Quyết định số 113/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 113/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 113/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH S : 113/2007/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2007 QUY T Đ NH V THÀNH L P TRUNG TÂM Y T D PHÒNG QU N 5 TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N 5 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t đ a phương; Căn c Quy t đ nh s 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Y t D phòng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Xét đ ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 5 t i T trình s 1886/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007; c a Giám đ c S Y t t i Công văn s 4375/SYT-TCCB ngày 26 tháng 7 năm 2007 và c a Giám đ c S N i v t i T trình s 548/TTr-SNV ngày 02 tháng 8 năm 2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay thành l p Trung tâm Y t D phòng qu n 5 tr c thu c y ban nhân dân qu n 5 trên cơ s s p x p l i Trung tâm Y t qu n 5. Trung tâm Y t D phòng qu n 5 là đơn v s nghi p y t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, đư c c p kinh phí ho t đ ng và m tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy đ nh. Tr s chính đ t t i s 225B đư ng Tr n Hưng Đ o, phư ng 10, qu n 5. Trung tâm Y t D phòng qu n 5 ch u s qu n lý, ch đ o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n 5 và hư ng d n v chuyên môn, k thu t c a S Y t . Đi u 2. Ch c năng, nhi m v và quy n h n c a Trung tâm Y t D phòng qu n 5 1. Ch c năng: Trung tâm Y t D phòng qu n 5 có ch c năng tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn k thu t v y t d phòng, phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng b nh xã h i, an toàn v sinh th c ph m, chăm sóc s c kh e sinh s n và truy n thông giáo d c s c kh e trên đ a bàn qu n. 2. Nhi m v và quy n h n: a) Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn k thu t v y t d phòng, phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng b nh xã h i, an toàn v sinh th c ph m, chăm sóc s c kh e sinh s n và truy n thông giáo d c s c kh e trên cơ s k ho ch c a thành ph và tình hình th c t trên đ a bàn qu n trình c p có th m quy n phê duy t. b) T ch c th c hi n các ho t đ ng sau: - Tri n khai th c hi n các ho t đ ng chuyên môn, k thu t v phòng ch ng d ch, b nh, HIV/AIDS, các b nh xã h i, tai n n thương tích, s c kh e lao đ ng và b nh ngh nghi p, chăm sóc s c kh e sinh s n, s c kh e môi trư ng, s c kh e trư ng h c, dinh dư ng c ng đ ng, an toàn v sinh th c ph m, truy n thông giáo d c s c kh e theo phân c p và theo quy đ nh c a pháp lu t; - Tr c ti p qu n lý, hư ng d n và giám sát chuyên môn, k thu t v các ho t đ ng thu c lĩnh v c ph trách và khám ch a b nh thông thư ng đ i v i các tr m y t phư ng, các cơ s y t trên đ a bàn;
  2. - Tham gia đào t o, đào t o l i, t ch c t p hu n, b i dư ng ki n th c v chuyên môn, nghi p v thu c lĩnh v c ph trách cho cán b y t thu c đơn v mình và nhân viên y t phư ng; - Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, ng d ng các ti n b khoa h c, k thu t v lĩnh v c liên quan; - Qu n lý và t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình m c tiêu y t qu c gia và các d án khác đư c S Y t phân công; - Th c hi n qu n lý cán b , chính sách, khen thư ng, k lu t đ i v i công ch c, viên ch c và qu n lý tài chính, tài s n c a đơn v theo quy đ nh c a pháp lu t; - Th c hi n các ch đ th ng kê, báo cáo theo quy đ nh c a pháp lu t; - Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Giám đ c S Y t và y ban nhân dân qu n 5 giao. Đi u 3. V t ch c b máy c a Trung tâm Y t D phòng qu n 5 1. Trung tâm Y t D phòng qu n 5 do Giám đ c qu n lý, có t hai đ n ba Phó Giám đ c giúp vi c Giám đ c. Giám đ c, Phó Giám đ c Trung tâm do Ch t ch y ban nhân dân qu n 5 b nhi m theo đ ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 5. Giám đ c Trung tâm Y t D phòng qu n 5 quy t đ nh b nhi m Trư ng, Phó các khoa, phòng và Tr m Y t phư ng. 2. Các phòng ch c năng, nghi p v g m: a) Phòng T ch c - Hành chính qu n tr ; b) Phòng K ho ch - Tài chính; c) Phòng Truy n thông giáo d c s c kh e. 3. Các khoa chuyên môn g m: a) Khoa Ki m soát d ch, b nh; b) Khoa An toàn v sinh th c ph m; c) Khoa Y t công c ng; d) Khoa Chăm sóc s c kh e sinh s n; đ) Khoa Xét nghi m; e) Khoa Dư c; g) Khoa Tham v n h tr c ng đ ng, HIV/AIDS; h) Liên chuyên khoa Lao, Tâm th n, Da li u. Đi u 4. V biên ch , đ nh m c lao đ ng và kinh phí ho t đ ng c a Trung tâm Y t D phòng qu n 5 th c hi n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành “Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Y t D phòng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh” và do y ban nhân dân thành ph giao theo ch tiêu biên ch s nghi p y t qu n 5 hàng năm. Căn c Quy t đ nh này và Quy t đ nh s 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t , Ch t ch y ban nhân dân qu n 5 ch đ o vi c xây d ng và ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a Trung tâm Y t D phòng qu n 5 phù h p v i tình hình c th t i đ a phương. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Đi u 6. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S N i v , Giám đ c S Y t , Giám đ c S Tài chính, Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân qu n 5, Giám đ c Trung tâm Y t qu n 5 và Giám đ c Trung tâm Y t D phòng qu n 5 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH T CH - Như Đi u 6; PHÓ CH T CH -B Yt ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - TT/TU, TT.HĐND TP; - TTUB : CT, các PCT; - Công an TP (PC13); Nguy n Th Thu Hà - S N i v (3b); - S K ho ch và Đ u tư; - Kho b c Nhà nư c TP; - VPHĐ-UB: PVP/VX ; Phòng VX; - TTCB; Lưu : VT, (VX-Nh) D.
Đồng bộ tài khoản