Quyết định số 1158/BYT-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
7
download

Quyết định số 1158/BYT-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1158/BYT-QĐ về việc quản lý chất lượng thuốc do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành, để sửa lại Điều 4 khoản 4.2 Quy chế quản lý chất lượng thuốc của Quyết định 622/BYT-QĐ ngày 19/5/1992

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1158/BYT-QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1158/BYT-Q Hà N i, ngày 23 tháng 11 năm 1992 QUY T NNH C A B Y T S 1158/BYT-Q NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1992 S A L I I U KHO N 4.2 "QUI CH QU N LÝ CH T LƯ NG THU C" C A QUY T NNH S 622 BYT-Q NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1992 B YT Căn c " i u l thu c phòng b nh, ch a b nh" ban hành theo Ngh nh s 23/H BT ngày 24 tháng 1 năm 1991 c a H i ng B trư ng; Theo ngh c a ông V trư ng V Qu n lý Dư c B Y t ; QUY T NNH i u 1: 1. Nay s a l i i u 4 kho n 4.2 "Qui ch qu n lý ch t lư ng thu c" ban hành theo Quy t nh s 622 BYT-Q ngày 19-5-1992 như sau: S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi m v và quy n h n sau: - T ch c th c hi n công tác tiêu chuNn hoá theo qui nh t i i u... kho n 3 c a Qui ch này. - Th c hi n ch c năng thanh tra Nhà nư c v ch t lư ng thu c và x lý vi ph m pháp lu t v ch t lư ng thu c trên a bàn c a a phương theo qui nh c a pháp lu t. 2. Nay s a l i i u 13 "Qui ch qu n lý ch t lư ng thu c" như sau: B Y t có quy n: - Xét và c p gi y ch ng nh n "H th ng m b o ch t lư ng thu c ư c công nh n"; - Xét và c p gi y ch ng nh n "Phòng ki m nghi m thu c ư c công nh n"; - Xét và c p s ăng ký ch t lư ng cho t t c các thu c s n xu t và lưu hành trong ph m vi c nư c.
  2. Riêng các thu c do các cơ s khám, ch a b nh pha ch nh c p (hay bán) cho b nh nhân n khám ch a b nh và các thu c do hi u thu c pha ch theo ơn th y thu c không ph i xin c p s ăng ký t i B . 3. Nay s a l i i u 16 "Qui ch qu n lý ch t lư ng thu c" như sau: Vi n Ki m nghi m là cơ quan ki m tra và giám sát ch t lư ng có thNm quy n cao nh t trong ph m vi c nư c k t lu n ch t lư ng thu c và là c p cu i cùng xác nh ch t lư ng thu c trong trư ng h p có tranh ch p v ch t lư ng, k c v i nư c ngoài. Nhi m v và quy n h n c a Phân vi n ki m nghi m do Vi n trư ng Vi n ki m nghi m qui nh c th . i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. Các qui nh trư c ây trái v i Quy t nh này b hu b . i u 3: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V Qu n lý Dư c - B Y t và Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t và Giám c các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Văn Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản