Quyết định số 116/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 116/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 116/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổng hợp do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 116/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 116/Q -BNV Hà N i, ngày 02 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C C A V T NG H P B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a V trư ng V T ng h p và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng V T ng h p là t ch c c a B N i v , có ch c năng tham mưu, giúp B trư ng th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác thanh niên và ph i h p v i các t ch c chính tr - xã h i khác trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c c a B N i v iv i ho t ng c a các t ch c ó; t ng h p, xây d ng chi n lư c, chính sách phát tri n ngành n i v ; giúp B trư ng theo dõi; ki m tra và t ng h p vi c th c hi n công tác qu n lý nhà nư c c a các cơ quan chuyên môn v lĩnh v c tôn giáo, cơ y u, thi ua – khen thư ng và văn thư – lưu tr . i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Tham mưu, giúp B trư ng th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác thanh niên và ho t ng c a các t ch c chính tr - xã h i khác: a) T ng h p và trình B trư ng các d th o văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách do các t ch c chính tr - xã h i xu t Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành và ph i h p ôn c, ki m tra vi c tri n khai th c hi n sau khi ư c ban hành; ch trì ho c ph i h p v i cơ quan chuyên môn c a các B , cơ quan ngang B trong vi c gi i quy t các ki n ngh , l ng ghép các cơ ch , chính sách ưu ãi, t o thu n l i cho ho t ng c a các t ch c chính tr - xã h i; b) Trình B trư ng các d th o văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, chính sách, chương trình phát tri n thanh niên và công tác thanh niên; ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam và các t ch c khác trong th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác thanh niên.
  2. c) Giúp B trư ng t ng k t, sơ k t, báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n các quy nh c a pháp lu t i v i thanh niên; d) Giúp B trư ng hư ng d n, ki m tra, t ng h p và báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph v trách nhi m c a cơ quan hành chính nhà nư c các c p trong vi c b o m cho các c p H i Liên hi p Ph n Vi t Nam tham gia qu n lý nhà nư c; các ch , chính sách liên quan n công tác cán b n ; ) Giúp B trư ng t ng h p ho t ng c a các t ch c chính tr - xã h i khác theo ch o c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 2. Tham mưu, t ng h p các v n v chi n lư c, chính sách phát tri n ngành N i v : a) Ch trì th c hi n nhi m v t ng h p, xây d ng chi n lư c, chính sách phát tri n ngành N i v ; b) ThNm nh và trình B trư ng phê duy t, ban hành chi n lư c, chương trình, án thu c các lĩnh v c tôn giáo, cơ y u, thi ua – khen thư ng, văn thư – lưu tr và các lĩnh v c chuyên ngành khác theo phân công c a B trư ng. 3. Giúp B trư ng theo dõi, ki m tra và t ng h p vi c th c hi n công tác qu n lý nhà nư c c a các cơ quan chuyên môn v lĩnh v c tôn giáo, cơ y u, thi ua – khen thư ng và văn thư- lưu tr : a) Theo dõi, t ng h p và trình B trư ng các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách, chương trình, k ho ch do Ban Tôn giáo Chính ph , Ban Cơ y u Chính ph , Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương, C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c chuNn b ; ph i h p ôn c, ki m tra vi c tri n khai th c hi n sau khi ư c ban hành; b) T ng h p các báo cáo chuyên và tham mưu, giúp B trư ng xem xét, gi i quy t theo thNm quy n các v vi c liên quan n th c hi n nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c do Ban Tôn giáo Chính ph , Ban Cơ y u Chính ph , Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương, C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c trình B trư ng; c) Theo dõi, t ng h p các s li u, d li u v ho t ng qu n lý nhà nư c c a Ban Tôn giáo Chính ph , Ban Cơ y u Chính ph , Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương, C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c; ư c yêu c u cung c p thông tin và tham d các cu c h p tri n khai các nhi m v qu n lý nhà nư c c a các cơ quan nêu trên theo phân công c a B trư ng; 4. Ch trì ho c tham gia nghiên c u các tài khoa h c, tham gia b i dư ng chuyên môn nghi p v v các lĩnh v c thu c ch c năng c a V và các lĩnh v c khác theo phân công c a B trư ng. 5. T ch c các h i ngh , h i th o trong nư c và qu c t v các lĩnh v c thu c ch c năng c a V theo phân công c a B trư ng. 6. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. T ch c và ch làm vi c
  3. 1. V có V trư ng, các Phó V trư ng và các công ch c. 2. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng v t ch c th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i i u 2 và có các nhi m v , quy n h n c th sau: a) T ch c, ch o th c hi n nhi m v c a V và ch u trách nhi m trư c B trư ng v m i m t công tác c a V ; b) Phân công nhi m v , theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các Phó V trư ng và các công ch c trong V ; c) Ký th a l nh B trư ng tr l i, gi i áp, hư ng d n nghi p v và yêu c u vi c cung c p thông tin i v i các cơ quan, t ch c, ơn v có liên quan ho c cá nhân theo ch c năng, nhi m v c a V ; d) Ph i h p v i các ơn v , t ch c trong B , các cơ quan có liên quan trong vi c gi i quy t nh ng v n liên quan n ch c năng, nhi m v và quy n h n c a V ; ) Th c hi n ch thông tin i v i cán b , công ch c trong V theo quy ch làm vi c c a B ; e) Quy t nh các n i dung báo cáo, sơ k t, t ng k t, ki n ngh v i B trư ng ch trương, gi i pháp trong vi c t ch c th c hi n các nhi m v c a V ; g) T ch c th c hi n Quy ch làm vi c c a B ; qu n lý cán b , công ch c và tài s n theo phân c p c a B . 3. Phó V trư ng th c hi n nhi m v chuyên môn và giúp V trư ng ph trách v m t ho c m t s lĩnh v c công tác theo phân công c a V trư ng; ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 4. Công ch c trong V th c hi n các nhi m v chuyên môn và ch u trách nhi m trư c V trư ng v th c hi n nh ng nhi m v ó. 5. V làm vi c theo ch chuyên viên k t h p v i ch th trư ng; trong trư ng h p Lãnh o B làm vi c tr c ti p v i Phó V trư ng ho c chuyên viên thì Phó V trư ng, chuyên viên có trách nhi m thi hành ý ki n c a Lãnh o B và sau ó báo cáo k p th i v i V trư ng. i u 4. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. 2. V trư ng V T ng h p, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B , Th trư ng và cán b , công ch c các t ch c có liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  4. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam; - S N i v các t nh, thành ph tr c thu c TW; - B N i v : B trư ng, Th trư ng và các ơn v , t ch c Tr n Văn Tu n thu c B ; - Lưu VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản