Quyết định số 114/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 114/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 114/2008/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 114/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C KI N TOÀN Y BAN QU C GIA VÌ S TI N B C A PH N VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 34/2007/Q -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch thành l p, t ch c và ho t ng c a t ch c ph i h p liên ngành; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i và B trư ng B N iv , QUY T NNH: i u 1. Ki n toàn y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam. i u 2. y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam là t ch c ph i h p liên ngành, có ch c năng giúp Th tư ng Chính ph nghiên c u, ph i h p gi i quy t nh ng v n liên ngành liên quan n s ti n b c a ph n trong ph m vi c nư c. i u 3. Nhi m v và quy n h n c a y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam 1. Nghiên c u, xu t v i Th tư ng Chính ph phương hư ng, gi i pháp gi i quy t nh ng v n liên ngành liên quan n s ti n b c a ph n . 2. Giúp Th tư ng Chính ph ph i h p gi a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p và các oàn th trong vi c tuyên truy n, ph bi n và v n ng nhân dân th c hi n ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c liên quan n s ti n b c a ph n . 3. Giúp Th tư ng Chính ph ôn c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c ph i h p th c hi n các m c tiêu qu c gia vì s ti n b c a ph n . 4. Báo cáo Th tư ng Chính ph theo nh kỳ 6 tháng ho c theo yêu c u v tình hình ho t ng c a y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam.
  2. 5. Th c hi n các nhi m v khác liên quan n s ti n b c a ph n do Th tư ng Chính ph giao. i u 4. Thành viên y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam g m có: 1. Ch t ch y ban: B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i. 2. Các Phó Ch t ch y ban: - M i Ch t ch H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; - 01 Th trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i. 3. Các y viên y ban: - 01 Th trư ng B Tư pháp; - 01 Th trư ng B N i v ; - 01 Th trư ng B Ngo i giao; - 01 Th trư ng B K ho ch và u tư; - 01 Th trư ng B Tài chính; - 01 Th trư ng B Giáo d c và ào t o; - 01 Th trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch; - 01 Th trư ng B Thông tin và Truy n thông; - 01 Th trư ng B Y t ; - 01 Th trư ng B Công an; - 01 Th trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn; - 01 Phó Ch nhi m y ban Dân t c; - 01 Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph ; - M i 01 Phó Trư ng Ban T ch c Trung ương ng; - M i 01 i di n Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - M i 01 Phó Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam; - M i 01 Phó Ch t ch H i Nông dân Vi t Nam; - M i 01 Bí thư Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh.
  3. Các thành viên y ban ho t ng theo ch kiêm nhi m. Ch t ch y ban th ng nh t v i Th trư ng các cơ quan liên quan quy t nh danh sách các thành viên y ban. i u 5. Ch t ch y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam ban hành Quy ch ho t ng c a y ban và phân công trách nhi m cho các thành viên y ban. i u 6. y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam có con d u riêng. Ch t ch y ban, các Phó Ch t ch y ban và Chánh Văn phòng giúp vi c y ban s d ng con d u c a y ban. i u 7. B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i quy t nh thành l p Văn phòng giúp vi c y ban, m b o nguyên t c g n, hi u qu , không phát sinh biên ch riêng. Chánh Văn phòng giúp vi c y ban là V trư ng V Bình ng gi i thu c B Lao ng – Thương binh và Xã h i. i u 8. Kinh phí ho t ng c a y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam do ngân sách nhà nư c c p hàng năm và ư c t ng h p chung vào kinh phí c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i. i u 9. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 92/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ki n toàn y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 10. Ch t ch y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan, t ch c liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Sinh Hùng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - y ban qu c gia vì s ti n b c a ph n Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản