Quyết định số 113/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 113/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 113/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt (điều chỉnh) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà nẵng thời kỳ 2001 đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 113/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 113/2001/Q -TTG NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2001 PHÊ DUY T ( I U CH NH) QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I THÀNH PH À N NG TH I KỲ 2001 N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng t i T trình s 125/TT- UB ngày 16 tháng 01 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 1627 BKH/VPT ngày 21 tháng 3 năm 2001, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t ( i u ch nh) Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph à N ng n năm 2010 v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. M c tiêu: Xây d ng thành ph à N ng tr thành m t trong nh ng trung tâm kinh t - văn hoá l n c a mi n Trung và c nư c, v i các ch c năng cơ b n là m t trung tâm công nghi p, thương m i, du l ch và d ch v c a mi n Trung; là Thành ph c ng, u m i giao thông ( ư ng bi n, ư ng hàng không, ư ng s t, ư ng b ) quan tr ng v trung chuy n và v n t i trong c nư c và qu c t ; là trung tâm bưu chính vi n thông và tài chính, ngân hàng; là m t trong nh ng trung tâm văn hoá - th thao, giáo d c - ào t o, trung tâm khoa h c công ngh c a mi n Trung; à N ng còn là m t trong nh ng a bàn gi v trí chi n lư c quan tr ng v qu c phòng an ninh khu v c Nam Trung B , Tây Nguyên và c nư c. 2. nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i thành ph à N ng. - Xây d ng thành ph à N ng tr thành ô th hi n i, văn minh có môi trư ng văn hoá - xã h i lành m nh, phát tri n trong th n nh và b n v ng, gi vai trò trung tâm c a mi n Trung và Tây Nguyên v i cơ c u kinh t công nghi p, thương m i, d ch v , du l ch, th y s n, nông lâm nghi p, trong m i quan h v i c nư c, khu v c hành lang ông - Tây và ASEAN. - T o ra s chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá. Tăng t tr ng phát tri n công nghi p hư ng m nh vào công nghi p ch bi n, công nghi p hàng tiêu dùng ph c v cho xu t khNu, công nghi p v t li u xây d ng, công nghi p hoá ch t, t ng bư c tăng t tr ng d ch v và du l ch.
  2. - Phát tri n kinh t g n v i b o v môi trư ng sinh thái nh m m b o s phát tri n b n v ng c a Thành ph , b o v s c kho và nâng cao ch t lư ng cu c s ng cho nhân dân. - G n tăng trư ng kinh t v i ti n b , công b ng xã h i. T o nhi u vi c làm cho ngư i lao ng, nâng cao trình dân trí. Tăng cư ng u tư công c ng cho khu v c nông thôn, mi n núi, vùng xa nh m làm cho m c s ng c a các t ng l p dân cư ngày càng nâng cao. - Phát huy s c m nh t ng h p c a m i thành ph n kinh t ; a d ng hoá các lo i hình s n xu t kinh doanh; phát huy t t n i l c, t o ra môi trư ng u tư thu n l i thông thoáng, thu hút v n và công ngh m i t bên ngoài, tăng cư ng giao lưu kinh t v i các a phương trong nư c và qu c t . - Phát tri n và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c áp ng yêu c u phát tri n; nâng cao trình c a i ngũ cán b lãnh o, tham mưu chính sách, i ngũ cán b qu n lý doanh nghi p và công nhân k thu t; có chính sách phát tri n s d ng nhân tài. Coi tr ng ng d ng nh ng thành t u khoa h c công ngh m i. Phát huy truy n th ng văn hoá, dũng c m, c n cù c a nhân dân à N ng và hoà nh p v i các thành ph l n trong nư c và khu v c. - Phát tri n kinh t - xã h i b n v ng g n k t ch t ch v i nhi m v b o v qu c phòng, gi v ng an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i. 3. M t s ch tiêu ch y u: + GDP tăng 13%/năm th i kỳ 2001 - 2005; tăng 14%/năm th i kỳ 2006 - 2010; tăng 13,5%/năm c th i kỳ 2001 - 2010. + GDP bình quân u ngư i năm 2010 t 2.000 USD. + Kim ng ch xu t khNu tăng bình quân 21 - 23%/năm giai o n 2001 - 2010, t 1.720 tri u USD vào năm 2010. +T c phát tri n dân s m c dư i 1,2% vào năm 2010. + n 2010 gi m t l tr suy dinh dư ng xu ng dư i 10%, s h ư c s d ng i n 100% và nư c s ch là 95%. + Hàng năm gi i quy t thêm vi c làm cho kho ng 2,2 - 2,5 v n lao ng. + Cơ c u kinh t : n năm 2010 v n theo hư ng Công nghi p - D ch v - Nông nghi p: - Công nghi p + xây d ng: 46,7%. - D ch v : 50,1%. - Th y s n, nông, lâm nghi p: 3,2%.
  3. 4. Phát tri n ngành và lĩnh v c kinh t - xã h i: 1- Công nghi p: - Ph n u t t c tăng bình quân 16,62% th i kỳ 2001 - 2005 và 15,5% th i kỳ 2006 - 2010, c th i kỳ 2001 - 2010 t bình quân 16,1%/năm. - Nhanh chóng hình thành công nghi p ch l c trên cơ s phát huy l i th và tăng cư ng các thi t b , công ngh tiên ti n, hi n i t o ra nh ng s n phNm có kh năng c nh tranh trên th trư ng: công nghi p ch bi n h i s n, công nghi p ph n m m, công nghi p cơ khí óng m i và s a ch a tàu bi n, công nghi p c ng ph c v kinh t bi n và nh ng ngành công nghi p hư ng v xu t khNu. - Tri n khai xây d ng và có cơ ch qu n lý thích h p i v i các khu công nghi p Liên Chi u - Hoà Khánh, à N ng. Ny m nh vi c khuy n khích u tư trong nư c và nư c ngoài phát tri n công nghi p. Phát tri n các c m công nghi p v tinh, công nghi p ch bi n, d ch v khu v c nông thôn. Di chuy n các cơ s công nghi p gây ô nhi m ra kh i n i thành theo quy ho ch phát tri n công nghi p c a Thành ph . 2- Thương m i: - Xây d ng thành ph à N ng tr thành u m i trung chuy n quá c nh và giao lưu hàng hoá, d ch v c a mi n Trung; làm t t ch c năng c a ngành là c u n i gi a s n xu t và tiêu dùng. Ny m nh ti p th m r ng th trư ng xu t khNu c a Thành ph , g n thương m i n i a v i xu t khNu, t ng bư c ti n hành xu t khNu d ch v , t o ng l c Ny nhanh công nghi p hoá và hi n i hoá n n kinh t - xã h i. - Phát tri n kho trung chuy n, nhanh chóng xây d ng và hình thành các trung tâm thương m i, khu d ch v thương m i t ng h p và trung tâm h i ch tri n lãm qu c t . 3- Du l ch: - Ph n u nâng t tr ng ngành du l ch trong cơ c u GDP lên 13,3% vào năm 2006 và 16,5% vào năm 2010. - Xây d ng à N ng tr thành trung tâm du l ch, a d ng hoá các lo i hình du l ch, ngh dư ng, t m bi n, du l ch sinh thái, tham quan, coi tr ng c du l ch qu c t và du l ch n i a, góp ph n m r ng giao lưu qu c t và h p tác u tư. - Quy ho ch phát tri n du l ch t khu Bà Nà n bán o Sơn Trà và du l ch ven hai b sông Hàn. Phát tri n du l ch à N ng g n v i t ng th du l ch Hu - à N ng- Qu ng Nam - Tây Nguyên, ng th i phát tri n du l ch à N ng trong m i quan h qu c gia và khu v c ông Nam á. 4- D ch v : Phát tri n m nh các ho t ng d ch v , hư ng vào vi c ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph c ng như: c ng bi n, sân bay, kho v n, v n t i, b o hi m, tài chính, ngân hàng, thông tin ti p th ...
  4. 5- Thu s n, nông, lâm nghi p và phát tri n nông thôn: Th c hi n phương th c kinh doanh t ng h p. Xây d ng các i tàu ánh b t cá xa b v i trang thi t b phương ti n k thu t hi n i và cơ s h u c n ngh cá m b o ánh b t lâu dài trên bi n. Phát tri n nuôi tr ng thu s n. Hình thành các làng cá v i các h gia ình v a làm ngh cá kiêm d ch v du l ch và s n xu t nông nghi p. Xây d ng c ng cá Thu n Phư c, âu thuy n Th Quang - N i Hiên ông cùng v i vi c s p x p, c i t o, nâng c p các cơ s óng t u thuy n, d ch v ngh ánh b t thu s n. Phát tri n m t n n nông nghi p s ch theo hư ng a d ng hoá. ng th i phát tri n nhanh các cây th c phNm, rau, u , các lo i cây ăn qu , hoa, cây c nh, chăn nuôi ..., v i t su t hàng hoá nông s n ngày càng cao, áp ng t t yêu c u tiêu dùng và xu t khNu. Phát tri n m nh chăn nuôi gia súc và gia c m, coi tr ng ch t lư ng gi ng. M r ng nuôi bò lai, bò s a, l n n c và nuôi gà theo phương pháp công nghi p tăng hi u qu chăn nuôi áp ng yêu c u th hi u tiêu dùng c a th trư ng. Phát tri n các ngành ngh và d ch v nông thôn. B o v , khôi ph c r ng t nhiên, phát tri n tr ng r ng trên t tr ng i tr c, tr ng r ng ch ng cát và r ng c nh quan ven bi n theo phương th c k t h p cây lâm nghi p v i tr ng cây công nghi p, cây ăn qu , dư c li u, chăn nuôi i gia súc v.v... Xây d ng và b o v các khu r ng Bà Nà, Nam H i Vân và khu b o t n thiên nhiên Sơn Trà. 6- Phát tri n h th ng h t ng k thu t: a) Giao thông: C i t o, nâng c p, xây d ng c ng Tiên Sa, c ng Sông Hàn, c ng Liên Chi u, sân bay qu c t à N ng, h th ng ư ng n i thành, ư ng 14B t c ng Tiên Sa n c u Tuyên Sơn, ư ng Liên Chi u - Thu n Phư c, ư ng ven bi n Sơn Trà - Non Nư c, phát tri n h th ng giao thông t Thành ph n các khu công nghi p, khu du l ch và vùng nông thôn, c u Tuyên Sơn, c u CNm L , c u Nam Ô. b) C p nư c: Nâng c p và xây m i m t s nhà máy nư c: C u , CNm i, Liên Chi u; tr m c p nư c Sơn Trà. Ti p t c u tư th c hi n Chương trình nư c s ch nông thôn n năm 2010 t 95% s h ư c dùng nư c s ch. c) C p i n: C i t o và nâng c p các tr m bi n áp, h th ng lư i i n phân ph i áp ng yêu c u phát tri n công nghi p, du l ch và sinh ho t c a Thành ph .
  5. i n khí hoá toàn Thành ph , n năm 2010 t ch tiêu: 100% s xã khu v c nông thôn có i n và 100% s h dân ư c s d ng i n. d) Bưu chính vi n thông: Phát tri n ngành bưu chính vi n thông theo hư ng hi n i th c s là trung tâm bưu chính vi n thông c a mi n Trung. Phát tri n Internet, xây d ng Trung tâm k thu t vi n thông qu c t , ph n u n năm 2010 t ch tiêu 38 máy i n tho i/100 dân. ) M ng lư i cơ s h t ng k thu t b o v môi trư ng: Ph n u n năm 2010 cơ b n hoàn ch nh h th ng thoát nư c n i thành. T ng bư c nghiên c u tách thoát nư c m t và thoát nư c bNn, nư c sinh ho t vào c ng bao v khu x lý trư c khi th i ra c ng chung. Xây d ng lò t rác th i b nh vi n, xây d ng ài i n táng và tr m x lý nư c th i m Rong, xây d ng bãi rác m i chân èo i La. 7- V các lĩnh v c giáo d c, khoa h c, y t , văn hoá, xã h i: Nâng cao ch t lư ng giáo d c ào t o, b o m ngu n nhân l c phù h p v i cơ c u ngành ngh , trình phát tri n kinh t và an ninh qu c phòng c a Thành ph . Phát tri n h th ng trư ng d y ngh , ph n u n năm 2010 t l lao ng ư c ào t o ngh kho ng 45%. Ưu tiên i m i công ngh trong nh ng ngành kinh t ch l c c a Thành ph , t o i u ki n thu n l i và khuy n khích các cơ s s n xu t nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh . Nâng c p Trung tâm thông tin tư li u khoa h c công ngh c a Thành ph , hình thành m ng lư i d ch v khoa h c và công ngh làm cơ s cho th trư ng khoa h c công ngh và th trư ng ch t xám phát tri n. Xây d ng Trung tâm công ngh ph n m m à N ng. Xây d ng m t h th ng cơ s phòng b nh và ch a b nh h p lý, hi n i, ng b v nhân l c cũng như cơ s v t ch t áp ng nhu c u khám ch a b nh c a nhân dân. Ph n u n năm 2010 gi m n m c th p nh t các b nh thi u Vitamin A, lao, suy dinh dư ng, r i lo n do thi u i t và h n ch t i a t l nhi m HIV/AIDS. Xây d ng m t b nh vi n a khoa m i v i trang thi t b hi n i ph c v cho nhân dân à N ng và khu v c. Phát tri n và nâng cao ch t lư ng các ho t ng văn hoá thông tin, xây d ng n p s ng văn hoá lành m nh nh m gi gìn và phát huy b n s c văn hoá dân t c. Hi n i hoá h th ng phát thanh truy n hình và Ny m nh công tác xã h i hoá th d c th thao. T p trung u tư phát tri n m t s môn th thao mũi nh n như bóng á, i n kinh, bơi l i, võ, c vua, c tư ng... có nh ng v n ng viên t thành tích cao các gi i qu c gia và qu c t . 8- Phát tri n ô th và nông thôn:
  6. Xây d ng thành ph à N ng theo quy ho ch phát huy vai trò là Thành ph trung tâm c a khu v c mi n Trung. Phát tri n không gian ô th theo hư ng Tây - Tây B c d c theo sông Cu ê n Trư ng nh và hư ng Tây - Tây Nam theo qu c l 1A và 14B v phía các xã Hoà Th , Hoà Phát. N i thành à N ng chia thành 5 khu v c: Khu v c trung tâm (qu n H i Châu và qu n Thanh Khê); qu n Liên Chi u; qu n Sơn Trà; qu n Ngũ Hành Sơn và khu v c phát tri n m i (bao g m phư ng Khuê Trung, xã Hoà Phát, xã Hoà Th ). Hình thành các i m dân cư ô th g n v i huy n l , các khu công nghi p t p trung, hình thành h th ng ô th v tinh gi m áp l c v dân s và cơ s h t ng i v i ô th trung tâm. Quy ho ch c i t o vùng nông thôn k t h p v i vi c hình thành và phát tri n trung tâm c m xã. Th c hi n nhi m v l p l i tr t t trong qu n lý ki n trúc và xây d ng ô th , ch ng ki m soát phát tri n ô th theo quy ho ch, k ho ch và pháp lu t. Trư c m t c n t p trung ch o công tác l p quy ho ch chi ti t s d ng t ai và tăng cư ng qu n lý s d ng t ai theo quy nh hi n hành. i u 2. U ban nhân dân thành ph à N ng có nhi m v : + Ch trì, có s giúp c a các B , ngành liên quan nghiên c u xây d ng chi n lư c và các chương trình phát tri n kinh t - xã h i, l p quy ho ch chi ti t, xây d ng các chương trình m c tiêu và các d án u tư phù h p v i quy ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. ng th i ra các gi i pháp ng b nh m phát huy t i a các ngu n l c ph c v s phát tri n c a Thành ph . + Nghiên c u và ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các cơ ch chính sách c th , phù h p v i i u ki n c a Thành ph nh m khuy n khích các thành ph n kinh t u tư s n xu t, m r ng th trư ng, phát tri n ngu n nhân l c, b o v môi trư ng th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i ã ra. + Th c hi n i m i t ch c, qu n lý và c i cách hành chính, t o môi trư ng thu n l i khuy n khích u tư trong nư c và nư c ngoài. + Ch o u tư t p trung có tr ng i m nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c; ưu tiên u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t, h t ng xã h i, t o ng l c phát tri n m t s ngành kinh t mũi nh n c a Thành ph . i u 3. Các B , ngành Trung ương có trách nhi m ph i h p h tr thành ph à N ng trong quá trình th c hi n quy ho ch này t ư c nh ng m c tiêu ã ra. Quy ho ch phát tri n các ngành kinh t - k thu t - xã h i ph i ư c c th hoá trên a bàn Thành ph b ng k ho ch, các chương trình m c tiêu, các d án u tư c th trong t ng giai o n. Trong quá trình th c hi n, Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng có trách nhi m ki m tra, theo dõi có gi i pháp i u ch nh k p th i.
  7. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký, thay th Quy t nh s 903/1997/Q -TTg ngày 23 tháng 10 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph à N ng n năm 2000. Ch t ch U ban nhân dân thành ph à N ng, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản