sau khi có thi t k và giá tr t ng d toán ư c duy t. - Ngu n v n : v n vay JBIC c a Nh t B n và v n i ng t ngân sách Nhà nư c Vi t Nam. 5. T ch c th c hi n : - Ch u tư : B Giao thông v n t i. - i di n ch u tư : Ban Qu n lý d án Thăng Long thu c B Giao thông v n t i. - Ti n th c hi n : Kh i công năm 2001, hoàn thành năm 2004. 6. Phương th c th c hi n d án : - Tư v n thi t k k thu t : th c hi n b ng v n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Nh t B n và do phía Nh t B n ch nh. - Tư v n giám sát và nhà th u thi công : u th u c nh tranh qu c t . i u 2. Phân giao nhi m v : 1. Giao B trư ng B Giao thông v n t i : - Quy t nh phương án k thu t trong quá trình thi t k k thu t trên cơ s nghiên c u nh ng i m lưu ý c a H i ng thNm nh nhà nư c ã nêu t i văn b n s 62/T NN ngày 06 tháng 5 năm 1999 và th ng nh t v i y ban nhân dân thành ph Hà N i v các phương án k thu t c th m b o l a ch n phương án h p lý, s d ng v n ti t ki m và nâng cao hi u qu u tư. - Xác nh t ng m c u tư theo thi t k ư c duy t phù h p v i m t b ng giá th c t , các chi phí theo quy nh, ch c a Nhà nư c thông qua thNm nh theo quy nh hi n hành trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t làm cơ s l p k ho ch u th u. - Ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i và các B , ngành có liên quan ch o vi c n bù, gi i phóng m t b ng. - Ch o tri n khai d án theo quy nh hi n hành.
  4. 2. y ban nhân dân thành ph Hà N i ch u trách nhi m t ch c và th c hi n gi i phóng m t b ng m b o ti n c a d án và t o i u ki n thu n l i tri n khai d án. 3. B K ho ch và u tư, B Xây d ng, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các ngành có liên quan th c hi n theo ch c năng và ph i h p v i B Giao thông v n t i trong quá trình àm phán vay v n và tri n khai th c hi n d án theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c, thông l qu c t và úng cam k t v vay, tr n . i u 3. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : - Thư ng tr c B Chính tr , - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B : Giao thông v n t i, Xây d ng, Tài chính, K ho ch và u tư, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Qu c phòng, Công an, Ngo i giao, Tư pháp, Phan Văn Kh i Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - H i ng thNm nh nhà nư c v các d án u tư, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - T ng c c a chính, - H ND và UBND thành ph Hà N i, - C c ư ng b Vi t Nam, - Ban Qu n lý d án Thăng Long, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : QHQT, KTTH, NC, NN, P1, TH, TTTT&BC, - Lưu : CN (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản