Quyết định số 1149/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 1149/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1149/QĐ-TTg về việc tạm ứng từ ngân sách trung ương cho tỉnh Thái Nguyên để thực hiện dự án đường ĐT 268 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1149/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 1149/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C T M NG T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO T NH THÁI NGUYÊN TH C HI N D ÁN Ư NG T 268 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Thái Nguyên (văn b n s 68/BC-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. Giao B Tài chính t m ng t ngân sách trung ương 50 t ng (năm mươi t ng) cho ngân sách t nh Thái Nguyên th c hi n d án ư ng T 268. i u 2. Giao B K ho ch và u tư b trí v n h tr có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương trong d toán ngân sách năm 2009 thu h i t m ng. i u 3. y ban nhân dân t nh Thái Nguyên có trách nhi m qu n lý và s d ng kho n ti n t m ng nêu trên theo úng m c ích, úng i tư ng và quy nh v qu n lý u tư xây d ng cơ b n hi n hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - TTg, các Phó TTg; - Các B : TC, KH& T; - UBND t nh Thái Nguyên; - VPCP: BTCN, các PCN: Ph m Văn Phư ng, Văn Tr ng Lý, các V : P, TH, TT T; - Lưu: VT, KTTH (3). 22 Hoàng Trung H i
Đồng bộ tài khoản