Quyết định số 116/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 116/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 116/2007/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 116/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA T NH GIA LAI VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 116/2007/Q -UBND Pleiku, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ CÁC LO I T TRÊN NA BÀN HUY N C CƠ, T NH GIA LAI NĂM 2008 Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng Nhân dân và U ban nhân dân năm 2003; Căn c Lu t t ai năm 2003 và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Ngh quy t s 34/2007/NQ-H ND, ngày 12/12/2007 c a H i ng nhân dân t nh khoá IX t i kỳ h p th mư i ba v phê chu n giá t c a các huy n, th xã, thành ph trên a bàn t nh Gia Lai năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b ng giá các lo i t và phương pháp xác nh giá các lo i t trên a bàn huy n c Cơ năm 2008 (có b ng ph l c kèm theo) s d ng làm căn c : 1/ Tính thu i v i vi c s d ng t và chuy n quy n s d ng t theo qui nh c a pháp lu t; 2/ Tính ti n s d ng t và ti n thuê t khi giao t, cho thuê t không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t cho các trư ng h p quy nh t i i u 34 và i u 35 c a Lu t t ai năm 2003; 3/ Tính giá tr quy n s d ng t khi giao t không thu ti n s d ng t cho các t ch c cá nhân trong các trư ng h p quy nh t i i u 33 c a Lu t t ai 2003; 4/ Xác nh giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c khi mà doanh nghi p c ph n hóa l a ch n hình th c giao t có thu ti n s d ng t như quy nh t i kho n 3 i u 59 c a Lu t t ai năm 2003; 5/ Tính giá tr quy n s d ng t thu l phí trư c b t chuy n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; 6/ Tính giá tr quy n s d ng t b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Phát tri n kinh t quy nh t i i u 39, i u 40 c a Lu t t ai 2003;
 2. 7/ Tính ti n b i thư ng i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v t ai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; i u 2. Khi giá t có bi n ng tăng do u tư cơ s h t ng m i ho c có bi n ng v giá t th trư ng thì U ban nhân dân huy n c Cơ có trách nhi m xây d ng phương án giá t, xu t v i S Tài ch nh S Tài chính ph i h p cùng các ngành liên quan thNm nh trình U ban nhân dân t nh i u ch nh, b sung cho phù h p v i tình hình phát tri n chung c a ô th . i u 3. Các Ông Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Th trư ng các S , Ngành, Ch t ch U ban nhân dân huy n c Cơ và các ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2008./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Vi t Hư ng A/ B NG GIÁ CÁC LO I T TRÊN NA BÀN HUY N C CƠ NĂM 2008 (Kèm theo Quy t nh s 116/2007/Q -UBND ngày 31/12/2007 c a UBND t nh Gia Lai) I/ B NG S 1: B ng giá t khu ô th . VT: 1.000 ng/ m 2 Lo i ư ng V trí 1: M t ti n ư ng ph Ghi chú 1A 950 1B 850. 1C 750 1D 450 1E 400 2A 375 2B 300 2C 250
 3. 2D 200 2E 175 3A 150 3B 125 3C 100 3D 75 3E 55 II/ B NG S 2: B ng giá t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i ô th Giá t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i ô th ư c tính b ng 80% giá t tương ng t i ô th . III/ B NG S 3: B ng giá t ven tr c giao thông chính và khu dân cư nông thôn. VT: 1.000 ng/m2 V trí V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 V trí 5 V trí 6 Khu v c Khu v c 1 145 95 85 75 65 55 Khu v c 2 45 35 25 20 15 10 IV/ B NG S 4: B ng giá t tr ng cây hàng năm VT: ng/m2 V trí V trí 1 V trí 2 V trí 3 Khu v c Khu v c 1 8.500 8.000 7.500 Khu v c 2 7.000 6.000 5.000 Khu v c 3 4.000 3.500 3.000 + t ru ng 2 v : ư c áp d ng h s 1,60 l n so v i t tr ng cây hàng năm theo t ng khu v c và v trí tương ng + t ru ng 1 v : ư c áp d ng h s 1,30 l n so v i t tr ng cây hàng năm theo t ng khu v c và v trí tương ng V/ B NG S 5: B ng giá t tr ng cây lâu năm
 4. VT: ng/m2 V trí V trí 1 V trí 2 V trí 3 Khu v c Khu v c 1 7.500 7.000 6.500 Khu v c 2 6.000 5.000 4.000 Khu v c 3 3.500 3.000 2.500 VII/ B NG S 6: B ng giá t có m t nư c nuôi tr ng th y s n VT: ng/m2 V trí V trí 1 V trí 2 V trí 3 Khu v c Khu v c 1 6.000 5.500 4.000 Khu v c 2 4.5 00 4.000 3.500 Khu v c 3 3.000 2.500 2.000 Ghi chú: B ng s 4, 5, 6 khu v c, v trí ư c áp d ng như sau * Khu v c 1: Áp d ng cho toàn b di n tích t t i th tr n chư ty. * Khu v c 2: Áp d ng cho các xã có tr c giao thông chính (qu c l 19b) i qua (xã IaDin, IaKrêl, IaKriêng, IaKla, IaDom, IaNan, IaPnôn) * Khu v c 3: Áp d ng cho t t c các xã còn l i. - V trí 1: Áp d ng cho các lô, th a t ven tr c giao thông chính (qu c l 19 b), ven ư ng giao thông n i th t ch gi i xây d ng n mét th 500 và t n m trong bán kính cách tr s UBND xã 500m. - V trí 2: Áp d ng cho lô, th a t có kho ng cách >500m n 1500m (tính t tr c giao thông, tr s UBND xã) - V trí 3: Áp d ng cho t t c các lô, th a t còn l i. VIII/ B NG S 7: B ng giá t r ng s n xu t VT: ng/m2 V trí V trí 1 V trí 2 Khu v c Khu v c 1 5.000 4.500
 5. Khu v c 2 4.000 3.500 Khu v c 3 3.000 2.500 Ghi chú : B ng s 7 ư c áp d ng như sau * Khu v c 1: Áp d ng cho toàn b di n tích t t i th tr n chư ty. * Khu v c 2: Áp d ng cho các xã có tr c giao thông chính (qu c l 19b) i qua (xã IaDin, IaKrêl, IaKriêng, IaKla, IaDom, IaNan, IaPnôn) * Khu v c 3: Áp d ng cho t t c các xã còn l i. - V trí 1: Áp d ng cho các lô, th a t ven tr c giao thông chính, giao thông n i th t ch gi i xây d ng n mét th 2000 và t n m trong bán kính cách tr s UBND xã 4.000m. - V trí 1: Áp d ng cho t t c các lô, th a t còn l i. IX/ B NG S 8: i v i t vư n ao li n k t , t nông nghi p xen k khu dân cư ư c tính b ng m c giá t tr ng cây lâu năm v trí 1 theo t ng khu v c tương ng. X/ B NG S 9: B ng giá t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn Giá t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn ư c tính b ng 80% giá t tương ng t i nông thôn. XI/ B NG S 10: B ng giá t khu kinh t c a kh u 19 VT:1.000 ng/m2 LO I Ư NG VN TRÍ Ghi chú 1A 450 1B 400 1C 350 1D 300 2A 250 2B 200 2C 150 2D 100 B/ B NG PHÂN LO I Ư NG VÀ GIÁ T HUY N C CƠ
 6. (Kèm theo Quy t nh s 116/2007/Q -UBND ngày 31/12/2007 c a UBND t nh Gia Lai) 1/ B ng phân lo i ư ng và giá t khu ô th VT: 1.000 ng/m 2 o n ư ng Lo i STT Tên ư ng V trí Giá t T nơi n nơi ư ng 1 2 3 4 5 6 7 1 Quang Trung Ranh gi i th Tr n Bình Tr ng 2C 1 250 tr n Ti p Lê DuNn 2B 1 300 Ti p Hai Bà Trưng 2A 1 375 Ti p Kpa Klơng 1E 1 400 Ti p Nguy n Văn Tr i 1D 1 450 Ti p H t RG ngân hàng 1A 1 950 Ti p Tăng B t H 1B 1 850 Ti p C ng Thoát nư c 1D 1 450 (s 1) Ti p ư ng QH c nh 2A 1 375 phòng GD Ti p ư ng Cách M ng 2C 1 250 Ti p ư ng i Ia Pnôn 2E 1 175 Ti p H t RG Th tr n 3A 1 150 2 Ng Văn Tr i . Quang Trung . Phan ình 1E 1 400 Phùng 3 . Tr n Phú Quang Trung Phan ình Phùng 1C 1 750 Ti p H t ư ng 2C 1 250 4 Tăng B t H Quang Trung Phan ình Phùng 2C 1 250 Ti p Siu Bl h 3A 1 150 Ti p H t RG th tr n 3C 1 100 Quang Trung ư ng tuy n III 2D 1 200 5 Lê L i Quang Trung Phan ình Phùng 2C 1 250 Ti p Siu Bl h 3A 1 150 Quang Trung ư ng Tuy n III 3A 1 150
 7. 6 KpaKlơng Quang Trung Phan ình Phùng 2D 1 200 Phan ình ư ng vào làng 3A 1 150 Phùng Trol en Ti p H t RG th tr n 3B 1 125 7 Phan ình Phùng Tăng B t H Tr n Phú 1E 1 400 Ti p Nguy n Văn Tr i 2A 1 375 Ti p KpaKlơng 2C 1 250 Ti p C ng ài TT -TH 2E 1 175 c cơ 8 Hai Bà Trưng Quang Trung C ng ài TT -TH 2D 1 200 c cơ C ng ài TT - Giao l Võ th Sáu 2E 1 175 TH - QT 9 Tr n Hưng o Quang Trung Lê Du n 2B 1 300 Ti p Lý Thái T (Góc 2E 1 175 cua) Ti p H t ư ng 3C 1 100 10 Võ Th Sáu Nguy n Thái Tr n Bình Tr ng 3A 1 150 H c Ti p Sân v n ng 2E 1 175 (Giao l VTS - QT) 11 Lê DuNn Tr n Hưng o Võ Th Sáu 3A 1 150 Võ Th Sáu H t ư ng 3D 1 75 12 Lý Thái T Tr n Hưng o Võ Th Sáu 3A 1 150 Ti p Lê Lai 3D 1 75 13 Tr n Bình Tr ng Quang Trung Lê Lai 3D 1 75 14 Lê Lai Lê DuNn Lý Thái T 3A 1 150 Ti p Tr n Bình Tr ng 2E 1 175 Ti p H t ư ng 3B 1 125 15 Nguy n Thái H c Quang Trung H t ranh gi i th 3C 1 100 tr n 16 Tôn c Th ng Lý Thái T H t ranh gi i th 3D 1 75 tr n 17 Thanh Niên Quang Trung H t ranh gi i th 2E 1 175 tr n
 8. 18 Cách M ng Quang Trung Nguy n ình 2E 1 175 Chi u Nguy n . H t Rg th tr n 3B 1 125 Chi u 19 Nguy n . Chi u Cách M ng H t ư ng 3E 1 55 20 Siu Bl h Tăng B t H KpaKlơng 2E 1 175 21 ư ng Tuy n 2 . Tr n Hưng Lê L i ( N i dài) 2C 1 250 o Ti p ư ng QH trư c 2A 1 375 ch Ti p Tăng B t H 1D 1 450 (n i dài) Ti p ư ng QH c nh 2A 1 375 phòng GD Ti p ư ng Cách M ng 2C 1 250 22 ư ng Tuy n 3 . Tr n Hưng Lê L i ( N i dài) 2C 1 250 o Ti p ư ng QH trư c 2A 1 375 ch Ti p Tăng B t H 1D 1 450 (n i dài) Ti p . QH c nh phòng 2A 1 375 GD Ti p ư ng Cách M ng 2D 1 200 23 ư ng Tuy n 4 . Tr n Hưng Lê L i (N i dài) 3C 1 100 o Ti p . Tăng B t H 3A 1 150 Ti p H t ư ng 3D 1 75 24 ư ng Tuy n 5 . Tr n Hưng Lê L i 2E 1 175 o Ti p Tăng B t H 2C 1 250 Ti p H t ư ng 2E 1 175 25 ư ng QH trư c Quang Trung ư ng tuy n 3 1C 1 750 c ng ch 26 ư ng tuy n 2 ư ng Thanh ư ng Lý Thái T 1E 1 400 (sau UBND Niên huy n)
 9. 27 ư ng vào làng ư ng H t ư ng 3E 1 55 Trol en KpaKlơng 28 ư ng quy ho ch T ư ng Siu H t ư ng 2E 1 175 (sau tr s Bleh UBND TT) 29 Khu dân cư thu c h m Tr n Hưng o, trai tr m côi (cũ) 55 30 Khu dân cư thu c h m ư ng Tăng B t H * Ghi chú: Các h m còn l i: - Ng h m lo i 1 có kích thư c t 6m: + T ch gi i xây d ng c a v trí 1 n mét th 100 ư c tính = 50% v trí t 3E và >100m n cu i h m ho c n m h m ph c a h m ư c tính = 42% v trí t 3E. - Ng h m lo i 2 có kích thư c t 3,5m: + T ch gi i xây d ng c a v trí 1 n mét th 100 ư c tính = 35% v trí t 3E và >100m n cu i h m ho c n m h m ph c a h m lo i 2 ư c tính = 28% v trí t 3E. - Ng h m lo i 3 có kích thư c nh hơn 3,5m: + T ch gi i xây d ng c a v trí 1 n mét th 100 ư c tính = 20% v trí t 3E và >100m n cu i h m ho c n m h m ph c a h m lo i 2 ư c tính = 10% v trí t 3E. 2/ B ng phân lo i ư ng và giá t ven tr c giao thông chính và khu dân cư nông thôn. a/ Ven tr c giao thông chính: VT: 1.000 ng/m 2 STT o n ư ng Khu v c V trí Giá t Tên ư ng T nơi n nơi Qu c l 19 RG huy n (C u H t d c 27 - xã Ia 1 6 55 b nư c Pít) Din Ti p H t R. gi i trư ng 1 2 95 Ti u h c Hùng Vương - Ia Din Ti p Tr s i 1 - Công 1 6 55 ty 75 - Xã Ia Krêl Ti p ư ng vào làng Ngol 1 4 75 Rông - xã Ia Krêl
 10. Ti p ư ng vào nhà máy 1 2 95 ch bi n cao su C.ty75 Ti p C ng l - Xã Ia Krêl 1 6 55 Ti p Ranh gi i UBND xã 1 2 95 ( ư ng c p ph i vào làng Khóp) Ti p Ranh gi i th tr n 1 1 145 Chư ty - Ia Krêl Cu i ranh gi i th H t ranh gi i trư ng 1 2 95 tr n Nguy n. Du - Xã IaKla Ti p ư ng vào nhà máy 1 1 145 ch bi n m C.ty 72 Ti p ư ng vào xã Ia Nan 1 4 75 ( u làng Ó) Ti p H t ranh gi i tr s 1 2 95 UBND xã Ia Dom Ti p ư ng c p ph i vào 1 1 145 làng Môk Trê (g n trư ng Tr n Phú) Ti p ư ng 661 ( u làng 1 6 55 Bi) Ti p Tr m C a r ng 1 4 75 Ti p Ranh gi i khu thương 1 6 55 m i c a khNu 19 b/ Khu dân cư nông thôn: VT:1.000 ng/m 2 STT Tên ơn v hành o n ư ng, v trí Khu V Giá t chính v c trí T nơi n nơi 1 XÃ IA LANG u ranh gi i i 8 - Cty Ngã 3 Làng 2 3 25 75 Gào Các v trí còn l i 2 5 15 2 XÃ IA DIN Các v trí còn l i 2 5 15 3 XÃ IA KRÊL Các v trí còn l i 2 5 15 4 XÃ IA KRIÊNG Ranh gi i Ia Kriêng Tr s UBND xã 2 2 35 - th tr n
 11. Các v trí còn l i 2 5 15 5 XÃ IA KLA H t ư ng Cách u ư ng Thanh M ng (ranh gi i TT Niên (R.gi i xã Ia Kla 1 4 75 Chư ty - Ia Kla) - TT Chư ty Ngã 3 Sân bóng Ngã 3 i UBND xã Ia 2 2 35 Cty 74 Dơk Ti p C u C1 - C ty 74 (su i 2 3 25 Ia Gla) Các v trí còn l i 2 5 15 6 XÃ IA DƠK Ngã 3 Sân bóng Ngã 3 i UBND xã Ia 2 2 35 Cty 74 Dơk Ti p C u C1 - C ty 74 (su i 2 3 25 Ia Gla) Ngã 3 Sân bóng Ranh gi i Th trân -Ia 1 3 85 Cty 74 Krêl - Ia Dơk Các v trí còn l i 2 5 15 7 XÃ IA DOM Các v trí còn l i 2 3 25 8 XÃ IA PNÔN Các v trí còn l i 2 5 15 9 XÃ IA NAN Các v trí còn l i 2 5 15 3/ B ng phân lo i ư ng và giá t khu kinh t c a khNu 19 : a- Khu v c ã có sơ quy ho ch chi ti t, các d án ư c duy t. VT : 1.000 ng/m2 V trí T nơi n nơi Lo i ư ng Giá t Lô s 01 Lô s 23 2C 150 Khu 7A Lô s 24 Lô s 40 1D 300 Lô s 11 Lô s 20 2D 100 Lô s 01 Lô s 08 2B 200 Khu 7B Lô s 21 Lô s 28 2B 200 Lô s 29 Lô s 40 2A 250 Lô s 09 Lô s 10 1B 400 Lô s 01 Lô s 24 1B 400 Khu 7C Lô s 25 Lô s 36 1C 350 Khu 7D Lô s 01 Lô s 10 1C 350
 12. Lô s 11 Lô s 22 1A 450 ư ng Q. ư ng QH C ng chào l 19B D3 1A 450 (c nh bưu i n) ư ng QH ư ng QH D4 D3 ư ng Q.l 1D 300 19B (c nh bưu i n) ư ng QH ư ng Q.l (gi a ch - ư ng QH D4 1C 350 19B khu s 5 Kh u 7F ư ng QH ư ng QH D4 ( i di n D3 khu 7A, 7B (c nh Cty 2C 150 qua bên kia (c nh bưu CPTM tây Gia ư ng) i n) Lai) b- V trí trung tâm thương m i c a khNu 19 VT: 1.000 ng/m 2 V trí Giá t Khu 6B3; Khu 6B4 3.000 Khu 6B1; Khu 6B2 2.000 Khu 6A 1.500 c - Các v trí còn l i: VT: 1.000 ng/m2 V trí T nơi n nơi Giá t ư ng Qu c l 19B ư ng QH D3 C ng chào (c nh bưu i n) 3.000 ư ng QH ư ng Qu c l 19 ư ng QH 2.000 D3(c nh bưu i n) B D4 ư ng QH (gi a ư ng Qu c l 19 ư ng QH ch và bãi xe) 2.000 B D4 4/ B ng giá t khu trung tâm thương m i c Cơ
 13. VT: 1.000 ng/m2 Giá TT Tên ư ng o n ư ng t 1 Quang Trung Nguy n Văn H t ranh gi i Ngân 5.000 Tr i hàng 2 Tr n Phú Quang Trung Phan ình Phùng 3.000 3 Nguy n Văn Quang Trung Phan ình Phùng 2.500 Tr i 4 Phan ình Tăng B t H Nguy n Văn Tr i 2.000 Phùng
Đồng bộ tài khoản