Quyết định số 1150/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 1150/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1150/QĐ-BYT về công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1150/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1150/Q -BYT Hà N i, ngày 01 tháng 04 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH SÁCH DOANH NGHI P NƯ C NGOÀI Ư C C P GI Y PHÉP HO T NG V THU C, NGUYÊN LI U LÀM THU C T I VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Dư c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t b o v s c kh e nhân dân ngày 11/7/1989. Căn c Thông tư 17/2001/TT-BYT ngày 01/08/2001 c a B Y t hư ng d n doanh nghi p nư c ngoài ăng ký ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam Xét biên b n h p H i ng xét duy t doanh nghi p nư c ngoài ăng ký ho t ng v thu c và nguyên li u làn thu c c a B Y t ngày 17/08/2007 và 24/10/2007; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c Qu n lý dư c, QUY T NNH: i u 1. C p gi y phép ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam cho 05 doanh nghi p (có danh sách kèm theo) i u 2. Lĩnh v c ư c phép ho t ng c th t i Vi t Vi t Nam c a doanh nghi p ư c ghi trong gi y phép. i u 3. Doanh nghi p nư c ngoài ư c phép ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam có quy n và trách nhi m theo hư ng d n t i Thông tư s 17/2001/TT-BYT ngày 01/08/2001 c a B Y t hư ng d n doanh nghi p nư c ngoài ăng ký ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam. i u 4. Doanh nghi p nư c ngoài ph i ch u trách nhi m trư c Pháp Lu t Vi t Nam v nh ng hành vi vi ph m c a mình trong quá trình ho t ng t i Vi t Nam i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Gi y phép có giá tr 24 tháng k t ngày ra quy t nh này có hi u l c i u 6. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra, V trư ng các V có liên quan thu c B Y t , C c trư ng C c qu n lý dư c, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các doanh nghi p tr c ti p xu t khNu thu c, nguyên li u làm thu c và giám c doanh nghi p nư c ngoài quy nh t i i u 1 Ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Cao Minh Quang DANH SÁCH CÁC DOANH NGHI P NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1150/Q -BYT ngày 01/04/2008) 1- CCL Pharmaceuticals (Pvt) Limited - pakistan a ch : 65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, lahore-54770, pakistan i n tho i : 92 42 514 0971 Fax: 92 42 511 6421 2- Eli Lilly Asia, Inc.-USA a ch : Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, USA i n tho i : 1 317 276 2000 Fax: 1 317 276 1294 3- Lloyd Laboratories Inc.-Philippines a ch : 10th Lloyd Avenue, F.B.I.C, tikay, malolos, Bulacan, Philippines i n tho i : 63 44 794 0159 Fax: 63 44 794 0499 4- Novartis AG - Switzerland a ch : Litchstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, Switzerland i n tho i : 41 61 324 2822 Fax: 41 61 324 3377 5- RPG Life Sciences Limited - india a ch : 463, Ceat Mahal, Dr A B Road, Worli Mumbai 400025, India i n tho i : 91 22 24981650 Fax: 91 22 24970127 T ng c ng 5 Doanh nghi p
Đồng bộ tài khoản