Quyết định số 114/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 114/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 114/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114/2003/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 114/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH PHƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại văn bản số 10/TT-UB ngày 19 tháng 3 năm 2003 và Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1117/TTr-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2003, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước, trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước để quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý khu công nghiệp theo quy định tại Điều 27 Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu hình quốc huy. Biên chế và kinh phí hoạt động của Ban thuộc biên chế và ngân sách nhà nước cấp cho tỉnh Bình Phước. Điều 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước có Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; một số Phó Trưởng ban, một số ủy viên do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước bổ nhiệm. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước có bộ máy giúp việc theo quy định tại Điều 28 Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  2. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. Nơi nhận : THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - Văn phòng Trung ương Đảng, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phan Văn Khải - Tòa án nhân dân tối cao, - Ban Kinh tế Trung ương, - HĐND, UBND tỉnh Bình Phước, - Ban QLCKCN tỉnh Bình Phước, - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, các Vụ : TCCB, CCHC, KTTH, TH, - Lưu : CN (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản