Quyết định số 1157/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 1157/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1157/QĐ-UB-KT về việc duyệt kế hoạch cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1157/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1157/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 1997 QUY T NNH V VI C DUY T K HO CH C I T O LƯ I I N THÀNH PH H CHÍ MINH NĂM 1997 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; Căn c Thông báo s 1015/KTTH ngày 7-3-1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c cho phép thành ph H Chí Minh ư c phép ph thu ti n i n c i t o lư i i n trong giai o n 1996-2000 ; Căn c Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph s 01/NQ-H ngày 30-1-1996 ã thông qua bi n pháp ph thu ti n i n giai o n 1996-2000 t o ngu n v n i n khí hóa ngo i thành và hoàn thi n lư i i n n i thành ; Xét t trình s 301/ VN/HCM-II ngày 22-2-1997 c a Công ty i n l c thành ph H Chí Minh v vi c trình duy t k ho ch c i t o lư i i n thành ph H Chí Minh năm 1997 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t trình s 371/TT- KH T-KT ngày 5-3-1997 ; QUY T NNH i u 1. Duy t k ho ch c i t o lư i i n thành ph H Chí Minh năm 1997 v i n i dung chính như sau: A. M C TIÊU CHÍNH C A K HO CH NĂM 1997: 1- Nâng công su t ti p nh n và phân ph i c a lư i i n lên 900 MW, mb os n lư ng t i a 17 tri u Kwh/ngày áp ng yêu c u ph t i 1997. 2- Kh c ph c tình tr ng m t di n do quá t i các tr m trung gian và lư i truy n t i. Gi m s l n m t i n trong c năm 1997 xu ng còn 70% so v i năm 1996. 3- Ti p t c th c hi n quy ho ch và phát tri n lư i di n thành ph H Chí Minh giai o n 1996-2000, trong ó: t ch c th c hi n chương trình c i t o lư i i n phân ph i s d ng ngu n v n vay Ngân hàng Th gi i (WB) và ph i h p ch t ch v i các ơn v ư c T ng Công ty i n l c Vi t Nam giao nhi m v th c hi n c i t o và phát tri n lư i truy n t i thành ph H Chí Minh năm 1997. 4- Ti p t c th c hi n chương trình ph kín lư i i n ngõ h m và vùng ven ngo i thành, phát tri n m r ng ngo i thành, th c hi n i n khí hóa 27 xã ngo i thành.
  2. Trong ó 2 xã a Phư c và Phong Phú b ng ngu n v n vi n tr OECF c a Chính ph Nh t B n. 5- m b o ch t lư ng i n năng cung c p cho khách hàng, gi t n s i n n nh 50 Hz và i n áp cung c p t i i n k khách hàng n m trong gi i h n ± 5% i n áp nh m c. 6- C i t o lư i cung c p i n và hi n i hóa m t s khu v c i n hình, ti n t i hi n i hóa trên di n r ng cho các khu trung tâm thành ph , c th là ng m hóa m t s khu v c n i thành dùng v n vay WB trong năm 1997. 7- Không x y ra tai n n lao ng và m b o an toàn trong khâu cung c p và s d ng i n. 8- Th c hi n bi n pháp k thu t và kinh doanh ph n u th c hi n t n th t i n năng năm 1997 t ư c 14,5% i v i lư i phân ph i và 2% i v i lư i truy n t i. 9- Gi i quy t cung c p i n n hàng rào các khu công nghi p t p trung c a thành ph . Trong năm 1997, xây d ng 10 l ra cung c p i n cho 2 khu công nghi p Tân T o và Lê Minh Xuân – huy n Bình Chánh. B. N I DUNG CHÍNH C A K HO CH NĂM 1997 I. Ngu n v n vay Ngân hàng Th gi i: 764.396 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 611.975 tri u ng + Thi t b : 78.054 tri u ng 1- C i t o và phát tri n lư i trung th : 1.1- Xây d ng m i l ra: Theo án quy ho ch c i t o và phát tri n lư i i n thành ph H Chí Minh giai o n 1995-2000, do Vi n Năng lư ng và Ngân hàng Th gi i l p, trong năm 1997 s xây d ng m i 6 tr m (C Chi, Hòa Hưng, Tân Bình 1, C n Gi , Nhà Bè), tăng cư ng công su t 5 tr m (Bình Tri u, Hùng Vương, Chánh Hưng, B n Thành, Cát Lái) bi n th trung gian 66-110/15 KV và 1 tr m ng t (Nguy n Hoàng), t ng dung lư ng tăng thêm là 421MVA. Ph n Công ty i n l c thành ph H Chí Minh t ch c xây d ng 47 l ra trung th m i v i kh i lư ng như sau: Xây d ng m i : 185,1 km. - Cáp ng m: 143,5 km - Dây n i : 41,6 km C i t o, tăng cư ng, b c hóa: 9,2 km. Khái toán v n u tư: 209.038 tri u ng.
  3. Trong ó + Xây l p: 190.859 tri u ng + Thi t b : - tri u ng 1.2- C i t o, tăng cư ng, b c hóa lư i trung th n i hi n h u: Kh i lư ng : 128,5 km. Khái toán u tư: 55.271 tri u ng. Trong ó + Xây l p: 49.195 tri u ng + Thi t b : - tri u ng 1.3- C i t o và phát tri n lư i cáp ng m trung th : Kh i lư ng : 82,8 km. Khái toán u tư: 108.375 tri u ng. Trong ó + Xây l p: 99.242 tri u ng + Thi t b : - tri u ng 1.4- Xây d ng m i: 1 tr m ng t, nâng c p 2 phòng bi n i n thành tr m ng t, v i kh i lư ng như sau: RMU u vào 2000 A có th m r ng: 4 b . RMU u vào 1250 A có th m r ng: 2 b . RMU phân o n thanh cái 1250 A có th m r ng: 2 b . RMU phân o n thanh cái 630 A có th m r ng: 1 b . RMU l ra 630 A có th m r ng: 18 b . Khái toán v n u tư: 9.296 tri u ng. Trong ó + Xây l p: 2.620 tri u ng + Thi t b : 6.204 tri u ng
  4. 1.5- Ki n toàn thi t b lư i trung th : Kh i lư ng như sau: L p LBS: 50 b . L p t Recloser: 21 b . L p t Sectionalizer: 63 b . Khái toán v n u tư: 12.858 tri u ng. Trong ó + Xây l p: 12.027 tri u ng + Thi t b : - tri u ng 2- L p t t bù trung, h th : L p t bù trung th trên các tuy n dây v i t ng dung lư ng bù là 24.900KVAR, 30 b i u khi n ng ng. L p t t bù h th v i t ng dung lư ng bù là 48.000 KVAR. Khái toán v n u tư: 7.920 tri u ng. Trong ó + Xây l p: 1.242 tri u ng + Thi t b : 5.616 tri u ng 3- C i t o và phát tri n tr m h th , lư i h th : 3.1- Hoàn thi n và phát tri n lư i và tr m h th : T ch c c i t o t p trung lư i h th d c theo các ư ng ph chính, các cư xá…, phát tri n lư i h th vào sâu trong ngõ h m v i kh i lư ng như sau: Xây d ng m i lư i trung th : 59,3 km dây n i, 7,1 km cáp ng m. C i t o, tăng cư ng, b c hóa lư i 15 KV:13,2 km dây n i. C i t o, tăng cư ng, b c hóa lư i HT: 759,2 km dây n i. C i t o, tăng cư ng, b c hóa lư i h th : 698,2 km dây n i. Tăng cư ng công su t 332 tr m, trong ó 26 tr m trong phòng ư c l p t RMU và c y m i 498 tr m v i t ng dung lư ng máy bi n th l p t là 279.945 KVA. Khái toán v n u tư: 337.866 tri u ng.
  5. Trong ó + Xây l p: 253.397 tri u ng + Thi t b : 47.424 tri u ng 3.2- L p t RMU: Kh i lư ng như sau: 114 tr m trong phòng trung tâm thành ph và các Qu n, Huy n. Khái toán v n u tư: 23.772 tri u ng . Trong ó + Xây l p: 3.393 tri u ng + Thi t b : 18.810 tri u ng II- Ngu n v n kh u hao cơ b n c a ngành i n: 102.569 tri u ng Trong ó + Xây l p: 59.815 tri u ng + Thi t b : 33.993 tri u ng 1- Lư i i n phân ph i : 89.754 tri u ng Trong ó + Xây l p: 55.143 tri u ng + Thi t b : 26.783 tri u ng Xây d ng l ra trung th m i: 40.690 tri u ng. C i t o, tăng cư ng, b c hóa lư i trung th n i: 2.248 tri u ng. C y tr m khách hàng có công su t P >50 KW: 13.090 tri u ng. Hoàn thi n và phát tri n lư i h th : 20.674 tri u ng. L p t bù trung h th : 13.052 tri u ng. 2- Lư i i n truy n t i Ki n toàn v t tư thi t b tr m trung gian: 12.815 tri u ng Trong ó
  6. + Xây l p: 4.672 tri u ng + Thi t b : 7.210 tri u ng III. Ngu n v n ph thu ti n i n + v n OECF: 1- i n khí hóa các xã ngo i thành 1.1- Danh m c công trình: 1.1.1- V n ph thu Huy n Nhà Bè g m các xã:Xã Tân Qui Tây, Tân Qui ông, Tân Th nh Tây, Tân Th nh ông. Huy n Bình Chánh g m các xã: Bình Hưng, tân Kiên, Ph m Văn Hai, Lê Minh Xuân, a Phư c, Phong Phú. Huy n C Chi g m các xã: Phư c Vĩnh An, Phú Hòa ông, Tân Phú Trung, Tân An H i, Phư c Th nh, Tân Thông H i. Huy n Th c g m các xã: Th nh M L i, Tam Phú, Hi p Bình Chánh, Linh Trung, Tân Phú. Huy n Hóc Môn g m các xã: Tân Hi p, Tân Th i Nhì, Tân Xuân, Bà i m, ông Hưng Thu n, Tân Chánh Hi p. 1.1.2- V n vi n tr OECF: (Ngoài ph n v n vi n tr b ng hi n v t g m máy bi n th , dây i n, các lo i v t tư còn l i s s d ng ngu n v n ph thu, công trình thu c k ho ch năm 1996 chuy n sang). Huy n Bình Chánh g m các xã: a Phư c, Phong Phú. 1.3- Kh i lư ng công vi c: Xây d ng m i lư i trung th : 112,4 km. C i t o lư i trung th n i: 40,0 km. Xây d ng lư i h th : 622,6 km. C i t o lư i h th : 145,1 km. TCCS 106 tr m, c y m i 428 tr m v i t ng công su t tăng thêm 65.605 KVA. 1.4- V n u tư: 167.219 tri u ng Trong ó + Xây l p: 122.334 tri u ng
  7. + Thi t b : 23.182 tri u ng 1.4.1- V n ph thu: 162.333 tri u ng Trong ó + Xây l p: 131.737 tri u ng + Thi t b : 12.403 tri u ng 1.4.2- V n OECF ; 4.886 tri u ng Trong ó + Xây l p: 3.447 tri u ng + Thi t b : 1.439 tri u ng 2- Hoàn thi n và phát tri n lư i h th , tr m h th : Hoàn thi n, phát tri n lư i h th huy n C n Gi và xã Bình Tr ông, huy n Bình Chánh (giai o n 2) v i kh i lư ng như sau: Xây d ng m i lư i trung th n i: 18,8 km. C i t o, tăng cư ng, b c hóa lư i trung th n i: 12,1 km. Xây d ng m i lư i h th : 37,1 km. C i t o, tăng cư ng, b c hóa lư i h th : 14,0 km. Tăng cư ng công su t 2 tr m, c y m i 25 tr m v i t ng công su t tăng thêm là 3.785 KVA. Khái toán v n u tư : 15.737 tri u ng. Trong ó + Xây l p: 13.271 tri u ng + Thi t b : 823 tri u ng 3- Thay i c u trúc c p i n ưu tiên: (Nhà khách Qu c t , Sân Th ng Nh t, S K ho ch và u tư) Xây d ng m i lư i trung th cáp ng m: 0,06 km. Xây d ng m i lư i h th cáp ng m: 2,5 km. Xây d ng m i 3 tr m bi n th trong phòng: 1.100 KVA.
  8. L p t RMU cho tr m trong phòng: 8 t i nk . L p t b chuy n ngu n trung th : 01 b . L p t b chuy n ngu n h th : 02 b . Khái toán v n u tư : 4.583 tri u ng. Trong ó + Xây l p: 2.958 tri u ng + Thi t b : 1.210 tri u ng 4- Xây d ng m i tr m ng t Nguy n Hoàng: Di n tích: 10m x 20m. Khái toán u tư : 2.000 tri u ng. Trong ó + Xây l p: 2.000 tri u ng + Thi t b : - tri u ng 5- Trang b ngu n d phòng cho s c : Tr m bi n th lưu ng 110-66/22-15 KV – 25 MVA. Máy phát i n lưu ng 220/380 V – 300 KW. Nghiên c u phát i n b ng năng lư ng m t tr i và s c gió xã Th nh An, huy n C n Gi . Khái toán v n u tư: 6.150 tri u ng Trong ó + Xây l p: - tri u ng + Thi t b : 6.050 tri u ng 6- Xây d ng l ra c p i n cho khu công nghi p Tân T o và Lê Minh Xuân Xây d ng m i cáp ng m: 02 km Xây d ng m i lư i trung th n i: 22 km Xây d ng m i 02 tr m bi n th : 640 KVA
  9. Khái toán v n u tư: 8.125 tri u ng Trong ó + Xây l p: 6.617 tri u ng + Thi t b : 894 tri u ng C. T NG KINH PHÍ: (II + II) I. Theo k ho ch chung: 1.070.779 tri u ng Trong ó + Xây l p: 831.820 tri u ng + Thi t b : 134.866 tri u ng II. Theo ngu n v n ph thu ti n i n + v n OECF: 203.814 tri u ng Trong ó + Xây l p: 160.030 tri u ng + Thi t b : 22.819 tri u ng III. ngh T ng Công ty i n l c Vi t Nam cân i cho Công ty i n l c thành ph H Chí Minh: III.1- V n vay Ngân hàng Th gi i (WB): 764.396 tri u ng Trong ó + Xây l p: 611.975 tri u ng + Thi t b : 78.054 tri u ng III.2- V n kh u hao cơ b n c a ngành i n ;102.569 tri u ng Trong ó + Xây l p: 59.815 tri u ng + Thi t b : 33.993 tri u ng Thi t k k thu t, thi công ph i ư c th c hi n theo qui nh c a ngành i n l c. Danh m c công trình theo t trình s 301/ NV/HCM-II ngày 22-2-1997 c a Công ty i n l c thành ph H Chí Minh. D. NGU N KINH PHÍ:
  10. V n vay ngân hàng Th gi i, v n kh u hao cơ b n c a ngành i n. V n ph thu trên giá bán i n, v n vi n tr OECF. . TH I GIAN TH C HI N: Năm 1997 n Quí 1/1998. E. CH U TƯ D ÁN: Công ty i n l c thành ph H Chí Minh. i u 2. Công ty i n l c thành ph H Chí Minh có trách nhi m tri n khai k ho ch c i t o lư i i n thành ph H Chí Minh úng theo Ngh nh 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. Công ty i n l c thành ph H Chí Minh có trách nhi m th ng kê toàn b giá tr tài s n tăng thêm trong k ho ch c i t o lư i i n thành ph H Chí Minh năm 1997 b ng ngu n v n ph thu ti n i n, trích kh u hao n p cho ngân sách thành ph s d ng cho các công trình khác có nhu c u. i u 4. Các Ông Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Công nghi p, Giám c S Giao thông công chánh, Giám c Công ty i n l c thành ph H Chí Minh, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chính, C c trư ng C c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p thành ph H Chí Minh, C c trư ng C c u tư và Phát tri n , y ban nhân dân các Huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Thành Long
Đồng bộ tài khoản