Quyết định số 1132/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 1132/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1132/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1132/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 1132/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O TRUNG ƯƠNG TRI N KHAI TH C HI N LU T THU THU NH P CÁ NHÂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t thu thu nh p cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Ch th s 22/2008/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính t i t trình s 08/TTr-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2008 v vi c thành l p Ban Ch o Trung ương tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch o Trung ương tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân (sau ây g i t t là Ban Ch o Trung ương) g m các thành viên sau ây: 1. ng chí Nguy n Sinh Hùng, Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph - Trư ng ban; 2. ng chí Vũ Văn Ninh, B trư ng B Tài chính – Phó Trư ng ban; 3. ng chí Hoàng Anh Tu n, Th trư ng B Tài chính - y viên Thư ng tr c; 4. ng chí Ph m Văn Phư ng, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph - y viên; 5. ng chí Nguy n Duy Thăng, Th trư ng B N i v - y viên; 6. ng chí inh Trung T ng, Th trư ng B Tư pháp - y viên; 7. ng chí Tr n Chí Liêm, Th trư ng B Y t - y viên; 8. ng chí Huỳnh Th Nhân, Th trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i - y viên; 9. ng chí Cao Vi t Sinh, Th trư ng B K ho ch và u tư - y viên; 10. ng chí Cao L i Quang, Th trư ng B Xây d ng - y viên;
  2. 11. ng chí Lê Danh Vĩnh, Th trư ng B Công thương - y viên; 12. ng chí Quý Doãn, Th trư ng B Thông tin và Truy n thông - y viên; 13. ng Chí Nguy n Văn c, Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng - y viên; 14. ng chí ng Văn Hi u, Th trư ng B Công an - y viên; 15. ng chí Hoàng Văn Sâm, Phó C c trư ng C c Tài chính B Qu c phòng - y viên; 16. ng chí Vũ Th V c, V trư ng V Pháp ch Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam - y viên; 17. ng chí ào Duy H a, Phó T ng Giám c ài ti ng nói Vi t Nam - y viên; 18. ng chí Tr n ăng Tu n, Phó T ng Giám c ài Truy n hình Vi t Nam - y viên; 19. ng chí Nguy n Văn Pha, y viên Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam - y viên; 20. ng chí Nguy n Văn Ngàng, Phó Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam - y viên; 21. ng chí Tr n H u Hình, Trư ng ban Pháp ch Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam - y viên; 22. ng chí Lê H ng H i, Phó T ng c c trư ng T ng c c Thu - y viên; i u 2. Ban Ch o Trung ương có nhi m v : 1. Xây d ng chương trình, k ho ch, ti n và các bi n pháp tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân trong c nư c; 2. Hư ng d n, ôn c, ki m tra các B , cơ quan và các a phương th c hi n chương trình, k ho ch và các bi n pháp tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân ã ra; 3. Hàng quý, t ng h p, ánh giá tình hình th c hi n c a các B , ngành và các a phương. Phát hi n và ch ng x lý theo thNm quy n ho c xu t trình Th tư ng Chính ph x lý k p th i các vư ng m c phát sinh trong quá trình tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân và Ch th s 22/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; 4. xu t, ôn c các B , cơ quan s a i, b sung ho c ban hành theo thNm quy n văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân;
  3. 5. Ch o, hư ng d n Ban Ch o tri n khai Lu t Thu thu nh p cá nhân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n úng các chương trình, k ho ch và bi n pháp c a Ban Ch o Trung ương ra; 6. Th c hi n các nhi m v khác liên quan n vi c tri n khai Lu t Thu thu nh p cá nhân do Th tư ng Chính ph giao. i u 3. Ban Ch o Trung ương ho t ng theo Quy ch do Trư ng ban quy t nh. Các thành viên c a Ban Ch o Trung ương ho t ng kiêm nhi m; m i thành viên ch u trách nhi m t ch c, ch o vi c tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân trong ph m vi B , ngành mình qu n lý và theo s phân công c a Trư ng ban. i u 4. Trư ng Ban Ch o ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v ho t ng c a Ban; quy t nh v Quy ch ho t ng và vi c ph i h p gi a các thành viên c a Ban Ch o Trung ương. Thay m t Th tư ng Chính ph quy t nh nh ng ch trương, bi n pháp thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân và các nhi m v ra. Trư ng ban Ban Ch o ư c s d ng con d u c a Th tư ng Chính ph , Phó Trư ng ban Ban Ch o ư c s d ng con d u c a B Tài chính. i u 5. Ban Ch o Trung ương có T Thư ng tr c giúp vi c t t i B Tài chính. Nhi m v c a T Thư ng tr c và các thành viên tham gia T Thư ng tr c do Trư ng ban Ban Ch o Trung ương quy t nh theo ngh c a B trư ng B Tài chính. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 7. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ban Ch o Trung ương và Ban Ch o tri n khai th c hi n Lu t thu thu nh p cá nhân các a phương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam; - Các thành viên Ban Ch o TW; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản