Quyết định số 111/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 111/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 111/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 111/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 111/2005/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau : 1. Chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (thực hiện trong năm 2005): - Công ty Công trình đô thị Ninh Thuận. - Xí nghiệp In Phan Rang. 2. Cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (thực hiện trong năm 2005): - Công ty Muối Ninh Thuận. - Công ty Quản lý sửa chữa cầu đường bộ Ninh Thuận. 3. Cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần (thực hiện trong năm 2005): - Công ty Mía đường Phan Rang. - Công ty Xi măng Phương Hải.
  2. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận : 1. Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2003 - 2005 và Quyết định này. 2. Chỉ đạo việc sắp xếp các lâm trường quốc doanh theo quy định tại Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản