Quyết định số 1129-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 1129-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1129-TTg về việc phê duyệt Dự án Kho cảng xăng dầu của Công ty Thương mại dầu khí(Petechim) tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1129-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1129-TTg Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 1997 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN KHO - C NG XĂNG D U C A CÔNG TY THƯƠNG M I D U KHÍ (PETECHIM) T I XÃ PHÚ XUÂN, HUY N NHÀ BÈ, THÀNH PH H CHÍ MINH. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42-CP ngày 16-7-1996 c a Chính ph và Ngh nh s 92-CP ngày 23-8-1997 c a Chính ph ; Xét ngh c a H i ng Qu n tr T ng công ty D u khí Vi t Nam (Công văn s 3772-H QT ngày 27-10-1997), Báo cáo th m nh c a B K ho ch và u tư (Công văn s 7926/BKH/VPT ngày 8-12-1997), ý ki n c a B Xây d ng (Công văn s 1557-BXD/CSXD ngày 21-11-1997), B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (Công văn s 1978-Q /MTg ngày 25-11-1997), B Giao thông v n t i (Công văn s 3399-KH T ngày 13-11-1997), B Tài chính (Công văn s 1903- TPT/KH ngày 02- 12-1997), y b n nhân dân Thành ph H Chí Minh (Công văn s 99-UB/QL T ngày 01-01-1997). QUY T NNH : i u 1. – Phê duy t D án Kho – c ng xăng d u c a Công ty Thương m i d u khí (Petechim) t i xã Phú Xuân, huy n Nhà Bè, thành ph H Chí Minh, v i các n i dung như sau : 1. Tên D án : Kho - c ng xăng d u Petechim. 2. Ch tư : Công ty Thương m i d u khí (Petechim) thu c T ng công ty D u khí Vi t Nam. 3. M c tiêu D án : Ph c v công tác kinh doanh xăng d u c a ngành D u khí, áp ng nhu c u tiêu th c a khách hàng trong và ngoài nư c. 4. a i m và di n tích s d ng : - T i p 5, xã Phú Xuân, huy n Nhà Bè, thành ph H Chí Minh. - Di n tích t s d ng : 15,5 ha.
  2. 5. Công su t và các h ng m c u tư ch y u: - Kho có t ng công su t 50.000m3 ( g m 10 b n, m i b n 5.000m3) - C u c ng: c ng nh p có kh năng ti p nh n t u ch d u có tr ng t i n 25.000 t n và c ng xu t có kh năng ti p nh n t u/xà lan có tr ng t i n 5.000 t n; - H th ng ư ng ng công ngh ; - H th ng cung c p b ng xe b n; - H th ng phòng cháy, ch a cháy và x lý ô nhi m môi trư ng; - Các công trình ph tr khác như : h th ng ư ng n i b , c p i n, nư c, phòng qu n lý, phòng thí nghi m v.v… 6. V n u tư và ngu n v n: a) T ng m c u tư : 198.224 tri u ng, trong ó: -V nc nh : 124.440 tri u ng. - V n lưu ng : 73.784 tri u ng. b) Ngu n v n : s d ng v n t có c a Công ty, v n vay trong nư c và nư c ngoài. 7. Phương th c th c hi n D án: - Qu n lý D án: Ch u tư tr c ti p qu n lý th c hi n D án. - u th u mua s m thi t b hàng hóa và xây l p theo quy nh. 8. Th i gian th c hi n u tư: - Kh i công xây d ng : tháng 3 năm 1998. - Hoàn thành: tháng 6 năm 1999. 9. Các quy nh khác i v i D án : - Trong quá trình tri n khai th c hi n D án, ch u tư ph i xem xét hoàn ch nh các n i dung ư c lưu ý trong các công văn c a B K ho ch và u tư và c a các cơ quan có liên quan. - Ch u tư có k ho ch ào t o cán b k thu t, cán b qu n lý và công nhân k thu t m b o qu n lý th c hi n, v n hành D án an toàn và t hi u qu cao. i u 2. - T ch c th c hi n T ng công ty D u khí Vi t Nam có trách nhi m:
  3. - Ch o ch u tư qu n lý và th c hi n D án theo quy nh hi n hành. - L p quy ho ch phát tri n h th ng kho và h th ng phân ph i xăng d u c a ngành D u khí trên ph m vi c nư c làm căn c xem xét các d án ti p theo. i u 3. – Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các B trư ng: B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Thương m i, B Giao thông v n t i, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c T ng công ty D u khí Vi t Nam, Giám c Công ty Thương m i d u khí và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản