Quyết định số 1154/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
58
lượt xem
6
download

Quyết định số 1154/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1154/QĐ-BTS về việc đình chỉ lưu hành thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1154/QĐ-BTS

 1. B TH Y S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh Phúc ******* S : 1154/QĐ-BTS Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C ĐÌNH CH LƯU HÀNH THU C THÚ Y THU S N, S N PH M X LÝ C I T O MÔI TRƯ NG NUÔI TR NG THU S N B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh đ nh s 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Th y s n; Căn c Pháp l nh Thú y 2004; Căn c Ngh đ nh 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành 1 s Đi u c a Pháp l nh Thú y; Căn c quy t đ nh s 03/2007/QĐ-BTS ngày 03/04/2007 c a B trư ng B Thu s n v/v ban hành Quy ch qu n lý thu c thú y thu s n, s n ph m x lý c i t o môi trư ng nuôi tr ng thu s n; Theo đ ngh c a Ông C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n. QUY T Đ NH: Đi u 1. Đình ch lưu hành các s n ph m thu c thú y thu s n, s n ph m x lý c i t o môi trư ng nuôi tr ng thu s n có trong Danh m c kèm theo. Đi u 2. Giao C c Qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y thu s n hư ng d n vi c x lý đ i v i lư ng hàng hoá t n đ ng c a các s n ph m b đình ch lưu hành phù h p v i các qui đ nh hi n hành. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Đi u 4. Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Th trư ng các V , C c thu c B Thu s n; Giám đ c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý thu s n; các t ch c, cá nhân có ho t đ ng liên quan đ n đăng ký lưu hành thu c thú y thu s n; s n ph m x lý, c i t o môi trư ng nuôi thu s n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Văn phòng CP (đ b/c); - Lãnh đ o B ; - UBND các t nh/thành ph tr c thu c TW; - Các B : Thương M i, NN & PTNT, TN&MT; - T ng C c H i quan; Lương Lê Phương - Lưu VT B , Cuc QLCL, ATVS&TYTS .
 2. DANH M C THU C THÚ Y TH Y S N, S N PH M X LÝ C I T O MÔI TRƯ NG NUÔI TR NG TH Y S N ĐÌNH CH LƯU HÀNH T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1154/QĐ-BTS ngày 31 tháng 7 năm 2007) I. S N PH M S N XU T TRONG NƯ C 1. Thu c thú y th y s n (20 s n ph m) Công d ng theo đăng ký c a nhà s n Côn TT Tên s n ph m Thành ph n xu t Công ty C ph n Phát tri n A.I.T - 185 đư ng s 5, P. Phư c Bình, Q9, tp H Chí Minh 1. A-GESTYLIC Lactobacillus spp, Bacillus subtilis, Cung c p các enzyme và vi khu n có l i Lo i r Saccharomyces spp, Protease, giúp kích thích tiêu hoá và h tr đư ng Strep Amylase, Lipase. Streptococcus ru t cho tôm cá. faecalis Công ty TNHH SX&TM dinh dư ng thú y Nam Long - 27/27 Qu c l 13, phư ng Hi p Bình Phư c Chí Minh 2. Vitaplex- Lactobacillus acidophilus, Tăng s c đ kháng, thúc đ y quá trình Lo i k Aqua Streptococcus faecium, Amylase, l t v , gi m stress và c i thi n t c đ tăng Strep Protease, vitamin A, vitamin B1, trư ng tôm. B2,B5,B6,B12; vitamin C, vitamin D3, Vitamin E,vitamin K3, Na, K, Mn 3. ZYME- BIOTIC Lactobacillus acidophilus, Các men tiêu hoá trong s n ph m giúp Lo i k Streptococcus, Amylase, Protease, tôm d dàng tiêu hoá và h p thu tri t đ Strept Xylanase, Glucanase, Sorbitol dư ng ch t trong th c ăn. 4. Higro-Biotic Amylase, Protease, Sodium Citrate, Ch ng stress, ph i h p các men và vi Lo i k 4000 Dipotassium phosphate, khu n có l i thúc đ y quá trình tiêu hoá Strept Streptococcus faecium, th c ăn. Lactobacillus acidophilus Công ty TNHH Asialand - S 24, đư ng 26, KCN Sóng Th n II, Dĩ An, Bình Dương 5. Vi-Colitrim Trimethoprim, Colistin Có kh năng kháng đư c các loài vi Công khu n Vibrio gây b nh trên tôm (Ng ng s kh s d ng trư c 15 ngày) Công ty TNHH s n xu t thương m i Ng c Hà - 245 E/4 Hoàng Văn Th , P1 Q.Tân Bình TP. H Chí Mi 6. VSV Lactobacillus acidophillus, Bacillus Tăng kh năng h p thu và tiêu hóa th c Lo i k subtilis, L.casei, L.bulgaricus, ăn cho tôm. n đ nh h vi sinh đư ng ru t Strep Streptococcus lactis, tôm. gây b Saccharomyces serevisiae 7. SUPER VSV Lactobacillus acidophillus, n đ nh h vi sinh đư ng ru t tôm. Lo i r Streptococcus lactis, L.casei, Strep L.bulgaricus, Protease, Lipase, Cellulase, Hemicellulase, Phytase, Amylase, Pectinase
 3. Công ty CP Sài Gòn VET - 41A Phư c Long B, Qu n 9 Thành ph H Chí Minh 8. NUTRIZYME Lactobacillus acidophillus B sung các vitamin, khoáng c n thi t cho Lo i k Streptococcus faecium, Amylase, tôm. Kích thích tiêu hóa th c ăn. Tăng Strep Protease, Vitamin A, B2, B5, B6, cư ng h p thu ch t dinh dư ng giúp gây b B12, B1, C, D3, E, K3, NaCl, KCl, tôm mau l n. Tăng cư ng s c đ kháng MnCl2 Công ty TNHH thu c thú y Qu c t Đông Nghi - 11 Nguy n Văn Giai, P Đa Kao, Qu n I, TP. H Chí Mi 9. Four way mix Sodium, Potassium, Amylase, Giúp cân b ng khoáng và các ch t d ch Lo i k Protease, Lactobacillus, trong cơ th tôm cá, tăng kh năng tiêu Strept Streptococcus faecium hoá th c ăn. khu n Công ty TNHH SX&TM N.T.L - C6/4 khu ph II, phư ng Tăng Nhơn Phú A, qu n 9, TP. H Chí Minh 10. NT-1 Lactobacilus sp, Streptomyces spp, Tăng s c đ kháng, kích thích tiêu hoá và Lo i k Streptococus spp, Bifidobacterium Strept c ch s phát tri n c a vi khu n có h i. spp, Bacillus spp, Proteaza, Lipase, gây b Amylase Công ty TNHH SX-TM A.S.T.A - 41 Tr n Đình Xu, phư ng C u Kho, qu n 1, TP. HCM 11. GESTYLIC Lactobacillus spp; Streptococcus Cung c p enzyme và vi khu n có l i giúp Lo i k SPP faecalis; Streptomyces spp; Bacillus kích thích tiêu hóa và h tr đư ng ru t Strept subtilis, Protease, Lipase, Amylase cho tôm cá gây b Công ty TNHH k thu t công ngh sinh h c Hoà Phát - S 27/3C, p 3, xã Xuân Th i Sơn, HócMon, T 12. Acid Way Streptococcus faecium, B sung vi sinh v t có l i, kích thích tiêu Lo i k Lactobacillus acidophilus hoá. Strept gây b 13. Immodine Saccharomyces cerevisiae, B sung h vi sinh v t có l i, kích thích tiêu Lo i k Streptococcus faecium, Bacillus hoá, tăng s c đ kháng. Strept subtilis, Lactobacillus acidophilus, gây b Lactobacillus casei Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Vi t Nam - KCN Bàu Xéo, xã Sông Tr u, huy n Tr ng Bàng, Đ ng Nai 14. Zymetin Streptococus faecalis, Costridium Tăng s c tiêu hoá và h p th dư ng ch t Lo i k butyricum, Bacillus mensentericus, c a tôm Strept Lipase, Protease, men bia gây b Công ty TNHH SX&TM thu c thú y thu s n Vi t Tân - 94/1035 A1 Dương Qu ng Hàm, P.17, Q.Gò V 15. Vita-EMS Saccharomyces cerevisiae, Giúp tiêu hoá t t th c ăn, n đ nh h vi sinh Lo i k Lactobacillus acidophillus, v t có l i trong đư ng ru t Strept Streptococcus facium, Amylase, gây b Protease Công ty TNHH thu s n C u Long T.L - 323B Đi n Biên Ph , phư ng 4, qu n 3, TP.HCM 16. Bio - Enzyme Streptococcus spp, Lactobacillus Giúp tôm cá tiêu hoá t t, tăng kh năng h p Lo i k spp th , gi m h s th c ăn Strept gây b Liên hi p Khoa h c s n xu t Công ngh sinh h c và Môi trư ng - A15, 18-Hoàng Qu c Vi t - C u Gi
 4. 17. POLYNUT Beta-Glucan, Lipase, Protease, Giúp tôm cá tăng hi u qu h p th th c ăn, Lo i k (d ng b t) Amylase, Bifidobacterium spp, giúp tôm cá mau l n. Tăng s c đ kháng Strept Lactobacillus acidophillus, cho tôm cá. gây b Streptococcus spp, Bacillus spp. Công ty TNHH Gama - 80/30 Phan Huy Ích, phư ng 12, qu n Gò V p, TP. H Chí Minh 18. Master-Zym Lactobacillus spp, Saccharomyces Giúp tôm cá tiêu hoá t t, tăng trư ng Lo i k spp, Bacillus subtilis, nhanh Strept Streptococcusfaecalis, Amylase, gây b Protease, Lipase 19. Công ty TNHH Qu c t Long Thăng - Khu Công nghi p Su i D u, Diên Khánh, Khánh Hoà Hitac Bio- Các loài vi khu n: Tăng kh năng tiêu hoá và giúp đư ng ru t Lo i r Bacteria 2001 Lactobacillusacidophilus,B tôm n đ nh.Thúc đ y tôm sinh trư ng Strept acillussubtilis, Nitrified bacteria, nhanh và phát tri n đ ng đ u, c i thi n h Streptococcusfaecalis, Bacillus s th c ăn. C i thi n và khôi ph c đáy ao. licheniformis, ,Aspergilus niger, Candida utili, Cáclo i men: Protease, Apha-amylas,Các lo i axit amin: Lysine, Cystein 20. Công ty TNHH Sando - 2242/1B qu c l 1, phư ng An Phú Đông, Q.12, TP. H Chí Minh Zymbiotin Lactobacillus spp, Saccharomyces Kích thích tiêu hoá, giúp tôm cá tăng tr ng Lo i r spp, Bacilus subtilis, Streptococcus nhanh chóng, gi m h s th c ăn. Strept faecalis, Enzyme: Amylase, Protease, Lipase 2. S n ph m x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng th y s n (72 s n ph m) Công d ng theo đăng ký TT Tên s n ph m Thành ph n c a nhà s n xu t Công ty TNHH Qu c Minh -S 183/1 Khu ph 8. P Hi p Chánh, Qu n Th Đ c, TP. H Chí Minh 1 Alga up Silisic acid, Borate, Cung c p khoáng vi lư ng Lo Phosphate, Mg, Mn, Fe, Zn làm th c ăn cho phiêu sinh Bo v t, gây màu nư c, t o th c ăn t nhiên cho tôm Liên hi p Khoa h c s n xu t Quang Hoá Đi n t -Nhà A25 Trung tâm khoa h c t nhiên và Công ngh Qu c Vi t, C u Gi y Hà N i 2 Ch t kh khí đ c H2S Spemat - KDB 3+ 2+ 3+ 2-, 3-, Cl- n đ nh PH, kh khí đ c S ng ng ph m 3 Ch t kh ô nhi m Nitrogen Spemat – Zn2+, Pb2+, PO43-, Cl- Kh các ch t đ c có ch a S KN nitơ, n đ nh PH. ng ng ph m 4. Men vi sinh phân hu đáy đìa Bacillus sp., Phân hu các ch t L SPEMAT - BIOTECH Lactobacillus sp, h u cơ, c i t o môi S Saccharomyces sp, trư ng ao nuôi Streptococcus Công ty C ph n Phát tri n A.I.T -185 đư ng s 5, P. Phư c Bình, Q9, TP. H Chí Minh
 5. 5. AIT-One Bacillus Lichemiformis, Phân h y mùn bã h u cơ, Lo Bacillus mensentericus, ch t th i c a tômcá, làm St Bacillus megaterium, s ch đáy ao; Gi m đ nh t Streotococus facium, nư c; Kh và lo i tr khí Nitrosomonas, Nitrobacter đ c trong ao, tránh hi n tư ng n i đ u vào bu i sáng; T o h sinh thái cân b ng giúp tôm cá kh e m nh, l n nhanh; Tăng Oxy hòa tan, gi m BOD và COD. Doanh nghi p tư nhân Lưu Ích - p 5, xã Th nh Phú, Vĩnh C u, Đ ng Nai 6. Phân t o màu nư c nuôi tr ng thu s n Phân gà hoai, CaCO3, Cung c p dinh dư ng h u Lo VIP (d ng b t) KNO3 cơ đ phát tri n thành ph n th th c ăn t nhiên trong ao: phiêu sinh th c v t, phiêu sinh đ ng v t, đ ng v t đáy 7. Phân t o màu nư c nuôi tr ng thu s n Phân gà hoai, CaCO3, Cung c p dinh dư ng h u Lo VIP (d ng l ng) KNO3 cơ đ phát tri n thành ph n th th c ăn t nhiên trong ao: phiêu sinh th c v t, phiêu sinh đ ng v t, đ ng v t đáy Công ty TNHH Sitto Vi t Nam-S 4 đư ng 3A, KCN Biên Hoà II, Đ ng Nai 8. Benthos Silisic acid, Borate Buffer, Cung c p khoáng vi lư ng Lo Phosphate Buffer, Mineral làm th c ăn cho phiêu sinh bo v t, gây màu nư c, t o th c th ăn t nhiên cho tôm Công ty TNHH C m Linh -118 Nguy n Phi Khanh, P.Tân Đ nh, Q1, TP. HCM 9. YUCCA- Protease, Amylase, Phân hu th c ăn th a, ch t Lo th i h u cơ và ZYME Glucanase, Cellullase, Bùn đáy ao, gi m các khí đ c St Pectinase, Bacillus NH3, H2S,NO2 và các khí đ c licheniformis, Bacillus có trong ao. Tăng lư ng oxy megaterium, Bacillus hoà tan, ngăn ng a hi n mensentericus, tư ng tôm cá n i đ u. B Streptococusfaecium, sung và cân b ng h sinh v t Nitrosomonas,Nitrobacter trong ao. 10. BACTER GOLD Bacillus licheniformis, C i t o ch t lư ng nư c. Lo Bacillus megaterium, Phân hu nhanh ch t th i, St Bacillus mensentericus, th c ăn th a, bùn đáy ao, xác Streptococus facium, đ ng th c v t, phân tôm cá, Nitrosomonas, làm gi m khí đ c trong ao, Nitrosobacter gi m ô nhi m n c. Công ty CP hoá ch t và cao su COSEVCO -KCN B c Đ ng H i, Qu ng Bình
 6. 11. Biolasa Bacillú subtilis, Aspergillus Kích thích tiêu hoá, phân Lo oryzae, Bacillus megaterium, hu các ch t h u cơ l ng Ba Bacillus cereus đ ng đáy và ch t c n trong nư c Công ty thu c thú y TW 2 (NAVETCO) -29 Nguy n Đình Chi u, Qu n 1, TP. H Chí Minh 12. Elac SD Bacillus subtilis, Bacillus X lý đáy ao, làm s ch Lo megaterium, Bacillus ngu n nư c, tăng lư ng oxy St cellulose methanicus; hoà tan, c i thi n môi Sulfur bacteria, trư ng ao nuôi. streptococcus lactic Công ty TNHH SX&TM thu c thú y G u Vàng -458 Cách m ng tháng 8, P 4, Q.Tân Bình, TP. H Chí M 13. Men B.B Saccharomyces cerevisiae, Giúp phân hu th c ăn th a, ch ng ô Lo i kh i D Lactobacillus acidophillus, nhi m ngu n nư c ao nuôi. Phân hu khí Streptococc Streptococcus faecium, đ c: NH3, H2S, NO2… Gi m đ đ c nư c Amylase, Protease ao, đìa do ch t h u cơ lơ l ng. Tăng cư ng kh năng tiêu hoá và h p thu dư ng ch t có trong th c ăn giúp Tôm tăng trư ng nhanh rút ng n th i gian nuôi. 14. Gavatin Streptococcus faecalis, Phân hu nhanh các ch t c n bã dư th a, Lo i kh i D Bacillus mensentericus, n Streptococc Clostridium butyricum, đ nh màu nư c, pH, tăng cư ng kh Protease, Vitamin C, Beer năng tiêu hoá c a tôm yeast. 15. Poly –Bac 1002 Bacillus subtilis, Bacillus T o nhi u vi khu n có l i và nhi u lo i men Lo i kh i D mensentericus, Bacillus h u ích cho môi trư ng, gi m hàm lư ng Streptococc licheniformis, Aspergillus NH3, NO2, H2S trong môi trư ng nư c, oryzae, Lactobacillus ch ng ô nhi m đáy ao m t cách hi u qu ; acidophilus, streptococcus phân hu th c ăn th a, phân tôm, v tôm faecium, Nitrosomonas, đáy ao; giúp tôm ăn nhi u, mau l n, rút Nitrobacter, Saccharomyces ng n th i gian nuôi; gi m đ đ c do ch t cerevisiae, Protease, Amylase h u cơ lơ l ng; gia tăng hàm lư ng oxy hoà tan trong nư c, giúp n đ nh pH, màu nư c. Công ty C ph n Phát tri n Công ngh Nông thôn -Khu CNCB An Khánh, Hoài Đ c, Hà Tây 16. AZT Saponine, Bacillus Phân hu các ch t h u cơ, c n bã, làm s ch Lo i kh i D lichennifomic, Bacillus đáy ao; Gi m các khí đ c NH3, H2S trong ao Streptococc megaterium, B. nuôi; T o môi trư ng thu n l i cho s phát mensentericus, tri n c a v t nuôi Streptococcus facium,Nitrosomonas, Protease,Amylase, Lipase, Cellulase Công ty TNHH Thương m i d ch v Hoàng Thông -67/83 Bùi Đình Tuý, Q.Bình Th nh, TP. H Chí Min 17. Prozyme CaCO3, KNO3, phân gà Cung c p ch t dinh dư ng h u cơ đ phát Lo i kh i D hoai tri n thành th c ăn t nhiên trong ao, 09/2005/CT phiêu sinh th c v t, phiêu sinh đ ng v t, đ ng v t đáy
 7. Công ty c ph n thu s n Ti n Thành -522G/C21 -Nguy n Tri Phương, Qu n 10, TP.H Chí Minh 18. Vita - BL Bacillus spp, Streptococcus T o cân b ng h vi sinh cho môi trư ng Lo i ra kh i faecium nư c ao nuôi, h n ch s sinh s n c a Streptococc vi khu n gây b nh. Công ty liên doanh Anova.Bio -S 36 Đ i L Đ c l p, Khu công nghi p Vi t Nam Singapore, Thu n A 19. Bactol Nitrobacter, Nitrosomonas, Phân hu ch t h u cơ dư th a n n đáy Lo i ra kh i streptococcus faecium, và ngu n nư c ao, giúp môi trư ng ao nuôi Streptococc Bacillus licheniformis, B. luôn trong s ch; giúp n đ nh m t đ t o và megaterium,B. đ trong, h n ch hi n tư ng thi u oxy vào mensentericus. sáng s m; h n ch s s n sinh các lo i khí đ c như NH3,H2S; giúp tôm luôn kho m nh, l n nhanh, đ t năng su t cao. 20. NB-25 Bacillus licheniformis, Gi m đ đ c nư c ao, n đ nh màu nư c; Lo i ra kh i B. megaterium,B. phân hu th c ăn dư th a, t o môi trư ng Streptococc mensentericus, nư c ao trong s ch; gi m s hình thành các Streptococcus faecium lo i khí đ c và các tác nhân có h i trong Nitrosomonas, ngu n nư c ao nuôi. Nitrobacter. Công ty TNHH SX-TM Vi n Khang - p 5, xã Th nh Phú, Vĩnh C u, Đ ng Nai 21. Phân t o màu Phân gà hoai, CaCO3, Cung c p ch t dinh dư ng h u cơ đ phát Lo i kh i D nư c nuôi KNO3 tri n thành ph n th c ăn t nhiên trong ao, 09/2005/CT tr ng th y s n phiêu sinh th c v t, phiêu sinh đ ng v t, (Vi n Khang đ ng v t đáy. VK3-Gà đ tr ng vàng) Công ty TNHH Thu c thú y Hương Hoàng Nam -A9/54 p 1 xã Bình Chánh, huy n Bình Chánh, Thàn 22. HHN VS Cream Bacillus mensentericus, Phân h y khí NH3, H2S, NO2 và x lý các Lo i ra kh i Bacillus subtilis, Bacillus ch t c n bã dư i đáy ao. Phân h y xác Streptococc lichenniformis, Lactobacillus t o. Tăng hàm lư ng oxy trong ao. acidophillus, Streptococcus facium, Nitrosomonas, Nitrobacter 23. HHNVS Yeast Bacillus Phân h y khí NH3, H2S, NO2 và x lý các Lo i ra kh i Power mensentericus,Bacillus ch t c n bã dư i đáy ao. Phân h y xác Streptococc subtilis, Bacillus t o. Tăng hàm lư ng oxy trong ao. lichenniformis,Lactobacillus acidophillus, Streptococcus facium, Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrosomonas, Nitrobacter, Aspergillus oryzae, Saccharomyces cerevisiae. 24. HHN-Aquafina Bacillus mensentericus, Phân hu khí NH3, H2S, NO2 và x lý các Lo i ra kh i Bio Bacillus subtilis, Bacillus ch t c n bã dư i đáy ao. Phân hu xác Streptococc lichenniformis, t o, tăng hàm lư ng oxy trong ao nuôi Lactobacillus acidophilus, Streptococcus facium, Nitrosomonas, Nitrobacter
 8. Công ty TNHH Qu c t Long Thăng -Khu Công nghi p Su i D u, Diên Khánh, Khánh Hoà 25. HITAC 2002 Bacillus subtilis, Nitrified Duy trì sinh v t phù du, t o màu nư c n Lo i ra kh i bacteria, aspergillus niger, đ nh Streptococc Candida utilis, Lactobacillus acidophilus, B.Licheniformis, Streptococcus faecalis, các lo i men (protease, Lipase...) 26. Power zyme Bacillus subtilis, Nitrified Làm s ch và khoáng hoá nhanh n n đáy ao Lo i ra kh i bacteria, Aspergillus niger, m t cách có hi u qu . Ngăn ng a hi n tư ng Streptococc Candida utilis, Lactobacillus ao nuôi b thi u oxy hoà tan. Phân hu các acidophilus, B.licheniformis, ch t h u cơ dư th a và gi m khí đ c trong Streptococcus faecalis, các ao nuôi. lo i men và acid amin Công ty TNHH qu c t GALA -2/336 t 7, khu ph 2, phư ng Tăng Nhơn Phú B, Q9, TP. HCM 27. Clean-up Nitrosomonas, Nitrobacter, Phân hu nhanh các ch t h u cơ dư th a Lo i ra kh i Streptococcus faecium, đáy ao, kh mùi hôi, b o v môi trư ng nư c Streptococc Bacillus lichenniformis, và đáy ao không b ô nhi m; h p th và ngăn B.megaterium, ng a quá trình sinh khí đ c như H2S, NH3,… B.mensentericus n đ nh màu nư c, t o màu nư c đ p và cân b ng pH trong ao nuôi; Cân b ng h vi sinh v t h u ích 28. Micro-One Nitrosomonas Phân hu các ch t h u cơ dư th a đáy Lo i ra kh i Nitrobacter Bacillus ao, gi m khí đ c; cung c p các vi sinh v t Streptococc licheniformis B. có l i cho ao nuôi. megaterium B.mensentericus Streptococcus faecium 29. Clear-V6 Nitrosomonas Phân hu các ch t dư th a đáy ao, gi m Lo i ra kh i Nitrobacter Bacillus khí đ c; cung c p các vi sinh v t có l i cho Streptococc licheniformis B. ao nuôi. megaterium B.mensentericus Streptococcus faecium Công ty SXKD v t tư và thu c thú y C n Thơ (VEMEDIM)-S 7 đư ng 30/4 phư ng Xuân Khánh, qu 30. Vime-Odor Saponin, Bacillus C i t o n n đáy, làm s ch ngu n nư c; Lo i ra kh i Control - B t lichenniformic, Bacillus Làm cho môi trư ng t t hơn, t o màu nư c Streptococc megaterium, Bacillus xanh, làm giàu thành ph n dinh dư ng mensentericus, trong nư c Streptococcus facium
 9. 31. Vime-Yucca Ch t chi t xu t t cây Phân hu các ch t h u cơ dư th a tích t Lo i ra kh i Yucca,Bacillus licheniformis, đáy ao, giúp n đ nh ngu n nư c nuôi, Streptococc Bacillus megaterium, kích thích tôm kho . Bacillus mensentericus, Streptococcus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter. Công ty TNHH Qu c t Hoàng Anh -80 H Văn Long, phư ng Bình Hưng Hoà B, Q.Bình Tân, TP.HCM 32. SUPER MEN Bacillus spp., Phân hu các ch t h u cơ, gi m NH3, H2S Lo i ra kh i Streptococcus, Streptococc Nitrosomonas, Nitrobacter Công ty c ph n Dư c thú y Cai L y - 560, Qu c l 1, TT Cai L y, Ti n Giang 33. MEKOTREAT- Streptococcus faecium, Kh mùi hôi th i, ngăn ch n quá trình sinh Lo i kh i D AQ Bacillus licheniformis, khí đ c; Phân hu ch t th i h u cơ trong Streptococc Bacillus subtillis, Amylase, nư c và đáy ao; Giúp tiêu hoá t t, kích thích gây b nh Protease tôm ăn nhi u Công ty TNHH thu c thú y Qu c t Đông Nghi -11 Nguy n Văn Giai, P Đa Kao, Qu n I, Thành ph H 34. Spond Dream Saccharomyces cerevisiae, X lý nư c ao nuôi tôm, tr i gi ng tôm h Lo i kh i d Aspergillus, Bacillus subtilis, cá, x lý nư c th i h u cơ. Tăng cư ng s Streptococc Bacillus licheniformis, phân hu các ch t h u cơ, gi m mùi hôi, gây b nh Streptococus faecium, gi m các lo i khí đ c, cân b ng nư c, gi m Amylase, Protease bùn đáy ao và váng b n, làm s ch nư c. Công ty TNHH Sando -2242/1B qu c l 1, phư ng An Phú Đông, Q.12, TP. H Chí Minh 35. Dobio BZT Saccharomyces Phân hu các ch t h u cơ t o nên bùn đáy Lo i ra kh sp.,Lactobacillus sp., Bacillus dơ và Amoniac; H p th nhanh các khí đ c Streptococ sp.,Streptococcus faecium, như: NH3, H2S, NO2, NO3,… n đ nh môi Aspergillus niger, Amylase, trư ng nuôi, tăng t l s ng Protease, Lipase Công ty TNHH thương m i d ch v s n xu t Sao Á -Lô E Đư ng s 2A/1 Khu công nghi p Đ ng An, 36. Lock-base Hydrochloric acid. Gi m pH, x lý chênh l ch pH Nguy hi m ngư i s m c 37. Pro - One Lactobacillus sp, Cân b ng h vi sinh đư ng ru t; Giúp tôm Lo i ra kh Streptococcus sp, Bacillus tiêu hoá t t; Tăng s c đ kháng streptococc sp Công ty TNHH SX&TM Long Hùng -125/3 Dương Văn Dương-phư ng Tân Quí, Q.Tân Phú, TP.HCM 38. Enzyme A Lactobacillus spp, Giúp tôm tiêu hoá t t, tăng kh năng h p Lo i kh i d Streptococcus lactis th , gi m h s th c ăn streptococc
 10. 39. YUCCA BIO Yucca Schidigera, C p c u tôm n i đ u do thi u Oxy. Kh Lo i kh i d Bacilluslicheniformic, nhanh các lo i khí đ c như: NH3, H2S, NO2. streptococc Bacillus mensentericus, Phân hu n n đáy, c i thi n ch t lư ng nư c. Bacillus megaterium, Nitrosomonas, Nitrobacter, Streptococcus faccium, Tá dư c Lactose v a đ . Công ty TNHH thu c thú y thu s n Đ i Nam - p B n Li u, xã Phú An, huy n B n Cát, t nh Bình Dư 40. Bacillus-Bacter Bacillus licheniformis,Bacillus Phân hu nhanh các ch t c n bã t n đ ng Lo i kh i d megaterium, Bacillus n n đáy ao. Lo i tr các khí đ c có trong streptococc mensentericus, Streptococcus ao như NH3, H2S, NO2 faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter,Yucca schidigera, Lactose Công ty Liên doanh s n xu t thu c thú y Bio-Pharmachemie -2/3 Tăng Nhơn Phú, P Phư c Long B, 41. Bio-Bacterfor Bacillus licheniformis, Giúp phân hu ch t h u cơ t n đ ng trong Lo i ra kh shrimp Bacillus megaterium, ao nuôi, n đ nh màu nư c Streptococ Bacillus mensentericus, Nitrosomonas, Nitrobacter, Streptococcus facium Công ty TNHH thương m i Thành Nhơn -41A Phư c Long B - Qu n 9 Thành ph H Chí Minh 42. Aqua ClearTN Bacillus lichenifomis, Phân h y ch t h u cơ t n đ ng trong ao Lo i ra kh Bacillus megaterium, nuôi. n đ nh màu nư c. Streptococ Bacillus mesentericus, Streptococcus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter 43. PondcleanTN Yucca schidigera, C i t o đáy ao, phân h y nhanh các ch t h u Lo i ra kh Bacillus lichenifomis, cơ. n đ nh màu nư c. Bacillus megaterium, Bacillus mesentericus, Streptococcus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter Công ty TNHH N.E.S -L11-L12 khu Mi u N i, P.3, Q.Bình Th nh, TP.HCM 44. ECOMIX Bacillus mensentericus, X lý các ch t c n bã dư i đáy ao. Phân h y Lo i ra kh Bacillus subtilis, Bacillus xác t o. Streptococ lichenniformis, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus facium, Nitrosomonas, Nitrobacter Công ty TNHH SX&TM DV vân t i Thu n Th o -25 Tr n Thái Tông, phư ng An Khê, huy n Thanh Kh
 11. 45. Ch ph m sinh Bacillus sp., Saccharomyces X lý môi trư ng nư c ao nuôi tôm-cá; n Lo i ra kh h c sp., Streptococcus sp., đ nh pH trong mùa mưa, l ng các ch t làm Streptococ EM.BACILLUS Lactobacillus sp. đ c nư c; Phân hu nhanh khí H2S, NH3, NO2 đ c bi t trong mùa mưa, phân hu ch t c n bã th c ăn dư th a dư i đáy ao, h n ch hi n tư ng n i đ u tôm, tăng hàm lư ng oxy hoà tan trong nư c. Công ty TNHH SX-TM A.S.T.A -41 Tr n Đình Xu, phư ng C u Kho, qu n 1, TP. HCM 46. STOP. NH3 Yucca schidigera,Bacillus c ch s hình thành và phân gi i các lo i Lo i ra kh licheniformic, B. khí đ c như: NH3, NO2, H2S; Gi m đ đ c, Streptococ megaterium, B. n đ nh màu nư c; Phân hu th c ăn th a và mensentericus, phân tôm (cá) đáy ao; c ch các vi sinh Nitrosomonas, Nitrobacter, có h i và các lo i t o đ c;T o môi trư ng Streptococcus faecium nư c t t, nhi u oxy giúp tôm (cá) kho , mau l n; n đ nh màu nư c, h n ch tình tr ng nư c b nh y, nh t, b t c n ho c khí th i... 47. MAKE Phosphate (P2O5), Mg, Mn, Gây màu nư c nhanh và n đ nh lâu dài, Lo i kh i d ALGAE Fe, Ze, Silisic acid, Borate không gây s c cho tôm (cá); Cung c p đ y gây ung thư đ khoáng ch t c n thi t cho t o phát tri n; Cân b ng h sinh thái và dao đ ng pH trong ngày; T o ngu n th c ăn t nhiên phong phú cho tôm (cá), giúp tôm (cá) tăng trư ng nhanh DNTN Phú H i -135 Đi n Biên Ph , P5, Tuy Hoà, Phú Yên 48. Phân t o màu Phân gà, cút hoai, CaCO3, Cung c p ch t dinh dư ng h u cơ đ phát Lo i ra kh nư c nuôi KNO3 tri n thành ph n th c ăn t nhiên trong ao: cút (theo ch tr ng thu s n phiêu sinh th c v t, phiêu sinh đ ng v t, Phú H i đ ng v t đáy Doanh nghi p tư nhân thi t b và v t tư nông nghi p -332 t 41 phư ng Phương Liên, đê la thành, Đ 49. AGF12- Bacillus subtilis, Phân hu các ch t h u cơ th i r a tích t Lo i ra kh BIOTECH Ch Lactobacillus, Bacillus đáy ao t xác đ ng th c v t, th c ăn dư th a, Streptococ Ph m Sinh H c megaterium, ch t th i mùn bã trong quá tình nuôi tôm cá; Phân Hu Mùn Saccharomyces, Gi m phát sinh các lo i khí đ c NO2, NH3, Bã H u Cơ Streptococcus H2S t đáy ao; Ki m soát, duy trì gi n đ nh ch t lư ng nư c Công ty TNHH Long Sinh -37 Hoàng Văn Th , Nha Trang, Khánh Hoà 50. Microzyme Bacillus subtilis, Duy trì màu nư c n đ nh, h p th và phân Lo i ra kh Lactobacillus acidophilus, gi i khí đ c, giúp tôm tiêu hoá t t Streptococc B.Licheniformis, Streptococcus faecalis, Protease, Amylase, Lysine, Methionin
 12. 51. Long Lizyme Bacillus subtilis, Nitrified C i thi n môi trư ng ao nuôi, c i thi n Lo i ra kh bacteria, Aspergillus niger, h s th c ăn. H n ch các tác nhân Streptococc Candida utilis, Lactobacillus như t o, nguyên sinh đ ng v t gây h i acidophilus, L.licheniformis, trong môi trư ng nư c Streptococcus faecalis, Protease, Amylase, Lysine Công ty TNHH Thu c thú y thu s n A.D.P -335 Nguy n Duy Trinh, P. Bình trưng Tây, Qu n 2 Thành 52. Bacillfor Shrimp Bacilluss Làm s ch n n đáy ao nuôi, n đ nh ch t Lo i ra kh subtilis,Nitrosomonas, lư ng nư c Streptococc Nitrobacter, Lactobacillus acidophillus, Bacillus licheniformis, Streptococcus, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Vi t Nam -KCN Bàu Xéo, xã Sông Tr u, huy n Tr ng Bàng, Đ ng Nai 53. C.P.Bio-Dream Streptococus faecalis T o cân b ng h vi sinh v t trong môi Lo i ra kh Bacillus mensentericus, trư ng nư c ao nuôi Streptococc Lipase, Protease Công ty TNHH SX&TM thu c thú y thu s n Vi t Tân -94/1035 A1 Dương Qu ng Hàm, P.17, Q.Gò V 54. Men gây t o Bacillus subtilis, Giúp gây màu nư c, t o t o cho ao nuôi; Lo i ra kh Streptococcus feacium, T o ngu n th c ăn t nhiên cho tôm. Streptococc Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces boulardi, Amylase, Protease Công ty TNHH thương m i và d ch v K&H -S 7, đư ng s 6, t 14, phư ng Hi p Phú, qu n 9, TP.H 55. Refer HCl Gi m pH, x lý chênh l ch pH Ch a HCl; trư ng và n Công ty TNHH thu s n C u Long T.L -323B Đi n Biên Ph , phư ng 4, qu n 3, TP.HCM 56. BioWater (d ng Bacillus spp, Streptococcus Thúc đ y nhanh quá trình phân hu mùn Lo i ra kh b t m n) faecium bãh u cơ, th c ăn dư th a, phân, ch t l ng Streptococc t dư i đáy ao; c i thi n màu nư c, ch t lư ng nư c, giúp gi m các khí đ c như NH3, NO3, H2S 57. Clean 24H Bacillus spp, Streptococcus Thúc đ y nhanh quá trình phân hu mùn bã Lo i ra kh (d ng viên nén) faecium h u cơ, th c ăn dư th a, phân, ch t l ng t Streptococc dư i đáy ao; c i thi n màu nư c, ch t lư ng nư c, giúp gi m các khí đ c như NH3, NO3, H2S Công ty TNHH APACCHEM -S 1, VSIP, đư ng s 2, KCN Vi t Nam-Singapore, huy n Thu n An, t nh
 13. 58. APAC-ER® Amylase, Protease, Phân h y ch t h u cơ và khí đ c trong ao lo i kh i Da Cellulase, Lipase, Pectinase, Pseudomon Hemicellulase, Beta- glucanase, Bacillus spp, Lactobacillus bifidobaterium, Bacteriodes ruminicola, Bacteriodes succinogens, Pseudomonasfluorescens Công ty CP đi n t đi n máy và kinh doanh d ch v t ng h p Nam Đ nh (NASTOCO) -247 Tr n Hưng 59. Phân gây t o Phân gà y m khí Cung c p ch t dinh dư ng t o th c ăn Lo i kh i D t nhiên cho tôm cá 09/2005/CT Liên hi p Khoa h c s n xu t Công ngh sinh h c và Môi trư ng-A15, 18-Hoàng Qu c Vi t - C u Gi 60. POLYMIC Bacillus megaterium, Phân h y các ch t th i h u cơ t th c ăn dư Lo i ra kh (d ng b t và Bacillus licheniformis, th a, phân tôm cá và rong t o ch t. Gi m Streptococc d ng l ng) Bacillus mensentericus, COD, BOD và các ch t đ c h i cho tôm cá Nitrosomonas spp, như NH3, NO3, H2S. Nitrobacter spp, Streptococcus facium Công ty TNHH Gama -80/30 Phan Huy Ích, phư ng 12, qu n Gò V p, TP. H Chí Minh 61. Pro-bac Bacillus subtilis, Ch ng ô nhi m đáy ao, phân hu nhanh Lo i ra kh B.mensentericus, th c ăn dư th a, phân tôm và mùn bã h u Streptococc B.lichenniformis, Aspergillus cơ đáy ao ; gi m đ đ c c a nư c, n oryzae, Lactobacillus đ nh pH và màu nư c ao nuôi ; t o thêm acidophillus, Streptococcus ngu n vi khu n có l i cho ao nuôi. faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter, Saccharomyces cerevisiae, Protease, Amylase. Công ty TNHH Công ngh sinh h c Khánh Toàn -187 đư ng TA 32, phư ng Th i An, qu n 12, Thàn 62. BIO-YOKO Bacillus subtilis; Bacillus Cung c p vi khu n có l i cho môi trư ng ao Lo i ra kh mensentericus; nuôi. Phân h y mùn bã h u cơ, phân tôm, Streptococc Lactobacillus acidophillus, th c ăn dư th a, xác t o đ ng dư i đáy ao, Streptococcus faecium; H n ch s phát sinh khí đ c như NH3, H2S, Nitrosomonas; Nitrobacter NO2. Công ty c ph n công ngh Vi t Phát -30 C a Đông, Hoàn Ki m, Hà N i 63. VP-ENROVI Bacillus subtilis; Làm s ch n n đáy ao nuôi. n đ nh ch t Lo i ra kh Nitrosomonas, Nitrobacter, lư ng nư c. Streptococc Lactobacillus acidophillus, Bacillus licheniformis, Streptococcus Công ty TNHH Tân Huy Hoàng -166/25 đư ng Huỳnh Văn Ngh , phư ng 15, qu n Tân Bình, TP.H C
 14. 64. HI-GROW Lactobacillus spp, Bacillus Phân hu ch t h u cơ. H n ch khí NH3, Lo i ra kh spp, Saccharomyces H2S m t cách hi u qu và kh mùi hôi bùn Streptococc cerevisiae, Aspergillus đáy ao. oryzae, Streptococcus spp., Protease, Amylase, Cellulase 65. Công ty c ph n Tri u Dương -669 Phư c Đi n, Phư c Đ ng, Nha Trang 66. BIO GREEN Bacillus licheniformis, C i t o ch t lư ng nư c. Phân hu Lo i ra kh Bacillus megaterium, nhanh ch t th i, th c ăn th a l ng c n Streptococc Bacillus mensemtericus, đáy ao, xác đ ng v t, phân tôm, cá; làm Streptococus faecium, gi m khí đ c trong ao do phân hu các Nitrosomonas, Nitrobacter ch t c n bã gây ra, làm gi m ô nhi m nư c Công ty TNHH Thú y xanh Vi t Nam -186 Trư ng Chinh, Đ ng Đa, Hà N i 67. SUPE Bacillus subtilis, Bacillus Phân hu nhanh bùn đáy ao, làm gi m khí Lo i ra kh R megaterium, Bacillus đ c và mùi hôi nư c ao Streptococc CLEAN cellulose megthanicus, Sulfur bacteria, Streptococcus lactic Công ty TNHH thu c thú y C n Thơ -S 151/18 Tr n Hoàng Na, qu n Ninh Ki u, Tp, C n Thơ 68. Gi m đ pH-1 Axit hydrochloric. Gi m pH, giúp đi u ch nh pH nư c ao nuôi Ch a HCl; phù h p, gi m s c tôm b vôi đóng thân, trư ng và n giúp v tôm s ch, d l t v , tăng kh năng phân li khoáng ch t trong nư c. Công ty TNHH TM-DV-SX th y s n Lê Gia-32/3 t 1 Lã Xuân Oai, phư ng Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP 69. Bio Men 902 Bacillus mensentericus, Phân hu bùn đáy, ch t h u cơ t th c ăn Lo i ra kh B.licheniformis, th a, phân tôm, v tôm, xác t o Streptococc B.megaterium, Streptococus facium, Nitrobater sp, Nitrosomonas sp 70. Công ty TNHH thu c thú y th y s n Anh Qu c- p 1A, xã An Phú, huy n Thu n An, Bình Dương 71. YUCCA- Bacillus licheniformis, B sung vi sinh v t có l i cho ao nuôi. Lo i ra kh ZYME Bacillus megaterium, Phân hu th c ăn th a, ch t th i h u cơ Streptococc Bacillus và bùn đáy ao, gi m các khí đ c NH3, H2S, mensentericus, NO2 trong ao. Streptococus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter,Protease, Amylase, Glucanase, Cellullase, Pectinase
 15. 72. BACTE Bacillus licheniformis, Phân hu ch t th i, th c ăn th a, bùn đáy ao, Lo i ra kh R GOLD Bacillus megaterium, xác đ ng th c v t, phân tôm cá, làm gi m khí Streptococc Bacillus mensentericus, đ c trong ao, gi m ô nhi m nư c. Streptococus facium, Nitrosomonas, Nitrosobacter II. S N PH M NH P KH U 1. Thu c thú y th y s n (4 s n ph m) Công d ng Tên s n Công d ng theo đăng ký c a TT Thành ph n khuy n cáo c a ph m nhà s n xu t H i đ ng 1. MARINE PRO Lactobacillus casei, Làm gi m vi khu n có h i trong Lo i kh i danh Lactobacillus phantarum, đư ng ru t như : E-Coli, Vibrio, m c vì có Lactobacillus acidophillus, Aeromonas mà nh ng vi khu n Streptococcus Saccharomyces cerevisceae, này ngăn c n quá trình tiêu hoá, gây b nh cho Streptococcus faecium, h p th th c ăn c a tôm; Giúp tôm ngư i Clostidium butyricum, cân b ng đư ng ru t, tôm tiêu hoá Protease, Amylase, Lipase, và h p th t t ch t dinh dư ng; Extract substance from Giúp tôm phát tri n t t, kho Aspergillus oryzae, Extract m nh, tăng cư ng s c đ kháng; from Yeast, Peptone, Corn- An toàn cho ngư i s d ng và v t zyrup, Casein nuôi, không gây l n thu c. 2. TOP -25 N m s ng Lactobacillus, C i thi n kh năng tiêu hoá c a u Lo i kh i danh Pediococus, Acidilatici, trùng tôm m c vì có Streptococus Faecalis Streptococcus gây b nh cho ngư i 3. A-PRO Bacillus cereus, Lactobacillus B sung vi sinh v t có l i cho Lo i: Do có plantarum, Bacillus subtilis đư ng ru t c a tôm. Giúp tôm tiêu bacillus cereus hóa và h p thu ch t dinh dư ng. gây b nh cho ngư i 4. AQUA- PRO Bacillus cereus, Lactobacillus B sung vi sinh v t có l i cho Lo i: Do có plantarum, Bacillus subtilis đư ng ru t c a tôm. Giúp tôm tiêu bacillus cereus hóa và h p thu ch t dinh dư ng. gây b nh cho ngư i 2. S n ph m x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng th y s n (49 s n ph m) TT Tên s n Thành ph n Công d ng theo đăng ký c a nhà Công d ng khu ph m s n xu t cáo c a H i đ 1. RED WORM Axit silisic, Đ m Borate, Đ m T o ngu n th c ăn t nhiên cho Lo i kh i danh m FEED Phosphate, Ch t khóang, tôm. Borate là ch t gâ CaCO3 v a đ . thư
 16. 2. BENTHOS Silisic acid Borate buffer Cung c p các khoáng ch t Duy trì Lo i kh i danh m Phosphate buffer s n đ nh pH nư c Giúp tôm Borate là ch t gâ ch ng l i hi n tư ng khó l t v và thư m m v Gây màu nư c nhanh và n đ nh lâu dài 3. BAC-7 Bacillus subtilis, Bacillus Phân h y nhanh ch t h u cơ, c n Lo i kh i danh m polymyxa, Bacillus thuringensis, bã, xác phiêu sinh v t, th c ăn có Pseudomonas Bacillus laterosporus, Bacillus th a và ch t th i c a tôm. C i putida gây b nh c lactobacillus, Bacillus thi n ch t lư ng nư c. đ ng v t thu s n megaterium, Bacillus licheniformis, Bacteriodes ruminicola, Bacteriodes succinogens, Pseudomonas putida, Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase 4. BAC-5 Bacillus subtilis, Bacillus Phân h y nhanh ch t h u cơ, c n Lo i kh i danh m polymyxa, Bacillus thuringensis, bã, xác phiêu sinh v t, th c ăn có Pseudomonas Bacillus laterosporus, Bacillus th a và ch t th i c a tôm. C i putida gây b nh lactobacillus, Bacillus thi n ch t lư ng nư c. megaterium, Bacillus licheniformis, Bacteriodes ruminicola, Bacteriodes succinogens, Pseudomonas putida, Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase 5. US-ZYME Bacillus subtilis, Bacillus Làm s ch ch t nư c, phân gi i Lo i kh i danh m polymyxa, Bacillus thuringensis, các ch t h u cơ dư th a trong ao, có Pseudomonas Bacillus laterosporus, Bacillus nhanh chóng lo i tr các t o, rêu putida gây b nh lactobacillus, Bacillus có h i trong ao do ngu n nư c b megaterium, Bacillus ô nhi m. Ngăn ng a t o phát tri n licheniformis, Bacteriodes quá m c bình thư ng ruminicola, Bacteriodes succinogens, Pseudomonas putida, Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase 6. PRO-99 Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Kích thích s tiêu hóa, tăng kh Lo i ra kh i danh Lactobacillus plantarum, năng h p th th c ăn qua đư ng vì có Bacillus cer ru t c a tôm. Giúp tôm tăng gây b nh trư ng nhanh và nâng cao t l s ng. 7. BAC-O2 Bacillus lichenifomis, Bacillus Phân hu ch t h u cơ, t o, th c Lo i ra kh i danh subtilis, Bacillus cereus ăn dư, H n ch khí NH3, H2S m t vì có Bacillus cer cách có hi u qu và kh mùi th i gây b nh bùn đáy ao làm cho tôm gi m căng th ng. n đ nh màu nư c
 17. 8. BAC-OO Bacillus lichenifomis, Bacillus Phân hu ch t h u cơ, t o, th c Lo i ra kh i danh subtilis, Bacillus cereus ăn dư, H n ch khí NH3, H2S m t vì có Bacillus cer cách có hi u qu và kh mùi th i gây b nh bùn đáy ao làm cho tôm gi m căng th ng. n đ nh màu nư c 9. ECO-TAB Bacillus licheniformis Bacillus Phân h y các ch t h u cơ, ch t Lo i kh i danh m subtilis, Bacillus th i dư th a tích t đáy ao. có Pseudomonas amyloliquefaciens, Nitrobacter Gi m các khí đ c trong ao như: putida gây b nh winogradskvi Nitrosomonas NH3, NO2, và H2S C i thi n ch t europea Pseudomonas putida lư ng nư c ao 10. BAC-O2 Bacillus licheniformis, Bacillus Phân h y ch t h u cơ, t o, th c Lo i ra kh i danh subtilis, Bacillus cereus ăn dư th a, ch t béo có trong vì có Bacillus cer th c ăn ho c trong th c ăn b gây b nh sung và phân tôm m t cách nhanh chóng, hi u qu . H n ch khí NH3, H2S m t cách có hi u qu và kh mùi th i c a bùn đáy ao, làm cho tôm gi m căng th ng. n đ nh màu nư c, gi m b t cáu c n lơ l ng trong nư c, làm s ch nư c và đáy ao. Phù h p v i vi c nuôi tôm công nghi p và bán công nghi p. 11. BAC-OO Bacillus licheniformis, Bacillus Phân h y ch t h u cơ, t o, th c Lo i ra kh i danh subtilis, Bacillus cereus ăn dư th a, ch t béo có trong vì có Bacillus cer th c ăn ho c trong th c ăn b gây b nh sung và phân tôm m t cách nhanh chóng, hi u qu . H n ch khí NH3, H2S m t cách có hi u qu và kh mùi th i c a bùn đáy ao, làm cho tôm gi m căng th ng. n đ nh màu nư c, gi m b t cáu c n lơ l ng trong nư c, làm s ch nư c và đáy ao. Phù h p v i vi c nuôi tôm công nghi p và bán công nghi p. 12. EM-1090 Bacillus pumilus, Streptococcus Phân h y ch t b n, lo i b khí Lo i kh i danh m lastic acid, Saccharomyces đ c trong ao (Ammonia, Nitri). có Streptococcus serevisiae Cân b ng hàm lư ng ch t h u b nh cơ, c i thi n ch t lư ng nư c ao, cung c p men và các ch t c n thi t cho phiêu sinh v t có ích phát tri n. 13. TURBOBAC Bacillus Subtilis Saccharomyces Giúp phân h y ch t dơ đáy ao Lo i kh i danh m Cerevisae Lactobacillus như phân tôm, th c ăn th a, t o có Streptococcus Acidophilus, Streptococus tàn.Kh mùi hôi ao nuôi, gi m b nh Faecalis Bacillus s tích t c a v t b n và khí đ c Stereothermophilus Cân b ng pH làm cho phiêu sinh v t không bi n đ ng. 14. MAXIMIZE Bacillus subtilis, Bacillus Phân hu ch t h u cơ trong ao, Lo i kh i danh m megaterium, Pediococcus n đ nh màu nư c có Streptococcus acidilactici, Streptococcus b nh faecium, Nitrobacter sp., Nitrosomonas sp.
 18. 15. GREEN Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Dùng c i t o ao nuôi T o màu Lo i ra kh i danh GREAT Bacillus licheniformis, Bacillus nư c cho ao nuôi và phát tri n vì có Bacillus cer amyloliquefaciens ngu n th c ăn t nhiên Giúp n gây b nh đ nh tr ng thái nư c trong ao nuôi Phân h y các ch t th i, bùn bã h u cơ, th c ăn dư th a trong ao nuôi 16. EM Bacillus subtilis, Bacillus Phân h y ch t th i h u cơ, th c Lo i ra kh i danh ALGAECIDE cereus,Nitrobacter sp ăn th a tích t đáy ao, c i thi n vì có Bacillus cer ch t lư ng nư c ao nuôi gây b nh 17. BACILLUS- Bacillus subtilis, Bacillus Phân h y ch t h u cơ, gi m khí Lo i kh i danh m G-ONE lichenifomis, Pseudomonas đ c trong ao (NH3, H2S) n đ nh có Pseudomonas putida, Enterobactor pH, C i thi n ch t lư ng nư c ao putida gây b nh 18. BACILLUS- Bacillus subtilis, Bacillus Phân h y ch t h u cơ, gi m khí Lo i kh i danh m G- TWO lichenifomis, Pseudomonas đ c trong ao (NH3, H2S) n đ nh có Pseudomonas putida, Enterobactor pH, C i thi n ch t lư ng nư c ao putida gây b nh 19. A-B100 Bacillus subtilis, Bacillus Giúp phân h y các ch t th i, th c Lo i ra kh i danh licheniformis, Bacillus cereus. ăn dư th a, làm cho đáy ao s ch vì có Bacillus cer s , không b ô nhi m. Phân h y gây b nh t c thì các ch t c n bã và hi u qu trong m i môi trư ng. Giúp cân b ng sinh thái trong ao nuôi. Gi m khí đ c đáy ao và môi trư ng nư c như : NH3,H2S. 20. A-B-C Bacillus subtilis, Bacillus Giúp phân h y các ch t th i, Lo i ra kh i danh licheniformis, Bacillus cereus. th căn dư th a, làm cho đáy ao vì có Bacillus cer s ch s , không b ô nhi m. Phân gây b nh h y t c thì các ch t c n bã và hi u qu trong m i môi trư ng. Giúp cân b ng sinh thái trong ao nuôi. Gi m khí đ c đáy ao và môi trư ng nư c như : NH3,H2S. 21. BAC-0 Bacillus subtilis, Bacillus Phân h y ch t h u cơ, t o, th c Lo i ra kh i danh licheniformis, Bacillus cereus. ăn dư th a và phân tôm m t cách vì có Bacillus cer có hi u qu vì đ y là nh ng gây b nh nguyên nhân làm cho nư c tôm trong ao b ô nhi m. H n ch khí Ammonia, Nitrit m t cách có hi u qu và kh mùi th i c a bùn đáy ao làm cho tôm gi m căng th ng. kích thích t o phát tri n làm cho kh năng giám sát màu nư c đư c d dàng, gi m b t c n trôi lơ l ng trong nư c làm s ch nư c và đáy ao. phù h p v i vi c nuôi tôm trong h th ng kín và n a kín.
 19. 22. BAC-100 Bacillus subtilis, Bacillus Phân hu th c ăn còn dư, xác Lo i ra kh i danh licheniformis, Bacillus cereus. t o, phân tôm. Đi u ch nh và cân vì có Bacillus cer b ng môi trư ng trong ao nuôi, gây b nh duy trì s n đ nh c a màu nư c. Gi m khí đ c như : NH3,H2S.. 23. BAC-A Bacillus subtilis, Bacillus Phân hu th c ăn còn dư, xác Lo i ra kh i danh licheniformis, Bacillus cereus. t o, phân tôm. Đi u ch nh và cân vì có Bacillus cer b ng môi trư ng trong ao nuôi, gây b nh duy trì s n đ nh c a màu nư c. Gi m khí đ c như : NH3,H2S.. 24. B-C-O Bacillus subtilis, Bacillus Phân h y ch t h u cơ, t o, th c Lo i ra kh i danh licheniformis, Bacillus cereus. ăn dư th a và phân tôm m t cách vì có Bacillus cer có hi u qu vì đ y là nh ng gây b nh nguyên nhân làm cho nư c tôm trong ao b ô nhi m. H n ch khí Ammonia, Nitrit m t cách có hi u qu và kh mùi th i c a bùn đáy ao làm cho tôm gi m căng th ng. kích thích t o phát tri n làm cho kh năng giám sát màu nư c đư c d dàng, gi m b t c n trôi lơ l ng trong nư c làm s ch nư c và đáy ao. phù h p v i vi c nuôi tôm trong h th ng kín và n a kín. 25. BIO CHIP Bacillus subtilis, Bacillus Lo i tr hi n tư ng đáy ao Lo i ra kh i danh licheniformis, Bacillus cereus b n,đ t có mùi th i.Làm gi m vì có Bacillus cer H2S, gi m s phát tri n c a phiêu gây b nh sinh v t, n đ nh màu nư c, gi m pH, lo i b nh ng phiêu sinh v t có h i. Kích thích tôm l t v 26. ENVIRON- Bacillus subtilis, Pseudomonas Giúp phân h y các ch t h u cơ Lo i kh i danh m AC aeruginosa, Alcaligenes, ngăn ng a s hình thành l p bùn có Pseudomonas Lactobacillus helvetius, đáy ao. Gi m tình tr ng đ c do aeruginosa gây b Lactobacillus lactic, NH3, H2S sinh ra trong quá trình Saccharomyces phân gi I. Duy trì s phát tri n n cerevisiae,Nitrosomonas sp, đ nh c a phiêu sinh v t. Nitrobacter sp, Pseudomonas denitrificans, Bacillus sp, Mn, V, Co, Fe, Cu, CaO, SiO2, MgO, P2O5 27. Water Bacillus subtilis, Pseudomonas Phân h y ch t h u cơ, gi m các Lo i kh i danh m Probiotech putida, Bacillus licheniformis, khí đ c h i trong ao (NH3, có Pseudomonas S/F Saccharomyces cerevisiae. H2S…). n đ nh pH, c i thi n putida gây b nh c ch t lư ng nư c ao nuôi. ĐVTS 28. NITRO- BAC Bacillus subtillis Bacillus Phân h y nhanh và hoàn toàn các Lo i kh i danh m YEAST (MEN licheniformis Lactobacillus ch t th i h u cơ như th c ăn dư có Streptococcus NITRO- BAC) acidophillus Streptococces th a, phân tôm, rong t o ch t b nh cho ngư i facium Saccharomyces Phân h y các ch t h u cơ tích cerevisiae Nitrosomonas t đáy ao, gi i qúa trình sinh khí Nitrobacteria đ c Duy trì đáy h s ch, giúp n đ nh h phiêu sinh v t trong nư c,
 20. 29. HTS- Nitrobacter sp., Bacillus Tăng cư ng sinh trư ng các lo i Lo i kh i danh m BIOZYME licheniformis, Bacillus subtilis, t o có ích, làm cho nư c có s c có Pseudomonas 100 Bacillus cereus, Candida utilis, vàng l c nh t, trong mát đ c trưng putida, Bacillus c Rhodopseudomonas, c a t o, gia tăng oxy hoà tan, n gây b nh Saccharomyces cerevisiae, đ nh pH, l y l i s cân b ng h Pseudomonas putida sinh thái trong nư c, gi m s tích t các ch t đ c h i như NH3-N, NO2-N, gi m ô nhi m môi trư ng nư c và đáy ao. 30. RHODOBAC Pseudomonas putida,Bacillus Phân h y phân tôm, bã th c Lo i kh i danh m CIL subtilis, Rhodoseudomonas ăn,xác phiêu sinh v t trong nư c có Pseudomonas cung ao nuôi Gi m NH3, NO2, putida gây b nh H2S làm s ch đáy ao, t o môi trư ng thích h p cho ao nuôi tôm; Cân b ng pH; Tăng cư ng kh năng hoà tan oxy trong nư c Kích thích tăng trư ng đ ng v t 31. BZT Streptococcus faecium, Bacillus X lý nư c ao nuôi tôm, tr I tôm Lo i kh i danh m AQUACULT subtilus, B. licheniformis, gi ng, h cá, pân h y các ch t xơ, có Streptococcus URE Amylase, Protease, Lipase, c n bã h u cơ, gi m mùi H2S, b nh Saccharomyces cerevisiae, gi m các lo I khí đ c, amoniac, Aspergillus niger. phân h y sinh h c, gi m bùn đáy ao và váng b n, làm s ch nư c. hi u qu trong nư c m n và ng t 32. BZT WASTE Streptococcus faecium, Bacillus X lý nư c ao nuôi tôm, tr I tôm Lo i kh i danh m DIGESTER subtilus, B. licheniformis, gi ng, h cá, pân h y các ch t xơ, có Streptococcus Amylase, Protease, Lipase, c n bã h u cơ, gi m mùi H2S, b nh Saccharomyces cerevisiae, gi m các lo I khí đ c, amoniac, Aspergillus niger. phân h y sinh h c, gi m bùn đáy ao và váng b n, làm s ch nư c. hi u qu trong nư c m n và ng t 33. BZT BIO- Streptococcus faecium, Bacillus Kh mùi hôi, gi m khí đ c như Lo i kh i danh m AQUA subtilus, B. licheniformis, NH3, NO2, ch t l ng h u cơ đáy có Streptococcus Saccharomyces cerevisiae, ao; c I thi n ch t lư ng nư c, b nh Aspergillus niger, Sucrose, tăng t l s ng cho th y s n nuôi Molasses, Whey, 34. BIO BUG Streptococcus themophilus, Phân h y bùn đáy, làm gi m thi u Lo i kh i danh m Lactobacillus acidophilus, , lư ng khí đ c và mùi hôiT o màu có Streptococcus Saccharomyces cerevisiae, nư c, n đ nh ch t lư ng nư c b nh Amylase, Protease, Lipase trong su t quá trình nuôi Ki m soát s phát tri n c a t o đáy 35. ENVIRON- AC G m 2 nhóm thành ph n: Môi Giúp phân hu các ch t h u cơ, Lo i kh i danh m trư ng dinh dư ng: Mn, V, Co, ngăn ng a s hình thành l p bùn có Pseudomonas CaO, SiO2, MgO, P2O5, Fe, đáy ao, Gi m tình tr ng đ c do aeruginosa gây b Cu.Nhóm vi sinh v t: Bacillus, NH3, H2S sinh ra trong quá trình cho ĐVTS subtilis, Pseudomonas phân gi i. Duy trì s phát tri n n aeruginosa, Alcaligenes, đ nh c a phiêu sinh v t Lactobacillus lactic, Lactobacillus helvetius, Saccharomyce cerevisiae, Nitrosomonas sp, Nitrobacte sp, Pseudomonas denitrificans, Bacillus sp.
Đồng bộ tài khoản