Quyết định số 111/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
6
download

Quyết định số 111/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 111/2007/QĐ-UBND về việc thành lập và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Cheo Reo, Sông Bờ, Đoàn Kết và Hòa Bình thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 111/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA T NH GIA LAI VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 111/2007/Q -UBND Pleiku, ngày 31 tháng12 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ I TÊN T DÂN PH THU C PHƯ NG CHEO REO, SÔNG B , OÀN K T VÀ HÒA BÌNH THN XÃ AYUN PA, T NH GIA LAI U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003; Căn c Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06/12/2002 c a B N i v v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a thôn và t dân ph ; Căn c Quy t nh s 78/2006/Q -UBND ngày 29/9/2006 c a U ban nhân dân t nh Gia Lai v vi c Quy nh thành l p, sáp nh p, chia tách và t tên thôn, làng, t dân ph c a các xã, phư ng, th tr n thu c t nh Gia Lai; Xét ngh c a U ban nhân dân th xã Ayun Pa t i T trình s 141/TTr-UBND ngày 12/12/2007 v vi c thành l p và i tên t dân ph các phư ng thu c th xã Ayun Pa; Theo ngh c a Giám cS N iv , QUY T NNH: i u 1. Thành l p và i tên t dân ph thu c phư ng Cheo Reo, Sông B , oàn K t và Hòa Bình, th xã Ayun Pa, c th như sau: 1. Thành l p t dân ph 5 thu c phư ng Cheo Reo cơ s m t s h thu c các t dân ph thu c th tr n Ayun Pa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa, g m: 50 h và 177 nhân khNu c a t dân ph 2 cũ; 10 h và 71 nhân khNu c a t dân ph 25 cũ; 90 h và 303 nhân khNu c a t dân ph 26 cũ. T dân ph 5: g m 150 h ; 551 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 2 (khu dân cư và b ru ng); phía Tây giáp xã Ia Hiao; phía Nam giáp phư ng Hòa Bình; phía B c giáp t dân ph 4 ( ư ng h m; kênh N25A1 và ư ng n i ng). 2. Thành l p t dân ph 1 thu c phư ng Sông B trên cơ s 164 h và 580 nhân khNu c a t dân ph 12- th tr n AyunPa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa. T dân ph 1: g m 164 h và 580 nhân khNu.
  2. a gi i: phía ông giáp t dân ph 2 ( ư ng bê tông); phía Tây giáp xã Ia Rbol; phía Nam giáp xã Ia Rbol; phía B c phư ng oàn K t. 3. Thành l p t dân ph 2 thu c phư ng Sông B trên cơ s 168 h và 614 nhân khNu c a t dân ph 13- th tr n AyunPa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa. T dân ph 2: g m 168 h và 614 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 3 và t dân ph 7 (khu dân cư); phía Tây giáp t dân ph 1 ( ư ng bê tông); phía Nam giáp xã Ia Rbol; phía B c giáp phư ng oàn K t. 4. Thành l p t dân ph 3 thu c phư ng Sông B trên cơ s 162 h và 642 nhân khNu c a t dân ph 14- th tr n AyunPa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa. T dân ph 3: g m 162 h và 642 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 4 và t dân ph 7 (khu dân cư); phía Tây giáp t dân ph 2 (khu dân cư); phía Nam giáp t dân ph 7 (khu dân cư); phía B c giáp phư ng oàn K t. 5. Thành l p t dân ph 4 thu c phư ng Sông B trên cơ s 158 h và 582 nhân khNu c a t dân ph 15- th tr n AyunPa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa. T dân ph 4: g m 158 h và 582 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 5 và t dân ph 6 (khu dân cư cư); phía Tây giáp t dân ph 3 (khu dân cư); phía Nam giáp t dân ph 7 ( ư ng t); phía B c giáp phư ng oàn K t. 6. Thành l p t dân ph 5 thu c phư ng Sông B trên cơ s 167 h và 569 nhân khNu c a t dân ph 19- th tr n AyunPa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa. T dân ph 5: g m 167 h và 569 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp xã Ia Broăi, huy n Ia Pa; phía Tây giáp t dân ph 4 (khu dân cư) và phư ng oàn K t; phía Nam giáp t dân ph 6 (khu dân cư và cánh ng); phía B c giáp phư ng oàn K t. 7. i tên t dân ph 20 thu c phư ng Sông B thành t dân ph 6. 8. i tên t dân ph 21 thu c phư ng Sông B thành t dân ph 7. 9. i tên t dân ph 22 thu c phư ng Sông B thành t dân ph 8. 10. i tên t dân ph 23 thu c phư ng Sông B thành t dân ph 9.
  3. 11. Thành l p t dân ph 1 thu c phư ng oàn K t trên cơ s m t s h thu c các t dân ph thu c th tr n Ayun Pa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa, g m: 94 h và 356 nhân khNu c a t dân ph 12 cũ; 82 h và 313 nhân khNu c a t dân ph 24 cũ. T dân ph 1: g m 176 h ; 669 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 2 ( ư ng Nguy n Công Tr ); phía Tây giáp xã Chư Băh; phía Nam giáp phư ng Sông B ; phía B c phư ng Hoà Bình. 12. Thành l p t dân ph 2 thu c phư ng oàn K t trên cơ s m t s h thu c các t dân ph thu c th tr n Ayun Pa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa, g m: 70 h và 244 nhân khNu c a t dân ph 9 cũ; 30 h và 93 nhân khNu c a t dân ph 11 cũ; 74 h và 327 nhân khNu c a t dân ph 12 cũ. T dân ph 2: g m 174 h ; 664 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph t 3 ( ư ng Kpă KLơng, Nguy n Hu và Hoàng Hoa Thám); phía Tây giáp t dân ph 1 ( ư ng Nguy n Công Tr ); phía Nam giáp phư ng Sông B ; phía B c giáp phư ng Hoà Bình. 13. Thành l p t dân ph 3 thu c phư ng oàn K t trên cơ s m t s h thu c các t dân ph thu c th tr n Ayun Pa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa, g m: 56 h và 230 nhân khNu c a t dân ph 9 cũ; 76 h và 302 nhân khNu c a t dân ph 11 cũ; 41 h và 125 nhân khNu c a t dân ph 13 cũ. T dân ph 3: g m 173 h ; 657 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 4 ( ư ng Tr n Phú), t dân ph 5 (Cao Bá Quát); phía Tây giáp t dân ph 2 ( ư ng Kpă KLơng, Nguy n Hu và Hoàng Hoa Thám); phía Nam giáp phư ng Sông B ; phía B c giáp phư ng Hòa Bình. 14. i tên t dân ph 10 thu c phư ng oàn K t thành t dân ph 4. 15. Thành l p t dân ph 5 thu c phư ng oàn K t trên cơ s m t s h thu c các t dân ph thu c th tr n Ayun Pa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa, g m: 135 h và 510 nhân khNu c a t dân ph 7 cũ; 42 h và 160 nhân khNu c a t dân ph 9 cũ. T dân ph 5: g m 177 h ; 670 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 10 ( ư ng Tr n Hưng o); phía Tây giáp t dân ph 3 ( ư ng Cao Bá Quát); phía Nam giáp t dân ph 6 ( ư ng Cù Chính Lan); phía B c giáp phư ng Hoà Bình. 16. i tên t dân ph 8 thu c phư ng oàn K t thành t dân ph 6.
  4. 17. Thành l p t dân ph 7 thu c phư ng oàn K t trên cơ s m t s h thu c các t dân ph thu c th tr n Ayun Pa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa, g m: 30 h và 105 nhân khNu c a t dân ph 14 cũ; 39 h và 172 nhân khNu c a t dân ph 15 cũ; 111 h và 477 nhân khNu c a t dân ph 16 cũ. T dân ph 7: g m 180 h ; 756 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 8 ( ư ng Tr n Hưng o); phía Tây giáp t dân ph 4 ( ư ng Hoàng Văn Th ); phía Nam giáp ranh phư ng Sông B ; phía B c giáp t dân ph 6 ( ư ng Hoàng Văn Th ). 18. Thành l p t dân ph 8 thu c phư ng oàn K t trên cơ s m t s h thu c các t dân ph thu c th tr n Ayun Pa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa, g m: 15 h và 55 nhân khNu c a t dân ph 15 cũ; 12 h và 36 nhân khNu c a t dân ph 16 cũ; 77 h và 320 nhân khNu c a t dân ph 18 cũ; 73 h và 344 nhân khNu c a t dân ph 19 cũ. T dân ph 8: g m 177 h ; 755 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp xã Ia Trôk, huy n Ia Pa; phía Tây giáp t dân ph 7 ( ư ng Tr n Hưng o); phía Nam giáp phư ng Sông B ; phía B c giáp t dân ph 9 ( ư ng t n i ng). 19. Thành l p t dân ph 9 thu c phư ng oàn K t trên cơ s m t s h thu c các t dân ph thu c th tr n Ayun Pa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa, g m: 93 h và 354 nhân khNu c a t dân ph 17 cũ; 83 h và 365 nhân khNu c a t dân ph 18 cũ. T dân ph 9: g m 176 h ; 719 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp xã Ia Trôk, huy n Ia Pa; phía Tây giáp t dân ph 6 ( ư ng Tr n Hưng o); phía Nam giáp t dân ph 8 ( ư ng t n i ng); phía B c giáp t dân ph 10 ( ư ng t n i ng) 20. Thành l p t dân ph 10 thu c phư ng oàn K t trên cơ s m t s h thu c các t dân ph thu c th tr n Ayun Pa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa, g m: 67 h và 285 nhân khNu c a t dân ph 7 cũ; 111 h và 468 nhân khNu c a t dân ph 17 cũ. T dân ph 10: g m 178 h ; 753 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp xã Ia Trôk, huy n Ia Pa; phía Tây giáp t dân ph 5 ( ư ng Tr n Hưng o); phía Nam giáp t dân ph 9 ( ư ng t n i ng); phía B c giáp phư ng Hoà Bình. 21. Thành l p t dân ph 1 thu c phư ng Hòa Bình trên cơ s 159 h và 496 nhân khNu là ph n còn l i c a t dân ph 25 cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa.
  5. T dân ph 1: g m 159 h và 496 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 2 ( ư ng Ngô Quy n và ư ng t); phía Tây giáp xã Chư Băh; phía Nam giáp t dân ph 3 (kênh 25B); phía B c giáp phư ng Cheo Reo. 22. Thành l p t dân ph 2 thu c phư ng Hòa Bình trên cơ s 153 h và 462 nhân khNu là ph n còn l i c a t dân ph 26 cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa. T dân ph 2: g m 153 h , 462 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 6 ( ư ng Nguy n Vi t Xuân và ư ng t n i ng); phía Tây giáp t dân ph 1 ( ư ng Ngô Quy n và ư ng t); phía Nam giáp t dân ph 3 và 4 (kênh 25B); phía B c giáp phư ng Cheo Reo. 23. Thành l p t dân ph 3 thu c phư ng Hòa Bình trên cơ s 162 h và 503 nhân khNu là ph n còn l i c a t dân ph 24 cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa. T dân ph 3: g m 162 h , 503 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 4 ( ư ng t h m Nguy n Hu ); phía Tây giáp xã Chư Băh; phía Nam giáp phư ng oàn K t; phía B c giáp t 1 và 2 (kênh 25B). 24. Thành l p t dân ph 4 thu c phư ng Hòa Bình trên cơ s m t s h thu c các t dân ph thu c th tr n Ayun Pa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa, g m: 121 h và 376 nhân khNu c a t dân ph 11 cũ; 29 h và 76 nhân khNu c a t dân ph 24 cũ. T dân ph 4: g m 150 h ; 452 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 5 ( ư ng Nguy n Vi t Xuân); phía Tây giáp t dân ph 3 ( ư ng t h m Nguy n Hu ); phía Nam giáp phư ng oàn K t; phía B c giáp t dân ph 2 (kênh 25B). 25. Thành l p t dân ph 5 thu c phư ng Hòa Bình trên cơ s m t s h thu c các t dân ph thu c th tr n Ayun Pa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa, g m: 73 h và 223 nhân khNu c a t dân ph 6 cũ; 84 h và 269 nhân khNu c a t dân ph 9 cũ. T dân ph 5: g m 157 h ; 492 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 8 ( ư ng Tr n Hưng o); phía Tây giáp t dân ph 4 ( ư ng Nguy n Vi t Xuân); phía Nam giáp phư ng oàn K t; phía B c giáp t dân ph 6 và 7 ( ư ng Nguy n Văn Tr i). 26. Thành l p t dân ph 6 thu c phư ng Hòa Bình trên cơ s 170 h và 542 nhân khNu là ph n còn l i c a t dân ph 5 cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa.
  6. T dân ph 6: g m 170 h , 542 khNu. a gi i: phía ông giáp t dân ph 7 ( ư ng t n i ng); phía Tây giáp t dân ph 2 ( ư ng Nguy n Vi t Xuân và ư ng t n i ng); phía Nam giáp t dân ph 5 ( ư ng Nguy n Văn Tr i); phía B c giáp phư ng Cheo Reo. 27. Thành l p t dân ph 7 thu c phư ng Hòa Bình trên cơ s m t s h thu c các t dân ph thu c th tr n Ayun Pa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa, g m: 22 h và 70 nhân khNu c a t dân ph 3 cũ; 139 h và 434 nhân khNu c a t dân ph 5 cũ. T dân ph 7: g m 161 h ; 504 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp phư ng oàn K t; phía Tây giáp t dân ph 6 ( ư ng t n i ng); phía Nam giáp t dân ph 5 và 8 ( ư ng Nguy n Văn Tr i); phía B c giáp phư ng Cheo Reo và xã Ia Trôk, huy n Ia Pa. 28. Thành l p t dân ph 8 thu c phư ng Hòa Bình trên cơ s m t s h thu c các t dân ph thu c th tr n Ayun Pa cũ b chia tách do i u ch nh a gi i hành chính, thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa, g m: 50 h và 156 nhân khNu c a t dân ph 6 cũ; 49 h và 152 nhân khNu c a t dân ph 7 cũ; 68 h và 215 nhân khNu c a t dân ph 17 cũ. T dân ph 8: g m 167 h ; 523 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp phư ng oàn K t; phía Tây t dân ph 5 ( ư ng Tr n Hưng o); phía Nam giáp phư ng oàn K t; phía B c giáp t dân ph 7 ( ư ng Nguy n Văn Tr i). i u 2. U ban nhân dân th xã Ayun Pa có trách nhi m hư ng d n cho U ban nhân dân các phư ng Cheo Reo, Sông B , oàn K t và Hòa Bình tri n khai th c hi n, s m n nh t ch c, nhân s và m i ho t ng c a khu dân cư. i u 3. Chánh văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Ch t ch U ban nhân dân th xã Ayun Pa, Ch t ch U ban nhân dân các phư ng Cheo Reo, Sông B , oàn K t và Hòa Bình ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ban hành./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Ph m Th Dũng
Đồng bộ tài khoản