Quyết định số 114/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
64
lượt xem
6
download

Quyết định số 114/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 114/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II (Phần Quy hoạch sử dụng đất và Giao thông)tỷ lệ 1/500 Địa điểm: Các phường Xuân La, Phú Thượng-Quận Tây Hồ và các xã Đông Ngạc, Xuân Đỉnh - Huyện Từ Liêm, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Sô: 114/2004/Q -UB Hà N i, ngày 28 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN NAM THĂNG LONG GIAI O N II (PH N QUY HO CH S D NG T VÀ GIAO THÔNG), T L 1/500 NA I M: CÁC PHƯ NG XUÂN LA, PHÚ THƯ NG - QU N TÂY H VÀ CÁC XÃ ÔNG NG C, XUÂN NH - HUY N T LIÊM, HÀ N I. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung th ô n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD - T ngày 28/ 12/ 1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 119/2002/Q -UB ngày 27/8/2002 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t t l 1/2000 Khu ô th Nam Thăng Long, Hà N i; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 1236/TTr-QHKT ngày 18 tháng 6 năm 2004, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th Nam Thăng Long - giai o n II (ph n quy ho ch s d ng t và giao thông), t l 1/500 do Vi n quy ho ch Xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 6/2004 v i các n i dung ch y u như sau: 1. V trí, ranh gi i và quy mô: 1.1. V trí: Khu ô th Nam Thăng Long - giai o n II n m phía Tây B c c a Thành ph Hà N i, thu c a ph n c a các phư ng: Xuân La, Phú Thư ng- qu n Tây H , và các xã: ông Ng c, Xuân nh - huy n T Liêm, Hà N i. 1.2. Ranh gi i và Quy mô: Khu ô th Nam Thăng Long - giai o n II có t ng di n tích t là 148,26 ha, bao g m 2 khu: · Khu A có di n tích kho ng: 144,26ha
  2. - Phía B c: Giáp tuy n i n cao th 110KV và khu dân cư Phư ng Phú Thư ng. - Phía Nam: Giáp ư ng Nguy n Hoàng Tôn. - Phía ông: Giáp khu t giai o n I, giai o n III khu ô th Nam Thăng Long và ư ng quy ho ch ( ư ng vành ai 2,5 ). - Phía Tây: Giáp ư ng Ph m Văn ng ( ư ng vành ai 3). · Khu B có di n tích kho ng 4,0ha - Phía B c: Giáp ê sông H ng. - Phía Nam: Giáp tuy n i n cao th 110KV. - Phía ông: Giáp khu dân cư phư ng Phú Thư ng. - Phía Tây: Giáp khu dân cư xã ông Ng c. Quy mô dân s : kho ng 18.300 ngư i 2. M c tiêu c a án quy ho ch : - C th hoá Quy ho ch chi ti t Khu ô th Nam Thăng Long t l 1/2000 ã ư c UBND thành ph phê duy t theo Quy t nh s 119/2002/Q -UB ngày 27/8/2002. - xu t gi i pháp t ch c không gian, ki n trúc c nh quan g n k t h th ng không gian chung v i không gian ã xây d ng giai o n I, g n k t v i h th ng h t ng k thu t chung trong khu v c, m b o cho s d ng trư c m t và lâu dài. - Khai thác hi u qu qu t, tăng thêm qu nhà ph c v nhu c u nhà c a ngư i dân Th ô, ph c v công tác di dân gi i phóng m t b ng; phát tri n ô th theo quy ho ch; Là cơ s pháp lý th c hi n các d án u tư xây d ng trong khu ô th Nam Thăng Long - giai o n 2. 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1. Quy ho ch ki n trúc: a. Quy ho ch s d ng t: * T ng di n tích t: » 148,26ha - t ư ng Thành ph , khu v c và phân khu v c: 22,93 ha - t h t ng (tr m x lý nư c th i và tr m i n): 4,00 ha - t công trình công c ng, thương m i và h n h p: 8,49 ha - t B nh vi n: 1,65 ha - t trư ng Trung h c ph thông: 2,29 ha
  3. - t cây xanh, công viên Thành ph và khu v c: 22,01 ha -H i u hoà, mương: 13,86 ha - t bãi xe t p trung: 3,78 ha - t ơn v : 69,25 ha Bao g m: + t ư ng chính ơn v : 6,99 ha + t trư ng Trung h c cơ s : 3,85 ha + t trư ng Ti u h c: 4,02 ha + t nhà tr , m u giáo: 1,63 ha + t công c ng ơn v : 0,32 ha + t cây xanh, th d c th thao: 4,46 ha + t : 47,99 ha Trong ó: t xây d ng nhà cao t ng: 26,02 ha (60%) t xây d ng nhà th p t ng: 14,41 ha (40%) t ư ng vào nhà: 4,56 ha b. Các ch tiêu kinh t k thu t chung: * Ch tiêu t ai: Ch tiêu t ơn v : 37,97 m2/ngư i - Ch tiêu t trư ng h c: 4,3 m2/ngư i - Ch tiêu t cây xanh ơn v : 2,45 m2/ngư i - Ch tiêu t : 26,32 m2/ngư i c. Phân b qu t xây d ng: - t thương m i, h n h p: S hi u Ch c năng s d ng t Ký hi u Di n tích t (m2) 1 Thương m i h n h p TM 29.923 13 Thương m i h n h p TM 54.977 - t B nh vi n: S hi u Ch c năng s d ng t Ký hi u Di n tích t (m2)
  4. 18 B nh vi n BV 16.497 - t trư ng THPT: S hi u Ch c năng s d ng t Ký hi u Di n tích t (m2) 4 Trư ng THPT THPT 10.794 17 Trư ng THPT THPT 12.070 - t cây xanh, công viên, TDTT: S hi u Ch c năng s d ng t Ký hi u Di n tích t (m2) 5 Cây xanh, công viên, TDTT CX-CV 5.887 7 Cây xanh, công viên, TDTT CX-CV 90.171 8 Cây xanh, công viên, TDTT CX-CV 59.582 9 Cây xanh, công viên, TDTT CX-CV 14.052 10 Cây xanh, công viên, TDTT CX-CV 4.685 11 Cây xanh, công viên, TDTT CX-CV 28.584 15 Cây xanh, công viên, TDTT CX-CV 4.466 16 Cây xanh, công viên, TDTT CX-CV 12.699 - t trư ng THCS và TH: S hi u Ch c năng s d ng t Ký hi u Di n tích t (m2) I.C.38 Trư ng THCS THCS 12.046 III.D.46 Trư ng THCS THCS 14.305 IV.K.58 Trư ng THCS THCS 12.105 I.C.37 Trư ng TH TH 18.731 III.D.45 Trư ng TH TH 9.557 IV.K.57 Trư ng TH TH 11.902 - t Nhà tr , m u giáo: S hi u Ch c năng s d ng t Ký hi u Di n tích t (m2) I.C.35 Nhà tr m u giáo MG 5.397 I.C.40 Nhà tr m u giáo MG 4.971 IV.L.65 Nhà tr m u giáo MG 5.949 - t Công c ng ơn v : S hi u Ch c năng s d ng t Ký hi u Di n tích t (m2)
  5. I.C.39 Công c ng ơn v HC 1.284 IV.L66 Công c ng ơn v HC 1.889 - t Cây xanh công c ng VO: S hi u Ch c năng s d ng t Ký hi u Di n tích t (m2) I.A.21 Cây xanh công c ng CX 690 I.A.22 Cây xanh công c ng CX 6.161 I.A.24 Cây xanh công c ng CX 3.120 I.B.27 Cây xanh công c ng CX 7.107 I.B.28 Cây xanh công c ng CX 4.804 I.B.30 Cây xanh công c ng CX 3.622 I.B.31 Cây xanh công c ng CX 3.613 I.C.33 Cây xanh công c ng CX 3.104 I.C.34 Cây xanh công c ng CX 3.371 I.C.42 Cây xanh công c ng CX 800 III.D.44 Cây xanh công c ng CX 2.885 IV.H.56 Cây xanh công c ng CX 1.532 IV.K.60 Cây xanh công c ng CX 797 IV.K.62 Cây xanh công c ng CX 854 IV.K.63 Cây xanh công c ng CX 931 IV.L.64 Cây xanh công c ng CX 8.323 - t Công c ng ơn v : S hi u Ch c năng s d ng t Ký hi u Di n tích t (m2) I.A.20 Nhà cao t ng (*) NO 33.830 I.A.23 Nhà cao t ng (*) NO 42.187 I.A.25 Nhà cao t ng (*) NO 18.142 I.B.26 Nhà cao t ng NO 26.556 I.B.29 Nhà cao t ng NO 35.420 I.C.32 Nhà cao t ng NO 43.969 I.C.36 Nhà cao t ng NO 13.473 I.C.41 Nhà cao t ng NO 41.711 III.D.42 Nhà cao t ng NO 15.589 IV.G.47 Nhà cao t ng NO 15.746
  6. IV.G.48 Nhà cao t ng NO 7.868 IV.G.49 Nhà cao t ng NO 7.868 IV.G.50 Nhà cao t ng NO 4.057 IV.G.50 Nhà cao t ng NO 12.365 IV.G.51 Nhà cao t ng NO 14.035 IV.H.53 Nhà cao t ng NO 38.928 IV.H.54 Nhà cao t ng NO 4.926 IV.K.55 Nhà cao t ng NO 12.915 IV.K.59 Nhà cao t ng NO 64.678 IV.L.63 Nhà cao t ng NO 25.587 Trong ó, dành 3 ô t có ký hi u I.A.20; I.A.23; I.A.25 v i t ng di n tích là 9,416ha, chi m 20% qu t ph c v xây d ng nhà chính sách c a Thành ph theo Quy t nh s 123/2001/Q -UB ngày 6/12/2001 c a UBND Thành ph . d. B c c không gian ki n trúc quy ho ch và c nh quan: 1) Nhà : Các công trình nhà chung cư cao t ng ư c b trí d c theo các tuy n ư ng chính c a khu v c, nh m t o b m t ki n trúc ô th . Các t ng h m và t ng 1 c a các chung cư cao t ng có th b trí gara xe, công trình thương m i d ch v . Công trình nhà th p t ng ư c b trí phía trong khu ô th k t h p v i khu cây xanh và h i u hoà nh m t o ra không gian m m cho khu ô th và c i thi n vi khí h u c a khu v c. 2) Các công trình công c ng ơn v : Trư ng h c, Nhà tr , m u giáo: ư c b trí trong các ơn v , m b o s an toàn, thu n ti n. Công trình ư c b trí linh ho t, sinh ng, ti n l i cho h c t p và vui chơi c a các cháu. Cơ quan hành chính, y t c a ơn v : ư c b trí trung tâm m i ơn v thu n ti n cho s d ng và qu n lý. 3) Trung tâm công c ng và thương m i c p thành ph và khu v c: Khu d ch v thương m i ư c b trí phía Tây c a khu ô th , bao g m các t h p công trình cao t ng a ch c năng như: tài chính, thương m i, văn hóa, văn phòng giao d ch, khách s n cao c p t tiêu chuNn Qu c t v.v.... t o i m nh n ki n trúc cho khu ô th . Khu B nh vi n tiêu chuNn Qu c t ư c b trí phía Nam c a khu ô th , ph c v dân cư trong khu v c và thành ph .
  7. Vi c xây d ng t ng công trình công c ng trong khu ô th này ph i ư c s ch p thu n c a UBND Thành ph Hà N i. 4) Cây xanh, công viên, h i u hòa: Khu công viên, cây xanh, th d c th thao b trí xung quanh h i u hoà t o c nh quan và khí h u trong lành cho khu ô th . T i các khu t cây xanh, công viên n m d c theo tr c ư ng phân khu v c dành m t s ô t v i di n tích kho ng 2,3ha tr ng và trưng bày hoa ào và m t s lo i hoa c trưng c a a phương gi gìn và tôn t o nét văn hóa truy n th ng c a dân t c. H i u hoà v i di n tích t i thi u13,86ha ư c t ch c thành m t chu i m t nư c liên hoàn v i nhau m b o ch c năng i u hoà nư c m t c a Thành ph . Ph i gi gìn nư c h m b o tiêu chuNn v sinh môi trư ng, tuy t i không x nư c th i vào h i u hòa. 3.2. Quy ho ch giao thông: a) Các ư ng thành ph : - ư ng vành ai 3 ( ư ng Ph m Văn ng): i qua phía Tây khu quy ho ch, tuy n ư ng này có m t c t ngang r ng 68m. o n i qua khu quy ho ch n m trong nút giao thông Nam Thăng Long. - ư ng vành ai 2: i qua phía ông khu quy ho ch. Tuy n ư ng này có m t c t ngang r ng 64m g m: 2 d i xe ch y nhanh r ng 11,25m m i d i, hai d i xe a phương m i d i r ng 7m, hè hai bên r ng 8mx2, d i dành cho tuy n ư ng s t ô th trên cao r ng 5,5m và các d i phân cách. b) Các ư ng c p khu v c: g m các tuy n: - ư ng Nguy n Hoàng Tôn: là tr c ph chính phía Nam c a khu ô th Nam Thăng Long, chi u dài qua khu v c quy ho ch kho ng 2136m, m t c t ngang r ng 64m, ph n n m trong ph m vi d án g m làn ư ng phía B c có m t c t r ng 13,5m (g m v a hè phía B c 6m, lòng ư ng 7,5m). - Các tuy n ư ng khu v c khác có m t c t ngang r ng 40m g m: 2 d i xe ch y r ng 11,25m m i d i cho 6 làn xe 2 chi u, hè hai bên r ng 8mx2, và d i phân cách trung tâm r ng 3m. G m các tuy n: + Tuy n ư ng khu v c phía B c: có chi u dài qua khu quy ho ch kho ng 1260m (không k o n n m trong nút giao thông khác c t), i d c theo phía Nam tuy n i n 110KV. + Tuy n ư ng “lõi” khu ô th Nam Thăng Long: n i ư ng Nguy n Hoàng Tôn và tuy n ư ng khu v c phía B c, ti p n i ư ng Nguy n Văn Huyên kéo dài v i chi u dài kho ng 1299m.
  8. + Tuy n ư ng khu v c phía Tây: n i tuy n ư ng khu v c phía B c v i ư ng Nguy n Hoàng Tôn và ư ng Ph m Văn ng v i chi u dài kho ng 1494m. - Các nút giao thông khác c t: Ngoài nút giao thông khác c t Nam Thăng Long, nút giao thông khác c t gi a ư ng khu v c phía B c v i c u c n lên c u Thăng Long và nút giao thông khác c t gi a ư ng Nguy n Hoàng Tôn v i ư ng vành ai 2,5 s ư c th c hi n d án riêng. c) Các ư ng phân khu v c: có m t c t ngang r ng 30m (lòng ư ng hai d i, m i d i r ng 7,5m; hè hai bên r ng 6mx2, d i phân cách trung tâm r ng 3m). G m các tuy n: - Tuy n ư ng bao quanh khu v c lõi cây xanh, m t nư c, nhà bi t th , nhà vư n và m t s khu nhà cao t ng: liên k t các ơn v trong khu ô th Nam Thăng Long theo hư ng ông Tây v i nhau, chi u dài trong khu quy ho ch kho ng 2079m. - Tuy n ư ng vào khu nhà cao t ng, bi t th cao c p trong lõi cây xanh m t nư c có chi u dài kho ng 344m. - Tuy n ư ng phía Tây (giáp nút giao thông Nam Thăng Long) có chi u dài kho ng 1125m. - Riêng tuy n ư ng tr c trung tâm khu thương m i cao t ng phía Tây (n i tuy n ư ng phân khu v c 30m giáp nút giao thông Nam Thăng Long v i tuy n ư ng khu v c 40m phía Tây) dài kho ng 180m, có tính ch t là tr c không gian vì v y có m t c t ngang r ng 50m (lòng ư ng xe ch y hai d i, m i d i r ng 11,25m, d i cây xanh trung tâm r ng 12,5m, hè hai bên r ng 7,5mx2). d) Các tuy n ư ng nhánh: - Tuy n ư ng r ng 21,25m: phía B c khu v c quy ho ch, có hư ng vuông góc v i tuy n ư ng phân khu v c phía B c, chi u dài kho ng 254m. o n tuy n phía B c có thành ph n m t c t ngang g m lòng ư ng r ng 11,25m, hè hai bên r ng 5mx2; o n kéo dài là ư ng ôi (lòng ư ng hai d i, m i d i r ng 5,5m, hè hai bên r ng 3mx2, d i phân cách trung tâm r ng 4,25m). * Các tuy n ư ng có lòng ư ng 2 làn xe r ng 7,5m: g m các tuy n m t c t ngang r ng 17,5m, 15,5m, 13,5m (lòng ư ng r ng 7,5m, hè hai bên r ng 5m, 4m và 3m. Có chi u dài t ng c ng kho ng 5879m. e) Các ư ng vào nhà: ư c thi t k phù h p v i quy ho ch s d ng t và quy ho ch ki n trúc c nh quan. Các ư ng vào nhà có m t c t ngang r ng 11,5m (lòng ư ng r ng 5,5m cho 2 làn xe, hè hai bên r ng 3m). Các tuy n ư ng vào nhà có d ng vòng và c t có bãi quay xe cu i ư ng, liên thông trong khu t. phù h p v i t ch c không gian ki n trúc c nh quan, m t s tuy n ư ng nhánh ư c thi t k là ư ng ôi, m t c t ngang r ng 20 – 25m (lòng ư ng hai d i, m i d i r ng 5,5 – 7,5m, d i tr ng cây gi a r ng 3 – 4m, hè hai bên r ng 3mx2). g) Nơi xe:
  9. - Trong khu v c quy ho ch có 3 bãi xe t p trung v i t ng di n tích kho ng 37.754m2. - Ngoài ra còn b trí thêm các bãi xe nh l trong các khu t xây d ng công trình công c ng và nhà cao t ng (không tính vào t giao thông). - i v i nhu c u xe vãng lai, có th b trí xe t i sân ư ng n i b xung quanh các công trình cao t ng. D c theo các ư ng vào nhà trong các khu t xây d ng nhà vư n, bi t th cũng có th cho phép xe th i gian ng n. - Trong khu ô th m i các công trình công c ng, nhà cao t ng c n b trí ga ra xe th i gian dài t i t ng h m, t ng 1 công trình. Các nhà ki u bi t th , nhà vư n ph i t m b o nhu c u xe. i v i các bãi xe t p trung, khi l p d án xây d ng, c n nghiên c u xây d ng nhà xe nhi u t ng tăng kh năng ch a xe và ti t ki m t ai. i u 2: Giám c s Quy ho ch - Ki n trúc Hà N i ch u trách nhi m xác nh n b n v thi t k quy ho ch chi ti t ư c duy t trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; Ch trì ph i h p v i UBND huy n T Liêm, UBND qu n Tây H , UBND các phư ng Xuân La, Phú Thư ng, UBND xã ông Ng c, Xuân nh và Công ty TNHH Phát tri n khu ôt h Nam Thăng Long t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t th c hi n. Giao S Quy ho ch Ki n trúc hư ng d n Ch u tư và Vi n quy ho ch xây d ng Hà N i khNn trương hoàn thi n h sơ Quy ho ch h th ng h t ng k thu t khu ô th Nam Thăng Long – giai o n 2, t l 1/500, kh p n i phù h p v i các quy ho ch ã ư c phê duy t m b o ng b và th ng nh t v i h t ng k thu t trong toàn khu v c; t ch c phê duy t, báo cáo UBND Thành ph . - Quy nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : K ho ch - u tư, Xây d ng, Quy ho ch - ki n trúc, Giao thông công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Nông nghi p và phát tri n Nông thôn; Ch t ch UBND huy n T Liêm, ch t ch UBND qu n Tây H , ch t ch UBND các phư ng Xuân La, Phú Thư ng, ch t ch UBND các xã ông Ng c, Xuân nh; Giám c Công ty TNHH Phát tri n khu ô th Nam Thăng Long; Giám c, th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  10. Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản