Quyết định số 116/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 116/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 116/2004/QĐ-UB về việc Quy định tạm thời về chế độ thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện Nghị định 60/CP, 61/CP do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 116/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 116/2004/Q -UB Hà N i, ngày 29 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH QUY NNH T M TH I V CH THU TI N S D NG T KHI C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T, TH C HI N NGHN NNH 60/CP, 61/CP U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Ch th s 05/2004/CT-TTg ngày 9/2/2004 c a Th tư ng Chính ph v tri n khai thi hành Lu t t ai năm 2003; Căn c Ch th s 16/2004/CT-UB ngày 5/5/2004 c a Ch t ch UBND thành ph v vi c tri n khai Lu t t ai trên a bàn thành ph Hà N i; Xét ngh c a Liên ngành : S Tài chính, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t và C c Thu thành ph Hà N i t i T trình 15464/TTLN ngày 6 tháng 7 năm 2004, QUY T NNH: i u 1: Cá nhân, h gia ình ang s d ng t i u ki n theo quy nh t i Kho n 1, 2, 3 và 4, i u 50, Lu t t ai 2003, khi ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì không ph i n p ti n s d ng t. i u 2: Các trư ng h p s d ng t trư c ngày 15/10/1993 nhưng thu c các trư ng h p sau ây thì ti p t c th c hi n ch thu ti n s d ng t như trư c ngày 1/7/2004: 1- Các trư ng h p còn n ti n s d ng t ho c ph i truy thu ti n s d ng t theo Kháng ngh 712/VKSNDTC-KSVTTPL ngày 15 tháng 5 năm 1995 và Kháng ngh s 01/VKTTC-KSVTTPL ngày 14 tháng 01 năm 2002 c a Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, 2- Các trư ng h p nhà , t do cơ quan t qu n nhưng không còn cơ quan qu n lý, các h gia ình ã t c i t o xây d ng l i ho c nhà t p th cơ quan ã t thanh lý không theo quy nh c a Nhà nư c (k c các trư ng h p nhà, t khu gia ình quân i do C c qu n lý nhà t – xây d ng th c hi n theo s th ng nh t gi a U ban nhân dân thành ph và B Qu c phòng). 3- Các trư ng h p s d ng t trong khuôn viên khu nhà thu c s h u Nhà nư c; các trư ng h p nhà, t chuyên dùng cơ quan t chia cho các h gia ình, nay kê khai ăng ký c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t .
  2. i u 3. Ch m d t vi c áp d ng Quy t nh 06/1998/Q -UB ngày 25/4/1998 c a UBND thành ph v vi c ban hành h s i u ch nh khung giá (k) xác nh giá t khi bán nhà thu c s h u Nhà nư c nhưng t có khuôn viên riêng, nhà có khuôn viên t chung nhưng là nhà bi t th cho ngư i ang thuê theo Ngh nh 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph ; các trư ng h p ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i ô th theo Ngh nh 60/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph trên a bàn Thành ph Hà N i. Riêng bán căn h chung cư cao t ng (nhà nhi u t ng, nhi u h , không ph i là nhà bi t th ) thu c s h u Nhà nư c cho ngư i ang thuê theo Ngh nh 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph ti p t c cho phép áp d ng Quy t nh 06/1998/Q -UB ngày 25/4/1998 c a UBND thành ph xác nh giá bán n h t ngày 31 tháng 12 năm 2004. i u 4: Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 7 năm 2004. Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n; Các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản