Quyết định số 1117-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 1117-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1117-TTg về việc bổ sung thành viên ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1117-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p – T do – H nh phúc **** ***** S : 1117-TTg Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 1997 QUY T NNH V VI C B SUNG THÀNH VIÊN BAN CH O TH C HI N D ÁN U TƯ XÂY D NG KHU DI TÍCH LNCH S TRUNG ƯƠNG C C MI N NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ban Ch o th c hi n d án u tư xây d ng khu di tích l ch s Trung ương c c mi n Nam (Công văn s 2-BC ngày 12-12-1997), QUY T NNH i u 1. B sung ng chí Tr n H u Phư c, nguyên tr lý B trư ng B Văn hóa – Thông tin, nguyên Giám c văn phòng i di n B Văn hóa – Thông tin t i thành ph H Chí Minh là thành viên Ban Ch o th c hi n D án u tư xây d ng khu di tích l ch s Trung ương C c Mi n Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Ban Ch o th c hi n D án u tư xây d ng khu di tích l ch s Trung ương C c mi n Nam, Ch t ch y ban Nhân dân t nh Tây Ninh và ng chí Tr n H u Phư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG CHÍNH PH Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản