Quyết định số 1114/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 1114/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1114/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1114/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1114/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N K T QU B U C B SUNG THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN T NH SÓC TRĂNG NHI M KỲ 2004-2009 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u 122 Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Sóc Trăng t i t trình s 27 và 28/TTr-UBND ngày 30 tháng 07 năm 2008 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 2399/TTr-BNV ngày 07 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê chuNn Thành viên y ban nhân dân t nh Sóc Trăng nhi m kỳ 2004-2009 như sau: 1. Phó Ch t ch: - Ông Nguy n Trung Hi u, y viên Ban Thư ng v T nh y, Bí thư Thành y thành ph Sóc Trăng. 2. y viên: - Bà Tr n Th Tuy t, Quy n Giám c S N i v t nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh Sóc Trăng và các ông, bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN;
  2. - TT T; - Lưu: VT, TCCV (5b). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản