Quyết định Số: 113/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 113/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN QL.32 VÀ QL.21 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 113/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 113/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN QL.32 VÀ QL.21 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Căn cứ văn bản số 8908/UBND-GT ngày 15/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc bàn giao QL.32, QL.21 trên địa bàn thành phố Hà Nội cho địa phương quản lý; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển các đoạn tuyến quốc lộ thuộc địa phận thành phố Hà Nội thành đường địa phương để UBND thành phố Hà Nội quản lý và giao Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện công tác bàn giao các đoạn tuyến quốc lộ dưới đây: - Đoạn tuyến QL.32 từ Km41+00 đến Km63+00, dài 22Km (thuộc địa phận thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì); - Đoạn tuyến QL.21 từ Km00+00 đến Km17+200, dài 17,2Km (thuộc địa phận thị xã Sơn Tây và huyện Thạch Thất); Điều 2. UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận bàn giao và làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông vận tải để giải quyết các vấn đề có liên quan, bảo đảm công tác quản lý được thực hiện liên tục, không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.
  2. Điều 3. UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, An toàn giao thông; Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: KHĐT, TC; Hồ Nghĩa Dũng - Các Thứ trưởng Bộ GTVT(để biết) - Kho bạc NN Trung ương; - Kho bạc NN thành phố Hà Nội; - Sở GTVT Hà Nội; - Lưu: VT, KCHT (20.H).
Đồng bộ tài khoản