Quyết định số 114/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
48
lượt xem
6
download

Quyết định số 114/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 114/2004/QĐ-UB về ban hành Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 114/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ VÀ GIÚP H C VIÊN CAI NGHI N MA TÚY VÀ NGƯ I SAU CAI NGHI N H I GIA. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t Phòng, ch ng ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 ; Căn c Ngh quy t s 16/2003/QH11 ư c Qu c h i nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam, khóa XI, kỳ h p th 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 v th c hi n thí i m t ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy thành ph H Chí Minh và m t s t nh, thành ph khác tr c thu c Trung ương ; Căn c Quy t nh s 205/2003/Q -TTg ngày 02 tháng 10 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t án “T ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n t i thành ph H Chí Minh” ; Xét ngh c a Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i t i Công văn s 4118/L TBXH ngày 25 tháng 12 năm 2003 và c a Giám c S Tư pháp t i Công văn s 1134/STP-VB ngày 05 tháng 4 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v qu n lý và giúp h c viên cai nghi n ma túy và ngư i sau cai nghi n h i gia. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Giám c S Lao ng- Thương binh và Xã h i tri n khai th c hi n Quy t nh này trong vòng 15 ngày, k t ngày quy t nh có hi u l c thi hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Ch huy Trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , Giám c S Tư pháp, Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n, các t ch c, cá nhân có liên quan, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH
  2. - Như i u 3 KT. CH TNCH - y ban Thư ng v Qu c h i PH - Th tư ng Chính ph và các báo Phó Th tư ng Chính ph PHÓ CH TNCH cáo - Văn phòng Qu c h i - y ban Pháp lu t c a Qu c h i - y ban các v n xã h i c a Qu c h i - Văn phòng Chính ph - B Tư pháp, B Công an, B N i v - B Lao ng-Thương binh và Xã h i - C c Phòng ch ng t n n xã h i - Thư ng tr c Thành y Nguy n Thành Tài - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y - Các Ban c a H i ng nhân dân thành ph - Các Trư ng-Trung tâm cai nghi n ma túy thành ph - Thư ng tr c Ban Ch o Phòng ch ng t i ph m và ma túy thành ph - Chi C c Phòng ch ng t n n xã h i - Các Báo, ài - VPH -UB: Các PVP, Các T NCTH - Lưu (VX/LC) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY NNH V QU N LÝ VÀ GIÚP NGƯ I CAI NGHI N MA TÚY VÀ NGƯ I SAU CAI NGHI N H I GIA. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 114 /2004/Q -UB ngày 23 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh : B n Quy nh này quy nh vi c qu n lý và giúp h c viên cai nghi n ma túy và ngư i sau cai nghi n ư c phép h i gia t i phư ng-xã, th tr n trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. i tư ng i u ch nh : i tư ng ch u s qu n lý và giúp c a chính quy n a phương trong Quy nh này g m (sau ây g i chung là ngư i h i gia) :
  3. 1. Ngư i ã ch p hành xong bi n pháp qu n lý i v i ngư i sau cai nghi n theo quy nh c a Quy ch qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm i v i ngư i sau cai nghi n ma túy trên a bàn thành ph H Chí Minh, ban hành kèm theo Quy t nh s 246/2003/Q -UB ngày 06 tháng 11 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . 2. Ngư i ư c cho h i gia theo quy nh c a b n Quy nh v xét duy t cho h i gia i v i h c viên cai nghi n ma túy và ngư i sau cai nghi n ban hành kèm theo Quy t nh s 113/2004/Q -UB ngày 23 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Gi i thích t ng : “H i gia” là vi c h c viên cai nghi n ma túy, ngư i sau cai nghi n tr v v i gia ình, c ng ng, trư ng h c ho c nơi làm vi c ti p t c sinh ho t, h c t p và lao ng. i u 4. Nguyên t c qu n lý và giúp ngư i h i gia : 1. Ngư i h i gia ch u s qu n lý và giúp t i a phương trong th i gian là 2 (hai) năm k t ngày cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép h i gia ho c k t ngày ch p hành xong quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý i v i ngư i sau cai nghi n. 2. Ngư i h i gia có y các quy n và nghĩa v c a công dân và trong th i gian ch u s qu n lý t i a phương ph i th c hi n nghĩa v theo b n Quy nh này. 3. Gia ình, chính quy n a phương và các t ch c oàn th , doanh nghi p, trư ng h c có trách nhi m qu n lý và giúp ngư i h i gia khi h tr v a phương sinh s ng. 4. Nghiêm c m m i hành vi xâm ph m n tính m ng, s c kh e, danh d và nhân phNm c a ngư i h i gia. Chương 2: QU N LÝ VÀ GIÚP NGƯ I H I GIA i u 5. Cơ quan, t ch c, oàn th tham gia qu n lý và giúp ngư i h i gia : Các cơ quan, t ch c, oàn th tham gia qu n lý và giúp ngư i h i gia g m có : 1. Phòng Lao ng-Thương binh và Xã h i; y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n ; Công an phư ng-xã, th tr n ; y ban M t tr n T qu c và các t ch c oàn th t i phư ng-xã, th tr n nơi ngư i h i gia cư trú ; 2. Doanh nghi p, ơn v , trư ng h c cam k t ti p nh n ngư i h i gia vào làm vi c, h c t p. i u 6. N i dung qu n lý và giúp ngư i h i gia : 1. T ch c cho ngư i h i gia tham gia các lo i hình sinh ho t, các phong trào ho t ng xã h i t i a phương ngư i h i gia tham gia nh m xây d ng i s ng văn hóa m i khu dân cư, xây d ng khu dân cư không còn t n n ma túy.
  4. 2. Tùy thu c vào tình hình i u ki n c a m i a phương, gi i quy t cho ngư i h i gia h c văn hóa, h c ngh , gi i quy t vi c làm, xét tr c p xóa ói gi m nghèo ; xét cho vay v n gi i quy t vi c làm ; i lao ng nư c ngoài. 3. Th c hi n vi c ăng ký l i h khNu thư ng trú, qu n lý v t m v ng, t m trú i v i ngư i h i gia. 4. Yêu c u ngư i h i gia ch p hành vi c xét nghi m v ma túy khi c n thi t và l p h sơ ngh truy c u trách nhi m hình s n u ngư i h i gia tái s d ng ch t ma túy theo quy nh c a B Lu t hình s . i u 7. Quy n l i ngư i h i gia : Ngư i h i gia ư c hư ng các quy n l i sau : 1. ăng ký l i h khNu thư ng trú. 2. Tham gia ho t ng t i các câu l c b , i nhóm c a các t ch c, oàn th phù h p v i l a tu i, gi i tính, các phong trào ho t ng xã h i t i a phương và sinh ho t t dân ph . 3. H c văn hóa, h c ngh khi có yêu c u ; ư c gi i quy t vi c làm ho c xét cho vay v n t ngu n v n xóa ói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm t i Ngân hàng chính sách xã h i ho c xét cho i lao ng nư c ngoài n u i u ki n theo quy nh. i u 8. Nghĩa v c a ngư i h i gia : Trong th i gian ch u s qu n lý t i a phương, ngư i h i gia ph i th c hi n các nghĩa v sau : 1. Trình di n t i Công an phư ng-xã, th tr n nơi cư trú : a) Ngư i h i gia theo quy nh t i kho n 1 i u 2 Quy nh này : Trong th i h n là 5 (năm) ngày làm vi c, k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ã th c hi n xong bi n pháp qu n lý i v i ngư i sau cai nghi n, ngư i h i gia ph i trình di n t i Công an phư ng-xã, th tr n nơi mình cư trú. b) Ngư i h i gia theo quy nh t i kho n 2 i u 2 Quy nh này : Trong th i h n là 5 (năm) ngày làm vi c, k t ngày tr v nơi cư trú, ngư i h i gia cùng v i ngư i b o lãnh n trình di n t i Công an phư ng-xã, th tr n nơi mình cư trú . 2. Nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t và tuân th các quy nh c a chính quy n a phương, khu ph . 3. Tham gia các bu i sinh ho t c a t dân ph , khu ph , câu l c b , i nhóm mà mình ăng ký ho c ư c phân công tham gia.
  5. 4. Rèn luy n nhân cách, o c, i u ch nh hành vi, kiên quy t t b các ch t ma túy, không ti p xúc v i các thành ph n có liên quan n t n n ma túy. 5. Ch u s qu n lý, theo dõi c a các cơ quan ch c năng a phương trong th i gian ư c quy nh t i kho n 1, i u 4 Quy nh này. 6. Tham gia u tranh, t giác t i ph m ; xây d ng n p s ng văn hóa m i t i khu dân cư, xây d ng khu ph , phư ng-xã không còn t n n ma túy. 7. Ch p hành xét nghi m v ma túy khi có yêu c u c a y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n. 8. Khi n t m trú ho c chuy n h khNu n a phương khác trên a bàn thành ph , ngư i h i gia ph i th c hi n y quy nh v ăng ký t m v ng, t m trú, ăng ký l i h khNu thư ng trú theo quy nh c a pháp lu t và trình di n t i Công an phư ng- xã, th tr n theo quy nh t i kho n 1 i u này ti p t c ch u s qu n lý và giúp c a chính quy n, oàn th t i a phương nơi chuy n n. i u 9. Trách nhi m c a ngư i b o lãnh và gia ình tr c ti p qu n lý và giúp ngư i h i gia 1. Ngư i b o lãnh h i gia có trách nhi m ưa ngư i h i gia n ăng ký vào danh sách qu n lý và giúp ngư i h i gia theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 8 Quy nh này. 2. Ngư i b o lãnh và gia ình tr c ti p qu n lý và giúp ngư i h i gia : a) ChuNn b các i u ki n c n thi t ngư i h i gia ư c h c t p, h c văn hóa, h c ngh , làm vi c và tham gia các sinh ho t t i a phương ; b) Tr c ti p qu n lý, ki m soát ngư i h i gia không tái nghi n, không phân bi t i x ngư i h i gia v i các thành viên khác trong gia ình; c) Ch p hành ch o c a chính quy n a phương ; h tr các ban ngành, oàn th trong vi c qu n lý và giúp và t o i u ki n cho ngư i h i gia hòa nh p c ng ng xã h i ; d) Khi phát hi n ngư i h i gia tái nghi n ho c ti p xúc v i các thành ph n x u có liên quan n t n n ma túy thì ph i báo ngay v i Công an phư ng-xã, th tr n. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG VI C TH C HI N QUY CH i u 10. Trách nhi m c a S Lao ng-Thương binh và Xã h i : 1. Ch trì, ph i h p các s , ban ngành, oàn th , qu n-huy n t o i u ki n cho ngư i h i gia ư c h c văn hóa, h c ngh , làm vi c, hư ng các quy n l i và th c hi n các nghĩa v c a công dân ; t o i u ki n cho ngư i h i gia hòa nh p c ng ng xã h i.
  6. 2. Liên h v i S Lao ng-Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph khác trong vi c ưa ngư i h i gia cư trú t nh, thành ph khác v qu n lý t i a phương. 3. T ng h p, báo cáo và ánh giá k t qu vi c th c hi n Quy nh này. i u 11. Trách nhi m c a S Y t : Ch o cơ s y t , trung tâm y t , b nh vi n thu c thành ph giúp , hư ng d n các cơ quan, t ch c tr c ti p qu n lý ngư i h i gia trong vi c ki m tra, chăm sóc s c kh e, khám ch a b nh cho ngư i h i gia. i u 12. Trách nhi m c a S Giáo d c và ào t o : Ch o Ban Giám hi u các trư ng h c, Trung tâm giáo d c thư ng xuyên, Trung tâm hư ng nghi p d y ngh t o i u ki n thu n l i ti p nh n ngư i h i gia h c t p. i u 13. Trách nhi m c a Công an thành ph : 1. Ch o Công an qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n kiên quy t u tranh chuy n hóa làm trong s ch a bàn không còn ma túy, t o i u ki n giúp ngư i h i gia không tái nghi n. 2. Hư ng d n, ch o Công an qu n-huy n xét nh p l i h khNu cho ngư i h i gia theo quy nh hi n hành. 3. Hư ng d n, ch o Công an qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n th c hi n t t các bi n pháp qu n lý và giúp ngư i h i gia, l p h sơ x lý hình s ngay khi ngư i h i gia tái s d ng ch t ma túy ho c có hành vi liên quan n t n n ma túy. i u 14. Trách nhi m c a y ban nhân dân qu n-huy n : 1. Ch o các cơ quan ch c năng, y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n ti p nh n, qu n lý và giúp t o i u ki n cho ngư i h i gia có vi c làm, ư c h c t p, n nh cu c s ng, hòa nh p c ng ng xã h i, tránh nguy cơ tái s d ng ch t ma túy. 2. Hư ng d n, ki m tra các cơ quan ch c năng a phương gi i quy t các v n liên quan n h t ch, h khNu cho ngư i h i gia. 3. Ch o Phòng Lao ng-Thương binh và Xã h i hàng tháng báo cáo k t qu qu n lý và giúp ngư i h i gia thu c a bàn mình qu n lý g i v S Lao ng-Thương binh và Xã h i. i u 15. Trách nhi m c a y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n: 1. Ch o, phân công Công an phư ng-xã, th tr n l p danh sách ăng ký qu n lý và giúp ngư i h i gia khi nh n ư c thông báo v vi c giao nh n ngư i h i gia v a phương ho c khi có ngư i h i gia t nơi khác chuy n n cư trú mà h v n còn trong th i gian ch u s qu n lý t i a phương.
  7. 2. Ch trì ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và ch o các ban ngành a phương l p k ho ch qu n lý và giúp ngư i h i gia. 3. Khi c n thi t, yêu c u ngư i h i gia n cơ s y t th c hi n t xu t các xét nghi m v ma túy. Chi phí xét nghi m trích t kinh phí c a Ban Ch o phòng ch ng ma túy a phương. 4. Chuy n h sơ cho cơ quan Công an khi phát hi n ngư i h i gia tái s d ng ch t ma túy truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 5. nh kỳ báo cáo, ánh giá k t qu qu n lý ngư i h i gia v y ban nhân dân qu n- huy n thông qua Phòng Lao ng-Thương binh và Xã h i. i u 16. Trách nhi m c a Doanh nghi p, ơn v , trư ng h c b o lãnh ti p nh n ngư i h i gia vào làm vi c, h c t p : 1. Ngư i ng u doanh nghi p, ơn v th c hi n ký h p ng lao ng, b trí vi c làm cho ngư i h i gia trong th i gian không quá 15 (mư i lăm) ngày k t ngày ngư i h i gia tr v nơi cư trú. 2. Ban Giám hi u nhà trư ng ti p nh n và b trí l p h c ngay khi ngư i h i gia n trình di n. Trư ng h p không b trí vào h c ư c ngay thì ch m nh t ph i b trí vào u h c kỳ g n nh t. 3. Trong th i gian ngư i h i gia làm vi c, h c t p n u phát hi n h tái s d ng ch t ma túy, ngư i ng u doanh nghi p, ơn v ho c Hi u trư ng nhà trư ng có trách nhi m thông báo ngay cho Công an phư ng-xã, th tr n và gia ình ngư i h i gia bi t có bi n pháp x lý. i u 17. y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các t ch c thành viên t i a phương : ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph ch o các t ch c thành viên a phương ph i h p v i ban, ngành a phương : 1. T ch c các câu l c b , i nhóm ho t ng tư v n, tuyên truy n t i c ng ng v phòng ch ng t n n ma túy, giúp , giáo d c ngư i h i gia. 2. T o i u ki n cho ngư i h i gia ư c tham gia sinh ho t vào các t ch c, câu l c b , i nhóm công tác xã h i t i a phương. 3. Tư v n cho ngư i h i gia và gia ình l a ch n công vi c làm ăn, giúp xây d ng phương án s n xu t kinh doanh, giúp vay các ngu n v n tín d ng xã h i. 4. Tuyên truy n v tác h i c a ma túy, xóa b nh ki n i v i ngư i cai nghi n ma túy ư c h i gia. 5. V n ng các doanh nghi p, cơ s s n xu t, ơn v , trư ng h c ti p nh n ngư i h i gia vào làm vi c, h c t p.
  8. 6. Giám sát các ban ngành, t ch c th c hi n vi c qu n lý, theo dõi và giúp ngư i h i gia t i a phương. Chương 4: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 18. Khen thư ng : 1. Cá nhân, t ch c, cơ quan, oàn th có thành tích trong vi c qu n lý, theo dõi, phòng ch ng tái nghi n và n nh cu c s ng cho ngư i h i gia thì ư c xét khen thư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Ngư i h i gia ch p hành t t th i gian qu n lý, theo dõi t i a phương và có thành tích t t trong lao ng, h c t p ư c xét khen thư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. Gia ình ngư i h i gia qu n lý, giáo d c ngư i h i gia không tái nghi n, tr thành công dân t t ư c bi u dương trư c T dân ph . i u 19. X lý vi ph m : 1. Cá nhân, t ch c, cơ quan, oàn th có trách nhi m trong vi c qu n lý và giúp ngư i h i gia không th c hi n t t nhi m v ư c giao, vi ph m các quy nh trong Quy nh này tùy theo m c vi ph m mà cá nhân, ngư i ng u và ngư i có trách nhi m c a t ch c, cơ quan, oàn th s b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chánh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i ng u doanh nghi p, ơn v , Hi u trư ng các trư ng h c n u không th c hi n úng cam k t v vi c ti p nh n ngư i h i gia vào làm vi c, h c t p thì tùy theo m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính. 3. Ngư i b o lãnh không qu n lý t t ngư i h i gia x y ra tình tr ng ngư i h i gia tái s d ng ch t ma túy s b Công an phư ng-xã, th tr n ki m i m trư c T dân ph . Trong trư ng h p gia ình có hành vi che gi u, giúp vi c tái nghi n c a ngư i h i gia thì tùy theo m c ngư i b o lãnh s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ngư i h i gia không ch p hành t t s qu n lý t i a phương, có hành vi vi ph m pháp lu t, tùy theo tính ch t và m c vi ph m mà b x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p tái s d ng ch t ma túy thì b truy c u trách nhi m hình s . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH
  9. i u 20. Giao S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph t ch c th c hi n và ch u trách nhi m ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy nh này. T ng h p báo cáo tình hình th c hi n và nh ng xu t c a chính quy n a phương, t ch c, cơ quan qu n lý, giáo d c ngư i h i gia nghiên c u và xu t trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh vi c b sung, s a i Quy nh này cho phù h p./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản