Quyết định số 1139/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 1139/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1139/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Ngô Thịnh Đức giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1139/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 1139/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C B NHI M L I ÔNG NGÔ THNNH C GI CH C TH TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét t trình c a B trư ng B Giao thông v n t i t i văn b n s 4673/TTr-BGTVT, ngày 19 tháng 6 năm 2008; c a B trư ng B N i v t i văn b n s 2125/Ttr-BNV, ngày 18 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. B nhi m l i ông Ngô Th nh c, gi ch c Th trư ng B Giao thông v n t i cho n khi tu i ngh hưu. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Giao thông v n t i và ông Ngô Th nh c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư ( b/c); - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN; PCN Văn Tr ng Lý, Nguy n T n Dũng các V : KTN, KTTH, TT T, VPBCS (2); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản