Quyết định số 1135/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 1135/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1135/QĐ-TTg về Ngày truyền thống của ngành thủy lợi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1135/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 1135/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V NGÀY TRUY N TH NG NGÀNH TH Y L I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; phát huy vai trò và truy n th ng c a ngành th y l i Vi t Nam, ng viên cán b , công nhân ngành th y l i trong vi c xây d ng ngành th y l i Vi t Nam v ng m nh; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn, QUY T NNH: i u 1. Hàng năm l y ngày 28 tháng 8 là “Ngày truy n th ng c a ngành th y l i Vi t Nam” i u 2. Vi c t ch c ngày truy n th ng ngành th y l i Vi t Nam hàng năm ph i b o m yêu c u thi t th c, có hi u qu , ti t ki m, tránh hình th c nh m th c hi n t t các n i dung, yêu c u sau ây: 1. Giáo d c truy n th ng c a ngành th y l i Vi t Nam, ng viên phong trào thi ua lao ng, nâng cao k lu t, o c cách m ng c a cán b , công ch c trong ngành. 2. Bi u dương khen thư ng b ng các hình th c thích h p i v i các t p th , cá nhân có thành tích trong vi c xây d ng ngành, gương m u trong vi c th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. i u 3. B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn căn c vào các quy nh hi n hành hư ng d n t ch c th c hi n Quy t nh này theo úng n i dung, yêu c u i u 2. i u 4. B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Ban Bí thư Trung ương ng;
  2. - Th tư ng, các PTT CP; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TCCB, KTTH, KGVX, TH, TT T; - Lưu: VT, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản