Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 112/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 7 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 112/2001/Q -TTG NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2001 PHÊ DUY T ÁN TIN H C HOÁ QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N 2001 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ch th s 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 c a B Chính tr v y m nh ng d ng và phát tri n công ngh thông tin trong s nghi p công nghi p hóa và hi n i hóa giai o n 2001- 2005; Căn c Ngh quy t phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 5 năm 2001 s 06/2001/NQ- CP ngày 06 tháng 6 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án Tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2005 làm căn c cho các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng và tri n khai án Tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c thu c ph m vi ch c năng và thNm quy n c a mình ( án kèm theo). i u 2. Giao Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ban T ch c - Cán b Chính ph , B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n án này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
 2. ÁN TIN H C HÓA QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N 2001 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 112/2001/Q -TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) Văn phòng Chính ph ã ư c Thư ng v H i ng B trư ng giao nhi m v nghiên c u và th c hi n án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c t năm 1990. Th c hi n nhi m v ó, trong giai o n t năm 1991 n năm 1997, Văn phòng Chính ph ã tri n khai 4 án, trong ó có 2 án do Chính ph Pháp tài tr (giai o n 1991 - 1993 và giai o n 1994 - 1996); m t án do ngân sách nhà nư c u tư theo chương trình qu c gia v công ngh thông tin (giai o n 1996 - 1998); m t án m ng tin h c di n r ng c a Chính ph theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 280/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1997. Cơ s h t ng k thu t do 4 án nói trên t o l p ư c trong th i gian qua ã t n n móng cho công tác tin h c hóa qu n lý và i u hành trong các cơ quan hành chính nhà nư c trên ph m vi c nư c; thúc Ny vi c hình thành các h th ng thông tin, các kho d li u i n t , ph c v s ch o, i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và chính quy n các c p. Theo Quy ch làm vi c c a Chính ph ban hành kèm theo Ngh nh s 11/CP ngày 24 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph , t năm 1998, Chính ph giao cho Văn phòng Chính ph th ng nh t qu n lý m ng tin h c di n r ng c a Chính ph ; nói cách khác là th ng nh t ch o công tác tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c trong ph m vi Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và chính quy n a phương các c p. ng b v i Chương trình C i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010, Th tư ng Chính ph quy t nh án t ng th tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2005 v i nh ng n i dung ch y u sau ây và giao Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p tri n khai th c hi n: I. CƠ S C A ÁN TIN H C HÓA QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N 2001-2005 án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2005 d a trên các cơ s sau ây: 1. Ngh quy t c a Chính ph s 49/CP ngày 04 tháng 8 năm 1993 v phát tri n công ngh thông tin nư c ta trong nh ng năm 90 và Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 211/TTg ngày 07 tháng 4 năm 1995 ã xác nh qu n lý nhà nư c là lĩnh v c ưu tiên hàng u trong vi c ng d ng công ngh thông tin, theo ó, chương trình tin h c hóa qu n lý nhà nư c ã ư c Chính ph quy t nh u tư bư c u trong khuôn kh chương trình qu c gia v công ngh thông tin giai o n 1996 - 1998, trong ó có c d án u tư m ng tin h c di n r ng c a Chính ph (k t qu u tư s th hi n ph n sau).
 3. 2. Ch th s 58/CT-TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 c a B Chính tr Ban Ch p hành Trung ương khóa 8 ã nêu nhi m v ng d ng công ngh thông tin i v i các cơ quan ng và Nhà nư c trong giai o n 2001 - 2005 như sau: ''các cơ quan ng, Nhà nư c, các t ch c chính tr - xã h i i u trong vi c tri n khai ng d ng công ngh thông tin trong m i ho t ng theo phương châm b o m ti t ki m, thi t th c và hi u qu lâu dài. Tin h c hóa ho t ng c a các cơ quan ng và Nhà nư c là b ph n h u cơ quan tr ng c a c i cách n n hành chính qu c gia, là nhi m v thư ng xuyên c a các cơ quan nh m tăng cư ng năng l c qu n lý, nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu . Các c p y, t ch c ng ch o khNn trương xây d ng các h th ng thông tin c n thi t ph c v l i ích công c ng c a nhân dân, ph c v s lãnh o c a ng, qu n lý c a nhà nư c. S m hoàn thi n, thư ng xuyên nâng c p và s d ng có hi u qu m ng thông tin di n r ng c a ng và Chính ph . B o m n năm 2005, v cơ b n xây d ng và ưa vào ho t ng h th ng thông tin i n t c a ng và Chính ph ''. 3. Quy t nh c a Chính ph v vi c ký k t Hi p nh khung E-ASEAN (ASEAN i n t ) t i H i ngh c p cao không chính th c l n th 4 t i Singapore ngày 24 tháng 4 năm 2000, trong ó, theo i u 3 và i u 9, Vi t Nam cam k t th c hi n m c tiêu xây d ng Chính ph i n t . 4. Chương trình C i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010 ã ra m c tiêu hi n i hoá n n hành chính nhà nư c, theo ó, n năm 2010, xây d ng và ưa vào v n hành m ng i n t - tin h c th ng nh t c a Chính ph v i hai giai o n 2001 - 2005; 2006 - 2010. II. M T S ÁNH GIÁ T NG QUÁT TÌNH HÌNH TIN H C HÓA QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C TRONG TH I GIAN QUA 1. Năm 1990, Thư ng v H i ng B trư ng ã phê duy t d án ng d ng tin h c và k thu t thông tin t i Văn phòng Chính ph (công văn s 1265/TH ngày 24 tháng 4 năm 1990 c a Văn phòng Chính ph thông báo Quy t nh c a Thư ng v H i ng B trư ng). Nhi m v c a d án là tin h c hoá h th ng thông tin qu n lý t i Văn phòng Chính ph , ng th i h tr m t ph n thi t b , công ngh , ào t o cán b cho 10 B , 10 t nh tr ng i m, chuNn b i u ki n xây d ng m ng tin h c c c b các B , a phương, ti n t i hình thành m ng thông tin di n r ng k t n i n t t c các B , ngành và a phương. n cu i năm 1993, Văn phòng Chính ph ã xây d ng ư c m ng tin h c c c b (LAN) và bư c u ng d ng công ngh thông tin hi n i vào công tác ch o, i u hành c a Th tư ng Chính ph , n i k t thông tin v i m t s B và U ban nhân dân các t nh tr ng i m. M c dù vi c ng d ng tin h c t i Văn phòng Chính ph giai o n u còn sơ khai, công ngh ng d ng m i, nhưng ư c s quan tâm ch o c a Th tư ng Chính ph , công tác tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c t i Văn phòng Chính ph ã t n n móng cho công tác tin h c hoá qu n lý và i u hành trong các cơ quan hành chính nhà nư c trên ph m vi toàn qu c.
 4. 2. Sau khi ban hành Ngh quy t s 49/CP v phát tri n công ngh thông tin (8/1993), Th tư ng Chính ph ã phê duy t k ho ch 5 năm (1995 - 2000) tri n khai Chương trình Qu c gia v Công ngh thông tin. Trong giai o n 1996 - 1998, Chương trình ã t p trung kho ng 50% kinh phí (160 t ng) cho m c tiêu tin h c hoá h th ng thông tin qu n lý nhà nư c. Bư c u xây d ng cơ s h t ng k thu t cho vi c tin h c hoá qu n lý nhà nư c và ng d ng công ngh thông tin trong các ho t ng qu n lý chuyên ngành. Trên cơ s h t ng k thu t này, các cơ quan hành chính nhà nư c ã t ng bư c tri n khai các h th ng thông tin, các kho d li u i n t ph c v cho công tác qu n lý, i u hành c a Th tư ng Chính ph , các B , ngành và các cơ quan chính quy n các c p. n nay, h th ng m ng tin h c c c b t i 61 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và h u h t các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ã ư c thi t l p. H th ng này bao g m c các h thông tin tác nghi p, qu n lý h sơ công vi c và các kho d li u ph c v nghiên c u, tr giúp quá trình ra quy t nh i u hành. M ng tin h c di n r ng c a Chính ph ư c thi t l p liên k t m ng tin h c trung tâm c a 61 t nh, thành ph và g n 40 cơ quan ch ch t c a Chính ph v i quy mô 2.500 máy tr m, 180 máy ch trên ph m vi toàn qu c và 50 chương trình ng d ng khác nhau. V i m ng tin h c di n r ng c a Chính ph , các cơ quan hành chính nhà nư c ã th c hi n vi c truy n, nh n thông tin a chi u, bao g m h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, h th ng báo cáo nh kỳ, t xu t và thư tín i n t ..., b o m nhanh chóng, an toàn, ph c v có hi u qu công tác ch o, i u hành c a các cơ quan hành chính nhà nư c. Cùng v i vi c xây d ng M ng tin h c di n r ng c a Chính ph , 6 cơ s D li u qu c gia ã ư c tri n khai, bao g m: Cơ s d li u qu c gia v tài chính, th ng kê kinh t - xã h i, pháp lu t, tài nguyên t và dân cư. n cu i năm 1999, các án Cơ s d li u qu c gia này ã hoàn thành lu n ch ng kh thi. Trong ó, hai Cơ s d li u qu c gia v tài chính, th ng kê ã có s li u ph c v t t cho công tác ch o, i u hành c a Chính ph . Công tác ào t o tin h c ã ư c ti n hành ng b v i vi c xây d ng h th ng tin h c trong các cơ quan hành chính nhà nư c. Hàng v n lư t chuyên viên, cán b ã ư c ào t o qua các l p tin h c cơ b n và trên th c t ã s d ng ư c máy tính các m c khác nhau vào công vi c chuyên môn c a mình; c bi t trong s ó, m t t l tương i l n ã s d ng có hi u qu công c tin h c truy nh p, trao i thông tin trên m ng, ph c v t t cho công tác nghiên c u hoàn thành nhi m v ư c giao. Cu i năm 1997, Vi t Nam ã tham gia m ng INTERNET. Nhi u thông tin khai thác ư c trên m ng INTERNET ã góp ph n áng k v thông tin, tư li u, giúp cho công tác ch o i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và các cơ quan nhà nư c khác trong vi c ho ch nh chính sách. 3. Tuy nhiên, so v i m c tiêu tin h c hoá h th ng thông tin i u hành ã ra trong Ngh quy t s 49/CP ngày 05 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph , k t qu t ư c trên th c t còn r t khiêm t n.
 5. Nguyên nhân ch y u c a tình hình này là các c p, các ngành, a phương chưa nh n rõ vai trò c a công ngh thông tin trong công tác ch o, i u hành; chưa k t h p ng d ng công ngh thông tin v i quá trình c i cách hành chính, i m i phương th c lãnh o, ch o, qu n lý; bi u hi n c th như sau: - V i u hành vĩ mô: Chương trình qu c gia v công ngh thông tin ư c u tư t năm 1996 và k t thúc vào u năm 1998 v i kinh phí 280 t ng; trong ó có nhi m v tin h c hóa t i các cơ quan hành chính nhà nư c v i kinh phí kho ng 160 t ng. Trong b i c nh ó, nhi u h ng m c l n ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t trong k ho ch t ng th chưa tri n khai th c hi n ư c. Các d án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c c a các B và y ban nhân dân c p t nh cũng m i ch th c hi n ư c m t ph n. V n u tư cho tin h c hóa 160 t ng trong 3 năm 1996 - 1998 m i ch áp ng 20 - 25% nhu c u kinh phí c a các án ã ư c duy t c a 100 cơ quan hành chính c p B , c p t nh. Theo i u tra c a Văn phòng Chính ph , a s các án tin h c hoá b ng ng l i; m t s cơ quan có kh năng ti p t c u tư cho các m c tiêu tin h c hoá qu n lý nhà nư c, nhưng phát tri n theo hư ng công ngh riêng; m t s cơ quan khác thì ch ch trương phát tri n th ng nh t chung c a Chính ph . Các cơ s d li u qu c gia m i ch ư c áp ng kho ng 10% nhu c u v n u tư (30 t ng). Do v y các cơ s d li u qu c gia ch d ng l i giai o n hoàn thành lu n ch ng kh thi và tri n khai th nghi m, ang ch v n ti p t c tri n khai án. - Cát c thông tin xu t hi n. Nhi u B , ngành coi thông tin qu n lý c a mình là thông tin riêng c a ngành, không coi ó là tài s n qu c gia ho c cung c p d li u t ng h p không y các cơ quan khác có thông tin ph c v cho vi c ho ch nh chính sách và ra quy t nh. Nhi u cán b , công ch c trong b máy nhà nư c c p Trung ương và a phương có thói quen tích lũy thông tin riêng, nên khi có thông tin thu c ph m vi mình ph trách ã không c p nh t vào m ng tin h c s d ng chung. - D li u trên m ng tin h c: H th ng k thu t h t ng công ngh thông tin ã ư c xây d ng m t trình nh t nh, cho phép th c hi n vi c truy n, nh n thông tin a chi u. Thông tin phát sinh trong quá trình ho t ng qu n lý hành chính có nhi u, nhưng vi c tích lu thông tin dư i d ng i n t ch m i d ng m c th p; n nay m i tích lu trên m ng m t s lo i thông tin cơ b n. Nguyên nhân ch y u ây là các c p, các ngành chưa kiên quy t g n vi c ng d ng công ngh tin h c v i x lý công vi c hàng ngày, chưa th c hi n t t k cương hành chính trong vi c c p nh t thông tin i n t , chưa c i cách hành chính m nh ưa h th ng ng d ng tin h c vào gu ng máy ho t ng c a b máy hành chính nhà nư c. - V t ch c b máy: cho n nay v n chưa có quy nh chung v v trí, ch c năng, nhi m v i v i các ơn v ch trì các án tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c trong h th ng các cơ quan hành chính nhà nư c; th m chí không có ng ch công ch c, không có ch c danh cho cán b làm công tác tin h c. Vì lý do này, các cơ quan hành chính nhà nư c ã không thu hút ư c chuyên gia k thu t gi i, do ó, vi c ti p thu chuy n giao công ngh , ch o tri n khai các d án ng d ng r t b h n ch ; các nguyên t c c a h th ng m , các chuNn chung v công ngh và thông tin không ư c giám sát ch t ch .
 6. - V cơ ch tài chính: t năm 1998, kinh phí cho tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c chuy n sang ngu n ngân sách chi thư ng xuyên, do v y các B , ngành, a phương không kinh phí u tư hoàn thành các án tin h c hoá, không th ti p t c tri n khai các ng d ng cơ b n trong qu n lý, i u hành. Cơ s h t ng k thu t tin h c c a nhi u cơ quan hành chính nhà nư c, v cơ b n, n nay v n như tình tr ng c a năm 1998. Do cư c phí truy n tin quá cao, nh ng B , ngành truy c p nhi u trên m ng tin h c di n r ng c a Chính ph ã ph i chi n hàng ch c tri u ng/tháng cho ư ng tr c truy n thông B c - Nam. Văn phòng y ban nhân dân các a phương cũng ph i chi phí hàng tri u ng/tháng cho vi c v n hành m ng di n r ng. Trong khi ó, ngu n ngân sách chi thư ng xuyên c a các cơ quan hành chính còn h n h p, d n n vi c nhi u B , ngành, y ban nhân dân a phương ph i h n ch s d ng m ng vì chi phí cao c a ư ng truy n. i u này ã h n ch hi u qu s d ng m ng tin h c và h n ch hi u qu qu n lý, i u hành c a các cơ quan hành chính nhà nư c. - V k năng s d ng m ng tin h c trong công vi c thư ng xuyên c a i ngũ công ch c: m c dù ã ư c ào t o, song cán b , công ch c chưa th c s quen v i cách làm vi c trên m ng máy tính (c p nh t, ph i h p x lý...), mà ch y u là x lý văn b n và khai thác s li u có s n trên m ng. T th c ti n tri n khai Chương trình Qu c gia v Công ngh thông tin trong các năm 1996 - 1998, trên cơ s ánh giá k t qu t ư c và nh ng t n t i, y u kém, có th rút ra m t s bài h c sau ây: M t là: tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c là công vi c ph c t p vì d a trên cơ s công ngh cao và liên quan n ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c và thNm quy n c a các cơ quan hành chính nhà nư c, n quá trình c i cách hành chính, òi h i tính th ng nh t cao trong toàn h th ng hành chính nhà nư c. Do ó, ph i có b ph n tin h c chuyên trách ch u trách nhi m i u ph i th ng nh t công vi c tin h c hoá. Hai là: không th coi tin h c hoá h th ng thông tin qu n lý nhà nư c là công vi c d ch v ơn thu n, mà ó chính là quá trình t o d li u thông tin i n t nh m nâng cao hi u l c, hi u qu c a công tác i u hành, là chìa khoá c i cách hành chính. Quá trình tin h c hoá n nay m i ch b t u và còn kéo dài trong nhi u năm, vì v y, không th x p nó vào lo i hình công vi c s v thư ng xuyên và theo ó, áp d ng quy ch b o m kinh phí như i v i lo i công vi c s v thư ng xuyên. Ba là: u tư cho công tác tin h c hoá qu n lý nhà nư c còn quá ít so v i u tư cho các h th ng tin h c hoá nghi p v c a các ngành ngân hàng, tài chính, hàng không... Vì v y ph i u tư m c b o m cho h th ng ho t ng ng b . B n là: coi tr ng công tác ào t o tin h c cho i ngũ cán b , công ch c trong các cơ quan hành chính nhà nư c. H th ng dù có xây d ng t t n âu v công ngh v n không th v n hành t t n u chính cán b , công ch c, ngư i làm vi c trong h th ng hành chính chưa bi t v n hành máy tính và chưa có k lu t v n hành máy tính. Năm là: coi tr ng vi c xây d ng kho d li u, c bi t là các kho d li u qu c gia và các kho d li u chuyên ngành, lãnh th ; có cơ ch qu n lý tin h c hoá tăng cư ng
 7. giám sát, ki m tra vi c th c hi n k ho ch tin h c hoá v i tư cách là m t b ph n c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i. Sáu là: ph i có bi n pháp v t ch c, v cán b i v i các ơn v làm công tác tin h c trong các cơ quan hành chính theo m t quy ch th ng nh t, vì không có t ch c th ng nh t thì không th xây d ng ư c h th ng th ng nh t. III. N I DUNG TIN H C HOÁ QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N 2001-2005 1. M c tiêu chung. án ư c xây d ng theo m c tiêu chung ã ư c nêu trong Ch th s 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 c a B Chính tr là: " n năm 2005, v cơ b n ph i xây d ng và ưa vào ho t ng h th ng thông tin i n t c a ng và Chính ph ..." nh m nâng cao hi u l c, hi u qu i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , Lãnh o các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và chính quy n a phương các c p. Trong khuôn kh c a án này, m c tiêu chung ó ư c th hi n trên các m t: - Xây d ng h th ng thông tin ph c v qu n lý c a các cơ quan hành chính nhà nư c; n cu i năm 2005, ưa h th ng thông tin i n t c a Chính ph vào ho t ng. - Bám sát các m c tiêu c a Chương trình C i cách hành chính Nhà nư c, thúc Ny m nh m vi c hi n i hoá công ngh hành chính, th c hi n tin h c hoá các quy trình ph c v nhân dân trong các lĩnh v c d ch v công, nâng cao năng l c c a các cơ quan hành chính nhà nư c trong vi c cung c p các d ch v công cho nhân dân và doanh nghi p ư c thu n ti n, nhanh g n và ch t lư ng cao. - ào t o tin h c cho cán b , công ch c nhà nư c, t o kh năng ti p c n, s d ng công ngh m i trong công vi c thư ng xuyên, nh m áp ng yêu c u cao v hi u qu và ch t lư ng công vi c. 2. M c tiêu c th . 2.1. Xây d ng các h th ng tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c, ph c v tr c ti p công tác ch o i u hành trong h th ng các cơ quan hành chính nhà nư c. Hoàn thi n và th ng nh t áp d ng các chương trình ng d ng ph c v qu n lý, i u hành (thư tín i n t , g i nh n văn b n i n t , qu n lý h sơ công vi c, qu n lý cán b , ...). 2.2. T ch c xây d ng và tích h p các cơ s d li u qu c gia, trư c h t là nh ng B , ngành tr ng i m (k c 6 cơ s d li u qu c gia ã có án): K ho ch và u tư, Ngân hàng, Thương m i, H i quan, Lao ng, Tư pháp, Giáo d c, Y t ... s d ng chung. 2.3. Tin h c hoá các d ch v công nh m nâng cao năng l c c a các cơ quan hành chính nhà nư c trong vi c ph c v nhân dân và doanh nghi p thu n ti n, nhanh g n và b o m ch t lư ng.
 8. 2.4. ào t o tin h c: ph c p công ngh thông tin cho cán b lãnh o, chuyên viên và cán b nghi p v c a các cơ quan hành chính c p huy n tr lên có kh năng s d ng máy tính và m ng máy tính trong x lý công vi c thư ng xuyên phù h p v i ch c năng, nhi m v ư c giao. 2.5. Thúc Ny c i cách th t c hành chính trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c, c i cách b máy t ch c và l l i làm vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c thu c ph m vi thNm quy n c a Chính ph trên cơ s g n m c tiêu tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c v i chương trình c i cách hành chính c a Chính ph . 3. Ph m vi, i tư ng tin h c hóa c a án bao g m: 3.1. H th ng thông tin ph c v qu n lý, i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương. 3.2. Công tác ch o, i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và Lãnh o các c p Trung ương và a phương. 3.3. Ho t ng cung c p d ch v công c a các cơ quan hành chính nhà nư c iv i nhân dân và doanh nghi p. 4. Các nhóm án m c tiêu. Nhóm án 1. Tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph : M i B , ngành c n xây d ng h th ng thông tin tin h c hoá thu c ph m vi ch c năng, nhi m v , thNm quy n c a m i cơ quan ph c v công tác ch o, i u hành c a Th tư ng Chính ph , c a B trư ng và Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . Trong năm 2001, ti p t c phát tri n k t qu tin h c hoá trong giai o n 1996 - 2000, hoàn thi n cơ s h t ng k thu t m ng, ưa chương trình qu n lý h sơ công vi c, thư tín i n t vào ho t ng, b o m m i cán b , chuyên viên có th trao i thông tin trên m ng và truy nh p vào trang thông tin i n t c a Chính ph . Th c hi n chuNn hoá thông tin thu c lĩnh v c mình qu n lý, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , T ng c c Th ng kê và B Khoa h c, công ngh và Môi trư ng ban hành các chuNn thông tin và công ngh trong tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c. Năm 2002 - 2003, xây d ng trung tâm tích h p d li u c a B ; trên cơ s m ng di n r ng c a Chính ph , m r ng m ng tin h c c a B n y ban nhân dân c p t nh nh m ph c v s ch o nghi p v c a B i v i các S , Ban, ngành; xây d ng trang thông tin i n t c a B ph c v quá trình ra quy t nh; ng th i chia s thông tin chung v i các cơ quan hành chính nhà nư c khác. Năm 2004 - 2005, ti p t c m r ng và nâng cao ch t lư ng các kho thông tin d li u chuyên ngành, ưa các công c h tr ra quy t nh vào các kho d li u i n t .
 9. i v i B , ngành ư c giao nhi m v th c hi n các lo i d ch v công như: ăng ký, qu n lý, c p gi y phép .... c n l p các án riêng tin h c hoá d ch v công nh m nâng cao ch t lư ng ph c v nhân dân và doanh nghi p. Nhóm án 2. Tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: M i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n xây d ng h th ng thông tin tin h c hoá ph c v s ch o i u hành c a Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Trong năm 2001, ti p t c phát tri n k t qu tin h c hoá trong giai o n 1996 - 2000, hoàn thi n cơ s h t ng k thu t m ng, ưa chương trình qu n lý h sơ công vi c, thư tín i n t vào ho t ng, b o m m i cán b , chuyên viên có th trao i thông tin trên m ng tin h c c a t nh và truy nh p vào trang thông tin i n t c a Chính ph ; Năm 2002 - 2003, xây d ng trung tâm tích h p d li u c a y ban nhân dân c p t nh, k t n i các ơn v c p S , qu n, huy n v i trung tâm m ng tin h c qu n lý hành chính c a t nh; tuỳ theo kh năng và i u ki n, có th m r ng d n n các ơn v chính quy n c p cơ s . Cu i năm 2003, ph i hình thành trung tâm d li u kinh t - xã h i c a t nh, thành ph . Năm 2004 - 2005, ti p t c hoàn thi n, m r ng h t ng thông tin và công ngh c a giai o n trư c, t ng bư c th c hi n tin h c hoá các quy trình ph c v nhân dân trong các lĩnh v c qu n lý nhà, t, xây d ng, ăng ký kinh doanh.... t o cho ngư i dân tham gia trao i thông tin, nh n thông tin tr c ti p hơn v i h th ng các cơ quan hành chính nhà nư c. n cu i năm 2004, ph i tin h c hoá ư c m t s d ch v công: c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, s h u nhà , gi y phép xây d ng, ăng ký kinh doanh, qu n lý dân cư, giao d ch b o m... Nhóm án 3: Xây d ng h th ng các cơ s d li u qu c gia và các h th ng cơ s d li u chuyên ngành ph c v tin h c hóa qu n lý, i u hành. Cơ s d li u qu c gia là các kho thông tin ph c v qu n lý, i u hành c a Chính ph , b o m cung c p nhanh chóng, k p th i các thông tin c n thi t v kinh t , văn hóa, xã h i, h tr các cơ quan qu n lý nhà nư c ban hành các quy t nh qu n lý, i u hành. Giai o n 1996 - 1998, Nhà nư c ã u tư cho 6 cơ s d li u qu c gia và giao cho 6 cơ quan ch trì. Giai o n 2001 - 2005, c n ti p t c th c hi n d án kh thi c a các cơ s d li u qu c gia ã ư c phê duy t và m t s cơ s d li u qu c gia m i, bao g m: - Cơ s d li u qu c gia v kinh t - xã h i, - Cơ s d li u qu c gia v h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, - Cơ s d li u qu c gia v cán b , công ch c, - Cơ s d li u qu c gia v dân cư,
 10. - Cơ s d li u qu c gia v tài nguyên t, - Cơ s d li u qu c gia v tài chính, - Cơ s d li u v thông tin xu t nh p khNu, - Cơ s d li u v giao d ch b o m. Các cơ s d li u qu c gia nêu trên, ngoài ch c năng ph c v các ho t ng qu n lý, i u hành c a nhà nư c, c n ư c t n d ng khai thác (theo các quy nh c n thi t và giao th c thu n ti n) cho các i tư ng doanh nghi p và nhân dân, nh m ph c v ho t ng s n xu t, nghiên c u, phát tri n văn hóa, xã h i. Các B , ngành khác căn c vào ch c năng, nhi m v c a mình xây d ng các cơ s d li u chuyên ngành và tích h p trên m ng di n r ng c a Chính ph , t o thành ngu n tài nguyên thông tin qu c gia. Trong năm 2001, nh ng B , ngành ch trì các D án xây d ng Cơ s D li u Qu c gia ã tri n khai trư c ây c n hoàn thi n h t ng cơ s k thu t, t p trung xây d ng thông tin d li u, nh m ph c v nhu c u khai thác thông tin c a các cơ quan trong h th ng hành chính nhà nư c. Năm 2002-2005, t p trung vào nhi m v xây d ng cơ s d li u và tích h p cơ s d li u trên m ng tin h c di n r ng c a Chính ph . Nhóm án 4. ào t o cán b , công ch c hành chính nhà nư c. T 2001 n 2005, các B , ngành, y ban nhân dân các a phương ph i b o m i b ph n cán b , công ch c ư c ào t o v tin h c, n m ư c k năng làm vi c trên m ng máy tính; ưu tiên cho các cán b , chuyên viên làm vi c tr c ti p t o ngu n thông tin d li u trên m ng máy tính. Văn phòng Chính ph xây d ng chương trình ào t o cán b công ch c làm vi c trong môi trư ng tin h c hoá; ào t o i ngũ cán b k sư tin h c trong cơ quan hành chính nhà nư c, b o m trình c p nh t k p v i t c phát tri n công ngh cao, có kh năng phân tích h th ng, qu n lý tri n khai có hi u qu h th ng thông tin qu n lý. Nhóm án 5. Nâng c p M ng tin h c di n r ng c a Chính ph (CPNET), b o m cho m ng này óng vai trò ch o trong h th ng tin h c c a các cơ quan hành chính nhà nư c. M ng tin h c di n r ng c a Chính ph óng vai trò như là tr c truy n thông c a các cơ quan hành chính nhà nư c, k t n i m ng tin h c c a các B , ngành, a phương, ph c v công tác ch o, i u hành c a Th tư ng Chính ph , B trư ng và Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. Năm 2001-2002, ti n hành m r ng m ng tin h c di n r ng c a Chính ph , nâng c p các ư ng truy n s li u k t n i v i các B , ngành, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân c p t nh, thi t l p h th ng thư tín i n t ph c v công tác ch o,
 11. i u hành và nhu c u trao i thông tin cho cơ quan hành chính các c p tham gia m ng tin h c di n r ng c a Chính ph . Năm 2002-2003, xây d ng trung tâm tích h p Cơ s d li u c a Chính ph ; b o m cho trung tâm này có kh năng tích h p ư c các trung tâm tích h p d li u c a các B và y ban nhân dân c p t nh; th nghi m mô hình ho t ng giao ban, h i h p có hình qua m ng (Video Conference). Năm 2004-2005, hoàn thi n m ng tin h c di n r ng c a Chính ph , tích h p v i m ng tin h c di n r ng c a ng; b o m kh năng ph c v truy n thông c a các cơ quan hành chính nhà nư c, cơ quan ng truy nh p m ng v i s lư ng l n. Văn phòng Chính ph ch trì xây d ng và phát tri n m ng di n r ng c a Chính ph . Nhóm án 6. Xây d ng h th ng b o m an toàn, b o m t cho m ng tin h c qu n lý nhà nư c trong các cơ quan hành chính nhà nư c. Năm 2001 - 2002, xây d ng án b o m an toàn, b o m t thông tin cho m ng tin h c c a các cơ quan hành chính nhà nư c, b o m tính xác th c trong vi c trao i văn b n i n t , ch ký i n t . Năm 2003 - 2005, tri n khai h th ng b o m t thông tin, chuNn b i u ki n ưa h th ng thông tin i n t c a ng và Chính ph vào ho t ng v i tin c y cao. Ban Cơ y u Chính ph ph i h p v i Văn phòng Chính ph xây d ng và th c hi n án b o m an toàn, b o m t cho h th ng thông tin i n t c a Chính ph . IV. U TƯ (GIAI O N 2001-2005) 1. Yêu c u ki n trúc h th ng tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c: H th ng g m các thành ph n là các h d li u thông tin tương i c l p c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i t t là B ) và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là t nh). Các thành ph n c a h th ng có quan h ngang và quan h d c. Quan h ngang là quan h trao i, chia s thông tin có tính ch t chuyên môn c a m i ngành. Quan h d c là quan h ch y u d a theo c u trúc phân c p thNm quy n, ch c năng qu n lý nhà nư c trong h th ng các cơ quan hành chính nhà nư c. Theo yêu c u thông tin th c hi n nhi m v qu n lý trong m i h th ng t ch c, vi c tin h c hoá ph i ư c th c hi n ngay t các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân c p t nh. T i c p trên cùng c a t ng h th ng (B , t nh) s hình thành m t trung tâm tích h p cơ s d li u thu c ph m vi mình ph trách. Trung tâm này không ph i là nơi c p nh t, lưu tr các d li u i u hành, mà là nơi liên k t các cơ s d li u tác nghi p c a các ơn v trong t ng h th ng. Trung tâm có ch c năng cung c p, chia s thông tin chung, truy n các m nh l nh qu n lý
 12. thông qua các văn b n quy ph m pháp lu t, công văn hành chính c a các c p hành chính có thNm quy n. Trung tâm tích h p cơ s d li u c a m i h th ng quan h v i trung tâm tích h p cơ s d li u c a h th ng khác theo ki u quan h ngang thông qua trung tâm tích h p cơ s d li u c a Chính ph . Như v y, Trung tâm tích h p cơ s d li u s hình thành t i các c p sau: a) C p Chính ph : Trung tâm tích h p cơ s d li u t t i trung tâm m ng tin h c di n r ng c a Chính ph (Văn phòng Chính ph ); b) C p B : Trung tâm tích h p cơ s d li u t t i B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; c) C p t nh: Trung tâm tích h p cơ s d li u t t i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân t nh. Trung tâm tích h p d li u c a Chính ph có ch c năng, nhi m v liên k t cơ s d li u c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh, chia s thông tin chung gi a các ơn v này, nh m ph c v công tác ch o, i u hành c a Th tư ng Chính ph và các cơ quan hành chính nhà nư c c p B , t nh. Trung tâm tích h p cơ s d li u c p Chính ph cũng cung c p h t ng truy n thông chung gi a các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh thông qua m ng tin h c di n r ng c a Chính ph . Trung tâm tích h p cơ s d li u c p B liên k t các cơ s d li u i u hành c a B , k c các ơn v ch u s ch o nghi p v theo ngành d c thu c y ban nhân dân các a phương; cung c p, chia s thông tin gi a các ơn v trong B và cung c p, chia s thông tin v i các B , y ban nhân dân các t nh qua trung tâm tích h p cơ s d li u c p Chính ph . Trung tâm tích h p cơ s d li u c p t nh có ch c năng liên k t cơ s d li u tác nghi p c a các S , Ban, ngành, qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, xã, phư ng trong t nh, chia s thông tin ph c v công tác ch o, i u hành c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh và các ơn v trong t nh. Trung tâm tích h p cơ s d li u c a t nh cũng cung c p h t ng truy n thông chung gi a các S , Ban, ngành, qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, xã, phư ng thông qua m ng tin h c di n r ng c a t nh. Trên cơ s phân tích h th ng tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c trên ây s ưu tiên u tư vào các Trung tâm tích h p cơ s d li u, tr c truy n thông h tr liên k t ngang gi a các B , y ban nhân dân c p t nh. 2. M ng tin h c di n r ng c a Chính ph . M ng tin h c di n r ng c a Chính ph ư c xây d ng theo Quy t nh s 280/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph , ư c thi t k và xây d ng theo ki n trúc phân c p c a các cơ quan hành chính nhà nư c và ư c chia theo các m c: M c A: C p Chính ph ,
 13. M c B: C p B , t nh, M c C: C p S , Ban, ngành, huy n, th ho c C c, ơn v tr c thu c B , M c D: C p xã, phư ng. T i m c A và m c B s hình thành các trung tâm tích h p cơ s d li u. PA (Chính ph ) PB (UBND c p t nh) PB (B , ngành) PC (C c, V , ơn v tương ương PC (Huy n, qu n...) PC (S ) PD (> xã, phư ng) Sơ ki n trúc các m c c a m ng tin h c di n r ng c a Chính ph Các ơn v hành chính c p B , c p t nh s liên k t v i nhau qua m ng tin h c di n r ng c a Chính ph thông qua trung tâm m ng t t i Văn phòng Chính ph . Các ơn v hành chính c p t nh s liên h v i nhau qua trung tâm m ng tin h c di n r ng c a t nh t t i Văn phòng H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh. Các ơn v tr c thu c B ; S , Ban, ngành tr c thu c t nh liên h v i B thông qua m ng di n r ng c a t nh và c a Chính ph (minh h a b ng sơ dư i ây). CPNET TT tích h p m ng c a B
 14. TT Tích h p m ng c a t nh S , Ban, Ngành Sơ liên k t các S , Ban, ngành v i các B , ngành qua CPNET. M ng tin h c di n r ng c a Chính ph (g i là m ng CPNET) ã ư c thi t k theo ki n trúc chung c a h th ng tin h c hoá qu n lý nhà nư c, bao g m: - M t tr c truy n thông B c - Nam t c 64 KB ki u X25, - 35 ư ng ISDN n i 35 cơ quan B v i Văn phòng Chính ph , - K t n i 61 Văn phòng H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p t nh v i m ng CPNET; nhi u y ban nhân dân t nh ã m r ng m ng c a Chính ph xu ng n các cơ quan c p S , Ban, huy n, th , xã, phư ng. Như v y, m ng CPNET ã là cơ s h t ng k thu t c a h th ng tin h c hoá qu n lý nhà nư c trong giai o n u tư m i. 3. D toán u tư. 3.1. Yêu c u u tư: - Vi c u tư xây d ng h th ng tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c ph i tuân th nguyên t c l y m c tiêu xây d ng thông tin d li u là chính; công c tin h c là phương ti n quan tr ng th c hi n m c tiêu. Trư c khi quy t nh u tư, c n xác nh rõ: d li u thông tin là gì, kh i lư ng thông tin s ph i qu n lý là bao nhiêu, ai qu n lý và qu n lý như th nào, m c ích ph c v và m c s n sàng c a các cơ quan hành chính tham gia h th ng; m c g n k t c a h thông tin ư c tin h c hoá v i ti n trình c i cách hành chính c a ơn v ; ch mua s m h th ng thi t b ng b sau khi ã xác nh rõ m c tiêu công vi c, kh i lư ng thông tin c n xây d ng. - Tri n khai vi c tin h c hóa t i các cơ quan hành chính nhà nư c ph i tuân th nguyên t c th ng nh t v công ngh m ng (theo các chuNn c a m ng di n r ng c a Chính ph ) và c a nh ng ng d ng dùng chung trong các cơ quan hành chính nhà nư c theo hư ng d n chuyên môn c a Văn phòng Chính ph . C n th c hi n thí i m tri n khai trư c t i m t s B và y ban nhân dân c p t nh cung c p gi i pháp công ngh và chương trình dùng chung cho toàn h th ng các cơ quan hành chính nhà nư c. - Vi c xây d ng h th ng thông tin ph i b o m tính chia s và tích h p th ng nh t c a ngu n tài nguyên thông tin trên m ng c a B , t nh và m ng tin h c di n r ng c a Chính ph , tránh cát c thông tin c c b .
 15. - Vi c u tư m r ng m ng n âu ph i tuỳ thu c vào i u ki n nơi ó có cán b v n hành máy tính, có nhu c u khai thác và t o ngu n thông tin ph c v qu n lý, i u hành. - Vi c u tư ph i th c hi n trên tinh th n ti t ki m, s d ng t i a các thi t b , k thu t, tài nguyên thông tin ã ư c u tư xây d ng trong giai o n trư c. 3.2. Phân c p u tư. C p Chính ph : Chính ph u tư các h ng m c chính như: - Trung tâm tích h p d li u c a Chính ph , các cơ s d li u Qu c gia, tr c truy n thông, các ư ng truy n s li u t trung tâm tích h p d li u c a Chính ph n Trung tâm tích h p d li u c a B và t nh. - u tư m t s h ng m c cơ b n thu c án Tin h c hóa c a các B và y ban nhân dân c p t nh th ng nh t công ngh và các chương trình ng d ng. C p B , t nh: Các B , ngành và y ban nhân dân a phương u tư m r ng Trung tâm m ng và các cơ s d li u khác tuỳ theo kh năng kinh phí, cán b và l n c a h thông tin c a m i cơ quan. u tư m r ng tin h c hóa các d ch v hành chính công trên cơ s u tư ban u c a Chính ph . 3.3. Kinh phí. - T ng kinh phí c a án s ư c t ng h p t kinh phí c a các án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Riêng ph n kinh phí t ngân sách Trung ương u tư cho các h ng m c chính c a h th ng, g m các trung tâm tích h p d li u c p Chính ph , c p B , c p t nh; các cơ s d li u qu c gia; tr c truy n thông chính m ng tin h c di n r ng c a Chính ph và m t s thành ph n cơ b n khác ư c d tính không dư i 1.000 t ng cho c giai o n 2001 - 2005. V. T CH C TH C HI N 1. Tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c ph i ư c t ch c ng b trong các cơ quan hành chính nhà nư c; d a vào b máy hành chính hi n có c a B , t nh t ch c th c hi n án. Vi c t ch c ư c phân ra các c p như sau: a) Ch o chung: Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i m t s cơ quan liên quan:
 16. - T ch c vi c i u ph i, hư ng d n xây d ng và tri n khai các án tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c t i các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh. - i u ph i các d án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c có tính liên B và liên t nh. - Xác nh chuNn thông tin hành chính c p qu c gia. - Xây d ng h th ng b o v an toàn cho m ng tin h c thu c h th ng hành chính nhà nư c. - Tích h p các cơ s d li u qu c gia, k c các cơ s d li u thu c các Chương trình m c tiêu qu c gia trên m ng tin h c di n r ng c a Chính ph cung c p thông tin cho các cơ quan hành chính nhà nư c, các i tư ng nghiên c u khác. - Ch trì so n th o, trình, ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t b o m căn c pháp lý cho vi c trao i, khai thác thông tin i n t trên m ng tin h c di n r ng c a Chính ph . b) C p B : - Phân tích nhu c u tin h c hóa c a B , xây d ng án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c c a B . - ôn c, ki m tra vi c tri n khai các án tin h c hóa trong ph m vi c a B . - Xây d ng và lưu tr thông tin i n t thu c ph m vi thNm quy n. - áp d ng chuNn thông tin và b o v thông tin. c) C p t nh: y ban nhân dân c p t nh là cơ quan ch qu n u tư; Văn phòng H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p t nh là ch u tư, ch u trách nhi m: - Phân tích nhu c u tin h c hóa c a t nh, xây d ng án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c c a t nh; - ôn c, ki m tra vi c tri n khai các án tin h c hóa trên a bàn t nh; - Xây d ng và lưu tr thông tin i n t thu c ph m vi thNm quy n; - Áp d ng chuNn thông tin và b o v thông tin; - Ch ng ph i h p v i các chương trình m c tiêu qu c gia trên cùng a bàn nh m th c hi n án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c c a t nh ti t ki m và có hi u qu . 2. V t ch c b máy. 2.1. Ki n toàn t ch c các ơn v tin h c trong các cơ quan hành chính nhà nư c:
 17. - Các B , ngành ph i thành l p trung tâm tin h c tr c thu c B ch trì xây d ng và tri n khai án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c, ph c v qu n lý, i u hành c a B trư ng. - U ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương thành l p trung tâm tin h c tr c thu c Văn phòng H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p t nh ch trì xây d ng và th c hi n án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c, ph c v qu n lý và i u hành c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh. 2.2. Thành l p Ban i u hành án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2005 do Văn phòng Chính ph ch trì v i s tham gia c a i di n các cơ quan: - Ban T ch c - Cán b Chính ph , - B K ho ch và u tư, - B Tài chính, - B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Ban i u hành ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v vi c t ch c th c hi n án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c giai o n 2001-2005 ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 3. Các chính sách và bi n pháp th c hi n: ưa) T o ngu n thông tin và chuNn hóa thông tin. Văn phòng Chính ph ch trì, cùng T ng c c Th ng kê, B K ho ch và u tư, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành các quy nh v chuNn thông tin cho các ho t ng i u hành. Các B , ngành công b các chuNn thông tin chuyên ngành; Có chính sách khuy n khích t o ngu n thông tin, xây d ng các kho cơ s d li u i n t . b) Trao i thông tin và b o m t. - Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i B Tư pháp trình, ban hành các văn b n pháp quy cho vi c khai thác, trao i thông tin i n t gi a các cơ quan hành chính nhà nư c, gi a nhà nư c v i doanh nghi p và nhân dân, v i qu c t ; ng th i b o m ư c quy n s h u và bí m t thông tin c a nhà nư c, các t ch c kinh t - xã h i và c a cá nhân. c) Chính sách h tr và huy ng ngu n v n cho phát tri n m r ng h th ng thông tin qu n lý. Nhà nư c khuy n khích m i thành ph n kinh t u tư ng d ng công ngh thông tin xây d ng và m r ng h th ng tin h c hóa c a nhà nư c. Th c hi n thu phí i v i các d ch v hành chính công u tư l i cho h th ng. Khuy n khích vi c u tư tin
 18. h c hóa cung c p, ph bi n thông tin lu t pháp, kinh t , xã h i và thông tin v ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c cho công chúng. d) Chính sách v s d ng m ng vi n thông truy n d li u. Nhà nư c có chính sách cư c phí vi n thông ưu ãi cho các ho t ng qu n lý và i u hành trong các cơ quan hành chính nhà nư c và các ho t ng ph bi n thông tin pháp lu t n công chúng và doanh nghi p. e) Chính sách mua s m s n phNm và d ch v công ngh thông tin. T t c các k ho ch mua s m cho tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c ph i thông qua u th u và h p ng theo hư ng d n c a B Tài chính và Văn phòng Chính ph . Vi c t ch c u th u mua s m có th t ch c th c hi n t p trung nh m gi m b t chi phí và giá mua s m s n phNm, d ch v ; ng th i b o m l a ch n úng công ngh và ch t lư ng. 4. Ti n th c hi n: 4.1. Giai o n chuNn b (năm 2001): T tháng 8 năm 2001 n tháng 12 năm 2001, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng án tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c c a ơn v mình theo hư ng d n c a Văn phòng Chính ph trình c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t án trư c tháng 12 năm 2001. Văn phòng Chính ph , B Tài chính c n hư ng d n c th v công ngh , tài chính các B , ngành, a phương xây d ng án có tính kh thi cao. 4.2. Giai o n tri n khai th c hi n: T tháng 01 năm 2002, b t u tri n khai án tin h c hoá qu n lý nhà nư c. Các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh căn c án ư c phê duy t tri n khai công vi c tin h c hoá c a mình. 5. Trách nhi m c a các B , ngành: Vi c tri n khai án, theo dõi, ôn c, hư ng d n và ki m tra tri n khai các án ư c phân công như sau: 5.1. Văn phòng Chính ph : - Qu n lý th ng nh t lĩnh v c tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c trong ph m vi toàn qu c; t ch c hư ng d n, ki m tra các B , ngành, y ban nhân dân các a phương th c hi n án tin h c hoá; - Ph i h p v i T ng c c Th ng kê, B K ho ch và u tư, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng trình Th tư ng Chính ph ban hành quy nh chuNn hoá các lo i thông tin cho các h at ng qu n lý i u hành quan tr ng nh t c a nhà nư c;
 19. - T ng h p tình hình th c hi n án tin h c hóa c a các B , ngành, a phương th c hi n báo cáo nh kỳ hàng quý lên Th tư ng Chính ph ; - Ph i h p v i Văn phòng Trung ương ng t ch c khai thác và s d ng có hi u qu m ng tin h c di n r ng c a ng, Chính ph . 5.2. B K ho ch và u tư: - Ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tài chính ưa án tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2005 vào k ho ch nhà nư c hàng năm b o m cơ s th c hi n án. 5.3. B Tài chính: - Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, Văn phòng Chính ph cân i m c ngân sách nhà nư c dành cho án tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c trong t ng d toán ngân sách nhà nư c trình Chính ph xem xét, quy t nh; - C p phát kinh phí hàng năm cho t ng án ã ư c xét duy t; hư ng d n, ki m tra tài chính trong vi c th c hi n án; t ng h p tình hình c p phát kinh phí hàng năm cho t ng án và duy t quy t toán kinh phí các án ã k t thúc, báo cáo Th tư ng Chính ph . 5.4. Ban T ch c - Cán b Chính ph : - Ban hành Quy ch v t ch c các ơn v tin h c chuyên trách ph c v công tác tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c; quy nh tiêu chuNn, ch c danh cán b tin h c làm vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c. - Ph i h p chung g n vi c tri n khai th c hi n án tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c v i chương trình c i cách hành chính c a Chính ph giai o n 2001- 2010.
Đồng bộ tài khoản