Quyết định số 1126/2001/TCTĐC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 1126/2001/TCTĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1126/2001/TCTĐC về việc ban hành quy trình nghiệp vụ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1126/2001/TCTĐC

 1. T NG C C THU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1126/2001/TCT C Hà N i, ngày 12 tháng 7 năm 2001 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C THU S 1126/2001/TCT C NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH NGHI P V PHÁT HÀNH, QU N LÝ, S D NG HOÁ ƠN T NG C C TRƯ NG T NG C C THU Căn c Ngh nh s 281/H BT ngày 07/8/1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c thành l p h th ng thu thu Nhà nư c thu c B Tài chính và Thông tư s 38 TC/TCCB ngày 25/8/1990 c a B Tài chính quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a h th ng thu thu Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 885/1998/Q /BTC ngày 16/7/1998 c a B trư ng B Tài chính ban hành Ch d phát hành, qu n lý, s d ng hoá ơn bán hàng; Căn c Quy t nh s 31/2001/Q -BTC ngày 13/4/2001 c a B trư ng B Tài chính v vi c s a i, b sung ch qu n lý, s d ng hoá ơn bán hàng, ban hành kèm theo Quy t nh s 885/1998/Q -BTC ngày 16/7/1998 c a B trư ng B Tài chính. Căn c Quy t nh s 30/2001/Q -BTC ngày 13/4/2001 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Ch in, phát hành, qu n lý, s d ng n ch thu ; và m t s văn b n pháp lu t khác v hóa ơn, ch ng t ; Theo ngh c a ông Trư ng phòng Qu n lý n ch T ng c c Thu ; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy trình nghi p v phát hành qu n lý, s d ng hoá ơn thay th quy trình nghi p v qu n lý s d ng hoá ơn ban hành t i Quy t nh s 1537 TCT/Q /AC ngày 19/11/1999 c a T ng c c trư ng T ng c c Thu . i u 2: C c trư ng C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Trư ng phòng T ch c cán b và ào t o, Trư ng phòng Chính sách, Trư ng phòng Tài chính k toán, Trư ng phòng Qu n lý n ch T ng c c Thu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n c Qu ( ã ký)
 2. QUY TRÌNH NGHI P V PHÁT HÀNH, QU N LÝ, S D NG HOÁ ƠN (Kèm theo Quy t nh s 1126 TCT/Q /AC ngày 12 tháng 7 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c thu ) A. M C ÍCH YÊU C U 1. Tăng cư ng vi c qu n lý, s d ng hoá ơn như m t công c c a Nhà nư c trong vi c qu n lý thu , qu n lý tài chính m b o công b ng xã h i trong vi c th c hi n nghĩa v n p thu cho Ngân sách Nhà nư c, ch ng tham nhũng, góp ph n xây d ng tr t t k cương trong lĩnh v c tài chính, tăng cư ng pháp ch c a Nhà nư c trong qu n lý kinh t và góp ph n th c hi n công cu c c i cách thu bư c II. 2. Xây d ng m t quy trình qu n lý, s d ng hoá ơn th ng nh t trong ph m vi toàn qu c. Góp ph n thu úng chính sách, thu s thu ph i thu, thu sát v i tình hình th c t kinh doanh hàng hoá, d ch v phát sinh. Thúc Ny các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v th c hi n h ch toán kinh t và ch s sách k toán, hoá ơn, ch ng t i vào n n p, thúc Ny s n xu t, kinh doanh phát tri n. B. N I DUNG QUY TRÌNH NGHI P V PHÁT HÀNH, QU N LÝ, S D NG HÓA ƠN I. QUY TRÌNH C P PHÁT, BÁN, THANH QUY T HOÁ ƠN 1. C p phát hoá ơn: Các lo i hoá ơn do T ng c c Thu phát hành ư c c p phát, qu n lý theo m t h th ng th ng nh t trong c nư c. - T ng c c Thu c p phát hoá ơn cho C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - C c Thu các t nh, thành ph c p phát hóa ơn cho các Chi c c Thu qu n, huy n, th xã và tr c ti p bán hóa ơn cho các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v theo quy nh thu c ph m vi do C c Thu t nh, thành ph qu n lý. - Chi c c Thu qu n, huy n, th xã tr c ti p bán hoá ơn cho các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v theo quy nh thu c ph m vi Chi c c Thu qu n huy n, th xã qu n lý. Ch m nh t vào ngày 15 tháng 10 hàng năm, Chi c c Thu ph i báo cáo C c Thu t nh, thành ph có k ho ch s d ng hoá ơn năm sau g i T ng c c Thu . S lư ng hoá ơn c n s d ng c a t ng lo i ph i sát v i tình hình th c t s d ng hoá ơn a phương. Khi có s thay i k ho ch s d ng hoá ơn, cơ quan Thu các c p ph i có k ho ch b sung k p th i. Trên t ng a bàn thu c ph m vi qu n lý, cơ quan Thu ph i cung c p y , k p th i và t o m i i u ki n bán hoá ơn cho các t ch c, cá nhân s d ng bán hàng hoá, d ch v theo úng Ch quy nh. Cán b thu không ư c t ch i vi c bán hoá ơn cho t ch c, cá nhân kinh doanh khi chưa có ý ki n c a c p có thNm quy n. 2. Th t c mua hoá ơn:
 3. Th t c ăng ký mua hoá ơn (l n u) c a các t ch c, cá nhân kinh doanh có nhu c u s d ng hoá ơn do T ng c c Thu phát hành g m: - Công văn ( i v i t ch c) ho c ơn xin mua hóa ơn ( i v i cá nhân). - B n sao gi y ch ng nh n ăng ký thu (không ph i công ch ng). - B n sao gi y ch ng nh n kho hàng, (không ph i công ch ng) ơn v ph thu c n u mua phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b . - B n sao h p ng bán hàng i lý úng giá quy nh (không ph i công ch ng) n u mua phi u xu t kho g i bán hàng i lý. Căn c h sơ mua hoá ơn, cơ quan Thu ti n hành l p: Phi u mua hoá ơn giao cho t ch c, cá nhân mua hoá ơn theo dõi qu n lý. Khi tình hình s n xu t, kinh doanh có thay i, n u t ch c, cá nhân có nhu c u s d ng thêm lo i hoá ơn thì ph i làm y th t c nêu trên ăng ký b sung s d ng thêm lo i hoá ơn v i cơ quan Thu nơi mua hoá ơn. Khi mua hoá ơn các l n sau: - Gi y gi i thi u ( i v i t ch c), gi y ngh mua hoá ơn ( i v i cá nhân). - Phi u mua hoá ơn do cơ quan Thu qu n lý l p. i v i các cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ngư i tr c ti p mua hoá ơn t i cơ quan Thu ph i là ch h kinh doanh ăng ký n p thu . Các i tư ng n p thu do cơ quan Thu c p nào qu n lý thu thu thì ăng ký mua hoá ơn t i cơ quan Thu c p ó. Các i tư ng không kinh doanh ho c không ăng ký n p thu thì không ư c mua hoá ơn s d ng. 3. Bán hoá ơn: - Hoá ơn GTGT ư c bán cho các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ăng ký n p thu theo phương pháp kh u tr . - Hoá ơn bán hàng ư c bán cho: + Các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ăng ký n p thu theo phương pháp tr c ti p + T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu TT B T ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh, hàng hoá, d ch v n mua hoá ơn, n u cán b thu bán hoá ơn phát hi n cơ s có hành vi vi ph m v s d ng hoá ơn thì ph i báo cáo lãnh o có thNm quy n t ch c ki m tra, i chi u, x lý vi ph m theo quy nh hi n hành.
 4. Khi bán hoá ơn, cán b thu bán hoá ơn ph i th c hi n y các bư c như sau: + L p hoá ơn theo Ch quy nh, ghi y các ch tiêu ã in s n và ghi rõ lo i hoá ơn, ký hi u, xê ri, s quy n, t s ns . + Ghi s ST 12/AC, ST 11/AC c a cơ quan Thu . + Ghi s ST 23/AC n u là t ch c mua hoá ơn ho c ghi s ST 24/AC n u là cá nhân mua hoá ơn và yêu c u ngư i mua hoá ơn ký nh n vào s theo dõi qu n lý. + Ghi phi u mua hoá ơn c a t ch c, cá nhân mua hoá ơn. 4. Th t c c p, nh n hoá ơn gi a cơ quan Thu các c p: Khi c p phát, giao nh n hoá ơn cơ quan thu c p dư i ph i có gi y t sau: Gi y gi i thi u c a cơ quan ph i ghi rõ: H tên, ch c v cán b lĩnh hoá ơn và b ng kê kèm theo s ư ng c a t ng lo i hoá ơn c n lĩnh. Cơ quan Thu các c p khi l p d trù nh n hoá ơn, ph i căn c vào tình hình th c t s d ng hoá ơn a phương, s hoá ơn còn t n kho theo báo cáo BC 8 tháng trư c và c p nh t s t n kho n ngày nh n hoá ơn, không d trù s lư ng hoá ơn xin lĩnh quá m c c n thi t làm nh hư ng n k ho ch in n, c p phát chung c a ngành. Căn c gi y gi i thi u và b ng kê c a t ng lo i hoá ơn c n lĩnh, k toán n ch ki m tra, xem xét l p phi u xu t n ch trên cơ s s hoá ơn còn t n kho và cân i chung nhu c u s d ng c a ơn v . Phi u xu t n ch ph i ghi rõ: H tên ngư i nh n hoá ơn, ơn v , ký hi u, quy n s và s lư ng c a t ng lo i hoá ơn c p phát. Ngư i nh n hoá ơn ph i ki m tra i chi u gi a Phi u xu t n ch và b ng kê hoá ơn c n lĩnh v s lư ng, ch ng lo i, ký hi u. N u s lư ng, ch ng lo i không theo yêu c u thì ngư i nh n hoá ơn ngh k toán n ch gi i thích ho c ghi vào b ng kê lý do không c p . Phi u xu t n ch ph i ư c c p có thNm quy n ký duy t. Th kho n ch ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s hoá ơn ã ư c giao nh n, nh p kho. Phi u xu t n ch do k toán n ch l p, ã ư c ký duy t giao cho ngư i nh n hoá ơn, Th kho n ch có trách nhi m căn c Phi u xu t n ch c p hoá ơn theo ch ng lo i, ký hi u, s quy n, s th t do k toán l p. 5. S sách kê toán: C c Thu các t nh, thành ph (Phòng Qu n lý n ch ) Chi c c Thu qu n, huy n, th xã (T qu n lý n ch ) nh n h sơ ăng ký mua hoá ơn c a các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c ph m vi qu n lý và có trách nhi m m s sách theo dõi các t ch c, cá nhân ăng ký và mua hoá ơn s d ng. S sách k toán n ch b t bu c ph i m theo quy nh như sau: + L p và giao cho các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c ph m vi qu n lý thu thu 01 Phi u mua hoá ơn (m u CTT 39). + S ST 23/AC theo dõi các t ch c mua hoá ơn.
 5. + S ST 24/AC theo dõi các cá nhân mua hoá ơn. + S ST 11/AC theo dõi n ch bán thu ti n. + S ST 12/AC theo dõi tình hình n ch . + Phòng Qu n lý n ch C c Thu l p s theo dõi các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c ph m vi qu n lý ăng ký s d ng hoá ơn t in. K toán n ch bán hoá ơn c a cơ quan Thu các c p có trách nhi m theo dõi, qu n lý, hư ng d n ngư i mua hoá ơn v vi c s d ng hoá ơn theo úng Ch quy nh hi n hành. K toán n ch bán cơ quan Thu các c p, theo nh kỳ thanh, quy t toán n ch bán, có trách nhi m i chi u v i b ph n Tài chính k toán c a Chi c c Thu , C c Thu , T ng c c Thu s ti n thanh, quy t toán n ch bán báo cáo các c p qu n lý, có k ho ch s d ng kinh phí ti t ki m và h p lý. qu n lý hoá ơn ch t ch t kho, th kho n ch ph i l p th kho cho t ng lo i hoá ơn, ghi chép cho m i l n nh p, xu t hoá ơn. nh kỳ (hàng tháng) th kho n ch t p h p ch ng t nh p, xu t hoá ơn i chi u v i k toán n ch . Th kho nh n Phi u xu t kho (hoá ơn bán hàng) do k toán l p ư c khách hàng mua hoá ơn chuy n n ph i: + Ghi th kho trư c khi giao hoá ơn. + Ki m m t ng s , t ng quy n, i chi u cho kh p úng v i ký hi u, s quy n ghi trên hoá ơn bán hàng m i giao cho ngư i mua và ngh ngư i mua hoá ơn ki m m y t ng s hoá ơn và ký vào hoá ơn bán hàng. Cu i tháng th kho và k toán n ch ph i i chi u s li u t n kho gi a th kho và s k toán, n u có chênh l ch ph i tìm nguyên nhân báo cáo lãnh o có bi n pháp gi i quy t. 6. Thanh, quy t toán ti n bán hóa ơn: Vi c theo dõi c p phát, thanh quy t toán ti n bán hóa ơn u do k toán n ch th c hi n theo úng ch quy nh. a. i v i Chi c c Thu : Trong vòng 5 ngày u tháng sau, các Chi c c Thu ph i chuy n s ti n bán hoá ơn c a tháng trư c v C c Thu t nh, thành ph . N u vì lý do khách quan không chuy n ư c ti n tr , Chi c c trư ng Chi c c Thu ph i báo cáo c th v i C c trư ng C c Thu bi t có bi n pháp x lý. b. i v i C c Thu t nh, thành ph : Trong vòng 10 ngày u tháng sau, các C c Thu ph i chuy n s ti n bán hoá ơn c a tháng trư c v T ng c c Thu . N u vì lý do khách quan không chuy n ư c ti n tr , C c trư ng C c Thu t nh, thành ph ph i báo cáo T ng c c Thu bi t có bi n pháp x lý.
 6. Hàng quý, cơ quan Thu các c p ph i quy t toán s hoá ơn và s ti n bán hoá ơn v i cơ quan Thu c p trên trong vòng 20 ngày u tháng th nh t quý sau (theo l ch do cơ quan Thu c p trên quy nh). Khi quy t toán, cơ quan Thu c p dư i ph i: i chi u v i báo cáo BC 8/AC hàng tháng, s hoá ơn ã xu t bán còn t n kho, có báo cáo quy t toán và ch ng t ã chuy n ti n bán hoá ơn v cơ quan Thu c p trên. Căn c ch ng t thanh toán (u nhi m chi, séc) gi a cơ quan Thu các c p, b ph n tài chính k toán và k toán n ch bán i chi u s li u, s sách k toán v : s lư ng n ch , ti n bán n ch . II. QUY TRÌNH S D NG, B O QU N, LƯU TR HOÁ ƠN 1. S d ng hoá ơn: 1.1. T ch c, cá nhân s n xu t; kinh doanh hàng hoá, d ch v ch ư c s d ng hoá ơn mua t i cơ quan Thu ho c hoá ơn t in sau khi có s ch p thu n c a T ng c c Thu b ng văn b n và ăng ký s d ng v i C c Thu a phương. Các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v không ư c v a s d ng hoá ơn mua c a cơ quan Thu , v a s d ng hoá ơn t in. Trong trư ng h p c thù, ph i có quy t nh c a C c trư ng C c Thu t nh, thành ph . Trư c khi s d ng hoá ơn, các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ph i ghi tên, a ch , mã s thu c a ơn v theo úng quy nh. khuy n khích vi c m s sách k toán, tính thu GTGT theo phương pháp kh u tr , ngăn ch n hành vi mua, bán hoá ơn; riêng i v i i tư ng kinh doanh n p thu theo phương pháp n nh thì ph i ghi tên, a ch , mã s thu y trên liên 2 (liên giao khách hàng) t ng s hoá ơn khi nh n hoá ơn t i cơ quan Thu . Cơ quan Thu ph i t ch c, b trí cán b i chi u nhanh chóng k p th i theo quy nh này. - Các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v có các qu y hàng, c a hàng t ng b ph n ph i m s sách theo dõi riêng v s d ng hoá ơn. Khi s d ng hoá ơn ph i dùng t s nh n s l n, h t quy n m i dùng sang quy n khác không ư c dùng cách s , cách quy n. - Khi l p hoá ơn có th vi t ho c ánh máy, ph i lót gi y than vi t ho c ánh máy m t l n ư c in sang các liên có n i dung như nhau. N i dung ch tiêu trên hoá ơn ph i ghi rõ ràng, y , c bi t là mã s thu c a ngư i mua hàng. Trư ng h p ngư i mua hàng không có mã s thu thì g ch b các ô ghi mã s thu trên hoá ơn, g ch chéo ph n b tr ng t ph i sang trái. Trư ng h p hoá ơn vi t sai c n hu b thì g ch chéo, ch hu b vào các liên c a s hoá ơn không ư c xé r i kh i cu ng. Hoá ơn giao cho khách hàng nh t thi t ph i ghi y mã s thu c a ơn v bán, ơn v mua hàng. Th trư ng ơn v có th u quy n cho ngư i có trách nhi m ký duy t trên các hoá ơn c a ơn v khi l p và giao cho khách hàng (có th là ngư i bán hàng). Vi c u quy n ph i có quy t nh c a th trư ng ơn v . Các lo i hoá ơn ư c th trư ng ơn v u quy n ngư i ký duy t không ư c óng d u kh ng vào hoá ơn. - Các t ch c, cá nhân s d ng máy tính ti n in hoá ơn bán l cho khách hàng t i các c a hàng, qu y hàng, siêu th , ph i ăng ký s d ng v i C c Thu a phương và ph i ư c ch p thu n b ng văn b n, hàng ngày ph i l p b ng kê hàng hoá u ca, cu i
 7. ca và s hàng ã bán trong ngày làm cơ s kê khai n p thu theo quy nh (cu i ngày không ph i l p hoá ơn chung). Các t ch c, cá nhân khi s d ng hoá ơn mua t i cơ quan Thu ho c hoá ơn t in cho các chi nhánh, b ph n, c a hàng, ơn v ph i m s theo dõi c p phát, s d ng hoá ơn cho t ng chi nhánh, b ph n, c a hàng. + M s t ng h p theo dõi tình hình s d ng hoá ơn trong toàn ơn v . + M s chi ti t theo dõi m i chi nhánh, b ph n, c a hàng s d ng hoá ơn 01 quy n lưu theo dõi t i ơn v , 01 quy n theo dõi t i chi nhánh, b ph n, c a hàng s d ng hoá ơn. - Khi các t ch c sáp nh p thành doanh nghi p m i, thay i s h u... thì không ư c s d ng hoá ơn c a t ch c cũ bán hàng hoá, d ch v . Sau 10 ngày ph i thanh, quy t toán s hoá ơn v i cơ quan Thu nơi mua ho c ăng ký s d ng hoá ơn t in. S hoá ơn còn l i ư c x lý như sau: + S hoá ơn nguyên quy n chưa s d ng còn ti p t c s d ng ư c, n u có nhu c u s d ng thì t ch c m i ph i báo cáo v i cơ quan Thu ngh cho ti p t c s d ng. S hoá ơn còn l i không ư c ti p t c s d ng ho c ã s d ng ơn v ph i n p l i cho cơ quan Thu nơi mua hoá ơn. + N u s hoá ơn còn l i không phù h p v i c i m s n xu t kinh doanh thì ph i thanh, quy t toán, n p l i cho cơ quan Thu và mua hoá ơn khác s d ng cho phù h p. - i v i các t ch c, cá nhân trong ph m vi 10 ngày sau khi có quy t nh gi i th ho c không s d ng hoá ơn thì t ch c cá nhân có trách nhi m thanh, quy t toán hoá ơn v i cơ quan Thu nơi mua hoá ơn: S lư ng hoá ơn t in ho c mua t i cơ quan thu , s lư ng hoá ơn ã s d ng, s lư ng còn l i n p cho cơ quan Thu qu n lý. Cơ quan Thu ph i có trách nhi m theo dõi, thu h i hoá ơn và thanh hu hoá ơn thu h i theo ch quy nh. 1.2. S d ng hoá ơn, ch ng t i v i hàng hoá tiêu dùng n i b , cho, bi u, t ng, khuy n m i: + i v i s n phNm hàng hoá xu t tiêu dùng n i b , khuy n m i, qu ng cáo, ph c v cho s n xu t kinh doanh hàng hoá d ch v ch u thu GTGT, t ch c, cá nhân s d ng hoá ơn GTGT ho c hoá ơn bán hàng, trên hoá ơn ghi rõ là hàng tiêu dùng n i b ph c v cho s n xu t kinh doanh hay khuy n m i, qu ng cáo không thu ti n. i v i hoá ơn GTGT g ch b dòng thu su t và ti n thu GTGT ch ghi dòng giá thanh toán là giá thành ho c giá v n c a hàng hoá. + i v i s n phNm hàng hoá dùng trao i, thư ng ho c tr thay ti n lương cho ngư i lao ng, tiêu dùng n i b không ph c v cho s n xu t, kinh doanh ho c ph c v cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v không ch u thu GTGT thì: t ch c, cá nhân ph i l p hoá ơn GTGT (ho c hoá ơn bán hàng), trên hoá ơn ghi y các ch tiêu và tính thu GTGT như hoá ơn xu t bán hàng hóa cho khách hàng.
 8. - Hàng hoá, d ch v bán áp d ng hình th c gi m giá thì giá bán ghi trên hoá ơn là giá ã ư c gi m. N u vi c gi m giá áp d ng căn c vào s lư ng, doanh s hàng hoá, d ch v th c t mua t m c nh t nh thì s ti n gi m giá c a hàng hoá ã bán ư c tính i u ch nh trên hoá ơn bán hàng hoá, d ch v l n mua cu i cùng ho c kỳ ti p theo. Hoá ơn ph i ghi rõ gi m giá hàng hoá bán c a các hoá ơn ã s d ng. 1.3. Các t ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh xu t i u chuy n hàng hoá cho các cơ s h ch toán ph thu c như các chi nhánh, c a hàng... khác a phương (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) bán ho c xu t i u chuy n gi a các chi nhánh, ơn v ph thu c v i nhau; xu t tr hàng t ơn v h ch toán ph thu c v cơ s kinh doanh; xu t hàng hoá cho các cơ s nh n làm i lý bán úng giá, hư ng hoa h ng căn c vào phương th c t ch c kinh doanh và h ch toán k toán, cơ s có th l a ch n m t trong hai cách s d ng hoá ơn như sau: + S d ng hoá ơn GTGT làm căn c thanh toán và kê khai n p thu GTGT' t ng ơn v và t ng khâu c l p v i nhau. + S d ng phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b kèm theo l nh i u ng n i b i v i hàng hoá i u chuy n n i b ; s d ng phi u xu t hàng g i bán i lý i v i hàng hóa xu t kho cho cơ s làm i lý kèm theo l nh i u ng n i b . + T ch c, cá nhân h ch toán ph thu c làm i lý khi bán hàng hoá ph i l p hoá ơn theo quy nh, ng th i l p b ng kê hàng hoá bán ra (theo m u 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 122/2000TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính, g i v cơ s có hàng hoá i u chuy n n ho c hàng hóa g i bán i lý các cơ s này l p hóa ơn GTGT cho hàng hóa th c t tiêu th . Trư ng h p cơ s có s lư ng và doanh s hàng hóa bán ra l n, (b ng kê có th l p cho 5 ngày, 10 ngày m t l n). Trư ng h p hàng hóa bán ra có thu su t thu GTGT khác nhau ph i l p b ng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo t ng nhóm thu su t. Các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh ch th c hi n m t trong hai cách s d ng hoá ơn nêu trên, trư c khi th c hi n ph i ăng ký v i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý. 1.4. T ch c, cá nhân kinh doanh mua hàng hoá, bên bán hàng ã l p và giao hoá ơn, ngư i mua ã nh n hàng nhưng do hàng hoá không úng quy cách, ch t lư ng ph i tr l i toàn b hay m t ph n hàng hoá, khi xu t hàng tr l i cho ngư i bán, t ch c, cá nhân ph i l p hoá ơn, trên hoá ơn ph i ghi: hàng hoá tr l i do không úng quy cách, ch t lư ng... Hoá ơn này là căn c bên bán, bên mua i u ch nh s thu GTGT ã kê khai. + Trư ng h p ngư i mua không có hoá ơn khi tr l i hàng hoá bên mua và bên bán ph i l p biên b n ho c th a thu n b ng văn b n ghi rõ lo i hàng hoá, s lư ng, giá tr hàng tr l i theo hoá ơn bán hàng (s ký hi u, ngày tháng c a hoá ơn) lý do tr hàng kèm theo hoá ơn g i cho bên bán. Biên b n này ư c lưu gi cùng v i hoá ơn bán hàng làm căn c i u ch nh kê khai thu GTGT c a bên bán. + Trư ng h p tr l i m t ph n hàng hoá thì ngư i bán l p l i hoá ơn cho hàng hoá ngư i mua ã nh n và thu h i hoá ơn cũ, ch p nh n thanh toán theo s lư ng, ch ng lo i, giá c hai bên ã tho thu n.
 9. + Trư ng h p ngư i bán ã xu t hàng và l p hoá ơn, ngư i mua chưa nh n hàng nhưng phát hi n hàng hoá không úng quy cách, ch t lư ng ph i tr l i toàn b hàng hoá, khi tr l i hàng bên mua và bên bán ph i l p biên b n ghi rõ lo i hàng hoá, s lư ng, giá tr , lý do tr l i hàng theo hoá ơn bán hàng (s , ký hi u, ngày tháng c a hoá ơn) ng th i kèm theo hoá ơn g i tr bên bán làm căn c i u ch nh doanh s và s thu GTGT u ra. + i v i t ch c, cá nhân kinh doanh ã xu t bán, cung ng hàng hoá, d ch v và l p hoá ơn do hàng hoá d ch v không m b o ch t lư ng, quy cách . ph i i u ch nh (tăng, gi m) giá bán thì bên bán và bên mua ph i l p biên b n ho c có tho thu n b ng văn b n ghi rõ lư ng, quy cách hàng hoá, m c giá tăng (gi m) theo hoá ơn bán hàng (s , ký hi u, ngày tháng c a hoá ơn, th i gian), lý do tăng (gi m) giá, ng th i bên bán l p hoá ơn i u ch nh m c giá ư c i u ch nh. Hoá ơn ghi rõ i u ch nh giá cho hàng hoá, d ch v t i hoá ơn s , ký hi u... Căn c vào hoá ơn i u ch nh giá, bên bán và bên mua kê khai i u ch nh thu u ra, u vào. 1.5. T ch c, cá nhân kinh doanh xu t hàng hoá bán lưu ng s d ng phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b , kèm theo l nh i u ng n i b , khi bán hàng l p hoá ơn giao khách hàng theo quy nh hi n hành. 1.6. T ch c, cá nhân kinh doanh tr c ti p bán l hàng hóa, cung ng d ch v có giá tr th p dư i m c quy nh không ph i l p hoá ơn, n u ngư i mua yêu c u cung c p hoá ơn thì ph i l p hoá ơn theo quy nh, trư ng h p không l p hoá ơn thì ph i l p b ng kê bán l (theo m u 08/GTGT ban hành theo Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính v vi c hư ng d n thi hành Ngh nh s 79/2000/N -CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành lu t thu GTGT) làm căn c tính thu , cu i ngày l p 1 hoá ơn chung cho s hàng hoá bán l (không l p hoá ơn) làm cơ s kê khai thu GTGT. Liên 2 c a hoá ơn l p cho hàng hoá bán l ph i lưu quy n và không ư c xé r i kh i quy n oá ơn. Trư ng h p t ch c, cá nhân làm m t liên 2 và vi ph m ch qu n lý s d ng hoá ơn và b x lý vi ph m như làm m t hoá ơn. 1.7. i v i công trình xây d ng có th i gian xây d ng kéo dài, vi c thanh toán ti n th c hi n theo ti n ho c theo kh i lư ng công vi c hoàn thành bàn giao, ghi l p hoá ơn thanh toán kh i lư ng xây d ng bàn giao, cơ s ph i xác nh rõ doanh thu chưa có thu và thu GTGT. 1.8. T ch c, cá nhân kinh doanh mua các m t hàng và nông s n, lâm s n, thu s n chưa qua ch bi n (hàng hoá không ch u thu GTGT khâu s n xu t bán ra) m t á, cát s i ph li u c a ngư i bán không có hoá ơn ph i l p b ng kê hàng hoá mua vào (theo m u 04/GTGT ban hành theo Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính v vi c hư ng d n thi hành Ngh nh s 79/2000/N -CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành lu t thu GTGT). 1.9. i v i cá nhân, ơn v hành chính s nghi p có s n xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT phát sinh không thư ng xuyên, có nhu c u s d ng hoá ơn thì ư c cơ quan Thu cung c p hoá ơn l theo s , không thu ti n (chi phí mua hoá ơn cung c p l l y t qu phát hành n ch c a C c Thu , Chi c c Thu bù p) s d ng cho t ng trư ng h p và hoá ơn ư c l p t i cơ quan Thu . Ngư i bán hàng hoá, d ch v ư c nh n liên 1, 2, ch ký c a khách hàng ư c ký tr c ti p lên
 10. liên 1, 2 c a hóa ơn; liên 3 c a hóa ơn do cơ quan Thu nơi c p hóa ơn qu n lý lưu gi . Cơ quan Thu m s theo dõi vi c c p s d ng hóa ơn cho t ng trư ng h p theo ch quy nh và t ch c thu thu k p th i ngay sau khi l p hóa ơn. 1.10. T ch c, cá nhân kinh doanh n p thu theo phương pháp tr c ti p trên GTGT khi bán hàng hoá d ch v ph i s ng hoá ơn bán hàng. Cơ s s n xu t hàng hoá ch u thu TT B ch s d ng hoá ơn bán hàng bán hàng hoá, d ch v . Trư ng h p t ch c, cá nhân có s n xu t, kinh doanh c hàng hoá ch u thu GTGT thì ph i ăng ký v i cơ quan Thu ư c s d ng thêm hoá ơn GTGT và ph i l p hoá ơn riêng cho t ng m t hàng có thu su t khác nhau theo úng quy nh. 1.11. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p thu theo phương pháp tr c ti p ư c cơ quan Thu chuy n sang tính thu theo phương pháp kh u tr thì ph i thanh toán, tr l i hoá ơn bán hàng cho cơ quan Thu và ăng ký mua hoá ơn GTGT s d ng. 2. B o qu n lưu gi , ki m soát hoá ơn: Hoá ơn ph i ư c b o qu n an toàn theo Ch qu n lý, s d ng hoá ơn bán hàng. Cơ quan Thu các c p, các t ch c, cá nhân s d ng hoá ơn b o qu n hoá ơn ph i có kho, hòm, t có khoá b o qu n hoá ơn ã s d ng ho c chưa s d ng không ư c m t mát, l i d ng. Hoá ơn ã s d ng ph i ư c s p x p theo th t th i gian s d ng và lưu tr theo quy nh v lưu tr c a Nhà nư c. Trư ng h p tháo r i hoá ơn ánh máy ho c in hoá ơn trên máy tính, các liên lưu c a hoá ơn ph i ư c óng l i thành quy n theo s th t lưu gi , b o qu n. Cơ quan Thu tr c ti p bán hoá ơn có trách nhi m hư ng d n vi c qu n lý, s d ng hoá ơn cho các t ch c, cá nhân mua hoá ơn và ăng ký s d ng hoá ơn; t ch c ki m tra vi c ch p hành ch qu n lý hoá ơn. i v i các t ch c kinh doanh s d ng hoá ơn ph i có cán b chuyên trách theo dõi qu n lý hoá ơn u ra và ki m duy t hoá ơn u vào khi th c hi n kê khai thu , giúp th trư ng ơn v khi ký duy t, thanh, quy t toán tài chính phát hi n và lo i tr k p th i các hoá ơn ch ng t gi , hoá ơn, ch ng t không h p pháp trong thanh toán tài chính, nh ng cán b có hành vi không trung th c trong qu n lý tài chính, qu n lý s d ng hóa ơn thì không ư c giao qu n lý và s d ng hóa ơn. III. QU N LÝ HOÁ ƠN T IN 1. Th t c ăng ký t in hoá ơn: Các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v có nhu c u t in hoá ơn s ng ph i có h sơ ăng ký g i T ng c c Thu bao g m: + Công văn ăng ký t in hoá ơn. + Gi y ch ng nh n ăng ký thu (b n sao). + N u ăng ký s d ng phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b , ph i có b n sao gi y ch ng nh n ăng ký kho hàng, c a hàng, chi nhánh.
 11. + B n sao ăng ký kinh doanh ngh c bi t (n u có) + M u hoá ơn ăng ký t in do ơn v t thi t k . Tuỳ tình hình th c t kinh doanh, ăng ký n p thu mà t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v có th thi t k hoá ơn GTGT, hoá ơn bán hàng; hay d ng vé phù h p th c t s n xu t, kinh doanh, d ch v c a cơ s s d ng. 2. ln hoá ơn: Các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch ư c t in hoá ơn s d ng sau khi có văn b n ch p thu n c a T ng c c Thu . ln hoá ơn ph i có h p ng in theo quy nh hi n hành và ph i cam k t qu n lý ch t ch , cài t các ký hi u b o m t trên hoá ơn. ln úng ơn v do T ng c c Thu ch nh. Khi thanh lý h p ng in ph i th c hi n hu b n k m, hu nh ng s n phNm in th a, in h ng, l p biên b n lưu gi t i ơn v t in và ơn v in hoá ơn. Trư ng h p hoá ơn in s lư ng ít, b n k m ho c phim ư c niêm phong in cho l n sau ư c lưu gi t i ơn v in dùng cho l n sau (có biên b n xác nh n c a ơn v in và t in). i v i m u hoá ơn t in, ơn v có th in thành nhi u lo i cho phù h p vi c l p hoá ơn (lo i óng thành quy n s d ng khi vi t tay, lo i gi y liên t c c l s d ng l p b ng máy vi tính). Cát t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ư c t in hoá ơn ph i th c hi n thông báo phát hành hoá ơn và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v hoá ơn t in c a ơn v . M u hoá ơn t in ph i có ký hi u riêng qu n lý. 3. ăng ký s d ng: Trư c khi s d ng hoá ơn t in, t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ph i ăng ký m u hoá ơn ( ư c in s n mã s thu , ký hi u, s th t ), kèm theo h p ng in, s lư ng s d ng v i C c Thu t nh, thành ph ; ng th i g i m u hoá ơn ã ăng ký s d ng v i C c Thu t nh, thành ph v T ng c c Thu theo dõi qu n lý (m u hoá ơn photo). C c Thu t nh, thành ph m s theo dõi các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá d ch v ăng ký s d ng hoá ơn (m u ST 25/AC). Nh ng m u hoá ơn t in c a các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v in không úng v i m u T ng c c Thu duy t u không ư c ăng ký và s d ng, không có giá tr mua, bán hàng hoá d ch v cũng như dùng thanh, quy t toán tài chính, tính chi phí h p lý khi xác nh thu TNDN. Các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá d ch v s d ng máy tính ti n in hoá ơn bán l cho khách hàng t i các c a hàng, qu y hàng, siêu th ph i thông báo cho C c Thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b ng văn b n v m u hoá ơn có các ch tiêu ghi trong hoá ơn, mã khoá trong máy tính ti n và ch ư c s d ng khi C c Thu t nh, thành ph xem xét duy t m u b ng văn b n.
 12. Cơ quan Thu s h y hi u l c vi c ch p thu n s d ng hóa ơn t in khi phát hi n cơ s s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v không thông báo phát hành m u hoá ơn, không ăng ký s d ng hoá ơn t in v i C c Thu các t nh, thành ph , không g i m u hoá ơn ã ăng ký s d ng v T ng c c Thu . Nh ng hoá ơn t in không ăng ký s d ng v i cơ quan Thu là hoá ơn không h p pháp, không có giá tr thanh, quy t toán tài chính và thu . 4. Trách nhi m c a cơ quan Thu . - Hư ng d n các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v thi t k m u hoá ơn t in phù h p v i Ch qu n lý, s d ng hoá ơn và ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v c a ơn v . - Ki m tra, i chi u m u hoá ơn do t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v t in phát hành v i m u hoá ơn ư c duy t, g i m u hoá ơn ã ăng ký s d ng v i T ng c c Thu và th c hi n Ch báo cáo s d ng hoá ơn. - M s (ST 25) theo dõi t ch c, cá nhân ăng ký s d ng hoá ơn t in. S ư c l p thành 2 quy n, cơ quan Thu gi 1 quy n, t ch c ho c cá nhân ăng ký s d ng hoá ơn gi 1 quy n. T ch c ki m tra, i chi u x lý vi ph m trong vi c qu n lý, s d ng hoá ơn c a các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. - Hàng quý rà soát, danh sách các ơn v ăng ký s d ng hóa ơn ( i v i các ơn v m i ư c ch p thu n) c a quý trư c so v i s ăng ký s d ng báo cáo T ng c c Thu s ơn v không ăng ký s d ng hu b . IV. HOÁ ƠN H P PHÁP VÀ HOÁ ƠN KHÔNG H P PHÁP 1. Hoá ơn h p pháp: Hoá ơn h p pháp là hoá ơn do B Tài chính phát hành ho c hoá ơn t in c a các t ch c, cá nhân ư c T ng c c Thu ch p thu n b ng văn b n, in và ã ăng ký s d ng v i cơ quan Thu theo úng quy nh, có y các n i dung như: - Hoá ơn do ngư i bán hàng hoá, d ch v thu ti n, k c trao i s n phNm l p giao cho ngư i mua hàng ph i là b n g c liên 2 (liên giao cho khách hàng). - Hoá ơn ph i ghi y các ch tiêu, n i dung in s n trên hoá ơn và ph i nguyên v n không rách ho c nhàu nát. - S li u ch vi t, ánh máy ho c in trên hoá ơn ph i rõ ràng, trung th c, y , chính xác, không b tNy xoá s a ch a. 2. Hoá ơn không h p pháp: Hoá ơn không h p pháp là hoá ơn không ph i do B Tài chính phát hành ho c hoá ơn t in chưa ư c T ng c c Thu ch p thu n b ng văn b n, hoá ơn l p không úng, không ghi các ch tiêu quy nh trên m u hoá ơn. Ngoài ra nh ng trư ng h p sau ây hoá ơn cũng không ư c coi là h p pháp:
 13. - S d ng hoá ơn c a t ch c, cá nhân khác bán hàng hoá, d ch v . - Dùng hoá ơn mua hàng v tNy, xoá ghi giá tr hàng hoá, s thu cao hơn th c t hàng mua vào. - Khi bán hàng thông ng ho c t ý khi l p hóa ơn ghi liên 1 và liên 2 (Giao cho khách hàng) khác nhau. - Mua hoá ơn kh ng ch v t l p hoá ơn mua hàng. - L p hoá ơn kh ng (th c t là không mua, bán hàng hoá, d ch v ). - Dùng hoá ơn ã báo m t bán hàng hoá, d ch v - S d ng hoá ơn gi thanh, quy t toán tài chính, kê khai kh u tr thu , hoàn thu . V. HU HOÁ ƠN KHÔNG CÒN GIÁ TRN S D NG 1. Các cơ s s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v s d ng hoá ơn do T ng c c Thu phát hành ho c hoá ơn t in ã ư c T ng c c Thu ch p thu n, nhưng không s d ng u ph i th c hi n thanh quy t toán v s lư ng, lo i hoá ơn, ký hi u, s quy n, s (k c s l ) và n p l i cho cơ quan Thu qu n lý y thanh hu theo quy nh. Khi giao n p hoá ơn cho cơ quan Thu , t ch c, cá nhân ph i l p y ch ng t , cơ quan Thu làm th t c nh p kho, l p và giao ch ng t cho ơn v tr l i hoá ơn. 2. S hoá ơn h t giá tr s d ng ho c hư h ng không s d ng ư c, sau khi thu h i C c Thu các t nh, thành ph t ng h p làm h sơ báo cáo T ng c c Thu xin thanh hu theo Ch quy nh. H sơ g i T ng c c Thu xin thanh hu hoá ơn bao g m: + Công văn g i T ng c c Thu ngh thanh hu s hoá ơn không còn giá tr s d ng. + B n kê chi ti t theo t ng lo i, t ng xê ri hoá ơn ăng ký xin thanh hu . H i ng thanh hu hoá ơn không còn giá tr s d ng g m: + C c trư ng C c Thu t nh, thành ph (Ch t ch H i ng) + Trư ng phòng Qu n lý n ch (Phó ch t ch H i ng) + K toán n ch (thành viên) + Th kho n ch (thành viên) + Trư ng phòng Thanh tra (thành viên) + Trư ng phòng KHTK.
 14. +M i i di n ch ng ki n vi c thanh h y hóa ơn g m: - i di n S Tài chính. - i di n S Công an. C c Thu t nh, thành ph ch ư c thành l p H i ng thanh hu s hoá ơn không còn giá tr s d ng sau khi có văn b n ch p thu n c a T ng c c Thu . + H i ng ti n hành ki m tra i chi u gi a hoá ơn th c hu v i b ng kê chi ti t s hoá ơn ngh ư c hu . + Ch ng ki n vi c thanh hu s hoá ơn ã có công văn cho thanh hu c a T ng c c Thu . + L p biên b n có ch ký c a t t c các thành viên tham gia ch ng ki n vi c thanh hu hoá ơn, biên b n ư c l p và g i cho cơ quan thành viên trong H i ng và i di n các ngành ch ng ki n vi c thanh hu và báo cáo T ng c c Thu . VI. BÁO CÁO TÌNH HÌNH S D NG HOÁ ƠN 1. Các t ch c, cá nhân s d ng hoá ơn do T ng c c Thu phát hành ho c hoá ơn t in, trong vòng 10 ngày u quý sau ph i l p báo cáo tình hình s d ng hoá ơn c a quý trư c, theo m u 26 BC/H g i cơ quan Thu nơi mua ho c ăng ký s d ng hoá ơn. Nh ng t ch c, cá nhân không ch p hành l p báo cáo s d ng hoá ơn theo úng quy nh thì ph i l p biên b n vi ph m và b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán theo ti t 4.1 i m 4 ph n II Thông tư s 89/2000/TT-BTC ngày 28/8/2000 c a B trư ng B Tài chính. 2. Hàng quý Chi c c Thu (T qu n lý n ch ) có trách nhi m t ng h p báo cáo C c Thu tình hình s d ng hoá ơn c a các t ch c, cá nhân trên a bàn theo m u 27 BC/H trong vòng 15 ngày c a tháng u quý sau. 3. C c Thu t nh, thành ph (phòng Qu n lý n ch ) t ng h p báo cáo tình hình s d ng hoá ơn c a các ơn v thu c ph m vi qu n lý trên a bàn a phương và c a các Chi c c Thu báo cáo T ng c c Thu theo m u 27 BC/H trong vòng 20 ngày c a tháng u quý sau. 4. Kèm theo b n báo cáo tình hình qu n lý, s d ng hoá ơn c a cơ quan thu các c p ph i có b n ánh giá, nh n xét tình hình qu n lý, s d ng hoá ơn trong kỳ a phương, g n v i công tác qu n lý thu thu , ki n ngh bi n pháp qu n lý, s d ng hoá ơn trên t ng a bàn, danh sách t ch c, cá nhân b x ph t vi ph m Ch báo cáo s d ng hoá ơn. VII. THANH QUY T TOÁN S D NG HOÁ ƠN 1. T t c các t ch c, cá nhân s d ng hoá ơn n h t ngày 31/12 hàng năm u ph i th c hi n thanh, quy t toán s d ng hoá ơn v i cơ quan Thu . Ch m nh t n ngày
 15. 30/01 hàng năm các t ch c, cá nhân s d ng hoá ơn ph i thanh, quy t toán s d ng hoá ơn v i cơ quan Thu nơi mua ho c ăng ký s d ng hoá ơn (C c Thu , Chi c c Thu ) t ng h p báo cáo T ng c c Thu ch m nh t vào ngày 28/02 hàng năm. Trư ng h p do hoàn c nh c bi t không báo cáo thanh, quy t toán s d ng hoá ơn úng th i gian quy nh thì ph i báo cáo cơ quan Thu rõ nguyên nhân có hình th c x lý thích h p. 2. i v i t ch c, cá nhân có chi nhánh, c a hàng... có mã s thu riêng khi thanh, quy t toán s d ng hoá ơn thì ngoài vi c báo cáo thanh, quy t toán s d ng hoá ơn g i cơ quan Thu nơi mua hoá ơn; ng th i g i cơ quan c p trên c a ơn v theo dõi ph i h p qu n lý (theo m u s 01 ính kèm). Trư ng h p ơn v có b ph n ph thu c như: c a hàng, qu y hàng thì ph i l p báo cáo thanh quy t toán riêng r i m i t ng h p chung c a c ơn v thanh, quy t toán s d ng hoá ơn v i cơ quan Thu nơi mua hoá ơn. 3. Các t ch c, cá nhân không ch p hành ho c báo cáo ch m th i gian quy nh, báo cáo sai thanh, quy t toán s d ng hoá ơn u .ph i l p biên b n vi ph m và b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán theo ti t 4.2 i m 4 ph n II Thông tư s : 89/2000/TT-BTC ngày 28/8/2000 c a B trư ng B Tài chính. i v i các t ch c, cá nhân không th c hi n thanh, quy t toán s d ng hoá ơn thì còn ph i ình ch s d ng hóa ơn và thu h i hóa ơn cho n khi ơn v ch p hành y quy nh v thanh, quy t toán s d ng hóa ơn ư c cơ quan Thu ch p nh n. Khi ình ch s d ng hoá ơn, cơ quan Thu ph i ra quy t nh ình ch s d ng hoá ơn. 4. C c Thu , Chi c c Thu ph i ch o, hư ng d n các t ch c, cá nhân thu c a bàn qu n lý th c hi n thanh, quy t toán s d ng hoá ơn hàng năm theo úng quy nh. T ng h p k p th i, y , chính xác (theo m u ính kèm), k t qu thanh, quy t toán s d ng hoá ơn, x lý vi ph m v qu n lý, s d ng, thanh, quy t toán hoá ơn, thu h i hoá ơn c a các t ch c, cá nhân không s d ng v cơ quan Thu theo quy nh. VIII. X LÝ CÁC HÀNH VI VI PH M V CH QU N LÝ S D NG HOÁ ƠN Các hành vi vi ph m v ch qu n lý, s d ng hoá ơn như: làm m t hoá ơn, mua, bán hoá ơn. s d ng hoá ơn gi ... cơ quan Thu các c p ph i ti n hành l p biên b n vi ph m (theo m u ính kèm) u có căn c x lý vi ph m theo quy nh. Cách th c, phương pháp ti n hành x lý các trư ng h p như sau: 1. Báo cáo, thông báo m t hoá ơn. Các t ch c, cá nhân trong vòng 5 ngày k t ngày phát hi n làm m t hoá ơn ph i làm b n báo cáo vi c m t hoá ơn (m u BC 21/AC) v i cơ quan Thu nơi mua ho c ăng ký s d ng hoá ơn t in (kèm theo các gi y t có liên quan). Trong vòng 10 ngày sau khi nh n ư c b n báo cáo, Chi c c Thu ph i báo cáo ngay C c Thu b ng văn b n tình hình m t (theo m u BC 23/AC) C c Thu thông báo vi c m t hoá ơn cho các Chi c c Thu và các cơ quan n i chính trong t nh ng th i g i cho T ng c c Thu và C c Thu các t nh, thành ph trong c nư c bi t ph i h p truy tìm, phát hi n, ngăn ch n vi c l i d ng nh ng hoá ơn ã m t.
 16. 2. X ph t vi ph m hành chính v m t hoá ơn. Khi có báo cáo vi c m t hoá ơn, cơ quan Thu nơi c p hoá ơn trong vòng 15 ngày k t ngày l p biên b n, C c Thu , Chi c c Thu ph i ra quy t nh x lý v hành vi làm m t hoá ơn theo quy nh. Vi c x ph t m t hoá ơn ư c tính theo t ng liên c a s hoá ơn mà không tính theo s hoá ơn m t, k c các lo i tem, vé Riêng các lo i tem, vé... có m nh giá thì tính ph t theo m nh giá c a tem, vé ó. Khi m c x ph t vi ph m hành chính do làm m t hoá ơn vư t quá thN m quy n quy nh c a cơ quan Thu thì ph i chuy n h sơ n cơ quan có thN m quy n x lý. Trong h sơ có văn b n ngh v hình th c ph t, m c ph t. Khi xét th y hành vi làm m t hoá ơn có d u hi u t i ph m thì cơ quan Thu ph i chuy n h sơ sang cơ quan có thN m quy n truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Các tình ti t gi m nh , tăng n ng làm căn c xem xét khi x ph t vi ph m hành chính do làm m t hoá ơn áp d ng theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 49/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán. 3. X lý hành vi mua, bán hoá ơn. Khi phát hi n hành vi vi ph m mua, bán hoá ơn thì x lý như sau: Cơ quan Thu ph i th c hi n x ph t vi ph m hành chính và ra quy t nh ình ch s d ng hoá ơn i v i ơn v bán hoá ơn, thu h i toàn b s hoá ơn vi ph m, k c s hoá ơn còn l i c a ơn v vi ph m bán hoá ơn. N u ngư i mua hóa ơn không h p pháp là công ch c Nhà nư c, cán b các doanh nghi p thì cơ quan Thu ph i g i công văn thông báo cho ơn v qu n lý cán b , công ch c ph i h p x lý vi ph m theo Pháp l nh công ch c Nhà nư c. 4. X lý hành vi s d ng hoá ơn gi . Khi nghi v n là hoá ơn gi , cơ quan Thu dùng Gi y ch ng nh n thu h i biên lai, hoá ơn ban hành theo Công văn s : 635 TC/TCT/AC ngày 22/6/1992 c a B Tài chính v vi c phát hành ch ng t thu h i hoá ơn, thu h i b n chính hoá ơn có nghi v n gi làm căn c ki m tra xác minh, x lý vi ph m. Vi c x lý hoá ơn gi như sau: Trư ng h p ngư i mua hàng ch ng minh ư c tên, mã s thu , a ch c a t ch c, cá nhân ã giao hoá ơn gi khi bán hàng thì ngư i mua hàng yêu c u ngư i bán hàng l p l i hoá ơn bán hàng úng theo ch quy nh. ơn v bán hàng có trách nhi m l p l i hoá ơn úng theo quy nh, khai báo tên, a ch bân hoá ơn gi , ng th i b x ph t vi ph m hành chính và tuỳ theo m c vi ph m có th b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
 17. Trư ng h p ngư i mua hàng không ch ng minh ư c tên, mã s thu , a ch c a t ch c, cá nhân ã giao hoá ơn gi khi bán hàng thì s b x ph t vi ph m hành chính, ng th i hoá ơn mua hàng ó không ư c kh u tr thu GTGT và không ư c tính vào chi phí h p lý khi xác nh thu nh p ch u thu TNDN và tuỳ theo m c vi ph m có th b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. N u ngư i s d ng hoá ơn gi là công ch c Nhà nư c, cán b các doanh nghi p thì cơ quan thu ph i g i công văn thông báo cho ơn v qu n lý cán b công ch c ph i h p x lý vi ph m theo Pháp l nh công ch c Nhà nư c. 5. T ch c, cá nhân chi m d ng, xâm tiêu, n p ch m ti n bán hoá ơn, ch ng t , ngoài vi c ph i n p y s ti n ph i n p mà còn b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh hi n hành. 6. ThN m quy n x ph t vi ph m hành chính v qu n lý, s d ng hoá ơn. C c trư ng C c Thu , Chi c c trư ng Chi c c Thu ư c ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính i v i các t ch c, cá nhân làm m t hóa ơn, vi ph m ch qu n lý s d ng hóa ơn quy nh t i i u 19, 20 Lu t thu GTGT; i u 24, 25 Lu t thu TNDN; i u 18, Lu t thu TT B; i u 27 Lu t thu s d ng t nông nghi p, i u 7 Ngh nh s 22/CP ngày 17/4/1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu . + Chi c c trư ng Chi c c Thu ư c quy n x ph t hành chính s ti n n 2.000.000 . + C c trư ng C c Thu ư c quy n ph t hành chính s ti n n 20.000.000 . Vi c t ch c x lý m t hoá ơn và các hành vi vi ph m ch qu n lý, s d ng hoá ơn là công tác thư ng xuyên và ph c t p, theo quy nh hi n hành không còn H i ng x lý t n th t n ch nên Phòng qu n lý n ch c a C c Thu , t qu n lý n ch c a Chi c c Thu ph i b trí cán b có năng l c và trách nhi m làm công tác x lý các hành vi vi ph m v hoá ơn theo dõi và hoàn ch nh các th t c giúp C c trư ng C c Thu , Chi c c trư ng Chi c c Thu x lý k p th i, úng ch quy nh. T ng c c Thu xem xét ki m tra vi c x lý vi ph m v ch qu n lý, s d ng hoá ơn, các v vi ph m làm t n th t hoá ơn và tham gia ý ki n ch o i v i vi c x lý m t hoá ơn do các C c Thu , Chi c c Thu báo cáo. IX. KI M TRA TH C HI N CH PHÁT HÀNH, QU N LÝ S D NG HOÁ ƠN 1. C c Thu , Chi c c Thu ph i thư ng xuyên t ch c ki m tra nh kỳ, ki m tra t xu t vi c th c hi n ch phát hành, qu n lý, s d ng hóa ơn c a cơ quan qu n lý hoá ơn và i tư ng s d ng hoá ơn. N i dung ki m tra bao g m: Ki m tra vi c c p phát, mua, thanh, quy t toán s d ng hoá ơn.
 18. Ki m tra hoá ơn t in: Ki m tra m u hoá ơn ã in, nơi in, ăng ký s d ng, thanh lý h p ng in. Ki m tra vi c s d ng hoá ơn: L p hoá ơn, m s sách, ghi chép, xoá b , lưu tr hoá ơn. Ki m tra vi c báo cáo tình hình s d ng hoá ơn c a cơ quan thu , các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v . Ki m tra vi c x lý m t hoá ơn theo ch qu n lý s d ng hoá ơn, báo cáo m t hoá ơn, thông báo m t hoá ơn, quy t nh x ph t hành vi vi ph m hành chính i v i hành vi làm m t hoá ơn. Ki m tra vi c phòng ch ng, ngăn ch n vi c mua, bán s d ng hoá ơn gi , hoá ơn không h p pháp trong thanh, quy t toán tài chính. 2. C c Thu , Chi c c Thu ti n hành t ch c thu h i liên 2 hoá ơn có nghi v n ki m tra i chi u liên lưu c a hoá ơn, phát hi n các hành vi l p hoá ơn ghi sai l ch s ti n (liên 1 : ít, liên 2: nhi u) tr n thu , tham ô công qu ho c mua hoá ơn tr ng t ghi s ti n khi thanh quy t toán tài chính... ph i h p các ngành, các c p a phương ki m tra vi c s d ng hoá ơn trong thanh, quy t toán tài chính nh t là các d án các ơn v th hư ng Ngân sách Nhà nư c. 3. Th t c ki m tra ư c th c hi n theo Công văn s : 541 TCT/TTr ngày 26/01/1999 c a T ng c c Thu v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 61/1998/N -CP ngày 15/8/1998 c a Chính ph . X. XÁC MINH HOÁ ƠN 1. Vi c xác nh tính h p pháp c a hoá ơn là c n thi t và x y ra thư ng xuyên. Vì v y, các t ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh d ch v ph i t t ch c rà soát, t ki m tra, xác minh tính h p pháp c a hóa ơn mua hàng, hoá ơn bán hàng khi kê khai n p thu , thanh, quy t toán tài chính. C c Thu , Chi c c Thu ph i b trí cán b th c hi n xác minh hoá ơn, tr l i các cơ quan, các ngành, C c Thu , Chi c c Thu các a phương khác. Vi c tr l i xác minh ph i y , chính xác, k p th i trong vòng 5 ngày khi nh n ư c yêu c u c n xác minh. K t qu xác minh hoá ơn ph i m s sách theo dõi c th . i v i cơ quan Thu khi xác minh hoá ơn, ch ng t nghi v n thì l p biên b n và dùng gi y ch ng nh n thu h i biên lai, hoá ơn ban hành kèm theo Công văn s 635 TC/TCT/AC ngày 22/6/1992 c a B Tài chính v vi c phát hành ch ng t thu h i hoá ơn thu h i b n chính hoá ơn nghi v n làm căn c xác minh và x lý vi ph m. Khi m u hoá ơn c n xác minh ghi rõ ơn v s d ng, mã s thu thì liên h C c Thu , Chi c c Thu xác minh và k t qu tr l i xác minh c a C c Thu , Chi c c Thu là căn c k t lu n tính h p pháp c a hoá ơn, ch ng t . Khi m u hoá ơn c n xác minh không ghi rõ ơn v s d ng, mã s thu thì liên h T ng c c Thu xác minh và k t qu xác minh c a T ng c c Thu là căn c k t lu n tính h p pháp c a hoá ơn, ch ng t .
 19. 2. i v i cơ quan, ơn v các ngành khi ki m tra, ki m soát, thanh quy t toán tài chính n u nghi v n hoá ơn không h p pháp thì có công văn ngh cơ quan Thu (Chi c c Thu , C c Thu , T ng c c Thu ) xác minh. Khi k t qu xác minh là: hoá ơn gi , hoá ơn không h p pháp, hoá ơn có vi ph m, th trư ng cơ quan Thu các c p, ơn v ư c xác minh ph i t ch c x lý vi ph m, không ư c b qua, l i d ng như hi n nay 1 s a phương và ơn v ; sau khi x lý vi ph m ph i thông báo l i cho cơ quan Thu ã xác minh k t qu x lý vi ph m ph i h p qu n lý. XI. T CH C TH C HI N 1. Cơ quan Thu các c p c n quán tri t Quy trình nghi p v phát hành, qu n lý, s d ng hoá ơn cho t t c các cán b thu thu c ph m vi qu n lý. Hư ng d n cơ s s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v n m v ng nh ng n i dung quy nh th c hi n y nghiêm túc Ch qu n lý, s d ng hoá ơn. 2. T ch c ki m tra, rà soát, i chi u nh ng n i dung ã th c hi n a phương v i quy trình nghi p v có k ho ch bi n pháp kh c ph c và b sung t th c t làm cho quy trình nghi p v in n, phát hành, qu n lý, s d ng hoá ơn phù h p v i th c t hi n nay. C c thu .... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Chi c c thu .... ..., ngày.... tháng.... năm 200... S :.../CT-Q XL BIÊN B N VI PH M HÀNH CHÍNH Hôm nay, vào lúc.... gi .... ngày.... tháng.... năm T i Chúng tôi g m: 1........ ch c v .... thu c..... 2........ ch c v .... thu c..... 3......... ch c v .... thu c..... Ti n hành l p biên b n vi ph m hành chính x y ra ngày... tháng... năm... a i m vi ph m: Có s ch ng ki n c a ông (bà):
 20. a ch : S gi y CMND... ngày... nơi c p... H tên ngư i vi ph m (ho c i di n t ch c vi ph m hành chính: a ch : N i dung vi ph m: L i khai c a ngư i vi ph m Biên b n ư c l p thành 02 b n, giao cho ương s 01 b n. Trong quá trình ki m tra, t ki m tra không làm hư h ng, m t tài s n gì c a cơ s . Biên b n ư c c cho m i ngư i cùng nghe và nh t trí ký tên. Ngư i vi ph m Ngư i ch ng ki n Ngư i l p biên b n (ho c i di n (n u có) (ghi rõ h tên) t ch c vi ph m C c thu .... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Chi c c thu .... ..., Ngày.... tháng.... năm 200... S :.../CT-Q XL QUY T NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH I V I HÀNH VI LÀM M T N CH THU Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 17/4/1996 v vi c x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và Ngh nh s 49/1999/N -CP ngày 08/7/1999 v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 30/2001/Q -BTC ngày 13 tháng 4 năm 2001 v vi c ban hành ch in, phát hành, qu n lý, s d ng n ch thu ; Quy t nh s 31/2001/Q -BTC ngày 13 tháng 4 năm 2001 c a B trư ng B Tài chính v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ch qu n lý, s d ng hoá ơn và Ch qu n lý, s d ng hoá ơn bán hàng ban hành kèm theo Quy t nh s 885/1998/Q -BTC ngày 16/7/1998 c a B trư ng B Tài chính; Căn c Biên b n vi ph m hành chính do làm m t biên lai, hoá ơn s ...BB, ngày... tháng... năm 200... c a...
Đồng bộ tài khoản