Quyết định số 111/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 111/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 111/2000/QĐ-TTg về điều hành kinh doanh xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 111/2000/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 111/2000/QĐ-TTg Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 2000 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 111/2000/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2000 V ĐI U HÀNH KINH DOANH XĂNG D U TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo đ ngh c a Trư ng ban V t giá Chính ph t i các t trình s 813/TTr-BVGCP ngày 14 tháng 9 năm 2000 và s 826/TTr-BVGCP ngày 19 tháng 9 năm 2000; ý ki n c a các B , ngành liên quan t i cu c h p bàn v kinh doanh xăng d u ngày 18 tháng 9 năm 2000, QUY T Đ NH: Đi u 1. T ngày 21 tháng 9 năm 2000, đi u ch nh giá gi i h n bán l t i đa đ i v i m t s ch ng lo i xăng d u như sau : Xăng ô tô thư ng: 5.100 đ ng/lít D u diezel 1%S: 4.000 đ ng/lít D u mazút (giá bán buôn): 2.500 đ ng/kg. Ban V t giá Chính ph ph i h p v i B Thương m i hư ng d n, t ch c th c hi n vi c đi u ch nh giá nêu trên. Đi u 2. B Tài chính theo th m quy n, th c hi n ngay vi c ban hành quy t đ nh đi u ch nh thu su t thu nh p kh u xăng ô tô xu ng 0%. Đi u 3. B Thương m i, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, ti p t c th c hi n nghiêm ch nh nhi m v đã đư c giao t i Đi u 2 Quy t đ nh s 81/2000/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v đi u hành kinh doanh xăng d u. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 21 tháng 9 năm 2000. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nguy n T n Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản