Quyết định số 1134/2001/TCT-QĐ-HTQT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
53
lượt xem
8
download

Quyết định số 1134/2001/TCT-QĐ-HTQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1134/2001/TCT-QĐ-HTQT về việc ban hành quy trình quản lý và thực hiện hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong ngành thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1134/2001/TCT-QĐ-HTQT

 1. T NG C C THU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1134/2001/TCT-Q -HTQT Hà N i, ngày 13 tháng 7 năm 2001 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C THU S 1134/2001/TCT-Q -HTQT NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH QU N LÝ VÀ TH C HI N HI P NNH TRÁNH ÁNH THU HAI L N TRONG NGÀNH THU T NG C C TRƯ NG T NG C C THU Căn c Ngh nh s 281/H BT ngày 7/8/1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c thành l p h th ng thu thu nhà nư c tr c thu c B Tài chính, Thông tư s 38 TC/TCCB ngày 25/8/1990 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 281/H BT; Căn c Thông tư s 52 TC/TCT ngày 16 tháng 8 năm 1997 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Hi p nh tránh ánh thu hai l n gi a Vi t Nam và các nư c và Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 1997 c a B Tài chính hư ng d n và gi i thích n i dung các i u kho n c a Hi p nh tránh ánh thu hai l n gi a Vi t Nam và các nư c ã ký k t và có hi u l c thi hành t i Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 1133 TCT/Q /HTQT ngày 13 tháng 7 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c Thu ban hành Quy ch v t ch c và qu n lý th c hi n Hi p nh tránh ánh thu hai l n trong ngành thu ; Theo ngh c a Trư ng phòng H p tác Qu c t và Trư ng phòng T ch c cán b và ào t o - T ng c c thu . QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy trình qu n lý và th c hi n Hi p nh tránh ánh thu hai l n trong ngành thu ". i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3: Các ông (bà) C c trư ng C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trư ng phòng các phòng thu c Văn phòng T ng c c Thu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn Ninh ( ã ký)
 2. QUY TRÌNH QU N LÝ VÀ TH C HI N HI P NNH TRÁNH ÁNH THU HAI L N TRONG NGÀNH THU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1134 TCT/Q -HTQT ngày 13 tháng 7 năm 2001) A. M C ÍCH XÂY D NG QUY TRÌNH Quy trình qu n lý, th c hi n Hi p nh tránh ánh thu hai l n ư c xây d ng nh m th c hi n t t h th ng Hi p nh tránh ánh thu hai l n c a Chính ph Vi t Nam v i các nư c. Quy trình qu n lý, th c hi n Hi p nh tránh ánh thu hai l n h th ng hoá nh ng nguyên t c, quy nh mà cán b qu n lý thu trong ngành thu ph i tuân theo trong quá trình tri n khai t ch c, th c hi n Hi p nh thu ; chuNn hoá các văn b n, gi y t , th t c, quy t nh áp d ng Hi p nh, quan h ch o công tác, thu th p trao i thông tin, thanh tra, ki m tra gi a cơ quan T ng c c thu và C c thu a phương. B. NH NG YÊU C U CƠ B N C A QUY TRÌNH 1. Vi c áp d ng Hi p nh ph i ư c th c hi n theo cơ ch i tư ng n p thu có ơn yêu c u áp d ng i u kho n Hi p nh, cơ quan thu xem xét và ra quy t nh cho phép áp d ng i u kho n Hi p nh có liên quan; 2. T ch c th c hi n Hi p nh ph i theo nguyên t c th ng nh t t p trung qua u m i, ng th i tăng cư ng s ph i h p gi a các b ph n có liên quan; 3. Tăng cư ng công tác báo cáo và ki m tra vi c th c hi n Hi p nh; 4. m b o nguyên t c pháp lý, b o m t thông tin, tránh ti t l thông tin gây thi t h i cho i tư ng n p thu , nh hư ng n quan h i ngo i gi a Vi t Nam và các nư c. M i thông tin giao d ch v i cơ quan thu nư c ngoài u ư c th c hi n th ng nh t qua T ng c c Thu 5. Th c hi n úng các quy nh t i Hi p nh và hư ng d n c a B Tài chính, T ng c c Thu v Hi p nh; 6. H sơ c a các trư ng h p áp d ng Hi p nh ph i ư c t ch c lưu gi khoa h c, y t i cơ quan thu ph c v cho công tác thanh tra, ki m tra và gi i quy t khi u n i theo quy nh c a pháp lu t. C. N I DUNG QUY TRÌNH QU N LÝ TH C HI N HI P NNH: Qu n lý th c hi n Hi p nh g m nh ng qui trình sau: - Quy trình luân chuy n và ph bi n văn b n Hi p nh; - Quy trình c p gi y xác nh n cư trú; - Quy trình c p gi y xác nh n ã n p thu thu nh p t i Vi t Nam; - Quy trình áp d ng i u kho n cho i tư ng cư trú t i nư c ký k t Hi p nh v i Vi t Nam ư c hư ng quy nh không ph i n p thu t i Vi t Nam ho c n p thu v i
 3. thu su t th p hơn m c thu quy nh t i lu t thu c a Vi t Nam theo quy nh t i Hi p nh; - Quy trình cho kh u tr thu ã n p t i nư c ngoài vào thu thu nh p t i Vi t Nam; - Quy trình thanh tra, ki m tra, thu th p thông tin theo yêu c u trao i thông tin v i cơ quan thu nư c ngoài; - Quy trình x lý thông tin do cơ quan thu nư c ngoài nh kỳ cung c p; - Quy trình gi i quy t khi u n i theo cơ ch Hi p nh. Các b ph n chính trong các quy trình: Các phòng, b ph n, i tư ng liên quan tr c ti p n quy trình qu n lý và th c hi n Hi p nh tránh ánh thu hai l n g m: - Lãnh o T ng c c Thu ; - Phòng H p tác Qu c t thu c T ng c c Thu ; - Lãnh o C c Thu g m C c trư ng và Phó C c trư ng ư c u quy n ph trách Hi p nh (vi t t t là lãnh o C c); - Phòng Hành chính; - T chuyên trách Hi p nh t t i Phòng qu n lý thu thu doanh nghi p u tư nư c ngoài ( nh ng C c có phòng qu n lý thu thu doanh nghi p u tư nư c ngoài); ho c t t i phòng qu n lý thu thu doanh nghi p qu c doanh ( nh ng C c không có phòng qu n lý thu thu doanh nghi p u tư nư c ngoài); - Các phòng qu n lý thu khác có liên quan; - Phòng thanh tra và x lý t t ng (vi t t t là phòng TT-XLTT). M i quan h gi a các văn b n và trình t áp d ng các văn b n v Hi p nh: - M i quan h gi a các văn b n: Nghĩa v n p thu c a i tư ng ch phát sinh n u có quy nh trong lu t thu và các thông tư hư ng d n v thu thu nh p doanh nghi p, thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao. Quy n ư c hư ng các quy nh không ph i n p thu t i Vi t Nam ho c n p thu v i thu su t th p hơn m c thu quy nh t i lu t thu c a Vi t Nam theo quy nh t i Hi p nh c a m t i tư ng cư trú t i Vi t Nam hay t i nư c ký k t Hi p nh v i Vi t Nam ư c quy nh t i Thông tư s 95/1997/TT/BTC và s 37/2000/TT/BTC. Tuy nhiên, nh ng quy nh này là nh ng quy nh chung và ph bi n nh t trong các Hi p nh ã có hi u l c. Nh ng quy nh chi ti t trong Hi p nh v i t ng nư c khác v i quy nh chung ư c c th hoá t i Ph l c riêng gi i thích Hi p nh liên quan.
 4. Các ph l c cho t ng Hi p nh quy nh c th nh ng i m khác nhau gi a Hi p nh liên quan và Thông tư 95/1997/TT/BTC, Thông tư 37/2000/TT/BTC. Nh ng quy nh khác th c hi n theo Thông tư 95/1997/TT/BTC và Thông tư 37/2000/TT-BTC. Trư ng h p có quy nh trong m t Hi p nh chưa ư c hư ng d n c th t i Thông tư 95/1997/TT/BTC và 37/2000/TT/BTC và ph l c Hi p nh liên quan, C c Thu có th yêu c u T ng c c có hư ng d n c th v vi c áp d ng quy nh riêng c a Hi p nh ó. - Trình t áp d ng các văn b n c th như sau: Bư c 1: Căn c các ch ng c pháp lý v ho t ng c a i tư ng n p thu , áp d ng các quy nh t i lu t thu hi n hành c a Vi t Nam xác nh nghĩa v n p thu c a i tư ng liên quan. Bư c 2: Nghiên c u ph l c Hi p nh liên quan và tham chi u văn b n Hi p nh xem có i u kho n chi ti t trong ph l c Hi p nh quy nh riêng liên quan n trư ng h p c a i tư ng n p thu ang xem xét. Trư ng h p trong ph l c liên quan có quy nh riêng thì áp d ng theo quy nh ó. Trư ng h p không có quy nh riêng t i ph l c c a Hi p nh liên quan thì áp d ng theo quy nh t i Thông tư s 95/1997/TT/BTC và Thông tư s 37/2000/TT/BTC. Bư c 3: Nghiên c u các quy nh t i Thông tư s 95/1997/TT/BTC và 37/2000/TT/BTC và Hi p nh có liên quan v n d ng các i u kho n vào trư ng h p c a i tư ng n p thu ang xem xét. 1. Quy trình luân chuy n và ph bi n văn b n quy nh v hi p nh: 1.1. Thông báo hi u l c và hư ng d n Hi p nh: Sau khi nh n ư c văn b n c a B Ngo i giao thông báo Hi p nh có hi u l c, phòng H p tác Qu c t T ng c c Thu d th o văn b n hư ng d n th c hi n Hi p nh trình T ng c c trình B Tài chính ban hành. ng th i, phòng H p tác Qu c t d th o văn b n thông báo cho các C c Thu th i i m Hi p nh có hi u l c trình T ng c c ký. Phòng Hành chính T ng c c Thu sao toàn văn hi p nh g i cho các C c Thu kèm theo văn b n thông báo c a T ng c c v th i i m Hi p nh có hi u l c 1.2. Ti p nh n, ph bi n văn b n: Khi nh n ư c văn b n thông báo th i i m Hi p nh có hi u l c, toàn văn Hi p nh, văn b n hư ng d n th c hi n Hi p nh, lãnh o C c giao phòng Hành chính C c Thu sao g i các văn b n trên cho t chuyên trách Hi p nh và các phòng qu n lý thu thu có liên quan, phòng TT-XLTT c a C c Thu . T chuyên trách Hi p nh t i C c Thu có trách nhi m ph bi n n i dung Hi p nh trong ph m vi C c thu , cho cán b qu n lý các i tư ng liên quan n thu qu c t như b ph n qu n lý hàng không, hàng h i, ngân hàng, b o hi m, thu thu nh p cá nhân, thu nhà th u nư c ngoài, thu u tư nư c ngoài.
 5. 2. Quy trình c p gi y xác nh n cư trú: 2.1. i tư ng n p thu có ơn xin c p gi y xác nh n cư trú: Vi c xét và c p gi y ch ng nh n là i tư ng cư trú t i Vi t Nam theo m t Hi p nh trư c h t căn c vào yêu c u c a i tư ng n p thu , t c là i tư ng n p thu ph i n p ơn xin c p gi y ch ng nh n cư trú. ơn xin c p gi y ch ng nh n cư trú bao g m các n i dung: - i v i cá nhân: gi y t ch ng minh i tư ng thư ng trú t i a bàn thu c C c Thu qu n lý, th i gian có m t t i Vi t Nam trong năm c n xác nh n cư trú, vi c th c hi n nghĩa v thu thu nh p trong th i gian xin xác nh n. - i v i các pháp nhân: b n sao gi y t v vi c thành l p, ăng ký kinh doanh c a i tư ng t i a phương thu c ph m vi qu n lý c a C c Thu . 2.2. Ti p nh n ơn, ki m tra và gi i quy t Phòng hành chính c a C c Thu nh n ư c ơn xin c p gi y ch ng nh n cư trú, ghi s nh n công văn n, chuy n n phòng có t chuyên trách v Hi p nh. Trong quá trình ki m tra h sơ, n u th y c n thi t, t chuyên trách Hi p nh trình ph trách phòng trình lãnh o C c v vi c ph i h p v i phòng qu n lý thu có i tư ng xin c p xác nh n cư trú cung c p cho t chuyên trách Hi p nh các thông tin và tài li u c n thi t b ng văn b n làm căn c xem xét. Vi c xem xét và xác nh m t i tư ng theo Hi p nh ư c coi là i tư ng cư trú c a Vi t Nam áp d ng Hi p nh v i nư c liên quan ư c hư ng d n c th t i ph n 1 kho n 2 Thông tư s 95/1997/TT/BTC ngày 29/12/1997. N u xác nh úng i tư ng là i tư ng cư trú c a Vi t Nam theo Hi p nh có liên quan, t chuyên trách Hi p nh trình ph trách phòng trình lãnh o C c Thu ký gi y xác nh n i tư ng cư trú theo m u quy nh t i ph l c C Thông tư s 37/2000/TT/BTC ngày 5/5/2000 c a B Tài chính (m u ính kèm t i Ph l c s 1). Trong vòng 10 ngày k t ngày nh n ư c ơn xin c p gi y xác nh n cư trú, C c Thu ph i hoàn thành vi c c p gi y xác nh n cho i tư ng ho c có văn b n tr l i t ch i không c p gi y xác nh n. Trư ng h p h sơ chưa y ho c chưa úng quy nh thì trong vòng 5 ngày C c Thu ph i có văn b n thông báo cho i tư ng xin c p gi y xác nh n cư trú. Gi y ch ng nh n cư trú ư c làm thành 5 b n, 2 b n giao i tư ng n p thu , 1 b n lưu t i phòng hành chính và 1 b n lưu t i phòng có t chuyên trách Hi p nh t i C c Thu , 1 b n lưu t i Phòng qu n lý thu có i tư ng xin xác nh n cư trú. T chuyên trách Hi p nh có nghĩa v lưu h sơ i tư ng theo ch tiêu th i gian và theo nư c ký k t. 3. Quy trình c p gi y xác nh n ã n p thu thu nh p t i Vi t Nam 3.1. i tư ng n p thu có ơn xin c p gi y xác nh n ã n p thu .
 6. Vi c xét và c p gi y xác nh n ã n p thu thu nh p t i Vi t Nam theo m t Hi p nh trư c h t căn c vào yêu c u c a i tư ng n p thu , t c i tư ng n p thu ph i làm ơn xin c p gi y xác nh n ã n p thu t i Vi t Nam. ơn xin c p gi y xác nh n ã n p thu thu nh p c a i tư ng ph i kèm theo b ng t ng h p s thu thu nh p ã n p trong kỳ n p thu c a t ng cá nhân, b n sao t khai n p thu , b n g c ho c b n sao ch ng t n p thu , gi y xác nh n c a Kho b c Nhà nư c v s thu ã n p (theo m u gi y xác nh n quy nh t i Thông tư s 25/2000/TT-BTC ngày 30/3/2000 c a B Tài chính). 3.2. Ti p nh n ơn, h sơ, ki m tra và gi i quy t. Phòng hành chính c a C c Thu nh n ư c ơn, h sơ xin c p gi y xác nh n ã n p thu thu nh p, ghi s nh n công văn n, và chuy n n phòng có t chuyên trách Hi p nh t i C c Thu . Trong quá trình ki m tra h sơ, n u th y c n thi t, t chuyên trách Hi p nh trình ph trách phòng trình lãnh o C c v vi c ph i h p v i phòng qu n lý thu có i tư ng xin c p xác nh n cư trú cung c p cho t chuyên trách Hi p nh các thông tin và tài li u c n thi t b ng văn b n làm căn c xem xét. T chuyên trách Hi p nh ph i h p v i phòng Qu n lý thu thu có i tư ng xin xác nh n ã n p thu i chi u s thu th c thu, kỳ n p thu v i s thu xin xác nh n ã n p c a i tư ng. N u xác nh úng s thu ã n p vào ngân sách, t chuyên trách Hi p nh trình ph trách phòng trình lãnh o C c Thu ký gi y xác nh n ã n p thu thu nh p theo m u quy nh t i Ph l c A Thông tư s 37/2000/TT-BTC ngày 5/5/2000 c a B Tài chính (m u ính kèm t i Ph l c s 2). Gi y xác nh n ã n p thu thu nh p ư c làm thành 5 b n, 2 b n giao i tư ng n p thu , 1 b n lưu t i phòng hành chính và 1 b n lưu t i phòng có t chuyên trách th c hi n Hi p nh t i C c Thu , 1 b n lưu t i phòng Qu n lý thu thu có i tư ng xin c p gi y xác nh n ã n p thu . T chuyên trách Hi p nh có nghĩa v lưu h sơ i tư ng theo ch tiêu th i gian và theo nư c ký k t. 3.3. T ng c c Thu c p gi y xác nh n: Trư ng h p i tư ng yêu c u xác nh n ph n thu ph i n p nhưng ư c mi n, gi m theo các quy nh ưu ãi u tư c a Vi t Nam th c hi n vi c kh u tr thu t i nư c ngoài theo i u 23 c a Hi p nh v th c hi n vi c tránh ánh thu hai l n, t chuyên trách Hi p nh xem xét, t ng h p các gi y t , tài li u có liên quan, trình ph trách phòng trình C c Thu có công văn chuy n h sơ v T ng c c Thu xem xét và quy t nh. Phòng hành chính T ng c c Thu nh n công văn, h sơ, ghi s công văn n và chuy n cho phòng H p tác Qu c t . Phòng h p tác Qu c t ph i h p v i các phòng nghi p v có liên quan c a T ng c c ki m tra h sơ. N u h sơ y và úng quy nh phòng H p tác Qu c t trình T ng c c Thu ký gi y xác nh n thu thu nh p ã n p thu thu nh p t i Vi t Nam cho i tư ng n p thu .
 7. Trong vòng 10 ngày k t ngày nh n ư c ơn xin phép c p gi y xác nh n ã n p thu thu nh p T ng c c Thu ph i hoàn thành vi c c p gi y xác nh n cho i tư ng ho c có văn b n tr l i t ch i xác nh n. Trư ng h p h sơ chưa y ho c chưa úng quy nh, trong vòng 5 ngày T ng c c Thu ph i có văn b n thông báo cho i tư ng xin c p gi y xác nh n ã n p thu thu nh p. 4. Quy trình áp d ng i u kho n cho i tư ng cư trú t i nư c ký hi p nh v i Vi t Nam ư c hư ng quy nh không ph i n p thu t i Vi t Nam ho c n p thu v i thu su t th p hơn m c thu quy nh t i lu t thu c a Vi t Nam theo quy nh t i hi p nh. 4.1. i tư ng có ơn, h sơ xin hư ng quy nh không ph i n p thu ho c n p thu theo Hi p nh a. Các i tư ng có th ư c xét không ph i n p thu thu nh p t i Vi t Nam theo Hi p nh: (i) Doanh nghi p nư c ngoài th c hi n ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam nhưng không t o thành m t cơ s thư ng trú t i Vi t Nam theo quy nh t i kho n 2 m c 1 Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính; (ii) Doanh nghi p v n t i qu c t theo quy nh t i kho n 3 và kho n 8.4 m c II Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính; (iii) Cá nhân hành ngh c l p t i Vi t Nam không có cơ s c nh t i Vi t Nam và th i gian có m t t i Vi t Nam dư i 183 ngày theo quy nh t i kho n 9.4 m c II Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính; (iv) Ngư i làm công ăn lương t i Vi t Nam nhưng không ph i là i tư ng cư trú c a Vi t Nam và không thu c di n i u ch nh t i kho n 10.2 m c II Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính; (v) Thu nh p là ti n lương hưu theo quy nh t i kho n 13.2 m c II Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính; (vi) Thu nh p c a sinh viên, h c sinh h c ngh theo quy nh t i kho n 15 m c II Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính; (vii) Thu nh p c a giáo sư giáo viên và ngư i nghiên c u theo quy nh t i kho n 16 m c II Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính; (viii) Thu nh p khác theo quy nh t i kho n 17 m c II Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính. b. Các i tư ng có th ư c xét n p thu thu nh p th p hơn m c thu thu nh p quy nh t i lu t thu c a Vi t Nam theo Hi p nh: (i) Thu nh p t ti n lãi c ph n theo quy nh t i kho n 5.2 m c II Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính;
 8. (ii) Thu nh p t lãi t ti n cho vay theo quy nh t i kho n 6.2 m c II Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính; (iii) Thu nh p t ti n b n quy n theo quy nh kho n 7.2 m c II Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính; c. ơn và h sơ: Vi c xét và áp d ng i u kho n cho i tư ng cư trú t i nư c ký Hi p nh v i Vi t Nam ư c hư ng quy nh không ph i n p thu t i Vi t Nam ho c n p thu v i thu su t th p hơn m c thu quy nh t i lu t thu c a Vi t Nam theo quy nh t i Hi p nh trư c h t căn c vào ơn yêu c u c a i tư ng n p thu , t c là i tư ng ph i có ơn xin áp d ng i u kho n Hi p nh. (i) i v i thu nh p t ti n công, ti n lương hưu do Chính ph c a nư c ký k t Hi p nh chi tr cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam, thu nh p có ngu n g c t nư c ngoài c a sinh viên, h c sinh h c ngh nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam, thu nh p t ti n công c a giáo sư, giáo viên và nhà nghiên c u nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam, h sơ cho hư ng quy nh không ph i n p thu thu nh p t i Vi t Nam theo Hi p nh ư c hư ng d n t i i m (a) kho n 2.2 m c V Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính; (ii) i v i các kho n thu nh p khác h sơ và ơn xin hư ng quy nh không ph i n p thu ho c n p thu th p hơn theo quy nh c a Hi p nh ư c quy nh t i i m (a) kho n 2.1 m c V Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính và ư c s a i và b sung t i kho n 6 và 8 Thông tư s 37/2000/TT-BTC ngày 5/5/2000 c a B Tài chính. 4.2. Ti p nh n ơn, h sơ, ki m tra và gi i quy t: Phòng hành chính c a C c Thu nh n ơn xin cho i tư ng cư trú t i nư c ký Hi p nh v i Vi t Nam ư c hư ng quy nh không ph i n p thu t i Vi t Nam ho c n p thu v i thu su t th p hơn m c thu quy nh t i lu t thu c a Vi t Nam theo quy nh t i Hi p nh, ghi nh n vào s công văn n, và chuy n cho phòng có t chuyên trách Hi p nh chuy n cho t chuyên trách Hi p nh. Trong quá trình ki m tra h sơ, n u th y c n thi t, t chuyên trách Hi p nh trình ph trách phòng trình lãnh o C c v vi c ph i h p v i phòng qu n lý thu có i tư ng xin áp d ng i u kho n theo Hi p nh cung c p cho t chuyên trách Hi p nh các thông tin và tài li u c n thi t b ng văn b n làm căn c xem xét. Vi c xem xét và cho i tư ng cư trú t i nư c ký Hi p nh v i Vi t Nam ư c hư ng quy nh không ph i n p thu t i Vi t Nam ho c n p thu v i thu su t th p hơn m c thu quy nh t i lu t thu c a Vi t Nam theo quy nh t i Hi p nh quy nh c th t i kho n 2.1 m c V Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính và ư c s a i và b sung t i kho n 6 và 8 Thông tư s 37/2000/TT- BTC ngày 5/5/2000 c a B Tài chính. N u xác nh úng i tư ng ư c áp d ng quy nh theo Hi p nh có liên quan, t chuyên trách v Hi p nh trình ph trách phòng trình lãnh o C c Thu quy t
 9. nh cho áp d ng Hi p nh thu theo bi u m u quy nh t i Ph l c s 3. Trư ng h p xác nh t ng s ti n thu ư c mi n ho c gi m c a m t i tư ng n p thu cho năm tính thu có liên quan trên năm trăm tri u ng Vi t Nam, ho c i v i các i tư ng n p thu ư c cơ quan thu t nh, thành ph xác nh có a i m kinh doanh t i nhi u t nh, thành ph , ho c các i tư ng n p thu ư c C c Thu xác nh có các giao d ch, h p ng n i b không theo nguyên t c giá th trư ng gi a các ch th kinh doanh c l p ph trách phòng ư c giao chuyên trách v Hi p nh, sau khi ã t p h p h sơ và thông tin liên quan trong ph m vi qu n lý c a C c Thu , t chuyên trách Hi p nh trình ph trách phòng trình lãnh o C c Thu ký công văn chuy n h sơ v T ng c c Thu xem xét ra quy t nh áp d ng nghĩa v thu theo Hi p nh. Trong vòng 30 ngày k t ngày nh n ư c ơn xin áp d ng quy nh thu theo Hi p nh, C c Thu ph i ra quy t nh cho i tư ng ư c áp d ng quy nh thu theo Hi p nh ho c có văn b n tr l i t ch i áp d ng i u kho n Hi p nh. Trư ng h p h sơ không y ho c không úng quy nh thì trong vòng 5 ngày nh n ư c ơn xin và h sơ xin áp d ng thu theo Hi p nh C c Thu ph i có văn b n thông báo cho i tư ng có ơn xin áp d ng quy nh c a Hi p nh. Trư ng h p h sơ thu c di n ph i g i v T ng c c Thu xem xét thì trong vòng 15 ngày k t ngày nh n h sơ c a i tư ng và t p h p các thông tin có liên quan theo quy nh t các phòng qu n lý thu và trong ph m vi ch c năng qu n lý c a C c Thu có liên quan, C c Thu ph i g i văn b n kèm theo h sơ c a i tư ng v T ng c c Thu xem xét gi i quy t. T i T ng c c Thu trong vòng 20 ngày nh n ư c h sơ, phòng H p tác Qu c t s có trách nhi m ph i h p v i các phòng nghi p v khác t i T ng C c trình T ng C c ra quy t nh gi i quy t. Trư ng h p i tư ng ã n p thu vào ngân sách và có nghĩa v n p thu thu nh p trong các kỳ n p thu ti p sau, s thu chênh l ch gi a s thu ã n p và s thu ph i n p theo quy t nh s ư c thanh toán bù tr vào kho n thu thu nh p tương ng ph i n p trong nh ng kỳ n p thu ti p sau. Quy t nh cho áp d ng nghĩa v n p thu theo Hi p nh ư c làm thành 6 b n, 2 b n giao i tư ng n p thu , 1 b n giao phòng qu n lý thu liên quan, b n giao cho phòng KH-KT-TK (Máy tính) th c hi n i u ch nh s thu ph i n p t ng kỳ c a i tư ng n p thu , 1 b n lưu t i phòng hành chính và 1 b n lưu t i phòng có t chuyên trách th c hi n Hi p nh t i C c Thu . T chuyên trách Hi p nh có nghĩa v lưu h sơ i tư ng theo ch tiêu th i gian và theo nư c ký k t. 4.3. Thoái tr thu t ngân sách: Trư ng h p i tư ng ã n p thu vào ngân sách và không có nghĩa v n p thu thu nh p trong các kỳ n p thu ti p sau, sau khi ti p nh n h sơ theo quy trình nêu trên, căn c ki n ngh c a ph trách phòng chuyên trách Hi p nh, C c Thu s chuy n h sơ n T ng c c Thu làm th t c thoái tr ti n thu tr c ti p t ngân sách. H sơ chuy n v T ng C c ph i kèm theo xác nh n c a C c Thu v ho t ng c a i tư ng t i a bàn là xác nh n v s thu th c n p vào ngân sách. Phòng H p tác Qu c t thu c T ng c c Thu ch trì ph i h p v i các phòng nghi p v thu c T ng C c th lý h sơ, ! y ý ki n V Ngân sách Nhà nư c, d th o trình T ng c c Thu , trình B Tài chính ra quy t nh cho thoái tr ti n thu t ngân sách theo m u t i Ph l c s 4.
 10. 5. Quy trình cho kh u tr thu ã n p t i nư c ngoài vào thu thu nh p ph i n p t i Vi t Nam: 5.1. i tư ng có ơn xin cho kh u tr thu nư c ngoài: Vi c xét và áp d ng i u kho n cho i tư ng cư trú c a Vi t Nam ư c kh u tr thu thu nh p ã n p t i nư c ký k t Hi p nh v i Vi t Nam vào thu ph i n p t i Vi t Nam trư c h t căn c vào ơn yêu c u c a i tư ng n p thu , t c i tư ng n p thu ph i có ơn yêu c u cho kh u tr thu ã n p t i nư c ngoài vào thu ph i n p t i Vi t Nam. (a) H sơ và ơn xin ư c kh u tr thu thu nh p ã n p t i nư c ký k t Hi p nh v i Vi t Nam vào thu ph i n p t i Vi t Nam theo Hi p nh ư c hư ng d n t i i m (a) kho n 1 m c V Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính. (b) Ch ký, con d u trên gi y t , tài li u c a nư c ngoài s d ng t i Vi t Nam (gi y ch ng nh n cư trú, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y ch ng nh n ăng ký n p thu do cơ quan thu nư c ngoài c p; gi y t thành l p doanh nghi p, ch ng t n p thu ) ph i ư c h p pháp hoá lãnh s , t c là ph i có d u h p pháp hoá lãnh s c a cơ quan i di n ngo i giao Vi t Nam nư c ngoài. Các h p ng kinh t , gi y xác nh n c a t ch c chi tr thu nh p v thu nh p v s ti n và tính ch t kho n thu nh p c a i tư ng n p thu không c n ph i h p pháp hoá lãnh s . Các gi y t , tài li u t các nư c sau ây ã ký Hi p nh tương tr tư pháp v i Vi t Nam không ph i h p pháp hoá lãnh s : - C ng hoà Ba Lan; - C ng hoà Séc; - C ng hoà Hung-ga-ri; - C ng hoà Bun-ga-ri; - C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào. 5.2. Ti p nh n ơn, h sơ, ki m tra và gi i quy t Phòng hành chính c a C c Thu nh n ơn xin kh u tr thu ã n p t i nư c ngoài vào thu thu nh p ph i n p t i Vi t Nam, ghi vào s nh n h sơ và chuy n h sơ phòng có t chuyên trách Hi p nh chuy n cho t chuyên trách Hi p nh. Trong quá trình ki m tra h sơ, n u th y c n thi t, t chuyên trách Hi p nh trình ph trách phòng trình lãnh o C c v vi c ph i h p v i phòng qu n lý thu có i tư ng xin kh u tr thu theo Hi p nh cung c p cho t chuyên trách Hi p nh các thông tin và tài li u c n thi t b ng văn b n làm căn c xem xét.
 11. Vi c xem xét và cho m t i tư ng ư c kh u tr thu ã n p t i nư c ngoài vào thu thu nh p ph i n p t i Vi t Nam theo Hi p nh ư c v i nư c liên quan ư c quy nh c th t i kho n 1 m c V Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính và ư c s a i và b sung t i kho n 6 và 8 Thông tư s 37/2000/TT-BTC ngày 5/5/2000 c a B Tài chính. N u xác nh úng i tư ng ư c kh u tr thu ã n p t i nư c ngoài vào thu thu nh p ph i n p t i Vi t Nam theo Hi p nh có liên quan, t chuyên trách Hi p nh trình ph trách phòng trình lãnh o C c Thu quy t nh cho kh u tr theo m u quy nh t i Ph l c s 5. Trư ng h p xác nh t ng s ti n thu ư c kh u tr c a m t i tư ng n p thu cho năm tính thu có liên quan trên năm trăm tri u ng Vi t Nam, ph trách phòng ư c giao chuyên trách v Hi p nh, sau khi ã t p h p h sơ và thông tin liên quan trong ph m vi qu n lý c a C c Thu , s trình lãnh o C c Thu ký công văn chuy n h sơ v T ng c c Thu xem xét ra quy t nh cho kh u tr . Trong vòng 30 ngày k t ngày nh n ư c ơn xin kh u tr thu ã n p t i nư c ngoài vào thu thu nh p ph i n p t i Vi t Nam theo Hi p nh C c Thu ph i ra quy t nh cho i tư ng ư c kh u tr thu ã n p t i nư c ngoài vào thu thu nh p ph i n p t i Vi t Nam theo Hi p nh. Trư ng h p h sơ không y ho c không úng quy nh thì trong vòng 5 ngày nh n ư c ơn xin và h sơ xin kh u tr thu theo Hi p nh c c Thu ph i có văn b n thông báo cho i tư ng có ơn xin kh u tr thu theo Hi p nh. Trư ng h p h sơ thu c di n ph i g i v T ng C c Thu xem xét thì trong vòng 15 ngày k t ngày nh n h sơ c a i tư ng và t p h p các thông có liên quan theo quy nh t các phòng qu n lý thu và trong ph m vi ch c năng qu n lý c a C c Thu có liên quan, C c Thu ph i g i văn b n kèm theo h c a i tư ng v T ng c c Thu xem xét gi i quy t, ho c cho ý ki n ch o gi i quy t. T i T ng c c thu trong vòng 20 ngày nh n ư c h sơ, phòng H p tác Qu c t s có trách nhi m ph i h p v i các phòng nghi p v khác t i T ng C c trình lãnh o T ng c c thu ra quy t nh gi i quy t. Quy t nh cho i tư ng ư c kh u tr thu ã n p t i nư c ngoài vào thu thu nh p ph i n p t i Vi t Nam theo hi p nh ư c làm thành 6 b n, 2 b n giao i tư ng n p thu , 1 b n giao phòng qu n lý thu thu liên quan, 1 b n giao phòng KH-KT-TK (Máy tính) th c hi n i u ch nh s thu ph i n p t ng kỳ c a i tư ng n p thu , 1 b n lưu t i phòng hành chính và 1 b n lưu t i phòng có t chuyên trách Hi p nh t i C c Thu . T chuyên trách Hi p nh có nghĩa v lưu h sơ i tư ng theo ch tiêu th i gian và theo nư c ký k t. 6. Quy trình thanh tra, ki m tra, thu th p thông tin theo yêu c u trao i thông tin v i cơ quan thu nư c ngoài và yêu c u cơ quan thu nư c ngoài cung c p thông tin: 6.1. Quy trình th c hi n cung c p thông tin theo yêu c u c a cơ quan thu nư c ngoài: Phòng hành chính c a C c Thu nh n ư c công văn yêu c u c a T ng c c Thu v vi c trao i thông tin theo Hi p nh, h sơ ư c chuy n cho phòng có t chuyên trách v Hi p nh t i C c Thu nghiên c u và xem xét. T chuyên trách Hi p nh
 12. phân tích yêu c u thông tin c n thu th p, trình v i ph trách phòng trình lãnh o C c Thu v vi c t ch c thu th p thông tin. N u c n thi t C c Thu có th ra quy t nh ti n hành thanh tra, ki m tra i tư ng n p thu thu th p thông tin theo yêu c u. Sau khi thu th p ư c thông tin theo yêu c u, thông tin ư c chuy n v t chuyên trách Hi p nh t ng h p trình ph trách phòng trình lãnh o C c Thu có văn b n báo cáo T ng c c Thu . Trư ng h p nh n th y thông tin c a i tư ng không th thu th p trong ph m vi C c Thu qu n lý ho c phát hi n i tư ng có ho t ng t i nhi u t nh, thành ph khác, c c Thu có th ki n ngh T ng C c ch o các a phương khác ph i h p thanh tra, ki m tra. Căn c vào thông tin thu th p c a C c Thu , Phòng h p tác Qu c t t i T ng c c Thu s nghiên c u trình T ng C c nh ng n i dung có th thông báo cho cơ quan thu nư c ngoài. 6.2. Quy trình yêu c u cơ quan thu nư c ngoài cung c p thông tin: Trư ng h p trong quá trình thanh tra, ki m tra, quy t toán thu i v i nh ng i tư ng có ho t ng kinh doanh t i nh ng nư c ký k t Hi p nh v i Vi t Nam, C c Thu có th trình T ng C c xem xét yêu c u cơ quan thu nư c ngoài cung c p nh ng thông tin liên quan n i tư ng. Trư c khi có yêu c u, C c Thu ph i giao cho phòng có t chuyên trách Hi p nh t i C c thu xem xét i tư ng c n thu th p thông tin là i tư ng cư trú ho c ang có ho t ng kinh doanh, có thu nh p t nư c ký k t nào. Thông tin yêu c u ph i rõ ràng, c th , bao g m các thông tin v tên i tư ng, a ch t i nư c ngoài và t i Vi t Nam, mã s thu t i Vi t Nam và nư c ngoài (n u có), các thông tin c n thu th p t nư c ngoài và nêu rõ thông tin s ư c s d ng vào m c ích gì. Căn c , yêu c u c a C c Thu , trong ph m vi 20 ngày k t ngày nh n ư c yêu c u c a C c Thu , phòng H p tác Qu c t t i T ng c c Thu s xem xét trình lãnh o T ng c c Thu ký văn b n yêu c u cơ quan thu nư c ngoài cung c p. Trong ph m vi 20 ngày sau khi nh n ư c thông tin tr l i c a cơ quan thu nư c ngoài, phòng H p tác Qu c t có trách nhi m x lý thông tin, trình lãnh o T ng c c Thu văn b n thông báo cho C c Thu v i tư ng yêu c u trao i thông tin. Trong vòng 5 ngày k t khi nh n ư c thông tin t T ng C c thu , t chuyên trách Hi p nh t i C c Thu có trách nhi m trình lãnh o C c Thu ký văn b n g i T ng C c xác nh n (theo m u ính kèm t i Ph l c s 6) v vi c nh n ư c thông tin. T chuyên trách Hi p nh có trách nhi m phân tích thông tin, ph i h p v i các b ph n qu n lý i chi u thông tin v i thông tin c a i tư ng ang qu n lý, ki n ngh v i lãnh o C c Thu v vi c t ch c s d ng thông tin theo ch o c a T ng C c. Các thông tin nh n ư c t T ng C c s ch ư c s d ng vào m c ích do C c Thu yêu c u liên quan n i tư ng n p thu . Trong vòng 30 ngày k t ngày nh n ư c thông tin, C c Thu a phương ph i có báo cáo T ng c c Thu b ng văn b n v tình hình x lý thông tin ã ư c cung c p. nh kỳ hàng quý, C c Thu ph i có văn b n báo cáo T ng C c ánh giá và phân tích k t qu s d ng nh ng thông tin nh n ư c t nư c ngoài.
 13. Trư ng h p sau 3 tháng không nh n ư c thông tin t cơ quan thu nư c ngoài theo yêu c u, phòng H p tác Qu c t t i T ng c c Thu có trách nhi m trình lãnh o T ng C c ký văn b n yêu c u cơ quan thu nư c ngoài tr l i ho c gi i thích lý do không cung c p ư c thông tin theo yêu c u, ng th i có th ph i h p v i cơ quan thu a phương trình lãnh o T ng C c bi n pháp x lý. Trong quá trình trao i thông tin v i cơ quan thu nư c ngoài, n u phát hi n các v n v thu liên quan n các i tư ng n p thu c a Vi t Nam, phòng H p tác Qu c t báo cáo lãnh o T ng C c có phương án x lý. 7. Quy trình s d ng thông tin do cơ quan thu nư c ngoài nh kỳ cung c p: Trong quá trình qu n lý i tư ng và th c hi n Hi p nh, cơ quan thu các nư c có th nh kỳ g i cho cơ quan thu Vi t Nam thông tin v nh ng i tư ng n p thu có liên quan n c hai nư c như: - Thông tin v các kho n thu nh p phát sinh t ngu n c a nư c g i thông tin c a nh ng i tư ng theo Hi p nh là i tư ng cư trú c a Vi t Nam; - Thông tin v các kho n thu nh p phát sinh t ngu n t i Vi t Nam c a các i tư ng theo Hi p nh là i tư ng cư trú c a nư c g i thông tin; Thông qua các thông tin trên, cơ quan thu Vi t Nam có th so sánh i chi u v i thông tin trong nư c xác nh l i nghĩa v n p thu c a i tư ng. Vi c khai thác s d ng các thông tin này ư c th c hi n theo nh ng nguyên t c thông tin ph i ư c s d ng công b ng, minh b ch, chính th c và b o m bí m t cá nhân, không phân bi t i x trên cơ s nư c cung c p thông tin, quy mô, tính ch t i tư ng n p thu . Trong vòng 30 ngày sau khi nh n ư c thông tin c a cơ quan thu nư c ngoài, phòng H p tác Qu c t t i T ng C c thu có trách nhi m phân lo i và trình T ng C c thu phương án x lý g i cho a phương có liên quan. T ng C c thu s có văn b n thông báo cho C c thu và có ch o C c thu a phương có liên quan v vi c s d ng thông tin. Sau khi phòng hành chính c a C c thu nh n ư c công văn c a T ng C c thu v thông tin nh n ư c t cơ quan thu nư c ngoài, h sơ ư c chuy n cho b ph n chuyên trách v Hi p nh t i C c Thu nghiên c u và xem xét. Trong vòng 5 ngày k t khi nh n ư c thông tin t T ng c c Thu , b ph n chuyên trách Hi p nh có trách nhi m trình C c thu văn b n g i T ng C c xác nh n (theo m u ính kèm t i Ph l c s 6) v vi c nh n ư c thông tin. B ph n chuyên trách Hi p nh có trách nhi m phân tích thông tin, ph i h p v i các b ph n qu n lý i chi u thông tin v i thông tin c a i tư ng ang qu n lý, ki n ngh v i lãnh o C c thu v vi c t ch c s d ng thông tin theo ch o c a T ng C c. N u c n thi t C c Thu có th ra quy t nh ti n hành thanh tra, ki m tra i tư ng n p thu i chi u v i thông tin thu t nư c ngoài. Trong vòng 30 ngày k t ngày nh n ư c thông tin, C c Thu a phương ph i có báo cáo T ng c c Thu b ng văn b n v tình hình x lý thông tin ã ư c cung c p. Các thông tin nh n ư c t T ng C c s ch ư c s d ng vào m c ích qu n lý liên quan n i tư ng n p thu . nh kỳ hàng quý, C c Thu ph i có văn b n báo cáo T ng C c ánh giá v k t qu tri n khai s d ng nh ng thông tin nh n ư c t cơ quan thu nư c ngoài.
 14. Trong quá trình trao i thông tin v i cơ quan thu nư c ngoài, n u phát hi n các v n v thu liên quan n các i tư ng n p thu c a Vi t Nam, phòng H p tác Qu c t t i T ng c c Thu báo cáo lãnh o T ng c c có phương án x lý. 8. Quy trình gi i quy t khi u n i thu theo cơ ch hi p nh: Quy nh v gi i quy t khi u n i ư c hư ng d n c th t i Kho n 3 M c II Thông tư s 52 TC/TCT ngày 16 tháng 8 năm 1997 c a B Tài chính. i tư ng n p thu có th khi u n i theo trình t quy nh trong Lu t thu c a Vi t Nam (C c Thu T ng c c Thu B Tài chính); ho c có th khi u n i tr c ti p lên T ng c c Thu mà không theo trình t quy nh trong Lu t thu . 8.1. Khi u n i theo trình t c a Lu t thu Phòng hành chính c a C c Thu nh n ơn khi u n i c a i tư ng n p thu theo Hi p nh, ghi vào s công văn n và chuy n cho t chuyên trách Hi p nh. T chuyên trách Hi p nh nghiên c u, ph i h p v i phòng qu n lý thu có i tư ng khi u n i trình ph trách phòng trình lãnh o C c Thu gi i quy t khi u n i. Trong quá trình gi i quy t c n chú ý n th i hi u quy nh t i i u kho n th t c tho thu n song phương c a t ng Hi p nh. Trong vòng 30 ngày k t ngày nh n ư c ơn khi u n i theo Hi p nh C c Thu ph i có văn b n tr l i. Trư ng h p h sơ không y ho c không úng quy nh thì trong vòng 7 ngày nh n ư c ơn và h sơ khi u n i thu theo Hi p nh C c Thu ph i có văn b n thông báo cho i tư ng có ơn khi u n i. Công văn gi i quy t khi u n i ư c l p thành 4 b n, 2 b n giao i tư ng n p thu , 1 b n lưu t i phòng Hành chính và 1 b n lưu t i phòng có t chuyên trách th c hi n Hi p nh t i C c Thu . T chuyên trách Hi p nh có nghĩa v lưu h sơ i tư ng theo ch tiêu th i gian và theo nư c ký k t. 8.2. Khi u n i tr c ti p lên T ng c c Thu . Phòng Hành chính c a T ng c c nh n ơn, vào s công văn n và chuy n cho phòng H p tác Qu c t nghiên c u trình T ng c c có văn b n gi i quy t khi u n i. Trư ng h p phát sinh tranh ch p, T ng c c Thu s t ch c àm phán v i nhà ch c trách có thNm quy n c a nư c ký k t liên quan gi i quy t các khi u n i b ng m t tho thu n song phương. PH L C S 1 T NG C C THU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM General Department of Taxation SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM C c thu .... c l p - T do - H nh phúc Department of Taxation of.... Independence - Freedom - Happiness
 15. S (No.): ... ngày (day)... tháng (month)... năm (year) GI Y CH NG NH N CƯ TRÚ CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE Kính g i:..... To:............... Căn c Hi p nh tránh ánh thu hai l n và ngăn ng a vi c tr n l u thu i v i các lo i thu ánh vào thu nh p gi a Vi t Nam và..., C c thu t nh/thành ph .... ch ng nh n i tư ng n p thu dư i ây là i tư ng cư trú c a Vi t Nam theo giác thu trong các năm thu .... Pursuant to the Agreement between Vietnam and... for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to texes on income, the Department of Taxation of.... ceritifies that the following taxpayer is a resident for the tax purposes in Vietnam for the tax year(s) of.... Tên (Name).... a ch (kinh doanh ho c nơi cư trú):.... Address (of business or residence place):.... Mã s thu (ho c ch ng minh thư/h chi u):..... Number of fax indentification (or I.D card/passport) C c trư ng C c thu Director of Taxation Department of (Ký tên và óng d u - Signed and sealed) PH L C S 2 T NG C C THU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM General Department of Taxation SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM C c thu .... c l p - T do - H nh phúc Department of Taxation of.... Independence - Freedom - Happiness S (No.): ... ngày (day)... tháng (month)... năm (year) GI Y XÁC NH N Ã N P THU THU NH P
 16. (CÁ NHÂN HO C DOANH NGHI P) T I VI T NAM Certificate of (Personal or Business) Income Tax payment in Vietnam Kính g i:.............................................................................................. To:.... ................................................................................................... Tên i tư ng n p thu Taxpayer name i tư ng cư trú c a nư c Resident of Mã s thu t i Vi t Nam ho c s h chi u Number of Tax Identification in Vietnam or Passport a ch ( Vi t Nam và nư c ngoài) Address (in Vietnam & abroad) T ng thu nh p ch u thu Amount of total taxable income Lo i thu nh p (Nature of income) Kỳ tính thu (t ngày... n ngày....) Taxable period (from... to...) S thu ph i n p (tax payable) trong ó (of which): - S thu th c ph i n p (Actual tax due): - S thu ư c gi m (Reduced amount): S thu ã n p (Tax paid): Theo các quy nh c a lu t thu liên quan According to the relevant provisions of tax law C c thu t nh/thành ph .... xác nh n ã thu (và/ho c mi n gi m) s thu thu nh p c a i tư ng n p thu nêu trên. It is hereby certified that the Taxation Department of.... has received (and or granted the exemption, the reduction of) the mentioned fax amount from above taxpayer
 17. C c trư ng C c thu Director of Taxation Department of (Ký tên và óng d u - Signed and sealed) PH L C S 3 T NG C C THU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc C C THU .... ... ngày... tháng... năm..... S (No.): QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C THU .... V/v: áp d ng Hi p nh thu Vi t Nam - ... (nư c ký k t Hi p nh) C C TRƯ NG C C THU Căn c quy nh c a Hi p nh tránh ánh thu hai l n gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph .... (nư c ký k t Hi p nh) có hi u l c thi hành t ngày....; Căn c Thông tư s 52 TC/TCT ngày 16/8/1997 và Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính; Căn c ơn xin hư ng quy nh c a Hi p nh tránh ánh thu hai l n ngày... c a... ( i tư ng yêu c u); QUY T NNH i u 1:..... ( i tư ng yêu c u) là.... (cơ s pháp lý có liên quan t i Vi t Nam); là i tư ng cư trú c a... (nư c ký k t Hi p nh) trong năm tính thu ... (năm có liên quan) theo Hi p nh tránh ánh thu hai l n Vi t Nam -... (nư c ký k t hi p nh): i. Không ph i n p thu ... (lo i thu yêu c u) i v i... (ho t ng có liên quan) t i Vi t Nam trong th i gian t ... n... (năm có liên quan); và ho c ii. N p thu ... (lo i thu yêu c u) v i m c thu su t là...% tính trên thu nh p ch u thu .... (có th nêu rõ s thu ph i n p) trong th i gian t ... n.... i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký,.... ( i tư ng yêu c u),.... (các t ch c, cơ quan có liên quan) ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này C C TRƯ NG C C THU Nơi nh n: - i tư ng yêu c u - Lưu....
 18. PH L C S 4 T NG C C THU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc C C THU .... ... ngày... tháng... năm..... S (No.): QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C THU .... V/v: áp d ng Hi p nh thu Vi t Nam - ... (nư c ký k t Hi p nh) C C TRƯ NG C C THU Căn c quy nh c a Hi p nh tránh ánh thu hai l n gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph .... (nư c ký k t Hi p nh) có hi u l c thi hành t ngày....; Căn c Thông tư s 52 TC/TCT ngày 16/8/1997 và Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính; Căn c ơn xin hư ng quy nh c a Hi p nh tránh ánh thu hai l n ngày... c a... ( i tư ng yêu c u); QUY T NNH i u 1:..... ( i tư ng yêu c u) là.... (cơ s pháp lý có liên quan t i Vi t Nam); là i tư ng cư trú c a Vi t Nam trong năm tính thu ... (năm có liên quan) và có thu nh p ã n p thu t i... (nư c ký k t Hi p nh) theo Hi p nh tránh ánh thu hai l n Vi t Nam -... (nư c ký k t Hi p nh) ư c kh u tr s thu là.... (lo i thu yêu c u) ã n p t i... (nư c ký k t Hi p nh) i v i.... (ho t ng có liên quan) t i (nư c ký k t hi p nh) trong th i gian t ... n... (năm có liên quan) khi tính s thu ph i n p t i Vi t Nam; i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký,... ( i tư ng yêu c u),.... (các t ch c, cơ quan có liên quan) ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. C C TRƯ NG C C THU Nơi nh n: - i tư ng yêu c u - Lưu.... PH L C S 5 B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :... TC/Q -TCT Hà N i, ngày... tháng... năm..... QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH
 19. V/v: Hoàn thu cho... ( i tư ng yêu c u) theo Hi p nh thu Vi t Nam -... (nư c ký k t Hi p nh) B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c quy nh c a i u.... Hi p nh tránh ánh thu hai l n gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph .... (nư c ký k t Hi p nh) có hi u l c thi hành t ngày... và các quy nh hư ng d n th c hi n Hi p nh tránh ánh thu hai l n gi a Vi t Nam v i các nư c t i Thông tư s 52 TC/TCT ngày 16/8/1997 và Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính và Thông tư s 37/2000/TT-BTC ngày 5/5/2000 c a B Tài chính; Căn c Thông tư s 25/2000/TT-BTC ngày 30/3/2000 c a B Tài chính; Căn c ơn xin hoàn thu ngày... c a... ( i tư ng yêu c u) ngh hoàn l i s thu ... (lo i thu yêu c u) ã n p nhưng ư c mi n theo quy nh c a Hi p nh tránh ánh thu hai l n nói trên; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T NNH: i u 1:... ( i tư ng yêu c u) là... (cơ s pháp lý có liên quan t i Vi t Nam); là i tư ng cư trú c a.... (nư c ký k t Hi p nh) năm tính thu t năm.... n... (năm có liên quan) theo Hi p nh tránh ánh thu hai l n Vi t Nam -.... (nư c ký k t Hi p nh): i. Không ph i n p thu ... (lo i thu yêu c u) i v i... (ho t ng có liên quan) t i Vi t Nam t năm.... n.... (năm có liên quan). ii. ư c ngân sách Trung ương hoàn l i s thu .... (lo i thu yêu c u) c a... ( i tư ng yêu c u) t năm.... n... (năm có liên quan) ã n p vào Ngân sách Nhà nư c, t ng s ti n là... ng. S ti n trên ư c chuy n vào tài kho n s .... i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký,.... ( i tư ng yêu c u), T ng c c trư ng T ng c c Thu , V trư ng V Ngân sách Nhà nư c, Giám c S Tài chính... ( a i m phát sinh ho t ng t i Vi t Nam) và Chánh Văn phòng B Tài chính ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT/B trư ng B Tài chính Th trư ng Nơi nh n: - i tư ng yêu c u
 20. - V Ngân sách - S Tài chính ( a i m phát sinh ho t ng) - C c thu ( a i m phát sinh ho t ng) - Lưu: VP (HC, TH) TCT (HC, HTQT) PH L C S 6 T NG C C THU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc C C THU ... ngày... tháng... năm..... S :... PHI U BÁO Ã NH N H SƠ Kính g i: - T ng c c thu C c thu ... xác nh n ã nh n ư c Công văn s :.... ngày... tháng... năm.... c a T ng c c Thu và h sơ kèm theo g m.... trang v thông tin thu liên quan n các i tư ng n p thu sau: 1..... 2..... 3.... Các thông tin nói trên s ư c x lý và lưu gi theo úng quy nh c a qu n lý hành chính hi n hành. C C TRƯ NG C C THU Nơi nh n: - Như trên - Lưu....
Đồng bộ tài khoản