Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: lawgtvt6

Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH

B LAO NG-THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T
BINH NAM
VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc
******** ********

S : 1152/2003/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 2003
QUY T NNH

C A B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S
1152/2003/Q -BL TBXH NGÀY18/9/2003 V VI C BAN HÀNH T M TH I
DANH M C NGH , CÔNG VI C N NG NH C, C H I, NGUY HI M VÀ
C BI T N NG NH C, C H I, NGUY HI M

B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I

Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c
năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ;
Căn c Ngh nh s 29/2003/N -CP ngày 31/3/2003 c a Chính ph quy nh ch c
năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã
h i;
Căn c B lu t Lao ng ngày 23/6/1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B
lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Sau khi có ý ki n c a B Y t t i Công văn s 7263/YT-DP/AIDS ngày 24/07/2003 v
vi c u nhi m cho B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành danh m c ngh ,
công vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m và c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m,

QUY T NNH:

i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n danh m c t m th i:"Ngh , công vi c
c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m và n ng nh c, c h i, nguy hi m".

i u 2. Ngư i lao ng làm các ngh , công vi c nói i u 1 ư c hư ng ch b o
h lao ng, ti n lương và b o hi m xã h i quy nh t i B lu t Lao ng, Lu t s a
i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng và các văn b n hư ng d n thi hành.

i u 3. Ngư i lao ng các B , ngành làm các ngh , công vi c như các ngh , công
vi c ban hành t i Quy t nh này và các Quy t nh s 1453/L TBXH-Q ngày
13/10/1995, Quy t nh s 915/L TBXH-Q ngày 30/7/1996, Quy t nh s
1629/L TBXH-Q ngày 26/12/1996, Quy t nh s 190/1999/Q -BL TBXH ngày
3/3/1999, Quy t nh s 1580/2000/Q -BL TBXH ngày 26/12/2000 c a B trư ng
B Lao ng - Thương binh và Xã h i thì ư c áp d ng và ư c hư ng các ch v
b o h lao ng, ti n lương và b o hi m xã h i như các ngh , công vi c ã ban hành.

i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i v i
các ngh , công vi c chưa ư c quy nh trong các danh m c kèm theo các Quy t nh
k trên, các B , ngành c n soát xét và l p danh m c g i B Lao ng - Thương binh
và Xã h i và B Y t xem xét và ban hành b sung.


Lê Duy ng

( ã ký)
DANH M C

NGH , CÔNG VI C C BI T N NG NH C, C H I, NGUY HI M (LO I
VI, V) VÀ N NG NH C, C H I, NGUY HI M (LO I IV)
(Kèm theo Quy t nh s 1152/2003/Q -BL TBXH ngày 18/9/2003 c a B trư ng
B Lao ng - Thương binh và Xã h i)

1. CÔNG NGHI P

A. KHAI THÁC M
STT Tên ngh ho c công vi c c i mv i u ki n lao ng c a

ngh , công vi c
I U KI N LAO NG LO I V
1 Rèn búa máy t 1 t n tr lên. Ch u tác ng c a nhi t cao, rung ng
l n, và ti ng n vư t tiêu chuNn cho phép.
2 Ch o s n xu t tr c ti p trong Gi i quy t nhi u công vi c ph c t p; nơi
h m lò (qu n c, phó qu n làm vi c ch t h p, thi u dư ng khí, ch u tác
c, i trư ng lò, lò trư ng). ng c a b i, n, khí CO2.
I U KI N LAO NG LO I IV
1 V n hành c u poóc-tích, máy Làm vi c trên cao, ch u tác ng c a n ng,
b c rót than nhà máy sàng nóng và b i; căng th ng th n kinh tâm lý.
tuy n than.
2 V n hành toa xe t l t nhà máy Làm vi c ngoài tr i, ch u tác ng c a n ng,
sàng tuy n than. nóng, b i than vư t tiêu chuNn cho phép.
3 S a ch a cơ i n trong nhà Công vi c n ng nh c, tư th lao ng gò bó;
máy sàng tuy n than. ti p xúc thư ng xuyên v i d u m , b i than,
nhi t cao, rung và ti ng n vư t tiêu
chuNn cho phép.
4 Thay m , bơm d u tr c các Công vi c n ng nh c, ti p xúc v i d u, m ;
thi t b nhà máy sàng tuy n nh hư ng c a môi trư ng nóng, n, rung và
than. b i than vư t tiêu chuNn cho phép.
5 BNy xe, chèn xe trong g m nhà Công vi c n ng nh c, nguy hi m; ch u tác
sàng tuy n than. ng c a môi trư ng nóng, n, rung và b i
than vư t tiêu chuNn cho phép.
6 Xúc d n th công than và t p Công vi c n ng nh c; ch u tác ng c a môi
ch t trên tàu, xà lan, băng trư ng nóng, n, rung và b i than vư t tiêu
truy n t i và trong nhà máy chuNn cho phép.
sàng tuy n than.
7 Nh t than, nh t t p ch t trên Công vi c ơn i u; ch u tác ng c a môi
băng chuy n nhà máy sàng trư ng nóng, n, rung và b i than vư t tiêu
tuy n than. chuNn cho phép.
8 D t i than (ch c than, than, Ch u tác ng c a môi trư ng nóng, n,
m máng than...) trong nhà máy rung và b i than vư t tiêu chuNn cho phép;
sàng tuy n than. công vi c có y u t nguy hi m.
9 Móc ngáo (móc cáp, móc xích) Công vi c n ng nh c, ơn i u; làm vi c
trong nhà máy sàng tuy n. ngoài tr i, ch u tác ng c a môi trư ng
(nóng, l nh, gió...) và b i than vư t tiêu
chuNn cho phép.
10 S a ch a, b o dư ng các thi t Công vi c n ng nh c, tư th lao ng gò bó;
b khai thác than (khoan, xúc, ti p xúc v i b i bNn và d u m .
g t, i...).
11 Ch o s n xu t tr c ti p khai Ch u tác ng c a môi trư ng nóng, n,
thác than l thiên và trong nhà rung và b i than vư t tiêu chuNn cho phép.
máy sàng tuy n (qu n c, phó
qu n c, i trư ng).


B. CƠ KHÍ - LUY N KIM
STT Tên ngh ho c công vi c c i mv i u ki n lao ng c a ngh ,
công vi c
I U KI N LAO NG LO I IV
1 Ti n, phay, bào, cưa phíp, Ch u tác ng c a b i g phíp, b i bakelit,
bakelit. hơi Phenol n ng cao.
2 Sơn tĩnh i n. Thư ng xuyên ti p xúc v i hoá ch t c,
nơi làm vi c nóng, thi u không khí.
3 V n hành búa máy. Ch u tác ng c a nhi t cao, rung ng
l n, và ti ng n vư t tiêu chuNn cho phép.


C. I N
STT Tên ngh ho c công vi c c i mv i u ki n lao ng c a

ngh , công vi c
I U KI N LAO NG LO I V
1 Ki m tra kim lo i b ng quang ph Ch u nh hư ng c a ch t phóng x ; môi
và siêu âm trong các nhà máy i n. trư ng nóng, n, b i, ôi khi làm vi c
nơi thi u không khí.
2 V n hành bao hơi nhà máy nhi t Nơi làm vi c có nhi t cao, r t b i và
i n. nguy hi m.
3 S a ch a thi t b cơ khí thu l c Công vi c n ng nh c, nguy hi m (làm
c a nh n nư c, c a p tràn. vi c cao trên 30 m); không gian
làm vi c ch t h p, trơn, r t nguy hi m.
4 S a ch a máy bơm nư c nhà máy Công vi c n ng nh c, không gian làm
thu i n. vi c ch t h p, trơn, Nm ư t; ch u tác
ng c a nóng, n, hơi xăng, d u.
5 V n hành, s a ch a c u tr c trong Công vi c n ng nh c; thư ng xuyên ti p
h m máy phát i n. xúc v i b i bNn, d u, m và ti ng n
cao.
6 V n hành, s a ch a h th ng thông Công vi c n ng nh c; ti p xúc v i b i
gió trong h m nhà máy thu i n. bNn, d u, m và n cao.
7 Qu n lý, v n hành ư ng dây và Công vi c n ng nh c; thư ng xuyên lưu
tr m bi n áp 500KV. ng theo ư ng dây qua các vùng a
hình, khí h u ph c t p; ti p xúc v i i n
t trư ng cao, nguy hi m.
8 Công nhân s a ch a ư ng dây cao Công vi c nguy hi m, thư ng xuyên làm
th ang mang i n. vi c trên cao, căng th ng th n kinh tâm
lý.
I U KI N LAO NG LO I IV
1 Hi u ch nh lò hơi nhà máy nhi t Làm vi c c nh các thi t b có nhi t
i n. cao t 1600C n 540 0C, ch u tác ng
c a ti ng n và b i.
2 V n hành máy nghi n than trong Ch u tác ng c a nóng, ti ng n và b i
nhà máy nhi t i n. than có n ng cao.
3 V n hành băng t i, xúc và gom than Công vi c th công n ng nh c, ch u tác
trong nhà máy nhi t i n. ng c a nóng, n và b i than có n ng
cao.
4 V n hành máy bơm d u t lò nhà Thư ng xuyên ti p xúc v i d u m ,
máy nhi t i n (V n hành nhà d u). ti ng n và nhi t cao.
5 V n hành h th ng th i x nhà máy Thư ng xuyên ti p xúc v i nóng, n
nhi t i n (bơm th i x , kh b i, cao và n ng b i vư t tiêu chuNn cho
t ng tư i...). phép.
6 Ki m nhi t (tr c chính, tr c ph ) Thư ng xuyên ti p xúc v i nóng, rung,
trong nhà máy nhi t i n. n cao và n ng b i vư t tiêu
chuNn cho phép.
7 S a ch a các thi t b i n trong nhà Tư th lao ng gò bó, nh hư ng c a
máy i n. n, rung và b i.
8 Lái quang l t toa than. Thư ng xuyên làm vi c môi trư ng
nóng, b i, n vư t tiêu chuNn cho phép.
9 Móc n i toa xe than trong nhà máy Làm vi c ngoài tr i, ch u tác ng c a
nhi t i n. môi trư ng (nóng, l nh, gió...), ti ng n
và n ng b i than cao.
10 Công nhân xúc x uôi lò nhà máy Công vi c n ng nh c, ơn i u; thư ng
nhi t i n. xuyên ti p xúc v i nóng, b i.
11 V n hành tua bin khí. Ch u tác ng c a rung, nóng và ti ng
n vư t tiêu chuNn cho phép.
12 Hàn và mài cánh hư ng nư c, cánh Làm vi c trong h m sâu, thi u dư ng
tua bin nhà máy thu i n. khí; ti p xúc thư ng xuyên v i ti ng n,
nhi t cao, hơi khí c và b i thép.
13 Qu n lý, v n hành ư ng dây t Thư ng xuyên lưu ng theo ư ng
110KV n dư i 500KV. dây, qua các vùng a hình, khí h u
ph c t p; ti p xúc v i i n t trư ng
cao, nh hư ng n s c kho .
14 V sinh công nghi p tr m bi n áp Công vi c ơn i u; ti p xúc v i b i
500 KVA. bNn, i n t trư ng cao nh hư ng n
s c kho và nguy hi m.
15 S n xu t hòm công tơ v t li u Ti p xúc v i nóng, hoá ch t c n ng
Composit. cao, gây khó th , m t m i.
16 S a ch a, s y máy bi n áp có công Công vi c n ng nh c, thư ng xuyên ti p
su t t 200 KVA tr lên. xúc v i d u m , môi trư ng có nhi t
cao.
17 V n hành máy b n cáp nhôm. nh hư ng tr c ti p c a b i nhôm và
ti ng n cao.
18 V n hành máy úc c t i n bê tông Ch u tác ng c a ti ng n, rung và b i.
ly tâm.
19 S n xu t v t li u cách i n. Công vi c n ng nh c; ti p xúc v i nhi t
cao và hoá ch t c h i ( Phenol,
Formalin, Amoniac...) n ng cao.


D. HOÁ CH T
STT Tên ngh ho c công vi c c i mv i u ki n lao ng c a

ngh , công vi c
I U KI N LAO NG LO I V
1 V n hành tr m bơm nư c th i (th i Thư ng xuyên làm vi c sâu t -
nhi m d u, th i bNn); tr m bơm 10m n - 20m; ti p xúc v i ti ng n,
nư c tu n hoàn và x lý nư c th i. ch t th i c h i, vi sinh v t gây b nh và
hoá ch t x lý nư c.
2 S a ch a, v n hành các thi t b hoá Thư ng xuyên ti p xúc v i các hoá ch t
(x lý nư c, kh mu i, trư ng kíp c h i, ti ng n và b i.
v n hành).
3 S n xu t CO2 l ng, r n. Thư ng xuyên ti p xúc v i ti ng n, hoá
ch t (CO2 l ng, r n, n ng cao; thu c
tím; khí H2S) và máynén khí CO2 áp
su t cao.
4 Thu h i, l c d u, tái sinh d u bôi Công vi c th công; làm vi c trong môi
trơn. trư ng hoá ch t c h i và ti ng n cao;
ch u tác ng tr c ti p c a hơi d u nóng
và hơi nư c.
5 Th i x nóng lò hơi nhi t. Công vi c th công, n ng nh c; thư ng
xuyên ti p xúc v i ngu n nhi t l n, b i
x than và hơi khí c.
6 Th kho bình (chai) ch u áp l c (O2, Thư ng xuyên ti p xúc v i các bình
N2, CO2 l ng, NH3 l ng). ch a khí có áp su t cao, d cháy n ,
nguy hi m; Ch u nh hư ng c a hơi hoá
ch t c h i.
7 Nh t than th công t i bãi x th i Làm vi c ngoài tr i, công vi c th công
c a lò khí hoá than. n ng nh c; Ch u tác ng c a nóng, b i
x than và h n h p hơi nư c, khí CO,
H2S.
8 Khai thác, v n chuy n than bùn. Làm vi c ngoài tr i trên các h l ng
than bùn, công vi c th công n ng nh c;
Ch u tác ng tr c ti p c a nhi t , hơi
Nm, b i x than và h n h p hơi nư c, khí
CO, CO2, NH3, H2S.
9 V n hành h th ng thu h i nhi t t Thư ng xuyên làm vi c trong môi
khí hoá than. trư ng có nhi t cao, ti ng n l n; ti p
xúc v i thi t b có áp su t cao, phát sinh
hơi khí c CO, CO2, NH3, H2S.


. S N XU T BÁNH K O
STT Tên ngh ho c công vi c c i mv i u ki n lao ng c a

ngh , công vi c
I U KI N LAO NG LO I IV
1 S y b t k o Jelly. Công vi c th công n ng nh c, ơn
i u; môi trư ng làm vi c nóng, b i
vư t tiêu chuNn cho phép.
2 S n xu t gi y tinh b t (x lý, li tâm, Công vi c th công n ng nh c; môi
h hoá). trư ng làm vi c Nm ư t và nóng.


E. D T MAY
STT Tên ngh ho c công vi c c i m v i u ki n lao ng c a
ngh , công vi c
I U KI N LAO NG LO I IV
1 V n hành, c p nguyên li u cho máy Tư th lao ng gò bó; ch u tác ng
tách h t, máy cán bông. c a ti ng n và b i bông vư t tiêu chuNn
cho phép.
2 óng h t th công. Công vi c n ng nh c; ch u tác ng c a
b i bông, nóng và n.
3 V n hành máy ép óng ki n bông. ng và i l i su t ca làm vi c; ch u tác
ng c a b i bông và ti ng n vư t tiêu
chuNn cho phép.
4 B c bông h i l i trong dây chuy n Công vi c n ng nh c; ch u tác ng c a
s i, d t. b i bông và ti ng n vư t tiêu chuNn
cho phép.
5 V n hành máy su t, b c su t, b ng và i l i su t ca làm vi c, công
su t (ti p su t). vi c ơn i u, nh p i u lao ng cao;
ch u tác ng c a b i bông, nóng và n
vư t quá tiêu chuNn cho phép.
6 V n hành máy c i, m c s i. Công vi c ơn i u, t p trung th giác
cao; ch u tác ng c a b i bông, nóng
và n.
7 Xe s i len. Ch u tác ng c a b i bông và ti ng n.
8 T a, s a th m len. Công vi c t m , t p trung th giác cao;
ch u tác ng c a b i.
9 V n hành máy o s i, xe con s i. ng và i l i nhi u; ch u tác ng c a
b i bông và ti ng n.
10 s i cho máy thô. Ph i i l i su t ca, công vi c ơn i u,
nh p lao ng cao, ch u tác ng c a
b i bông, nóng và ti ng n cao.
11 B c s i máy ng. ng và i l i su t ca, ch u tác ng c a
b i bông, nóng và n cao.
12 V n hành máy d t khí, d t nư c. ng và i l i nhi u; tư th lao ng gò
bó; ch u tác ng c a b i bông và nóng.
13 V n hành máy d t kim tròn. Tư th lao ng gò bó; ch u tác ng
c a b i bông và nóng.
14 N i g , n i tr c máy d t. ng và i l i su t ca làm vi c; ch u tác
ng c a b i bông, nóng và n cao.
15 V n hành máy m c, máy h v i, s i Công vi c n ng nh c, ch u tác ng c a
trong dây chuy n d t. b i bông, nóng và n cao.
16 Xâu go trong dây chuy n d t. Công vi c th công, ơn i u, t p trung
th giác cao; ch u tác ng c a b i bông
và nóng.
17 Châm d u máy d t, máy se, máy h . Công vi c th công, tư th lao ng gò
bó, ti p xúc v i d u, m ; ch u tác ng
c a b i bông, nóng, n.
18 N u h trong dây chuy n d t, Công vi c n ng nh c; ch u tác ng c a
nhu m. nóng, n, Nm và hơi hóa ch t.
19 V n hành máy phòng co v i Ch u tác ng c a nhi t cao và hơi
(Sanfor) trong dây chuy n nhu m. hoá ch t.
20 V n hành máy làm bóng v i trong Công vi c n ng nh c, tư th lao ng gò
dây chuy n nhu m. bó, ch u tác ng c a nhi t , hoá ch t
thu c nhu m.
21 Làm tr c hoa lư i trong công o n Tư th lao ng gò bó, ch u tác ng c a
nhu m. hơi hoá ch t và b i.
22 May khuy t, cúc (khuy nút) trong Công vi c ơn i u, căng th ng th giác
may công nghi p. và m t m i th n kinh; ch u tác ng c a
nóng và b i.
23 V n hành máy th i form trong dây ng và i l i su t ca làm vi c, ch u tác
chuy n may. ng c a hơi nóng, Nm.
24 C t v i trong công ngh may. ng su t ca làm vi c, căng th ng th
giác và m t m i th n kinh; ch u tác ng
c a hơi nóng và b i bông.
25 V n chuy n v i, s i trong kho Công vi c th công n ng nh c, ng, i
nguyên li u, kho s n phNm và gi a l i su t ca làm vi c; ch u tác ng c a
các công o n c a dây chuy n s i, b i bông, nóng và ti ng n cao.
d t, nhu m, may.
26 Ki m g p trong dây chuy n d t, Công vi c ơn i u, căng th ng th giác,
may. ng su t ca làm vi c; ch u tác ng c a
nóng, b i và mùi hoá ch t.
27 óng ki n trong dây chuy n d t, Công vi c n ng nh c, tư th lao ng gò
may. bó; ch u tác ng c a b i bông, nóng và
n cao.
28 V sinh công nghi p trong các nhà Công vi c th công, tư th lao ng gò
máy s i, d t, nhu m, may. V sinh bó, nh hư ng c a ti ng n, nóng, b i
n n xư ng nhu m, in hoa. bông, d u m , hoá ch t tNy r a và ch t
th i công nghi p.
29 Mài, b o dư ng su t da (cao su); Thư ng xuyên ti p xúc v i b i cao su và
thay, tháo, dán dây da. dung môi, hoá ch t c.
30 S a ch a i n trong dây chuy n Tư th lao ng gò bó, làm vi c trong
nhu m. môi trư ng Nm ư t, nóng; ti p xúc v i
NH3, hoá ch t tNy, nhu m.
31 S a ch a, ch t o lư c máy d t. Ch u tác ng c a b i r , hơi nh a
ư ng nóng, keo và hoá ch t.
32 Thí nghi m, phân tích hoá ch t, Thư ng xuyên ti p xúc v i hoá ch t c
thu c nhu m. h i; nhi t , Nm cao.


F. S N XU T THU C LÁ
STT Tên ngh ho c công vi c c i m v i u ki n lao ng c a
ngh , công vi c
I U KI N LAO NG LO I V
1 V n chuy n, b c x p th công Công vi c th công, r t n ng nh c, tư
nguyên li u thu c lá. th lao ng gò bó, thư ng xuyên ti p
xúc v i nicotine, b i, n m m c gây
b nh.
2 Phân tích hoá ch t và ánh giá ch t Thư ng xuyên ti p xúc v i các lo i hoá
lư ng nguyên li u và s n phNm ch t, nicotine, tar, khói thu c qua ư ng
thu c lá. hô h p.
3 V n hành lò lên men, lò s y i u. Thư ng xuyên ti p xúc v i ch t
nicotine, hơi và b i thu c lá, n m gây
b nh. Ch u tác ng c a nhi t cao.
I U KI N LAO NG LO I IV
1 C p phát v t tư, nguyên li u phân i l i nhi u; ch u tác ng c a ti ng n,
xư ng s n xu t s i, óng bao, cu n b i, nicotine.
i u thu c lá.
2 S a ch a thi t b trong các phân Công vi c n ng nh c, tư th làm vi c gò
xư ng s n xu t s i, óng bao, cu n bó; ch u tác ng c a ti ng n, b i,
i u thu c lá. nicotine.
3 Pha ch hương li u s n xu t thu c Thư ng xuyên ti p xúc v i các lo i hoá
lá. ch t, nicotine, các ch t gây kích thích
niêm m c, m t, tai, mũi, h ng.
4 Ki m tra ch t lư ng thu c lá i u Thư ng xuyên ti p xúc v i nicotine,
trên dây chuy n công ngh . n m, tar, vi khuNn gây b nh; tư th lao
ng gò bó.


2. GIAO THÔNG - V N T I
STT Tên ngh ho c công vi c c i mv i u ki n lao ng c a

ngh , công vi c
I U KI N LAO NG LO I IV
1 Soát vé, i u hành xe t i các tr m Ch u tác ng c a b i, ti ng n, hơi
thu phí c u, ư ng, b n phà. xăng d u, khí c (CO2, CO...) và th i
ti t thay i theo mùa.
2 D ng xe, hư ng d n xe lên bàn cân Làm vi c ngoài tr i, ch u tác ng c a
t i các tr m ki m tra t i tr ng xe. b i, ti ng n, hơi xăng d u, khí c
(CO2, CO...).
3 S a ch a c n cNu, máy, thi t b thi Làm vi c ngoài tr i, trên cao; ch u tác
công t i các công trình giao thông. ng c a th i ti t thay i; tư th làm
vi c gò bó, nguy hi m.
4 Nhân viên ph c v (n u ăn, ph c v Ph i kiêm nhi m nhi u vi c, công vi c
ăn u ng, d n d p, v sinh toa, v t v , thư ng xuyên lưu ng theo t u
giư ng n m) trên các oàn t u ho su t ngày êm. Ch u tác ng c a b i,
ch khách. n, rung và khí h u thay i c a các
mi n trong m t th i gian ng n.


3. XÂY D NG GIAO THÔNG VÀ KHO TÀNG, B N BÃI
STT Tên ngh ho c công vi c c i mv i u ki n lao ng c a ngh ,
công vi c
I U KI N LAO NG LO I V
1 Th s t, th hàn s t trên các công Làm vi c ngoài tr i, công vi c n ng
trình xây d ng và s a ch a c u nh c, nguy hi m, ch u tác ng c a b i,
n, rung, khí CO2, CO...


4. D TR QU C GIA
STT Tên ngh ho c công vi c c i m v i u ki n lao ng c a
ngh , công vi c
I U KI N LAO NG LO I IV
1 Th kho, b o qu n v t tư, thi t b - Công vi c n ng nh c, tư th lao ng
c u h , c u n n. gò bó, nơi làm vi c kém thông thoáng,
thi u ánh sáng, nh hư ng c a b i (b t
tale), ti p xúc v i d u m , xăng...


5. BƯU CHÍNH - VI N THÔNG
STT Tên ngh ho c công vi c c i m v i u ki n lao ng c a
ngh , công vi c
I U KI N LAO NG LO I VI
1 L p t, s a ch a, b o dư ng các Công vi c n ng nh c; thư ng xuyên ph i
thi t b thông tin trên c t cao ăng làm vi c trên cao r t nguy hi m; tư th
ten (t 50 m tr lên). làm vi c gò bó và khi s a ch a, b o
dư ng ch u tác ng c a i n t trư ng
cao t n và siêu cao t n.
I U KI N LAO NG LO I IV
1 L p t, v n hành, s a ch a, b o Thư ng xuyên lưu ng trên các a hình
dư ng thi t b thông tin t i các tr m i núi, ti p xúc v i vi khí h u, i n t
thông tin b trí d c theo tuy n trư ng vư t tiêu chuNn cho phép.
ư ng dây 500 KV.
2 Ki m soát, thu o t n s , máy phát Thư ng xuyên lưu ng, làm vi c ngoài
vô tuy n i n. tr i, trên cao, tư th lao ng gò bó; căng
th ng th n kinh.
3 V n hành, s a ch a, b o dư ng Thư ng xuyên lưu ng, làm vi c ngoài
thi t b cáp quang và máy hàn n i tr i, ti p xúc v i tia laze.
cáp quang.
4 V n hành, s a ch a, b o dư ng Làm vi c nơi núi cao, h i o..., ti p xúc
thi t b VSAT, thi t b thuê kênh v i vi khí h u x u, i n t trư ng.
riêng.
5 Nh p và i soát s li u chuy n Công vi c ơn i u, cư ng lao ng
ti n b ng máy vi tính. cao, căng th ng th l c, tâm lý.
6 V n chuy n bưu i n (bưu tá) t i Làm vi c ngoài tr i, thư ng xuyên i l i
thành ph Hà N i và thành ph H trên ư ng có m t giao thông cao,
Chí Minh. nguy hi m; ch u nh hư ng c a vi khí
h u, ti ng n và b i.
7 Pha ch a xít, phóng n p c quy. Thư ng xuyên ti p xúc v i hơi, b i chì;
a-xít (H2SO4) n ng cao.


6. KHOA H C - CÔNG NGH
STT Tên ngh ho c công vi c c i mv i u ki n lao ng c a

ngh , công vi c
I U KI N LAO NG LO I IV
1 Th nghi m rung, s c b n va p Thư ng xuyên ti p xúc v i b i có hàm
c a v t li u xây d ng và công trình lư ng SiO2 r t cao, ti ng n, rung, ch n
xây d ng, giao thông. ng m nh và liên t c.
2 Th nghi m c p b o v ch ng xâm Ti p xúc v i i n t trư ng, b i khí và
nh p b i c a các thi t b i n. ti ng n cao.
3 Ki m nh, hi u chuNn các b Làm vi c ngoài tr i, tư th lao ng gò
chuy n i nhi t , d ng c o áp bó; thư ng xuyên ti p xúc v i xăng d u,
su t t i các b n b , xi téc ch a d cháy n .
xăng d u và trên xà lan.
4 Th nghi m s c b n, lão hoá, Làm vi c trong môi trư ng kín; ti p xúc
cháy c a v t li u i n. thư ng xuyên v i nhi t cao, b i cháy,
hơi khí c c a nh a và dung môi b
cháy.
5 Th nghi m phóng i n b m t. Công vi c nguy hi m, c h i, ti p xúc
v i i n áp cao và b i khí do nh a, cao
su, dung môi b cháy.
6 L y m u hoá ch t, dung môi, xăng Làm vi c ngoài tr i, thư ng xuyên ti p
d u ki m tra, th nghi m xúc v i hoá ch t c; có th nguy hi m
khi l y m u t i hi n trư ng.
7 L y m u phân bón, thu c b o v Thư ng xuyên ti p xúc v i thu c tr sâu,
th c v t ki m tra, th nghi m. hoá ch t c.
8 Th nghi m hoá môi trư ng, hoá Ti p xúc v i b i, các hoá ch t và dung
th c phNm, hàng tiêu dùng. môi h u cơ c h i, n ng cao như:
H2SO4, HNO3, ASen, Axeton, Toluen,
Benzen, Clo, Foomal hyt...


7. NÔNG NGHI P
STT Tên ngh ho c công vi c c i m v i u ki n lao ng c a
ngh , công vi c
I U KI N LAO NG LO I IV
1 Thanh tra chuyên ngành thu c b o - Công vi c thư ng xuyên ph i i lưu
v th c v t. ng, ti p xúc v i các hoá ch t c nguy
hi m như Wofatox, Bi 58, Bassa,
Axeton, Ether.


8. Y T
STT Tên ngh ho c công vi c c i mv i u ki n lao ng c a ngh ,
công vi c
I U KI N LAO NG LO I V
1 i u tr , chăm sóc b nh nhân cai Công vi c nguy hi m, căng th ng th n
nghi n. kinh tâm lý; ti p xúc thư ng xuyên v i
b nh nhân có nguy cơ lây nhi m HIV
cao.
2 V n hành x lý h th ng ch t th i Công vi c th công, n ng nh c; thư ng
và n o vét c ng rãnh trong b nh xuyên ti p xúc v i nư c bNn, hôi th i và
vi n. ngu n lây nhi m cao.
3 Gi t qu n áo b nh nhân b ng tay. Công vi c n ng nh c, Nm ư t; thư ng
xuyên ti p xúc v i hoá ch t tNy r a và
các ch t bNn có nguy cơ lây nhi m b nh
cao.
4 S n xu t b t th ch cao ( p á, s p Công vi c th công n ng nh c; ch u nh
á vào lò, t lò, ra lò, xay, óng hư ng c a nhi t cao, b i si líc, khí
h p). CO, CO2 vư t tiêu chuNn cho phép.
I U KI N LAO NG LO I IV
1 Xúc, r a, thanh trùng d ng c , chai Nơi làm vi c Nm ư t, thư ng xuyên ti p
l dùng trong nghiên c u, s n xu t, xúc v i hoá ch t tNy r a (NaOH), các
ki m nh các lo i vaccin, huy t hoá ch t c khác và các ngu n lây
thanh, ch phNm sinh h c. nhi m.
2 Tr c ti p khám, i u tr , ph c v Làm vi c trong môi trư ng có nguy cơ
b nh nhân các khoa (phòng) khám lây nhi m cao; căng th ng th n kinh tâm
b nh, c p c u t ng h p c a b nh lý.
vi n.
3 S a ch a máy móc, thi t b y t t i Công vi c v t v , tư th lao ng gò bó;
bu ng b nh và trong phòng thí thư ng xuyên ti p xúc v i d u m , hoá
nghi m. ch t và môi trư ng làm vi c có nguy cơ
lây nhi m cao.
4 Pha tr n hoá ch t v i m cao su Thư ng xuyên ti p xúc v i hoá ch t
nư c. c, nóng, mùi v khó ch u.
5 Ly tâm cao su. nh hư ng hoá ch t c, mùi v khó
ch u.9. THU S N
STT Tên ngh ho c công vi c c i mv i u ki n lao ng c a ngh ,
công vi c
I U KI N LAO NG LO I V
1 Cán b , thuy n viên làm vi c trên Công vi c n ng nh c, nguy hi m, ch u tác
tàu thu mua, v n t i thu s n trên ng c a sóng, gió, n, rung; ti p xúc v i
bi n. thu s n tanh, hôi.

Tài Liệu Giao thông vận tải Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản