Quyết định số 1144/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 1144/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1144/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1144/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1144/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH K T C U H T NG KHU CÔNG NGHI P PHÚ BÀI, T NH TH A THIÊN HU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 09 năm 1992; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 04 năm1997 c a Chính ph ; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 07 năm 1996 c a Chính ph và Ngh nh s 92/CP ngày 23 tháng 08 tháng 1997 c a Chính ph . Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Th a Thiên Hu t i T trình s 1593/TT-UB ngày 07 tháng 09 năm 1998 và T trình s 2021/CN-UB ngày 07 tháng 11 năm 1998, c a B trư ng B K ho ch và u tư t i t trình s 8450 – BKH/VPT ngày 04 tháng 12 năm 1998. QUY T NNH: i u 1. Thành l p Khu công nghi p Phú Bài, t nh Th a Thiên Hu . Khu công nghi p Phú Bài ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 04 năm1997 c a Chính ph và ch u s qu n lý tr c ti p c a Ban qu n lý các Khu công nghi p t nh Th a Thiên Hu . i u 2. Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu công nghi p Phú Bài, t nh Th a Thiên Hu (giai o n 1) v i các n i dung sau: 1. Tên d án: u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu công nghi p Phú Bài, t nh Th a Thiên Hu . 2. Ch u tư: Công ty Xây l p t nh Th a Thiên Hu . 3. M c tiêu d án: T o m t b ng, xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p thoát nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i… nh m kinh doanh k t c u h t ng ư c t o ra trong Khu công nghi p. 4. a i m xây d ng: Th tr n Phú Bài, huy n Hương Th y, t nh Th a Thiên Hu .
  2. 5. Di n tích t s d ng: Giai o n I là 53,04 ha. 6. T ng m c v n u tư: 77,3 t ng Vi t Nam. 7. Ngu n v n: V n t có, v n liên k t, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Ti n u tư: Th i gian 7 năm, k t ngày ký quy t nh u tư. 9. Th i gian ho t ng: 50 năm k t ngày có quy t nh u tư. i u 3. ư c vay m t ph n v n ưu ãi c a Nhà nư c xây d ng k t c u h t ng Khu công nghi p và ư c hư ng các ưu ãi tài chính theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 4. Ch t ch y ban nhân dân t nh Th a Thiên Hu có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n d án theo quy nh hi n hành; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, m b o ho t ng có hi u qu cho Khu công nghi p. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Th a Thiên Hu , các B trư ng: K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Công nghi p, Qu c phòng, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam, Trư ng Ban qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam, Giám c Công ty Xây l p t nh Th a Thiên Hu , Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản