Quyết định số 1145/2005/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 1145/2005/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1145/2005/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1145/2005/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1145/2005/Q BTP Hà N i, ngày 18 tháng 05 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A H I NG TUY N CH N CH P HÀNHVIÊN CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN S B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Pháp l nh Thi hành án dân s ngày 14 tháng 01 năm 2004, Căn c Ngh nh s 62/2003 /N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh nh s 50 /2005 /N CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph v cơ quan qu n lý thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s và cán b , công ch c làm công tác thi hành án dân s , Xét ngh c a C c trư ng C c Thi hành án dân s , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a H i ng tuy n ch n ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Thi hành án dân s B Tư pháp, C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng, H i ng tuy n ch n Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương, H i ng tuy n ch n Ch p hành viên Thi hành án c p quân khu, Giám c S Tư pháp, Th trư ng cơ quan thi hành án dân s a phương, Th trư ng cơ quan thi hành án c p quân khu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B TƯ PHÁP Uông Chu Lưu QUY CH
  2. LÀM VI C C A H I NG TUY N CH N CH P HÀNH VIÊN CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN S (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1145 /2005 / Q -BTP ngày 18 tháng 5 năm 2005 c a B trư ng B Tư pháp) I. QUY NNH CHUNG i u1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh nguyên t c, ch làm vi c c a H i ng tuy n ch n Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương và H i ng tuy n ch n Ch p hành viên Thi hành án cáp quân khu; trình t tuy n ch n và ngh b nhi m ch c danh Ch p hành viên; trình t xem xét và ngh mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên. H i ng tuy n ch n Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương và H i ng tuy n ch n Ch p hành viên Thi hành án c p quân khu sau ây g i chung là H i ng. i u 2. Nguyên t c làm vi c 1. H i ng làm vi c theo ch t p th . M i quy t nh c a H i ng ư c thông qua t i phiên h p c a H i ng. 2. K t qu tuy n ch n và ngh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên cơ quan thi hành án dán s a phương ch ư c coi là h p l khi có ít nh t ba thành viên tr lên c a H i ng tuy n ch n Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương bi u quy t tán thành. 3. K t qu tuy n ch n và ngh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên cơ quan thi hành án c p quân khu ch ư c coi là h p l khi có ít nh t b n thành viên tr lên c a H i ng tuy n ch n Ch p hành viên Thi hành án c p quân khu bi u quy t tán thành. Trư ng h p các bên có s phi u ngang nhau thì quy t nh thu c v Ch t ch H i ng. i u 3. Tri u t p phiên h p 1. Phiên h p c a H i ng do Ch t ch H i ng tri u t p theo ngh c a Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ho c C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng. 2. H i ng ch ti n hành phiên h p khi có ít nh t hai ph n ba s thành viên tr lên tham gia. Thành viên c a H i ng n u vì lý do khách quan mà không tham d ư c phiên h p c a H i ng thì có th g i ý ki n c a mình v v n thu c chương trình làm vi c c a phiên h p. i u 4. Cung c p tài li u phiên h p Gi y tri u t p phiên h p, chương trình làm vi c c a phiên h p và các tài li u ph c v cho phiên h p (h sơ ho c b n sao h sơ ngh tuy n ch n và b nhi m ch c danh Ch p hành viên; h sơ ho c b n sao h sơ ngh xem xét vi c mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên) ph i ư c g i cho
  3. các thành viên H i ng ch m nh t là năm ngày làm vi c trư c ngày ti n hành phiên h p c a H i ng. i u 5. M i tham d phiên h p H i ng 1 . Căn c n i dung c th c a t ng phiên h p H i ng, Ch t ch H i ng có th quy t nh m i i di n c a các cơ quan, ơn v , t ch c h u quan tham gia phiên h p c a H i ng và phát bi u ý ki n. Nh ng ngư i không thu c thành viên c a H i ng ư c m i tham d phiên h p c a H i ng có quy n phát bi u ý ki n nhưng không ư c tham gia bi u quy t v các v n có liên quan n vi c tuy n ch n và b nhi m ch c danh Ch p hành viên, mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên. 2. Chuyên viên c a các cơ quan, t ch c h u quan ư c phân công giúp vi c cho thành viên H i ng ư c tham d phiên h p c a H i ng. i u 6. Thư ký phiên h p và biên b n phiên h p 1 . Giúp H i ng ghi biên b n phiên h p c a H i ng có m t Thư ký. 2. Thư ký phiên h p do Ch t ch H i ng c trong s các chuyên viên c a B ph n giúp vi c theo ngh c a Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ho c C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng. 3. Biên b n phiên h p c a H i ng ph i ghi l i y di n bi n c a phiên h p; ý ki n c a các thành viên H i ng; ý ki n c a i di n các cơ quan, ơn v , t ch c h u quan ư c m i tham gia phiên h p c a H i ng (n u có); k t qu bi u quy t; ý ki n b o lưu (n u có). 4. K t thúc phiên h p, Biên b n ph i ư c các thành viên H i ng (có m t t i phiên h p) thông qua và cùng ký tên. II. TRÌNH T TUY N CH N VÀ NGHN B NHI M, MI N NHI M, CÁCH CH C CH C DANH CH P HÀNH VIÊN i u 7. Trình t phiên h p tuy n ch n và ngh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên 1. Ch t ch H i ng khai m c phiên h p. 2. Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ( i v i phiên h p tuy n ch n ch c danh Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương) ho c C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng ( i v i phiên h p tuy n ch n ch c danh ch p hành viên cơ quan thi hành án c p quân khu) báo cáo v i H i ng v h sơ và xu t c th vi c tuy n ch n và b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên i v i t ng ngư i m t. 3. H i ng ti n hành th o lu n; trao i và i n k t lu n v nh ng ngư i ư c ngh tuy n ch n và ngh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên.
  4. 4. Ch t ch H i ng k t lu n. 5. Các thành viên H i ng có m t ti n hành bi u quy t i v i t ng ngư i m t. i u 8. Gi i quy t v ng m c phát sinh 1. Trong quá trình th o lu n, trao i, H i ng có quy n yêu c u Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ho c C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng báo cáo gi i trình nh ng v n chưa rõ liên quan n ngư i ư c ngh tuy n ch n và b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên. 2. Ch t ch H i ng có th quy t nh t m d ng xem xét i v i cáo trư ng h p: a) H sơ ngh tuy n ch n và b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên chưa y , còn có v n chưa rõ mà không th hoàn t t ngay ư c; b) Có ơn, thư khi u n i, t cáo, ph n ánh v o c, l i s ng, quan h xã h i c a ngư i ư c ngh tuy n ch n và b nhi m làm Ch p hành viên mà theo quy nh c a pháp lu t c n ph i làm rõ. 3. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ho c C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng có trách nhi m b sung ho c xác minh làm rõ nh ng v n mà H i ng ã nêu ra trình H i ng xem xét quy t nh trong phiên h p ti p theo. i u 9. Qu n lý h sơ Sau khi H i , ng th c hi n xong vi c tuy n ch n và ngh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên, thì h sơ và b n sao h sơ ph i ư c giao l i cho Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ho c C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng qu n lý. i u 10. ngh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên 1. Căn c k t qu phiên h p H i ng, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ho c C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng có trách nhi m d th o văn b n trình Ch t ch H i ng (ho c Phó Ch t ch H i ng n u ư c Ch t ch H i ng y quy n) kỳ ngh B trư ng B Tư pháp xem xét, quy t nh. 2. Văn b n ngh B trư ng B Tư pháp b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên ư c óng d u b ng con d u c a y ban nhân dân c p t nh ( i v i Văn b n ngh B trư ng B Tư pháp b nhi m ch c danh Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương) ho c b ng con d u c a B Qu c phòng ( i v i Văn b n ngh B trư ng B Tư pháp b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên cơ quan thi hành án c p quân khu). i u 11. G i h sơ, văn b n ngh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ho c C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng có trách nhi m g i Văn b n ngh B trư ng B Tư pháp b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên (kèm theo h sơ chính m i ngư i m t b và biên b n phiên h p c a H i ng) v C c Thi hành án dân s thu c B Tư pháp trình B trư ng B Tư pháp xem xét, quy t nh.
  5. i u 12. Thông báo k t qu b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên Căn c k t qu b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ch c danh Ch p hành viên c a B trư ng B Tư pháp, Trư ng Thi hành án d n s c p t nh ho c C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng có trách nhi m thông báo k t qu cho H i ng bi t trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh ho c thông báo c a B trư ng B Tư pháp./. B TRƯ NG B TƯ PHÁP Uông Chu Lưu
Đồng bộ tài khoản