Quyết định số 1110/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 1110/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1110/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống đại dịch cúm A(H1N1) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1110/QĐ-LĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH c l p – T do – H nh phúc VÀ XÃ H I ------------------- -------- S : 1110/Q -L TBXH Hà N i, ngày 24 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O PHÒNG, CH NG I DNCH CÚM A (H1N1) C A B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I B TRƯ NG B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Công i n s 1245/C -TTg ngày 25/7/2009 c a Th tư ng Chính ph g i các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o tăng cư ng công tác phòng, ch ng i d ch cúm A(H1N1); Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c An toàn lao ng, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch o phòng, ch ng i d ch cúm A(H1N1) B Lao ng - Thương binh và Xã h i (g i t t là Ban Ch o), g m: 1. Trư ng ban: Ông Bùi H ng Lĩnh, Th trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. Phó trư ng ban: Ông Ph m Gia Lư ng – Phó C c trư ng C c An toàn lao ng. 3. Thành viên: Lãnh o Văn phòng B , V K ho ch – Tài chính, Công oàn B , T ng c c D y ngh , C c B o tr xã h i, C c Ngư i có công, Báo Lao ng và Xã h i, Trung tâm Thông tin. 4. Thư ng tr c Ban Ch o: C c An toàn lao ng. i u 2. Ban Ch o có nhi m v : 1. Xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n nhi m v phòng, ch ng i d ch cúm A(H1N1) c a B . 2. T ch c tri n khai th c hi n vi c phòng, ch ng i d ch cúm A(H1N1) theo s phân công c a Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i.
  2. 3. Báo cáo nh kỳ và t xu t v công tác phòng, ch ng i d ch cúm A(H1N1) v i B và Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i. i u 3. V K ho ch – Tài chính ph i h p v i Văn phòng B m b o kinh phí ho t ng c a Ban Ch o và hư ng d n, s d ng, thanh toán, quy t toán theo quy nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch – Tài chính, C c trư ng C c An toàn lao ng, Th trư ng các ơn v liên quan và các thành viên có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n: - Như i u 5; - Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i; - Lưu VT, TCCB. àm H u c
Đồng bộ tài khoản