Quyết định số 116/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 116/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 116/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 116/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 116/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A T NG C C BI N VÀ H I O VI T NAM TR C THU C B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam là cơ quan tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, th c hi n ch c năng tham mưu, giúp B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng qu n lý nhà nư c t ng h p và th ng nh t v bi n và h i o; th c hi n các d ch v công theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam có tư cách pháp nhân, con d u hình Qu c huy, tài kho n riêng và tr s t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng: a) D th o văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách, chi n lư c, chương trình qu c gia, quy ho ch, k ho ch, án, d án v bi n, h i o ban hành, phê duy t theo thNm quy n ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành, phê duy t; b) D th o tiêu chuNn qu c gia v lĩnh v c bi n và h i o g i B trư ng B Khoa h c và Công ngh thNm nh, công b theo quy nh c a pháp lu t;
  2. c) D th o thông tư, quy t nh, ch th , quy chuNn k thu t qu c gia, quy trình chuyên môn, nghi p v , nh m c kinh t - k thu t v i u tra cơ b n, kh o sát, thăm dò, nghiên c u bi n và i dương. 2. Tham gia xây d ng chi n lư c, chính sách v qu c phòng, an ninh, ngo i giao liên quan n ch quy n, quy n ch quy n và các quy n tài phán qu c gia c a Vi t Nam trên bi n và h i o; các cơ ch , chính sách v qu n lý các ngành, ngh khai thác bi n do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là B , ngành, a phương) ch trì xây d ng. 3. Ch o, ki m tra và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách, chi n lư c, chương trình qu c gia, quy ho ch, k ho ch, án, d án v bi n, h i o sau khi ư c cơ quan có thNm quy n ban hành, phê duy t. 4. V qu n lý t ng h p, khai thác, s d ng bi n và h i o: a) Phân vùng, l p quy ho ch t ng th khai thác, s d ng, b o v tài nguyên và môi trư ng các vùng bi n, ven bi n và h i o; trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành văn b n hư ng d n các B , ngành, a phương có bi n th c hi n quy ho ch t ng th khai thác, s d ng, b o v tài nguyên và môi trư ng các vùng bi n, ven bi n và h i o; b) Ph i h p l p quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i các vùng bi n, ven bi n và h i o; tham gia thNm nh các án thành l p các khu kinh t , các d án u tư xây d ng công trình quan tr ng ven bi n, trên bi n và h i o theo phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; c) T ng h p, ánh giá ti m năng kinh t - xã h i, tình hình khai thác, s d ng các vùng bi n, ven bi n và h i o; th ng kê, phân lo i, ánh giá tài nguyên các vùng bi n, o, qu n o, bãi ng m c a Vi t Nam; d) Phân tích, ánh giá, d báo v các di n bi n, ng thái liên quan n vi c khai thác, nghiên c u khoa h c, h p tác qu c t và b o v ch quy n c a Vi t Nam trên bi n; ) Giúp B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng trong vi c gi i quy t ho c ki n ngh c p có thNm quy n gi i quy t các v n v qu n lý, khai thác tài nguyên bi n và h i o liên ngành, liên t nh. 5. V i u tra cơ b n tài nguyên – môi trư ng bi n và h i o: a) T ch c th c hi n chương trình, k ho ch, án, d án v i u tra cơ b n tài nguyên – môi trư ng bi n, quan tr c môi trư ng bi n và h i o sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t; b) T ng h p, c p nh t và th ng nh t qu n lý thông tin, d li u i u tra cơ b n tài nguyên – môi trư ng bi n và h i o.
  3. c) Th c hi n nhi m v Văn phòng Ban Ch o nhà nư c v i u tra cơ b n tài nguyên – môi trư ng bi n. 6. V kh o sát, thăm dò, nghiên c u bi n, h i o và i dương: a) T ch c th c hi n các chương trình, k ho ch, án kh o sát, thăm dò, nghiên c u khoa h c bi n, h i o và i dương sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t; tham gia thNm nh các d án kh o sát, thăm dò tài nguyên dư i áy bi n theo phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; b) T ch c qu n lý, khai thác các công trình, phương ti n chuyên dùng ph c v kh o sát, thăm dò, nghiên c u bi n và i dương thu c thNm quy n qu n lý c a B Tài nguyên và Môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; c) T ng h p, ánh giá tình hình th c hi n các chương trình, k ho ch kh o sát, thăm dò, nghiên c u khoa h c bi n và i dương, các d án u tư xây d ng công trình, phương ti n, trang b , thi t b ph c v kh o sát, thăm dò, nghiên c u khoa h c bi n và i dương c a các B , ngành, a phương. 7. B o v môi trư ng bi n và h i o: a) Ki m tra, ánh giá vi c s d ng các vùng bi n, ven bi n và h i o trong vi c th c hi n quy nh các khu b o t n bi n, khu b o t n t ng p nư c ven bi n; tham gia thNm nh các án thành l p khu b o t n bi n, khi b o t n t ng p nư c ven bi n liên quan n b o v môi trư ng bi n, h i o; ph i h p v i các cơ quan có liên quan th c hi n chương trình, k ho ch, d án v b o v a d ng sinh h c bi n; b) T ch c i u tra, ánh giá và ki m soát ô nhi m, suy thoái môi trư ng bi n và h i o t các ngu n phát sinh do các ho t ng khai thác, s d ng bi n, h i o và các s c ho c thiên tai trên bi n; c) Ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c i u tra, ánh giá và ki m soát ô nhi m, suy thoái môi trư ng t các ngu n phát sinh do ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t trên t li n có nh hư ng n môi trư ng bi n và h i o. d) T ch c th c hi n phương án phòng ng a, kh c ph c ô nhi m, suy thoái môi trư ng bi n ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; ) L p báo cáo hi n tr ng, báo cáo chuyên môi trư ng các vùng bi n c a Vi t Nam; trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành văn b n hư ng d n y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p báo cáo hi n tr ng môi trư ng vùng bi n a phương. 8. V h p tác qu c t : a) T ch c th c hi n k ho ch, chương trình, án, d án h p tác qu c t v bi n, h i o và i dương sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t;
  4. b) Tham gia àm phán v các i u ư c, th a thu n qu c t v bi n, h i o, i dương và t ch c th c hi n theo phân công ho c y quy n c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; c) Giúp B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n nhi m v c a cơ quan u m i, qu n lý t ng h p ho t ng h p tác qu c t v bi n; tham gia các t ch c, di n àn qu c t v bi n và i dương theo phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. 9. Nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ph c v qu n lý t ng h p, i u tra cơ b n, kh o sát, thăm dò bi n, h i o và i dương. 10. Tuyên truy n, nâng cao nh n th c v b o v ch quy n lãnh th , b o v tài nguyên và môi trư ng các vùng bi n, ven bi n và h i o. 11. Th c hi n nhi m v c i cách hành chính theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính ư c c p có thNm quy n phê duy t. 12. Tham gia thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t; th c hi n phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c trong T ng c c theo quy nh c a pháp lu t và theo phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. 13. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , thi ua, khen thư ng, b i dư ng chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c T ng c c; tham gia ào t o cán b qu n lý, nghiên c u bi n và h i o theo quy nh c a pháp lu t. 14. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo phân c p c a B Tài nguyên và Môi trư ng và quy nh c a pháp lu t. 15. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V H p tác qu c t và Khoa h c, Công ngh . 2. V K ho ch – Tài chính. 3. V T ch c cán b . 4. Văn phòng. 5. C c i u tra và Ki m soát tài nguyên – môi trư ng bi n. 6. C c Qu n lý khai thác bi n và h i o. 7. Trung tâm a ch t và Khoáng s n bi n. 8. Trung tâm H i văn
  5. 9. Trung tâm Quy ho ch và Qu n lý t ng h p vùng duyên h i. 10. Trung tâm Tr c ab n bi n. 11. Vi n Nghiên c u qu n lý bi n và h i o. T i i u này, các t ch c quy nh t kho n 1 n kho n 6 là t ch c hành chính giúp T ng c c trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; các t ch c quy nh t kho n 7 n kho n 11 là t ch c s nghi p ph c v ch c năng qu n lý nhà nư c c a T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh thành l p các t ch c s nghi p d ch v công t b o m kinh phí ho t ng thư ng xuyên tr c thu c T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Lãnh o 1. T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam có T ng c c trư ng và không quá 03 Phó T ng c c trư ng. 2. T ng c c trư ng và các Phó T ng c c trư ng do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ng c c trư ng T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các t ch c tr c thu c T ng c c bi n và H i o Vi t Nam. 4. T ng c c trư ng T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam. Phó T ng c c trư ng T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam ch u trách nhi m trư c T ng c c trư ng T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng c c trư ng T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
  6. - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản