Quyết định số 1138/2005/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 1138/2005/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1138/2005/qđ-ctn về việc cho nhập quốc tịch việt nam do chủ tịch nước ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1138/2005/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1138/2005/Q -CTN Hà N i, ngày 30 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 81/CP-XDPL ngày 05/7/2005, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i 15 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên trong Danh sách nói t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương DANH SÁCH CÔNG DÂN TRUNG QU C ( ÀI LOAN) ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo quy t nh s 1138/2005/Q -CTN ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Ch t ch nư c)
  2. 1. Tri u Vĩnh Chiêu, sinh ngày 12/8/1943 t i Trung Qu c. Gi i tính: Nam. Có tên g i Vi t Nam là: Tri u Vĩnh Chiêu Hi n trú t i: 265A Nguy n Th Nh , Phư ng 16, Qu n 11, Thành ph H Chí Minh. 2. Tr n Huê Sanh, sinh ngày 18/6/1964 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính Nam Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Huê Sanh Hi n trú t i: 21 Hùng Vương, Phư ng 6, Qu n 6, Thành ph H Chí Minh. DANH SÁCH CÔNG DÂN PAKISTAN ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 1138/2005/Q -CTN ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Ch t ch nư c) 1. Mahamas Bi Bi, sinh ngày 10/4/1931 t i Hà N i. Gi i tính: N . Có tên g i Vi t Nam là: Ngô Th Bi Bi Hi n trú t i: 277D Lê Thánh Tôn, Phư ng B n Thành, Qu n 1, Thành ph H Chí Minh. DANH SÁCH CÔNG DÂN CAMPUCHIA ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 1138/2005/Q -CTN ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Ch t ch nư c) 1. Hassam Nang Chho Eun, sinh ngày 10/01/1981 t i Campuchia. Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Ng c Tâm Hi n trú t i: S 122 (C3) ư ng Tr n Phú, Phư ng 5, Thành ph Vũng Tàu, T nh Bà R a - Vũng Tàu. 2. Phin Guek Noy, sinh ngày 08/7/1976 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Di p Ng c Liên Hi n trú t i: 418 Nguy n Duy, Phư ng 10, Qu n 8, Thành ph H Chí Minh. 3. Phin Van Thy, sinh ngày 27/5/1967 t i Campuchia. Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Di p Van Thy
  3. Hi n trú t i: 418 Nguy n Duy, phư ng 10, qu n 8, Thành ph H Chí Minh. 4. Trang Th Lương, sinh ngày 01/01/1966 t i Campuchia. Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Trang Th Lương Hi n trú t i: 551/31/2 Ph m Văn Chí, phư ng 7, qu n 6, Thành ph H Chí Minh. 5. Châu Minh, sinh ngày 14/4/1974 t i Campuchia. Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Châu Minh Hi n trú t i: A8/20A, p 2, xã Bình Hưng, huy n Bình Chánh, Thành ph H Chí Minh. 6. Nguy n Th Hai, sinh năm 1958 t i Campuchia. Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Th Hai Hi n trú t i: s 37, khu ph 6, ư ng Lý Chiêu Hoàng, phư ng An L c, qu n Tân Bình, Thành ph H Chí Minh. 7. Khanh H , sinh ngày 08/10/1970 t i Campuchia. Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Kim Lan Hi n trú t i: B16/37, p 1, xã Bình Hưng, huy n Bình Chánh, Thành ph H Chí Minh. 8. Phin Chan Bopha, sinh ngày 21/11/1981 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Di p Hoa Hi n trú t i: 418 Nguy n Duy, phư ng 10, qu n 8, Thành ph H Chí Minh. 9. Hoang Bopha Yihoup, sinh ngày 02/8/1960 t i Campuchia. Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Hoàng Trân Bô Pha Hi n trú t i: S 71/481P, Phan Huy Ích, phư ng 12, qu n Gò V p, thành ph H Chí Minh. 10. Dương B i Quyên, sinh ngày 20/6/1977 t i Campuchia. Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Dương B i Quyên Hi n trú t i: 102 B7/8 Quang Trung, phư ng 11, qu n Gò V p, thành ph H Chí Minh. 11. Lý Thanh, sinh ngày 01/6/1956 t i Campuchia. Gi i tính: Nam
  4. Có tên g i Vi t Nam là: Lý Thanh Hi n trú t i: 140/7H bis, Nguy n ình Chính, phư ng 8, qu n Phú Nhu n, thành ph H Chí minh. 12. Châu Cư ng, sinh ngày 03/8/1984 thành ph H Chí Minh. Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Châu Cư ng Hi n trú t i: A8/20A - p 2, xã Bình Hưng, huy n Bình Chánh, thành ph H Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản