Quyết định số 113/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 113/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 113/2004/QĐ-UB về ban hành Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 113/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY NNH V XÉT DUY T CHO H I GIA I V I H C VIÊN CAI NGHI N MA TÚY VÀ NGƯ I SAU CAI NGHI N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t Phòng, ch ng ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 ; Căn c Ngh quy t s 16/2003/QH11 ư c Qu c h i Nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam, khóa XI, kỳ h p th 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 v th c hi n thí i m t ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy thành ph H Chí Minh và m t s t nh, thành ph khác tr c thu c Trung ương ; Căn c Quy t nh s 205/2003/Q -TTg ngày 02 tháng 10 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t án “T ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n t i thành ph H Chí Minh” ; Xét ngh c a Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i t i Công văn s 4118/L TBXH ngày 25 tháng 12 năm 2003 và c a Giám c S Tư pháp t i Công văn s 1134/STP-VB ngày 05 tháng 4 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v xét duy t cho h i gia i v i h c viên cai nghi n ma túy và ngư i sau cai nghi n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Giám c S Lao ng- Thương binh và Xã h i tri n khai th c hi n Quy t nh này trong vòng 15 ngày, k t ngày quy t nh có hi u l c thi hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Ch huy Trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , Giám c S Tư pháp, Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n, các t ch c, cá nhân có liên quan, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH
  2. - Như i u 3 KT. CH TNCH - y ban Thư ng v Qu c h i PH - Th tư ng Chính ph và các báo PHÓ CH TNCH Phó Th tư ng Chính ph cáo - Văn phòng Qu c h i - y ban Pháp lu t c a Qu c h i - y ban các v n xã h i c a Qu c h i - Văn phòng Chính ph - B Tư pháp, B Công an, B N i v - B Lao ng-Thương binh và Xã h i - C c Phòng ch ng t n n xã h i - Thư ng tr c Thành y Nguy n Thành Tài - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y - Các Ban c a H i ng nhân dân thành ph - Các Trư ng-Trung tâm cai nghi n ma túy thành ph - Thư ng tr c Ban Ch o Phòng ch ng t i ph m và ma túy thành ph - Chi C c Phòng ch ng t n n xã h i - Các Báo, ài - VPH -UB: Các PVP, Các T NCTH - Lưu (VX/LC) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY NNH V XÉT DUY T CHO H I GIA I V I H C VIÊN CAI NGHI N MA TÚY VÀ NGƯ I SAU CAI NGHI N. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 113 /2004/Q -UB ngày 23 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh : B n Quy nh này quy nh v trình t , th t c xét duy t và thNm quy n quy t nh cho h i gia theo nguy n v ng c a cá nhân và gia ình i v i h c viên cai nghi n ma
  3. túy ang trong th i gian qu n lý t p trung t i cơ s ch a b nh; ngư i sau cai nghi n ang trong th i gian qu n lý t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. i u 2. i tư ng i u ch nh : B n Quy nh này áp d ng cho các i tư ng sau : 1. H c viên cai nghi n ma túy, ngư i sau cai nghi n m c b nh hi m nghèo, nhi m HIV chuy n sang AIDS giai o n cu i (theo quy nh và tiêu chí c a ngành Y t ) c n có s chăm sóc thư ng xuyên c a gia ình. 2. H c viên cai nghi n ma túy, ngư i sau cai nghi n có ti n b trong th i gian ch p hành qu n lý t p trung t i cơ s ch a b nh ho c cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n, ư c thân nhân b o lãnh xu t c nh nh cư nư c ngoài ho c trư ng h c, t ch c nư c ngoài có văn b n ng ý ti p nh n vào làm vi c, h c t p. 3. H c viên cai nghi n ma túy khi vào cơ s ch a b nh chưa 18 tu i nhưng khi k t thúc th i gian cai nghi n t p trung ã 18 tu i, không t nguy n áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n và không thu c i tư ng có nguy cơ tái nghi n cao theo qui nh t i Quy t nh s 246/2003/Q -UB ngày 06 tháng 11 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . 4. H c viên cai nghi n ma túy, ngư i sau cai nghi n không có ti n án, ti n s ; có th i gian s d ng ma túy dư i 01 (môt) năm ; b x lý hành chính ho c t nguy n cai nghi n t p trung t i cơ s ch a b nh b t bu c l n u ; có ngh nghi p n nh ho c là h c sinh, sinh viên trư c khi vào cơ s ch a b nh và th c s ti n b ư c doanh nghi p ho c trư ng h c ng ý cam k t ti p nh n v ti p t c làm vi c ho c h c t p. Riêng i v i ngư i cai nghi n thì ph i có th i gian cai nghi n t p trung t i cơ s ch a b nh ít nh t là 18 tháng. i u 3. Nguyên t c xét duy t cho h i gia : 1. Vi c xét duy t cho h i gia ph i căn c theo quy nh v i tư ng ư c xét duy t, i u ki n v ngư i b o lãnh và i u ki n v a phương nơi ngư i h i gia cư trú. 2. Không xem xét ơn b o lãnh c a cá nhân, t ch c, gia ình mà trư c ây ã b o lãnh h i gia, cam k t qu n lý, ti p nh n ngư i h i gia vào làm vi c, h c t p nhưng không th c hi n t t trách nhi m c a ngư i b o lãnh. Chương 2: TRÌNH T , TH T C VÀ TH M QUY N QUY T NNH H I GIA M C 1: I U KI N XÉT DUY T H I GIA i u 4. i u ki n xét duy t cho h i gia iv i i tư ng quy nh t i kho n 1 và 2 i u 2 Quy nh này : i tư ng quy nh t i kho n 1 và 2 i u 2 Quy nh này ch ư c xét duy t cho h i gia khi áp ng các i u ki n sau :
  4. 1. Ngư i ký ơn b o lãnh h i gia là m t trong nh ng ngư i sau : v , ch ng, cha, m , ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i, anh ch em ru t ho c ngư i tr c ti p nuôi dư ng ư c y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n xác nh n. 2. Ngư i ký ơn b o lãnh có năng l c hành vi dân s y . i u 5. i u ki n xét duy t cho h i gia iv i i tư ng quy nh t i kho n 3 và 4 i u 2 Quy nh này : i tư ng quy nh t i các kho n 3 và 4 i u 2 Quy nh này ch ư c xét duy t cho h i gia khi áp ng các i u ki n sau : 1. Các i u ki n quy nh t i i u 4 Quy nh này. 2. Ngư i ký ơn b o lãnh có cùng h khNu v i ngư i ư c b o lãnh t i nơi mà ngư i ư c b o lãnh có h khNu trư c khi vào cơ s ch a b nh. 3. Nh ng ngư i chung s ng trong gia ình nơi ngư i h i gia cư trú không có ngư i b ti n án, ti n s v các t i liên quan n ma túy ư c quy nh trong B Lu t Hình s . 4. Phư ng-xã, th tr n nơi ngư i h i gia cư trú ph i ư c y ban nhân dân qu n- huy n công nh n là a bàn không còn t n n ma túy. M C 2: H SƠ B O LÃNH H I GIA i u 6. H sơ b o lãnh : H sơ b o lãnh h i gia do ngư i ký ơn b o lãnh h i gia l p thành 02 b , g m có : 1. ơn b o lãnh h i gia : ơn do chính ngư i b o lãnh t vi t, có ghi cam k t c a b n thân ch u trách nhi m qu n lý, giáo d c ngư i h i gia không tái nghi n và ư c y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi ngư i b o lãnh cư trú xác nh n ch ký c a ngư i b o lãnh và quan h nuôi dư ng gi a ngư i b o lãnh và ngư i ư c b o lãnh (n u có). 2. B n sao h khNu thư ng trú ho c t m trú dài h n (KT3) c a ngư i b o lãnh, có công ch ng, ch ng th c không quá 3 tháng ho c kèm theo b n chính i chi u. 3. Tùy thu c vào t ng i tư ng ư c b o lãnh mà trong h sơ b o lãnh c n ph i có các lo i gi y t theo quy nh t i i u 7 Quy nh này. i u 7. Yêu c u v gi y t i v i t ng lo i i tư ng ư c b o lãnh : 1. i tư ng ư c b o lãnh quy nh t i kho n 1 i u 2 Quy nh này c n có : a) Gi y t ch ng minh m i quan h gi a ngư i b o lãnh và ngư i ư c b o lãnh ; b) B n chính Gi y xác nh n tình tr ng s c kh e c a h c viên cai nghi n, ngư i sau cai nghi n do Trung tâm y t qu n-huy n nơi cơ s ch a b nh, cơ s gi i quy t vi c
  5. làm cho ngư i sau cai nghi n trú óng ho c do b nh vi n theo phân tuy n, b nh vi n chuyên khoa nơi h c viên i u tr c p. 2. i tư ng ư c b o lãnh quy nh t i kho n 2 i u 2 Quy nh này c n có : a) Gi y t ch ng minh m i quan h gi a ngư i b o lãnh và ngư i ư c b o lãnh ; b) Gi y t c a cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài cho phép nh p c nh h c t p, lao ng ho c nh cư ã ư c h p pháp hóa lãnh s . Các gi y t này ph i ư c d ch ra ti ng Vi t và ư c cơ quan công ch ng xác nh n b n d ch ; c) B n sao có công ch ng h chi u ho c gi y thông hành c p cho ngư i ư c b o lãnh. 3. i tư ng ư c b o lãnh quy nh t i kho n 3 i u 2 Quy nh này c n có b n sao Gi y khai sinh c a i tư ng ư c b o lãnh. 4. i tư ng ư c b o lãnh quy nh t i kho n 4 i u 2 Quy nh này c n có b n chính Gi y cam k t b o lãnh c a ngư i ng u doanh nghi p ho c trư ng h c ng ý ti p nh n vào làm vi c, h c t p. M C 3: TRÌNH T X LÝ H SƠ B O LÃNH H I GIA i u 8. Nơi ti p nh n h sơ : 1. Cơ s ch a b nh, cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i ho c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph ti p nh n h sơ b o lãnh h i gia i v i h c viên do mình qu n lý tr trư ng h p b o lãnh h i gia xu t c nh nh cư ho c du h c. 2. Chi C c Phòng ch ng t n n xã h i ti p nh n h sơ xin b o lãnh h i gia iv i trư ng h p : a) B o lãnh h i gia xu t c nh nh cư ho c du h c ; b) B o lãnh h i gia ngư i sau cai nghi n làm vi c t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n không thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i ho c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph . i u 9. Trong th i h n 5 (năm) ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ, cơ quan ti p nh n h sơ có văn b n yêu c u b sung h sơ ho c tr l i và gi i thích lý do cho ngư i b o lãnh v vi c t ch i ti p nh n h sơ b o lãnh h i gia n u h sơ không i u ki n. i u 10. H i ng xét duy t t i cơ s : 1. T i cơ s ch a b nh, H i ng xét duy t cơ s ư c thành l p theo qui nh t i i u 8 Quy ch v qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm i v i ngư i sau cai nghi n ma túy ban hành kèm theo Quy t nh s 246/2003/Q -UB ngày 06 tháng 11 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph .
  6. Các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i ho c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph không ng th i là cơ s cai nghi n thì thành l p H i ng xét duy t v i thành ph n như t i cơ s ch a b nh. 2. H i ng xét duy t cơ s có nhi m v : a) Ki m tra v i u ki n xét duy t h i gia theo quy nh t i m c 1 Chương II Quy nh này và ngh xác minh h sơ b o lãnh khi có nghi ng v tính xác th c c a h sơ ; b) Nh n xét k t qu h c t p, lao ng, rèn luy n c a ngư i xin h i gia. i u 11. X lý h sơ n p t i cơ s ch a b nh, cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i ho c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph : 1. Giám c cơ s t ch c h p H i ng xét duy t cơ s . N i dung cu c h p c a H i ng xét duy t cơ s ch a b nh ph i ư c l p thành biên b n và có ch ký c a Ch t ch H i ng xét duy t cơ s . 2. Giám c cơ s g i Công văn ngh kèm toàn b h sơ c a ngư i xin h i gia cho Chi c c Phòng, ch ng t n n xã h i. H sơ g m có : a) H sơ qu n lý h c viên kèm theo Sơ y u lý l ch có dán nh ; b) S theo dõi quá trình h c t p, rèn luy n ; c) S qu n lý s c kh e h c viên ; d) H sơ b o lãnh h i gia ; ) Văn b n tr l i xác minh h sơ b o lãnh h i gia c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n (n u có) ; e) Biên b n h p c a H i ng xét duy t cơ s . i u 12 . X lý h sơ t i Chi c c Phòng, ch ng t n n xã h i : 1. H sơ b o lãnh tr c ti p n p t i Chi c c phòng, ch ng t n n xã h i theo quy nh t i kho n 2 i u 8 Quy nh này : a) Chi c c Trư ng Chi c c Phòng, ch ng t n n xã h i ngh Giám c cơ s ch a b nh, cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ti n hành nh n xét, ánh giá v quá trình h c t p, rèn luy n, lao ng c a ngư i xin h i gia và g i h sơ c a ngư i xin h i gia g m gi y t quy nh t i i m a, b và c kho n 2, i u 11 Quy nh này cho Chi c c Phòng, ch ng t n n xã h i trong th i h n là 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c công văn ngh ;
  7. b) Chi c c Trư ng Chi c c Phòng, ch ng t n n xã h i ti n hành xem xét và ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xác minh h sơ b o lãnh khi có nghi ng v tính xác th c c a h sơ. 2. Trong th i h n là 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ c a ngư i xin h i gia theo quy nh t i kho n 2 i u 11 và kho n 1 i u 12 Quy nh này, Chi c c Phòng, ch ng t n n xã h i t ng h p h sơ xu t H i ng tư v n xét ưa ngư i vi ph m hành chính vào cơ s ch a b nh thành ph (sau ây g i là H i ng tư v n thành ph ) xem xét thông qua danh sách ngh xét duy t cho h i gia. i u 13. Xét duy t h sơ t i H i ng tư v n thành ph : 1. Thành ph n và nhi m v c a H i ng tư v n thành ph ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. Trư ng h p có nghi ng v tính xác th c c a h sơ b o lãnh h i gia, H i ng tư v n thành ph có quy n ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xác minh h sơ. 2. Trong th i h n là 5 (năm) ngày làm vi c, k t ngày H i ng tư v n thành ph thông qua danh sách ngh xét duy t h i gia, S Lao ng-Thương binh và Xã h i l p h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh ch p thu n cho h i gia. H sơ trình g m có : a) Công văn c a S Lao ng-Thương binh và Xã h i ngh Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh cho h i gia ; b) Biên b n h p c a H i ng tư v n thành ph v vi c thông qua danh sách ngh xét duy t h i gia c) H sơ qu n lý ngư i xin h i gia t i cơ s ch a b nh, cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ; d) H sơ b o lãnh h i gia ; ) Văn b n tr l i xác minh h sơ b o lãnh h i gia c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n (n u có) ; 3. Quy t nh ch p thu n cho h i gia c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ư c g i n: a) Ngư i cai nghi n ho c ngư i sau cai nghi n xin h i gia ; b) Ngư i b o lãnh h i gia ; c) Cơ s ch a b nh ho c cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ; d) S Lao ng-Thương binh và Xã h i ; ) L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph (trư ng h p ngư i h i gia là h c viên c a cơ s ch a b nh, cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n thu c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph ) ;
  8. e) y ban nhân dân qu n- huy n và y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi ngư i h i gia cư trú ; g) B nh vi n nơi i u tr h c viên au m ho c doanh nghi p, trư ng h c, ơn v ti p nh n ngư i h i gia (n u có) ; h) S Lao ng-Thương binh và Xã h i t nh, thành ph khác nơi ngư i h i gia cư trú trong trư ng h p nơi ngư i h i gia cư trú không thu c thành ph H Chí Minh. i u 14. T ch c giao nh n ngư i h i gia v a phương : Trong th i h n là 5 (năm) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c Quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v vi c ch p thu n cho h i gia, Giám c cơ s ch a b nh, cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n có trách nhi m : 1. T ch c giao nh n ngư i ư c h i gia cho ngư i b o lãnh h i gia t i tr s chính c a cơ s và l p biên b n bàn giao có ch ký gi a hai bên. Trư ng h p ngư i h i gia là b nh nhân ang i u tr t i b nh vi n thì vi c t ch c bàn giao ư c th c hi n t i b nh vi n và biên b n bàn giao có ch ký c a bên bàn giao, ngư i b o lãnh h i gia và Lãnh o b nh vi n. 2. G i thông báo v bàn giao ngư i h i gia cho các cơ quan, ơn v : a) S Lao ng-Thương binh và Xã h i ; b) Phòng Lao ng-Thương binh và Xã h i qu n-huy n nơi ngư i h i gia cư trú ; c) y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi ngư i h i gia cư trú ; d) Công an phư ng-xã, th tr n nơi ngư i h i gia cư trú ; ) Doanh nghi p, trư ng h c, ơn v ti p nh n ngư i h i gia (n u có). Chương 3: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG VI C TH C HI N QUY i u 15. Trách nhi m c a S Lao ng-Thương binh và Xã h i : 1. Ch o Chi c c Phòng, ch ng t n n xã h i thông báo danh sách qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n ã ư c công nh n là a bàn không còn t n n ma túy cho các cơ s ch a b nh, cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n thu c S Lao ng- Thương binh và Xã h i ho c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph . 2. Ch o Chi c c Phòng, ch ng t n n xã h i, Phòng Lao ng-Thương binh và Xã h i th c hi n nghiêm túc, công b ng, công khai vi c xét duy t h sơ b o lãnh h i gia. 3. Liên h v i S Lao ng-Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph khác trong vi c ưa ngư i h i gia c a t nh, thành ph khác v a phương cư trú.
  9. 4. T ng h p, báo cáo và ánh giá k t qu vi c th c hi n Quy nh này. 5. Ch trì và ph i h p v i L c lư ng thanh niên xung phong thành ph so n th o, trình y ban nhân dân thành ph ban hành các lo i bi u m u th c hi n Quy nh này. i u 16. Trách nhi m c a L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph : Ch huy Trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph ch o, ki m tra các cơ s ch a b nh, cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n thu c mình qu n lý trong vi c th c hi n Quy nh này. i u 17. Trách nhi m c a S Y t : Xây d ng trình y ban nhân dân thành ph ban hành danh m c các b nh hi m nghèo, tiêu chí xác nh ngư i nhi m HIV chuy n sang giai o n AIDS ư c xét h i gia. i u 18. Trách nhi m c a S Giáo d c và ào t o : Ch o Ban Giám hi u các trư ng h c, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm hư ng nghi p d y ngh t o i u ki n thu n l i ti p nh n ngư i h i gia h c t p. i u 19. Trách nhi m c a y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n : 1. y ban nhân dân qu n-huy n có trách nhi m thông báo cho Chi c c Phòng, ch ng t n n xã h i v công nh n a bàn qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n do mình qu n lý không còn t n n ma túy và ch u trách nhi m v thông báo này. 2. y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi ngư i b o lãnh h i gia cư trú th c hi n vi c xác nh n ch ký c a ngư i b o lãnh vào ơn b o lãnh h i gia. i u 20. Trách nhi m c a Doanh nghi p, trư ng h c, ơn v cam k t ti p nh n ngư i h i gia vào làm vi c, h c t p : Ch u trách nhi m ti p nh n ngư i h i gia vào làm vi c, h c t p t i doanh nghi p, trư ng h c, ơn v theo cam k t. i u 21. Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c có liên quan : Các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n khi nh n ư c ngh xác minh h sơ b o lãnh h i gia theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 10 ; i m b kho n 1 i u 12 và kho n 1 i u 13 Quy nh này có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho ơn v ngh xác minh trong th i h n là 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c công văn ngh xác minh. Chương 4: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 22. Khen thư ng :
  10. Cơ quan, ơn v , cá nhân th c hi n t t Quy nh này ư c xét khen thư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 23. X lý vi ph m : 1. Cá nhân, t ch c, cơ quan có trách nhi m trong vi c xét duy t h sơ b o lãnh h i gia mà không th c hi n t t nhi m v ư c giao, vi ph m các quy nh trong b n Quy nh này thì tùy theo m c vi ph m mà cá nhân, ngư i ng u và ngư i có trách nhi m c a t ch c, cơ quan s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính, n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i ng u doanh nghi p, ơn v , Hi u trư ng các trư ng h c n u không trung th c trong vi c cam k t b o lãnh ngư i h i gia v i làm, i h c thì tùy theo m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 24. Giao S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph ch u trách nhi m ki m tra, giám sát vi c th c hi n b n Quy nh này. T ng h p tình hình th c hi n và nh ng xu t, ki n ngh c a chính quy n a phương, t ch c, cơ quan qu n lý, giáo d c ngư i h i gia nghiên c u và xu t trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh vi c b sung, s a i Quy nh này cho phù h p./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản