Quyết định số 112/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 112/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 112/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến đường phố Láng Hạ - Thanh Xuân, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 112/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 112/2002/Q -UB Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T TUY N Ư NG PH LÁNG H - THANH XUÂN, T L 1/500. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án Quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i T trình s 1189/TTr-KTST ngày 08/03/2002, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t tuy n ư ng ph Láng H - Thanh Xuân, t l 1/500 do Công ty Tư v n phát tri n ô th - Nông thôn l p và hoàn thành tháng 2/2002, v i m t s n i dung ch y u như sau: 1. V trí, ranh gi i, qui mô 1.1. V trí. Khu v c quy ho ch thu c a bàn phư ng Nhân Chính, qu n Thanh Xuân và phư ng Trung Hoà, qu n C u Gi y. 1.2. Ranh gi i: - Phía ông - Nam: giáp khu v c dân cư phư ng Nhân Chính và phư ng Thanh Xuân B c, qu n Thanh Xuân. - Phía Tây – Nam: giáp ư ng vành ai 3. - Phía Tây - B c: Giáp khu t ru ng và khu dân cư phư ng Trung Hoà, qu n C u Gi y. - Phía ông - B c: Giáp sông Tô L ch và ư ng vành ai 2.
  2. 1.3. Quy mô: T ng di n tích khu v c quy ho ch là 94,3710 ha. 2. N i dung quy ho ch chi ti t 2.1. Tính ch t: - Tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân ư c quy ho ch là ư ng ph khu v c v i m t c t ngang r ng t 40m n 53m, ư c t p trung xây d ng ng b , bao g m: ư ng, h t ng k thu t và các công trình ki n trúc 2 bên tuy n ư ng, hình thành tuy n ph văn minh, hi n i c a Th ô. 2.2. Quy ho ch s d ng t: (xem b n v Quy ho ch s d ng t) Trong khu v c quy ho ch có các khu ch c năng sau: - Khu công trình công c ng: bao g m 9 ô t có ký hi u 3.7-CC, 4.1-CC, 4.4-CC, 5.3- CC, 8.1-CC, 9.1-CC, 9.5-CC, 9.7-CC, 11.1-CC. Các công trình công c ng xây d ng cao t ng, t ng h m làm ch xe, t ng 1 n t ng 4,5 làm d ch v thương m i, các t ng trên b trí văn phòng ho c căn h cho thuê. - Khu cơ quan: G m 16 ô t có ký hi u t 1.1-CQ n 1.10-CQ, 3.1-CQ, 3.3- CQ, 3.6-CQ, 3.8-CQ, 3.9CQ, 7.2-CQ ch y u là các cơ quan hi n có ư c gi l i, c i t o ch nh trang theo quy ho ch và xây m i. - Khu ch c năng h n h p: g m 6 ô t có ký hi u 1.14-HH, 2.1-HH, 2.2-HH, 2.3-HH, 2.5-HH, 11.5-HH. - Công trình trư ng h c nhà tr : g m 5 ô t có ký hi u 1.15-NT, 3.4-TH, 6.6-TH, 10.2-TH, 10.6-NT ây c n c i t o, ch nh trang l i hình th c và b m t ki n trúc c a công trình ã có. Các trư ng h c, nhà tr , m u giáo khác ư c nghiên c u xây d ng m i theo các d án riêng. - Các công trình di tích l ch s và tư ng ni m: g m 4 ô t có ký hi u 6.3-DT, 6.4- DT, 7.1-DT, 11.7-TN ư c khoanh vùng b o v , tôn t o theo quy nh c a pháp lu t. Ô t 11.7-TN là công trình tư ng ni m - Nghĩa trang Nhân Chính. - Khu xí nghi p công nghi p: g m 2 ô t có ký hi u 3.2-XN, 8.2-XN là Xí nghi p Thu s n và xí nghi p Xây d ng quân i ư c ch nh trang c i t o l i mb ov sinh môi trư ng. - Khu xây d ng m i: g m 15 ô t ký hi u 2.4-NO, 2.5-NO, 2.6-NO, 3.10-NO, 4.5- NO, 4.6-NO, 8.3-NO, 9.2-NO, 9.3-NO, 9.4-NO, 10.1-NO, 10.4-NO, 10.5-NO, 10.7- NO, 10.8-NO. Ch y u xây d ng nhà cao t ng t 9 n 18 t ng. - Khu dân cư làng xóm 2 bên tuy n ư ng: g m 12 ô t ký hi u 4.2-NO, 4.3-NO, 4.7-NO, 5.1-NO, 5.2-NO, 5.4-NO, 5.5-NO, 6.1-NO, 6.5-NO, 6.7-NO, 6.8-NO, 7.4- NO. Khu v c giáp ư ng s gi i to m t b ng, di dân t i ch xây d ng nhà cao t ng t o b m t ki n trúc hi n i cho tuy n ư ng, khu v c làng xóm phía trong s v n ng nhân dân t ch nh trang theo quy ho ch, m r ng ư ng làng, ngõ xóm v i
  3. m t c t ngang r ng kho ng 5,5m m b o giao thông, xây d ng h th ng h t ng k thu t ô th , nhưng v n gi ư c b n s c văn hoá làng xóm c a a phương. - Khu trong khu v c s n xu t: G m 2 ô 1.11-NO, 1.12-NO ây c n ư c c i t o nâng c p ho c có th chuy n i ch c năng. - Khu quân i: Khu t hi n do sư oàn 361 ang qu n lý, s d ng (có ký hi u 7.3- Q ) và khu t hi n là h m ng m c a quân i (có ký hi u là 5.6-Q ) d ki n là s xây d ng công trình d ch v h n h p, k t h p nhà cao t ng ph c v nhu c u quân i. - Khu cây xanh, công viên: H th ng cây xanh trong khu v c bao g m cây xanh tr ng d c theo các tuy n ư ng có v a hè và cây xanh trong công viên (3 ô t có ký hi u 6.2-CX, 9.6-CX, 12.3-CX). - Bãi xe: g m 4 ô t có ký hi u 3.5- X, 10.3- X, 11.2- X, 11.4- X. - t d tr : ô t có ký hi u 1.13-DA (hi n tr ng là khu nghĩa a làng Nhân Chính trư c m t ư c gi l i, tr ng thêm cây xanh và không chôn m i. - Các ch tiêu kinh t k thu t: + T ng s dân d ki n kho ng 27.000 ngư i. + Ch tiêu áp d ng cho nhà : - Di n tích trung bình kho ng 20-25 sàn m²/ngư i -M t xây d ng t i a: 55-60% - H s s d ng t: trung bình 2,0-2,5 l n + Ch tiêu c p nư c: - Nư c cho sinh ho t 200L/ngư i/ngày êm. - Nư c cho các công trình công c ng 38m³/ha/ngày. - Nư c cho tư i cây, r a ư ng 10m³/ha/ngày. - Nư c d phòng: 25% lư ng nư c c p. + Ch tiêu thoát nư c: 20m³/gy. + Ch tiêu rác th i: 0,9 kg rác / ngư i / ngày. + Ch tiêu c p i n: - t 0,7 KW/ngư i
  4. - Công c ng: 0,05 KW/m² sàn XD - t trư ng ti u h c, THCS 0,09 kw/cháu - t trư ng ti u h c 0,15 kW/cháu - t công nghi p phân tán 200KW/ha - t an ninh, qu c phòng 200 KW/ha. B NG T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T TT Lo i t Di n tích T l Ghi chú (m2) 1 t 247.348 29,07% Bao g m c t giao thông gi a các ô t 2 t công c ng 85137 9,02% 3 t ch c năng h n h p 53.822 5,70% 4 t trư ng h c, nhà tr 31.789 3,37% Bao g m c t T.tâm tin h c ngo i ng & trư ng d y ngh qu n Thanh Xuân 5 t cơ quan, xí nghi p 129.165 13,69% 6 t di tích, tư ng ni m 5.065 0,54% 7 t quân i 9.737 1,03% 8 t d tr 18.131 1,92% 9 t cây xanh m t nư c 86.838 9,21% 9.1 - t m t nư c 58.760 6,23% 9.2 - t cây xanh công 21.422 2,27% viên 9.3 - t cây xanh cách ly 3.466 0,37% 9.4 - t cx ven sông Tô 3.190 0,34% l ch 10 t giao thông 238.439 25,27% 11 Bãi xe 11.239 1,19% T ng c ng 943.710 100.00% 2.3. T ch c không gian ki n trúc c nh quan: - Các công trình xây d ng m i 2 bên ư ng ch y u là công trình cao t ng (t i thi u 10 t ng). Công trình làm i m nh n cho c tuy n ư c t ch c t i góc phía ông B c c a tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân giao c t v i ư ng Nguy n Trãi - Yên Hòa có chi u cao kho ng 30 t ng.
  5. - Các khu t phía sau tuy n ư ng b trí các nhà th p t ng, trư ng h c nhà tr , sân vư n và khu v c nhà dân cư làng xóm. - Các công trình cao t ng ư c xây d ng m b o kho ng lùi theo quy chuNn xây d ng Vi t Nam. 2.4. Quy ho ch giao thông. 2.4.1. Tuy n ư ng chính (Láng H - Thanh Xuân): Là tuy n ư ng khu v c, có m t c t ngang r ng t 40m n 53m v i các thành ph n: 2 lòng ư ng, m i lòng ư ng r ng 11,25m; v a hè hai bên ư ng m i v a hè r ng t 7,25m n 15,25m; d i phân cách trung tâm r ng t 3 n 8m, ư c chia thành 4 o n như sau: - o n 1: (t ư ng vành ai 3 n ư ng Nguy n Tuân kéo dài) có m t c t ngang r ng 43÷45m. - o n 2: (t ư ng Nguy n Tuân kéo dài n ư ng Nguy n Phong S c kéo dài) có m t c t ngang r ng 53m. - o n 3: (t ư ng Nguy n Phong S c kéo dài n ư ng vào Sư oàn 361) có m t c t ngang r ng 45m. - o n 4: (t ư ng vào Sư oàn 361 n ư ng vành ai 2) có m t c t ngang r ng 40m. 2.4.2. M ng ư ng hai bên tuy n ư ng chính: a) M ng ư ng nhánh - Phía Tây B c tuy n ư ng: tuân th các d án ã ư c duy t. - Phía ông Nam tuy n ư ng: M ng ư ng nhánh trong khu v c này có m t c t ngang r ng t 13,5m n 17,5m. - Khu v c dân cư hi n có thu c Phư ng Nhân Chính và phư ng Trung Hòa: m các tuy n ư ng n i b có m t c t ngang r ng kho ng 11,5m. - C i t o các ngõ, ngách v i m t c t ngang r ng 5,5m m b o giao thông h p lý. b) Các ư ng liên khu v c và khu v c c t qua tuy n ư ng - ư ng liên khu v c: ư ng vành ai 2 có m t c t ngang r ng 53,5 - 57,5m; ư ng vành ai 3 có m t c t ngang r ng 68,0m. - ư ng khu v c: tuy n ư ng Nguy n Phong S c kéo dài có m t c t ngang r ng 40m.
  6. - ư ng phân khu v c: ư ng Nguy n Tuân có lòng ư ng r ng 15m; m t c t ngang phía Tây B c tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân r ng 30m; phóa ông Nam tuy n ư ng Láng H Thanh Xuân r ng 21m. - Tuy n ư ng d c b sông Tô L ch có m t c t ngang r ng 17,5m. 2.4.3. i v i các nút giao thông: Hai u tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân ti p n i v i ư ng vành ai 2 và vành ai 3 là hai nút giao thông quan tr ng s ư c xác nh theo d án riêng. 2.4.4. C u qua sông Tô L ch m b o yêu c u giao thông và m quan ô th , xây d ng theo d án riêng. 2.5. Quy ho ch thoát nư c mưa và san n n: 2.5.1. H th ng thoát nư c mưa: - H th ng thoát nư c mưa ( ư c thi t k tách riêng kh i h th ng thoát nư c bNn): Xây d ng tuy n c ng h p v i lưu lư ng tính toán 20m3/giây phía Nam tuy n ư ng. Tuy n c ng h p này s ư c u n i v i tuy n mương hi n có ch y song song v i ư ng vành ai 3 ưa v tr m bơm Phú ô. Mi ng x phía ông c a tuy n c ng thoát ra sông Tô L ch ư c b trí ph n h lưu c u C ng M c m i s ư c xây d ng. - i v i khu v c dân cư hi n có 2 bên tuy n ư ng: xây d ng rãnh, y n p t m an, mb o d c th y l c t ch y. 2.5.2. San n n: - Cao n n thi t k Hmax = 6,55 ÷ 6,60m, Hmin = 6,10 ÷ 6,15m; hư ng d c n n tho i d n v hai bên tuy n ư ng. - d c n n ( m b o t thoát) i n n = 0,004. - San n n sơ b nh m t o m t b ng xây d ng và dùng phương pháp ư ng ng m c thi t k v i chênh cao h=0,05. 2.6. Quy ho ch c p nư c: + Ngu n c p nư c: Nhà máy nư c H ình (công su t 25000m3/ngày êm) và Nhà máy nư c Mai D ch (công su t 60000m3/ngày êm). Ngoài ra ti p t c duy trì và khai thác m t s tr m c p nư c c c b hi n có như: tr m c p nư c Thanh Xuân công su t 2000m3/ngày êm, tr m c p nư c sư oàn 361 công su t 900m3/ngày êm. + H th ng ư ng ng: ư c thi t k d ng m ch vòng có k t h p v i các nhánh c t, c p nư c n t ng ô t. C p nư c cho khu v c quy ho ch ư c l y t :
  7. - Các tuy n ng truy n d n có D600mm hi n có trên ư ng Láng. - Tuy n ng D400mm d ki n kéo t nhà máy nư c Mai D ch. - Các tuy n ng phân ph i chính có ư ng kính D110 n D160 t d c hai bên tuy n ư ng và d c các ư ng khu v c, phân khu v c c t ngang qua tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân. - i v i m ng phân ph i: ư c thi t k riêng cho hai lo i công trình: v i công trình cao t ng s s d ng tr m bơm b ch a m b o c p nư c n nh; v i công trình th p t ng s ư c c p nư c tr c ti p t các ư ng ng phân ph i. Các ư ng ng phân ph i có ư ng kính D50mm n D90mm. + C p nư c c u h a: Các h ng c u h a ư c u n i v i các tuy n ng phân ph i chính có ư ng kính t 110mm n 160mm t i các ngã ba, ngã tư ho c trên tuy n ư ng l n; kho ng cách gi a các h ng c u h a kho ng 150m. 2.7. Qui ho ch thoát nư c bNn và VSMT: 2.7.1. Thoát nư c bNn: - Khu v c làng xóm thu c các phư ng Trung Hòa, Nhân Chính: nư c th i ư c s lý sơ b thông qua các b bán t ho i, sau ó ch y vào h th ng thoát nư c trong phư ng và ưa v ư ng c ng thoát nư c chung c a Thành ph . - Khu v c m i xây d ng: Nư c th i ư c thu gom qua h th ng c ng riêng r i t ch y v các tr m bơm trong khu v c và bơm v các tr m x lý c a Thành ph (phía B c tuy n ư ng bơm v tr m Phú ô, phía Nam tuy n ư ng bơm v tr m x lý Yên Xá). - H th ng thoát nư c bNn ư c thi t k theo nguyên t c: ph i ti p c n n t ng ô t xây d ng công trình. T i các khu v c ch nh trang và c i t o theo qui ho ch: nư c th i sau khi x lý qua b bán t ho i s t ch y theo ư ng c ng v tr m bơm. B trí các gi ng thăm t i v trí các ư ng c ng giao nhau và trên các o n c ng quá dài. 2.7.2. Thu gom rác: - Rác th i ư c t ch c thu gom theo hình th c t p k t rác t i các v trí ư c b trí trong khu v c, sau ó ư c các ơn v có ch c năng v công tác v sinh, thu gom, v n chuy n v nơi x lý rác c a Thành ph . - i v i các khu v c nhà th p và các khu v c làng xóm: t các thùng ch a rác trong khu v c và thu gom rác theo gi , các h dân tr c ti p vào xe ch . - i v i các cơ quan: rác ư c thu gom, v n chuy n thông qua h p ng v i doanh nghi p làm công tác v sinh môi trư ng. 2.8. C p i n - thông tin:
  8. 2.8.1. C p i n: Ngu n c p i n: ư c l y t hai tr m 110KV là: Tr m Thư ng ình có công su t 3x40MVA Tr m Thanh Xuân có công su t 2x40MVA Tr m bi n th : V trí các tr m bi n th ư c b trí theo nguyên t c g n trung tâm ph t i dùng i n v i bán kính ph c v kho ng 300m, g n ư ng giao thông ti n thi công và qu n lý. 2.8.2. Thông tin: Các thuê bao i n tho i c nh trong khu v c quy ho ch ư c l y t t ng ài Thư ng ình trên ư ng Nguy n Trãi. T t ng ài s có các tuy n cáp n i n các t cáp. M ng lư i cáp nhánh t các t cáp n các thuê bao s ư c thi t k các giai o n thi t k sau. i u 2: Giao Ki n trúc sư trư ng Thành ph căn c Quy ho ch chi ti t ư c duy t, ki m tra, xác nh n h sơ b n v , l p mô hình và t ch c công b công khai các t ch c và nhân dân bi t, th c hi n. - Giao Giám c S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p các s , ngành có liên quan, căn c Quy ho ch chi ti t ư c duy t, kêu g i và hư ng d n các t ch c cá nhân thu c m i thành ph n kinh t có kh năng và nhu c u u tư th c hi n các th t c theo quy nh ư c tham gia u tư xây d ng tuy n ư ng. - Giao Giám c S Khoa h c công ngh và Môi trư ng theo dõi ki m tra ánh giá tác ng môi trư ng c a các d án xây d ng trong quá trình th c hi n quy ho ch theo quy chuNn c a Nhà nư c và Lu t môi trư ng. - Giao Ch t ch UBND các qu n: C u Gi y, Thanh Xuân ki m tra, qu n lý, giám sát xây d ng theo Quy ho ch chi ti t ư c duy t, x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch và quy nh c a Pháp lu t. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : Xây d ng, Giao thông công chính, K ho ch và u tư, a chính nhà t, Tài chính v t giá, Khoa h c công ngh và Môi trư ng, Công nghi p; Giám c Bưu i n Hà n i, Giám c Công ty i n l c Hà N i, Ch t ch UBND các qu n Thanh Xuân, C u Gi y; Ch t ch UBND các phư ng Nhân Chính, Trung Hòa, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  9. Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản