Quyết định số 115/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 115/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 115/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 115/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 115/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI I V I M T S NHÓM M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 09 năm 2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH: i u 1. i u ch nh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t s nhóm m t hàng quy nh t i Quy t nh s 106/2007/Q -BTC ngày 20/12/2007 c a B trư ng B Tài chính thành các m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi m i quy nh t i Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này và áp d ng cho các T khai h i quan hàng hoá nh p khNu ăng ký v i cơ quan H i quan k t ngày 21 tháng 12 năm 2008. i u 2. Bãi b m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi áp d ng i v i các m t hàng thu c các phân nhóm 72.07, 72.13, 72.14 và 72.15 Danh m c E Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t nh s 106/2007/Q -BTC nêu trên. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC;
  2. - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu: VT, V CST (CST2). THU SU T THU NH P KH U M T S M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 115/2008/Q -BTC ngày 09 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 72.07 S t ho c thép không h p kim d ng bán thành phNm. - Có hàm lư ng carbon dư i 0,25% tính theo tr ng lư ng: 7207 11 00 00 - - M t c t ngang hình ch nh t (k c hình vuông), 5 có chi u r ng nh hơn hai l n chi u dày 7207 12 - - Lo i khác có m t c t ngang hình ch nh t (tr hình vuông): 7207 12 10 00 - - - Phôi d t (d ng phi n) 2 7207 12 90 00 - - - Lo i khác 5 7207 19 00 00 - - Lo i khác 5 7207 20 - Có hàm lư ng carbon t 0,25% tr lên tính theo tr ng lư ng: - - Có hàm lư ng carbon t 0,6% tr lên tính theo tr ng lư ng: 7207 20 11 00 - - - Phôi d t (d ng phi n) 2 7207 20 19 - - - Lo i khác: 7207 20 19 10 - - - - S t ho c thép d ng kh i ư c t o hình qua rèn 2 thô; phôi d ng t m b ng s t ho c thép (k c lo i tráng thi c) 7207 20 19 90 - - - - Lo i khác 5 - - Lo i khác:
  3. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 7207 20 91 00 - - - Phôi d t (d ng phi n) 2 7207 20 99 - - - Lo i khác: 7207 20 99 10 - - - - S t ho c thép d ng kh i ư c t o hình qua rèn 2 thô; phôi d ng t m b ng s t ho c thép (k c lo i tráng thi c) 7207 20 99 90 - - - - Lo i khác 5 72.13 S t ho c thép không h p kim, d ng thanh và que, d ng cu n cu n không u, ư c cán nóng. 7213 10 00 00 - Có răng khía, rãnh, gân ho c các d ng khác ư c 12 t o thành trong quá trình cán 7213 20 00 00 - Lo i khác, b ng thép d c t g t 0 - Lo i khác: 7213 91 00 - - Có ư ng kính m t c t ngang hình tròn dư i 14 mm: 7213 91 00 10 - - - Lo i làm que hàn 5 7213 91 00 20 - - - Thép cơ khí ch t o 5 7213 91 00 90 - - - Lo i khác 12 7213 99 00 - - Lo i khác: 7213 99 00 10 - - - Lo i làm que hàn 5 7213 99 00 20 - - - Thép cơ khí ch t o 5 7213 99 00 90 - - - Lo i khác 12 72.14 S t ho c thép không h p kim d ng thanh và que khác, m i ch qua rèn, cán nóng, kéo nóng ho c ép ùn nóng, k c công o n xo n sau khi cán. 7214 10 - ã qua rèn: - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng: 7214 10 11 - - - Có m t c t ngang hình tròn: 7214 10 11 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 10 11 90 - - - - Lo i khác 12 7214 10 19 - - - Lo i khác:
  4. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 7214 10 19 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 10 19 90 - - - - Lo i khác 12 - - Lo i khác: 7214 10 21 - - - Có m t c t ngang hình tròn: 7214 10 21 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 10 21 90 - - - - Lo i khác 12 7214 10 29 - - - Lo i khác: 7214 10 29 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 10 29 90 - - - - Lo i khác 12 7214 20 - Có răng khía, rãnh, gân ho c các d ng khác ư c t o thành trong quá trình cán ho c xo n sau khi cán: - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng: 7214 20 11 - - - Có m t c t ngang hình tròn: 7214 20 11 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 20 11 90 - - - - Lo i khác 12 7214 20 19 - - - Lo i khác: 7214 20 19 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 20 19 90 - - - - Lo i khác 12 - - Lo i khác: 7214 20 21 - - - Có m t c t ngang hình tròn: 7214 20 21 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 20 21 90 - - - - Lo i khác 12 7214 20 29 - - - Lo i khác: 7214 20 29 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 20 29 90 - - - - Lo i khác 12 7214 30 00 00 - Lo i khác, b ng thép d c t g t 0 - Lo i khác: 7214 91 - - M t c t ngang hình ch nh t (tr hình vuông): 7214 91 10 - - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng: 7214 91 10 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5
  5. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 7214 91 10 90 - - - - Lo i khác 12 7214 91 20 - - - Có hàm lư ng carbon t 0,6% tr lên tính theo tr ng lư ng: 7214 91 20 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 91 20 90 - - - - Lo i khác 12 7214 99 - - Lo i khác: 7214 99 10 - - - Có hàm lư ng carbon t 0,6% tr lên tính theo tr ng lư ng, lo i tr d ng m t c t ngang hình tròn: 7214 99 10 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 99 10 90 - - - - Lo i khác 12 7214 99 90 - - - Lo i khác: 7214 99 90 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 99 90 90 - - - - Lo i khác 12 72.15 S t ho c thép không h p kim d ng thanh và que khác. 7215 10 00 00 - B ng thép d c t g t, m i ch ư c t o hình ngu i 0 ho c gia công k t thúc ngu i 7215 50 - Lo i khác, m i ch ư c t o hình ngu i ho c gia công k t thúc ngu i: 7215 50 10 - - Có hàm lư ng carbon t 0,6% tr lên tính theo tr ng lư ng, lo i tr d ng m t c t ngang hình tròn : 7215 50 10 10 - - - Thép cơ khí ch t o 5 7215 50 10 90 - - - Lo i khác 12 7215 50 90 - - Lo i khác: 7215 50 90 10 - - - Thép cơ khí ch t o 5 7215 50 90 90 - - - Lo i khác 12 7215 90 00 - Lo i khác: 7215 90 00 10 - - Thép cơ khí ch t o 5 7215 90 00 90 - - Lo i khác 12
Đồng bộ tài khoản