Quyết định số 116/2004/QĐ-UB quy định tạm thời về chế độ thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện Nghị định 60/CP, 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 116/2004/QĐ-UB quy định tạm thời về chế độ thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện Nghị định 60/CP, 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 116/2004/QĐ-UB quy định tạm thời về chế độ thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện Nghị định 60/CP, 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 116/2004/QĐ-UB quy định tạm thời về chế độ thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện Nghị định 60/CP, 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 116/2004/Q -UB Hà N i, ngày 29 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH QUY NNH T M TH I V CH THU TI N S D NG T KHI C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T, TH C HI N NGHN NNH 60/CP, 61/CP NGÀY 5/7/1994 C A CHÍNH PH . U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Ch th s 05/2004/CT-TTg ngày 9/2/2004 c a Th tư ng Chính ph v tri n khai thi hành Lu t t ai năm 2003; Căn c Ch th s 16/2004/CT-UB ngày 5/5/2004 c a Ch t ch UBND thành ph v vi c tri n khai Lu t t ai trên a bàn thành ph Hà n i; Xét ngh c a Liên ngành : S Tài chính, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t và C c Thu thành ph Hà N i t i T trình 15464/TTLN ngày 6 tháng 7 năm 2004, QUY T NNH: i u 1: Cá nhân, h gia ình ang s d ng t i u ki n theo quy nh t i Kho n 1, 2, 3 và 4, i u 50, Lu t t ai 2003, khi ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì không ph i n p ti n s d ng t. i u 2: Các trư ng h p s d ng t trư c ngày 15/10/1993 nhưng thu c các trư ng h p sau ây thì ti p t c th c hi n ch thu ti n s d ng t như trư c ngày 1/7/2004: 1- Các trư ng h p còn n ti n s d ng t ho c ph i truy thu ti n s d ng t theo Kháng ngh 712/VKSNDTC-KSVTTPL ngày 15 tháng 5 năm 1995 và Kháng ngh s 01/VKTTC-KSVTTPL ngày 14 tháng 01 năm 2002 c a Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, 2- Các trư ng h p nhà , t do cơ quan t qu n nhưng không còn cơ quan qu n lý, các h gia ình ã t c i t o xây d ng l i ho c nhà t p th cơ quan ã t thanh lý không theo quy nh c a Nhà nư c (k c các trư ng h p nhà, t khu gia ình quân i do C c qu n lý nhà t – xây d ng th c hi n theo s th ng nh t gi a U ban nhân dân thành ph và B Qu c phòng). 3- Các trư ng h p s d ng t trong khuôn viên khu nhà thu c s h u Nhà nư c; các trư ng h p nhà, t chuyên dùng cơ quan t chia cho các h gia ình, nay kê khai ăng ký c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t .
  2. i u 3. Ch m d t vi c áp d ng Quy t nh 06/1998/Q -UB ngày 25/4/1998 c a UBND thành ph v vi c ban hành h s i u ch nh khung giá (k) xác nh giá t khi bán nhà thu c s h u Nhà nư c nhưng t có khuôn viên riêng, nhà có khuôn viên t chung nhưng là nhà bi t th cho ngư i ang thuê theo Ngh nh 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph ; các trư ng h p ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i ô th theo Ngh nh 60/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph trên a bàn Thành ph Hà N i. Riêng bán căn h chung cư cao t ng (nhà nhi u t ng, nhi u h , không ph i là nhà bi t th ) thu c s h u Nhà nư c cho ngư i ang thuê theo Ngh nh 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph ti p t c cho phép áp d ng Quy t nh 06/1998/Q -UB ngày 25/4/1998 c a UBND thành ph xác nh giá bán n h t ngày 31 tháng 12 năm 2004. i u 4: Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 7 năm 2004. Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n; Các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản