Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
57
lượt xem
5
download

Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg về việc quy định điều kiện, thủ tục tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 111/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH I U KI N, TH T C THAM GIA HO T NG CÔNG NGHI P QU C PHÒNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Công nghi p qu c phòng s 02/2008/UBTVQH12 ngày 26 tháng 01 năm 2008 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng, QUY T NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy t nh này quy nh v i u ki n, th t c tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng i v i t ch c, cá nhân; quy n h n và trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong ho t ng và qu n lý ho t ng công nghi p qu c phòng. i u 2. i tư ng áp d ng Quy t nh này áp d ng i v i cơ quan, t ch c (không bao g m cơ s công nghi p qu c phòng nòng c t và cơ s công nghi p ng viên), cá nhân Vi t Nam; t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy t nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Vũ khí, trang b k thu t quân s là các phương ti n chuyên dùng ph c v cho ch huy, chi n u, s n sàng chi n u, hu n luy n c a các l c lư ng vũ trang. 2. Ho t ng công nghi p qu c phòng bao g m: a) Nghiên c u, s n xu t, s a ch a, c i ti n, hi n i hóa vũ khí, trang b k thu t quân s ; b) D ch v thương m i, u tư, chuy n giao công ngh , xây d ng cơ s h t ng ph c v nhi m v qu c phòng – an ninh;
 2. c) Mua s m, d tr , b o qu n v t tư, k thu t ph c v nhi m v qu c phòng – an ninh; d) ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c ph c v nhi m v quân s , qu c phòng. 3. H p ng qu c phòng là h p ng kinh t ư c ký gi a m t bên là cơ quan, ơn v thu c B Qu c phòng và bên kia là t ch c, cá nhân th c hi n lĩnh v c ngành ngh theo Gi y ch ng nh n i u ki n tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng. i u 4. Nguyên t c tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng 1. Phát huy s c m nh t ng h p c a c nư c và n n kinh t qu c dân, m r ng phương th c huy ng v n c a t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t trong nư c và ngoài nư c tham gia xây d ng công nghi p qu c phòng. K t h p ch t ch qu c phòng v i kinh t , kinh t v i qu c phòng, g n ho t ng công nghi p qu c phòng v i các m c tiêu qu c phòng, an ninh và phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, g n l i ích c a Nhà nư c và l i ích c a t ch c, cá nhân tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng. 2. T ch c, cá nhân ư c tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng trên cơ s năng l c hi n có, áp ng các i u ki n tùy theo t ng lĩnh v c, tuân th các quy nh c a pháp lu t. i u 5. Phương th c tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng T ch c, cá nhân có th tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng theo hai phương th c sau: 1. Th c hi n h p ng qu c phòng thông qua phương th c t hàng, t ch c, cá nhân ư c ch nh tri n khai ho t ng công nghi p qu c phòng có yêu c u c bi t v s n phNm, trình chuyên môn và cơ s v t ch t k thu t. 2. Th c hi n h p ng qu c phòng thông qua phương th c u th u. i u 6. i u ki n tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng 1. T ch c, cá nhân ư c tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng khi áp ng y các i u ki n sau: a) Nghiêm ch nh ch p hành ư ng l i, ch trương c a ng C ng s n Vi t Nam, chính sách, pháp lu t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; b) Không xâm ph m n ch quy n và l i ích h p pháp c a Nhà nư c, công dân nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; c) Cam k t ch p hành các i u kho n b t bu c ư c quy nh c th t i h p ng v công nghi p qu c phòng. 2. Tùy theo lĩnh v c tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng, các t ch c, cá nhân còn ph i áp ng các i u ki n sau:
 3. a) Lĩnh v c nghiên c u, s n xu t, s a ch a, c i ti n, hi n i hóa vũ khí, trang b k thu t quân s ; i v i lãnh o: Giám c, Phó Giám c k thu t ph i có b ng t t nghi p i h c (ho c trên i h c) do các trư ng i h c, h c vi n c a Nhà nư c Vi t Nam ho c c a nư c ngoài c p thu c chuyên ngành lĩnh v c tham gia. i ngũ lao ng k thu t áp ng ư c các yêu c u v chuyên môn, trình , ph i ư c ào t o và c p ch ng ch chuyên môn c a t ng ngh c th . Có năng l c thi t b , công ngh , phương ti n, trang thi t b tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng. T ch c, cá nhân ph i ch ng minh có ngu n v n và ngu n nhân l c th c hi n nhi m v trong lĩnh v c tham gia, có báo cáo tài chính ã ư c ki m toán ba năm g n nh t. Môi trư ng làm vi c b o m an toàn, an ninh tr t t và các i u ki n phòng ch ng cháy n , b o v môi trư ng (có B n cam k t b o v môi trư ng) và b o m t. b) Lĩnh v c d ch v , thương m i, u tư, chuy n giao công ngh , xây d ng cơ s h t ng: Ph i phù h p v i m c tiêu qu c gia v chuy n giao công ngh . T ch c, cá nhân ph i ch ng minh có ngu n v n và ngu n nhân l c áp ng yêu c u v xây d ng và qu n lý d án u tư, d ch v thương m i, có báo cáo tài chính ã ư c ki m toán ba năm g n nh t. Công ngh chuy n giao ho c s n phNm công ngh c a d án ph i thu c danh m c các công ngh cao, s n phNm công ngh cao ư c nhà nư c khuy n khích phát tri n. c) Lĩnh v c mua s m, d tr , b o qu n v t tư, k thu t: Ph i phù h p v i m c tiêu ho t ng công nghi p qu c phòng. T ch c, cá nhân ph i ch ng minh có ngu n v n và ngu n nhân l c th c hi n nhi m v , có báo cáo tài chính ã ư c ki m toán ba năm g n nh t. V t tư mua s m, d tr , b o qu n ph i thu c danh m c các s n phNm Nhà nư c cho phép s d ng t i Vi t Nam. d) Lĩnh v c ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c: ư c c p có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh ào t o. T ch c, cá nhân ph i ch ng minh có năng l c chuyên môn, ngu n tài chính c n thi t th c hi n nhi m v ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c.
 4. i u 7. Th t c c p Gi y ch ng nh n i u ki n tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng T ch c và cá nhân có nhu c u tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng ph i làm th t c trư c khi tham gia. H sơ ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng như sau: 1. i v i t ch c: a) ơn ngh tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng có ghi rõ nh ng thông tin, tư li u ch y u v t ch c và các lĩnh v c ho t ng c th (Ph l c I); b) B n sao có ch ng th c Quy t nh thành l p doanh nghi p. Danh sách, a ch các ơn v tr c thu c; c) B n sao có ch ng th c ăng ký kinh doanh; d) Gi y xác nh n i u ki n v an ninh, tr t t và Gi y ch ng nh n i u ki n phòng cháy ch a cháy do cơ quan Công an có thNm quy n c p ( i v i ngành ngh kinh doanh có i u ki n); ) Báo cáo tài chính ã ư c ki m toán ba năm g n nh t; e) Danh sách và b n tóm t t lý l ch c a cán b lãnh o, qu n lý; g) H sơ c a Giám c, Phó Giám c, g m có: b n khai lý l ch cá nhân có xác nh n c a cơ quan ch qu n; B ng t t nghi p i h c. h) Tài li u v i u ki n k thu t: thi t k m t b ng công ngh dây chuy n s n xu t; quy trình công ngh s n xu t. i) Gi y ch ng nh n t tiêu chuNn môi trư ng i v i cơ s s n xu t do cơ quan có thNm quy n c p; k) N p l phí theo quy nh; l) N p m t (01) b h sơ cho cơ quan c p Gi y ch ng nh n. 2. i v i cá nhân: a) ơn ngh tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng ghi rõ nh ng thông tin, tư li u ch y u v b n thân và lĩnh v c ho t ng c th (Ph l c II); b) B n sao có ch ng th c văn b ng chuyên môn do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p theo quy nh c a pháp lu t g n v i lĩnh v c ho t ng công nghi p qu c phòng mà cá nhân tham gia; c) Tài li u ch ng minh năng l c tài chính; d) Tóm t t lý l ch ư c c p ch qu n xác nh n;
 5. ) N p l phí theo quy nh; e) N p m t (01) b h sơ do cơ quan c p Gi y ch ng nh n i u ki n tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng. 3. i v i ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngoài vi c áp ng các th t c quy nh t i các kho n 1 và kho n 2 i u này còn ph i: a) Có H chi u và Gi y phép cư trú t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; b) Văn b n xác nh n tư cách pháp lý; c) Báo cáo năng l c tài chính c a nhà u tư; d) H p ng liên doanh ho c h p ng h p tác kinh doanh, i u l doanh nghi p (n u có). 4. ThNm nh và c p Gi y ch ng nh n i u ki n tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng: a) B Qu c phòng là cơ quan ch trì, ph i h p v i B , ngành liên quan t ch c thNm nh và c p Gi y ch ng nh n i u ki n tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng; b) B Qu c phòng c p Gi y ch ng nh n i u ki n tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng cho t ch c, cá nhân. Trong th i gian 20 ngày k t ngày nh n h sơ, H i ng thNm nh s t ch c thNm nh. T ch c, cá nhân có trách nhi m ch ng minh thông tin theo yêu c u c a cơ quan thNm nh; c) Trong trư ng h p t ch c, cá nhân không i u ki n tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng, B Qu c phòng ph i tr l i b ng văn b n, nêu rõ lý do; d) T ch c, cá nhân xin c p Gi y ch ng nh n i u ki n tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng ph i n p m t kho n l phí theo quy nh c a pháp lu t; ) Hàng năm, danh sách các t ch c, cá nhân ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng s ư c B Qu c phòng thông báo cho B Công Thương; e) T ch c, cá nhân ã tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng liên t c và không vi ph m các quy nh thu c lĩnh v c có liên quan, thì không ph i th c hi n các th t c thNm nh và c p l i Gi y ch ng nh n; g) T ch c, cá nhân ã ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng, n u trong vòng hai năm k t khi c p Gi y ch ng nh n, không th c hi n b t c ho t ng công nghi p qu c phòng nào trong lĩnh v c ăng ký s ph i làm l i th t c thNm nh c p l i Gi y ch ng nh n n u có nhu c u ti pt c tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng;
 6. h) B Qu c phòng quy nh trình t th t c thNm nh và c p Gi y ch ng nh n i u ki n tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng. i u 8. Thông báo nhu c u huy ng tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng Căn c vào yêu c u nhi m v qu c phòng trong t ng th i kỳ, B Qu c phòng s th c hi n: 1. Phân lo i các lĩnh v c ho t ng công nghi p qu c phòng, th c hi n theo m t trong hai phương th c u th u ho c t hàng. 2. Thông báo tr c ti p cho t ch c, cá nhân ư c l a ch n tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng theo phương th c t hàng tr c ti p. 3. Ph i h p v i B Công Thương thông báo r ng rãi cho t ch c, cá nhân ã n p h sơ ăng ký tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng theo phương th c u th u. i u 9. Ký k t h p ng qu c phòng 1. T ch c, cá nhân ngoài th t c, h sơ theo quy nh c a pháp lu t v u th u còn kèm theo b n sao có công ch ng Gi y ch ng nh n i u ki n tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng. 2. Cho phép B Qu c phòng y quy n cho các cơ quan, ơn v thu c quy n t ch c ký k t h p ng qu c phòng v i t ch c, cá nhân. i u 10. Trách nhi m và quy n l i c a t ch c, cá nhân tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng 1. Trách nhi m: a) Tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng theo úng ph m vi, ch c năng, nhi m v , k ho ch, lĩnh v c ư c giao và tuân th các cam k t trong h p ng qu c phòng ã ký k t và ư c phê duy t; b) Tuân th các quy nh c a pháp lu t v ho t ng công nghi p qu c phòng; c) Ch p hành ch báo cáo, ki m tra, thanh tra v ho t ng công nghi p qu c phòng theo quy nh c a Nhà nư c và B Qu c phòng; d) B o toàn, c ng c và phát tri n v n u tư thêm c a Nhà nư c trong quá trình tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng. 2. Quy n l i: a) ư c Nhà nư c b o v các l i ích h p pháp trong quá trình tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng;
 7. b) ư c yêu c u cung c p và s d ng thông tin v các lĩnh v c tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng trong ph m vi qu c phòng c a pháp lu t; c) ư c th c hi n quy n khi u n i, t cáo, kh i ki n t ch c, cá nhân c n tr vi c tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng và làm sai quy nh có liên quan; d) ư c h tr v u tư, nghiên c u khoa h c công ngh , cung c p các d ch v liên quan theo úng các ch , chính sách hi n hành c a Nhà nư c i v i công nghi p qu c phòng. i u 11. Báo cáo, thanh tra, ki m tra, ánh giá và báo cáo tình hình tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng 1. Ch báo cáo a) Hàng năm, t ch c, cá nhân tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng có trách nhi m báo cáo tình hình ho t ng công nghi p qu c phòng v c p có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n trư c ngày 25 tháng 12 hàng năm; b) Các báo cáo t xu t theo ch o c a B trư ng B Qu c phòng. 2. Ch thanh tra, ki m tra a) Hai năm m t l n, B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B , ngành liên quan ti n hành thanh tra, ki m tra vi c ch p hành các quy nh pháp lu t v ho t ng công nghi p qu c phòng i v i t ch c, cá nhân tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng; b) Căn c tình hình th c t và yêu c u c a cơ quan ch c năng liên quan, B Qu c phòng ch o thanh tra, ki m tra t xu t i v i t ch c, cá nhân tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng; c) Vi c thanh tra, ki m tra ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra, ki m tra. 3. T ng h p báo cáo, ánh giá k t qu Hàng năm, B Qu c phòng t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình tham gia ho t ng công nghi p qu c phòng c a t ch c, cá nhân. i u 12. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh liên quan t i ho t ng công nghi p qu c phòng thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t hành chính, ình ch có th i h n ho c vĩnh vi n ho t ng công nghi p qu c phòng trong lĩnh v c tham gia, ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. T ch c th c hi n Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 10 năm 2009.
 8. B Qu c phòng, B Công Thương, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n có trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y Ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, NC (5b). PH L C I M U ƠN DÙNG CHO T CH C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 111/2009/Q -TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- ƠN NGHN THAM GIA HO T NG CÔNG NGHI P QU C PHÒNG Kính g i: B Qu c phòng Tên doanh nghi p: ................................................................................................................. Quy t nh ho c Gi y phép thành l p s : ................................................................................
 9. Do .......................................................................................... c p ngày............................... Nơi t tr s chính .............................................................................................................. S tài kho n: ........................................................................................................................ i n tho i............................................................................ S fax....................................... a i m s n xu t kinh doanh ................................................................................................ .......................................................................................................................................... .. Ngành ngh , lĩnh v c ho t ng: ............................................................................................ .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. H và tên ngư i i di n: ....................................................................................................... Ngày tháng năm sinh: .............................................................. Nam (n )............................. Ch c danh (Giám c/Ch doanh nghi p):............................................................................... a ch thư ng trú (ho c t m trú): .......................................................................................... .......................................................................................................................................... .. ngh : B Qu c phòng xem xét và c p Gi y ch ng nh n i u ki n tham gia ho t ng Công nghi p Qu c phòng. ( a danh), ngày ….tháng …. năm …. Ngư i i di n theo y quy n
 10. PH L C II M U ƠN DÙNG CHO CÁ NHÂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 111/2009/Q -TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- ƠN NGHN THAM GIA HO T NG CÔNG NGHI P QU C PHÒNG Kính g i: B Qu c phòng H và tên: ............................................................................................................................. Ngày tháng năm sinh ............................................................... Nam (N ).............................. a ch thư ng trú (ho c t m trú): .......................................................................................... .......................................................................................................................................... .. Nơi làm vi c:......................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .. S ch ng minh nhân dân: ...................................................................................................... S h chi u: ......................................................................................................................... S tài kho n:......................................................................................................................... i n tho i: .............................................................................. S fax:..................................
 11. Email: .................................................................................................................................. Ngành ngh , lĩnh v c ho t ng: ............................................................................................ .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. ngh : B Qu c phòng xem xét và c p Gi y ch ng nh n i u ki n tham gia ho t ng Công nghi p Qu c phòng. ( a danh), ngày ….tháng …. năm …. Ngư i làm ơn
Đồng bộ tài khoản